بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده علوم کشاورزی

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ارزیابی تناسب اراضی   G1  نفیسه یغمائیان مهابادی چهارشنبه 12:00 - 14:00 ک 111-گروه علوم خاک  چهارشنبه 14:00 - 16:00 ک 111-گروه علوم خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک 122615 http://vu2.guilan.ac.ir/rcytuhmiwgf6
ارزیابی تولیدات دام و طیور   G1  سیامک غیبی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122877 http://vu2.guilan.ac.ir/rhaoo1reyjg6
ارزیابی خاکها و اراضی ع   G1  نفیسه یغمائیان مهابادی دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122672 http://vu2.guilan.ac.ir/rp6u5l3qvtz1
ارزیابی خاکها و اراضی ن   G1  نفیسه یغمائیان مهابادی دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122671 http://vu2.guilan.ac.ir/r54gn7f6bv6w
ارزیابی خسارت آفات   G1  آزاده کریمی شنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122935 http://vu2.guilan.ac.ir/r86bg6rmi76j
ارزیابی ژنومیک   G1  عبدالاحد شادپرور چهارشنبه 10:00 - 12:00 ک 125-گروه علوم دامی دکتری تخصصی علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور 122746 http://vu2.guilan.ac.ir/rt9cbyxhvcxn
استاتیک و مقاومت مصالح   G1  عادل بخشی پور زیارتگاهی چهارشنبه 10:00 - 13:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122797 http://vu2.guilan.ac.ir/rqop6kqwzxvp
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیرزیستی   G1  جمالعلی الفتی چیرانی - یوسف حمید اوغلی سه شنبه 08:00 - 10:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 122690 http://vu2.guilan.ac.ir/rwkksnzijosg
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی   G1  حبیب الله سمیع زاده لاهیجی - علی اعلمی سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 7 -کشاورزی  سه شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 7 -کشاورزی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122996 http://vu2.guilan.ac.ir/rfz5qe1xv4s0
اصلاح نژاد کاربردی   G1  عبدالاحد شادپرور یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس13-کشاورزی  یکشنبه 12:00 - 14:00 سایت کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122770 http://vu2.guilan.ac.ir/r5itwyx09dum
اصول بسته بندی مواد غذایی   G1  علیرضا مهرگان نیکو یکشنبه 08:00 - 09:30 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122656 http://vu2.guilan.ac.ir/rcbqr1bsr8w7
اصول تغذیه   G1  ابوالقاسم اوحدی حائری شنبه 12:00 - 14:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122766 http://vu2.guilan.ac.ir/r3b5898yr8dd
اصول جیره نویسی   G1  مازیار محیطی اصلی سه شنبه 12:00 - 14:00 سایت کشاورزی  سه شنبه 14:00 - 16:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122775 http://vu2.guilan.ac.ir/r7b7iqjx22cv
اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی   G1  محمد کاوسی کلاشمی دوشنبه 13:00 - 16:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122521 http://vu2.guilan.ac.ir/rqc5dyji6b5e
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری   G1  رضا حسینی شنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122932 http://vu2.guilan.ac.ir/r4y1zhs9qz8d
اصول شبیه سازی   G1  مهدی خانی سه شنبه 14:00 - 17:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122798 http://vu2.guilan.ac.ir/riijnherw17c
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی   G1  نرجس ملک جانی سه شنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122657 http://vu2.guilan.ac.ir/rfcbg0ansxi3
اصول مهندسی صنایع غذایی(1)   G1  نرجس ملک جانی دوشنبه 08:00 - 11:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122649 http://vu2.guilan.ac.ir/rsoiw233ppys
اصول نگهداری مواد غذایی   G1  رضا  کریمی چهارشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122655 http://vu2.guilan.ac.ir/ryz0yz3219be
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان   G1  امیر صحرارو - هدایت زکی زاده سه شنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 2-کشاورزی  سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122704 http://vu2.guilan.ac.ir/r7ozm5rwx14d
اقتصاد ایران   G1  زهرا امیری یکشنبه 12:30 - 14:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122523 http://vu2.guilan.ac.ir/rc3qqqubwvxs
اقتصاد تولید کشاورزی   G1  دکتر رضا اسفنجاری شنبه 14:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122524 http://vu2.guilan.ac.ir/rah26t9jenuk
اقتصاد جنگل، مرتع و شیلات   G1  محمد کاوسی کلاشمی چهارشنبه 12:00 - 15:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122525 http://vu2.guilan.ac.ir/rks9mgucn720
اقتصاد کشاورزی عمومی   G1  محمد حسین منهاج دوشنبه 15:00 - 18:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 122972 http://vu2.guilan.ac.ir/rdacrov24m5y
اقتصاد کلان 1   G1  زهرا امیری دوشنبه 10:00 - 13:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122522 http://vu2.guilan.ac.ir/rp6ry7mdvi89
اقتصاد مهندسی   G2  دکتر رضا اسفنجاری شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123033 http://vu2.guilan.ac.ir/rfhq1yntdwxv
اقتصاد مهندسی   G1  دکتر رضا اسفنجاری سه شنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122822 http://vu2.guilan.ac.ir/rljo3y6v97lv
اقتصاد نیروی کار کشاورزی   G1  محمد حسین منهاج سه شنبه 13:00 - 14:30 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122526 http://vu2.guilan.ac.ir/r8kwxo3w5uwh
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی   G1  دکتر رضا اسفنجاری شنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 کلاس 4-کشاورزی  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122876 http://vu2.guilan.ac.ir/rj6xlojjla36
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی   G1  مجید مجیدیان - غلامرضا محسن آبادی دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 14 کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته اگرو تکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی 122896 http://vu2.guilan.ac.ir/r8uofp8oyogf
اکولوژی بذر   G1  سّید محمّد رضا احتشامی دوشنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی آگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی 122916 http://vu2.guilan.ac.ir/r2yl9jctc3v6
اکولوژی تولید گیاهان زراعی   G1  غلامرضا محسن آبادی دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 14 کشاورزی دکتری تخصصی آگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی 122917 http://vu2.guilan.ac.ir/rnlewucye2bz
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G21  محمدرضا باغبان زاده شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 126313 http://vu2.guilan.ac.ir/rzfthojcqfpg
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G22  ابراهیم قاسمی روشن شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 126314 http://vu2.guilan.ac.ir/r730vnkiy4le
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G24  ابراهیم قاسمی روشن شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 126316 http://vu2.guilan.ac.ir/re3h1x89by9f
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G23  محمدرضا باغبان زاده شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 126315 http://vu2.guilan.ac.ir/rbl5rtbkvci4
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G26  ابراهیم قاسمی روشن شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 126319 http://vu2.guilan.ac.ir/rr4e9m5vde2r
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G25  محمدرضا باغبان زاده شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 126317 http://vu2.guilan.ac.ir/rlxqyukkem2l
ایزوتوپها در تغذیه گیاه و زیست فناوری خاک   G3  محمود فاضلی سنگانی یکشنبه 14:00 - 16:00 ک 111-گروه علوم خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 122612 http://vu2.guilan.ac.ir/rub0udhm3z3z
ایستایی   G1  بهنام شفیعی ثابت یکشنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 6-کشاورزی  دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123013 http://vu2.guilan.ac.ir/r98lzqbdokoe
آبیاری عمومی ع   G1  مریم نوابیان شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122519 http://vu2.guilan.ac.ir/rrlc5ftac5lk
آبیاری عمومی ع   G3  محمد حسن علی بیگلویی یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122564 http://vu2.guilan.ac.ir/rp3sz7wjnz0h
آبیاری عمومی ن   G1  مریم نوابیان شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122520 http://vu2.guilan.ac.ir/rjr327472wtr
آبیاری عمومی ن   G2  محمد حسن علی بیگلویی یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122565 http://vu2.guilan.ac.ir/rtxnryhud6q3
آزمایشگاه تغدیه   G1  ابوالقاسم اوحدی حائری شنبه 00:14 - 00:16 کارشناسی علوم دامی 122767 http://vu2.guilan.ac.ir/r6f88axuvhf7
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق (1)   G1  علیرضا قدیمی کلورزی یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122796 http://vu2.guilan.ac.ir/rx4v78old216
آزمون جامع   G1  نادر پیرمرادیان   دکتری تخصصی اصلاح نباتات 122292 http://vu2.guilan.ac.ir/rbzm5nzeo658
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی   G1  محمد رضا خالدیان - دکتر سید علی موسوی یکشنبه 10:00 - 12:00 سایت کشاورزی  یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه 16:00 - 20:00 سایت کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123026 http://vu2.guilan.ac.ir/rf2yotsw8g73
آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی   G1  آرش زیبایی دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122973 http://vu2.guilan.ac.ir/ry9hm47jvgzf
آفات مهم درختان میوه   G1  آرش زیبایی چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122966 http://vu2.guilan.ac.ir/rpleaqm82aer
آفات مهم گیاهان باغی   G1  محمد قدمیاری چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122718 http://vu2.guilan.ac.ir/r22f7do97rvd
آفات مهم گیاهان زراعی   G1  جلیل حاجی زاده دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122963 http://vu2.guilan.ac.ir/r40kpm07sb2q
آلودگی محیط زیست   G1  نسرین قربان زاده دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122670 http://vu2.guilan.ac.ir/rjq2p3017w4a
آمار واحتمالات   G2  فرجاد رفیعی سه شنبه 11:00 - 14:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122705 http://vu2.guilan.ac.ir/rnpn34ixnv6i
آنزیم شناسی در تغذیه طیور   G1  مجید متقی طلب سه شنبه 10:00 - 12:00 ک 125-گروه علوم دامی دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122755 http://vu2.guilan.ac.ir/r1prmezanp5q
بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی   G1  زهرا امیری یکشنبه 10:00 - 12:30 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122527 http://vu2.guilan.ac.ir/rd7p1yf9ix8d
باغبانی عمومی تئوری   G1  امیر صحرارو - هدایت زکی زاده یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122566 http://vu2.guilan.ac.ir/rqv7576jl20w
باغبانی عمومی ع   G1  هدایت زکی زاده - امیر صحرارو چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122799 http://vu2.guilan.ac.ir/r6fuh5eso1gj
باغبانی عمومی عملی   G3  امیر صحرارو - هدایت زکی زاده یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122567 http://vu2.guilan.ac.ir/ryxgmzffeebe
باغبانی عمومی ن   G1  هدایت زکی زاده - امیر صحرارو چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122800 http://vu2.guilan.ac.ir/r8vuc5epps03
باکتری شناسی گیاهی مقدماتی   G1  احمد روحی بخش یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122958 http://vu2.guilan.ac.ir/r2m5vzqfddnr
برآورد مولفه های واریانس   G1  نوید قوی حسین زاده دوشنبه 11:00 - 14:00 ک 125-گروه علوم دامی دکتری تخصصی علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور 122745 http://vu2.guilan.ac.ir/rbd6ps9qmncv
برنامه نویسی رایانه   G1  حماد ذرعی فروش شنبه 08:00 - 10:00 سایت کشاورزی  شنبه 10:00 - 12:00 سایت کشاورزی  شنبه 13:00 - 15:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122801 http://vu2.guilan.ac.ir/rb9ea7pcu76g
برهمکنش گیاه میکروارگانیسم   G1  سالار جمالی شنبه 14:00 - 16:00  شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیماری شناسی گیاهی 122927 http://vu2.guilan.ac.ir/rnmxto8xteqr
به نژادی گیاهان باغی و دارویی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی)   G1  محمد حسین رضادوست - محمد محسن زاده شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 9-کشاورزی  شنبه 16:00 - 18:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122858 http://vu2.guilan.ac.ir/r3n3ptsegzdz
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای زیستی   G1  علی اعلمی دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 12-کشاورزی دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122912 http://vu2.guilan.ac.ir/rxhfhuak93cy
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای غیرزیستی   G1  حبیب الله سمیع زاده لاهیجی دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 12-کشاورزی دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122913 http://vu2.guilan.ac.ir/rfh1z8gjj3xl
به نژادی گیاهان زراعی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی)   G1  محمد محسن زاده - حبیب الله سمیع زاده لاهیجی یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 9-کشاورزی  یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122845 http://vu2.guilan.ac.ir/rfsqcwlhnac4
به نژادی گیاهی پیشرفته   G1  بابک ربیعی شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 12-کشاورزی  شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 12-کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک و به نژادی گیاهی 122908 http://vu2.guilan.ac.ir/r895cid31o1f
به نژادی گیاهی کاربردی (گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی)   G1  علی اعلمی - محمد محسن زاده شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 9-کشاورزی  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122856 http://vu2.guilan.ac.ir/rurid9g72vuw
بهداشت و بیماری های دام و طیور   G1  مهرداد محمدی یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس13-کشاورزی  یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم دامی 122774 http://vu2.guilan.ac.ir/rh6fv7an5wnq
بیماریهای فیزیولوژیک گیاهان   G1  سالار جمالی سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122971 http://vu2.guilan.ac.ir/r0mk54dl0hjb
بیماریهای گیاهان زینتی، جالیز و سبزی   G1  صدیقه موسی نژاد - احمد روحی بخش دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122975 http://vu2.guilan.ac.ir/raywe20vioup
بیماریهای مهم درختان میوه   G1  سید اکبر خداپرست میانگسکری یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122965 http://vu2.guilan.ac.ir/r9ob1i0qjhcr
بیماریهای مهم گیاهان زراعی   G1  سالار جمالی شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122961 http://vu2.guilan.ac.ir/ry920qyqpctr
بیوانفورماتیک   G1  سید اکبر خداپرست میانگسکری - شاهرخ قوتی سه شنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی 122936 http://vu2.guilan.ac.ir/r2zml6o54gy7
بیوانفورماتیک   G1  فرجاد رفیعی سه شنبه 14:00 - 16:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 122693 http://vu2.guilan.ac.ir/r0at7tbfpzuk
بیوشیمی   G3  حسن حسنی سه شنبه 08:00 - 11:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 122978 http://vu2.guilan.ac.ir/rh9r4qfeikcc
بیوشیمی عمومی   G3  حسن حسنی شنبه 14:00 - 17:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 126403 http://vu2.guilan.ac.ir/rim6tlpaepke
بیوشیمی گیاهی پیشرفته   G1  حسن حسنی دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 7 -کشاورزی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122995 http://vu2.guilan.ac.ir/r2nwgte2m59q
بیولوژی و تکنولوژی بذر   G1  سّید محمّد رضا احتشامی یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122840 http://vu2.guilan.ac.ir/rgm41zjrqc5n
پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور   G1  حسن درمانی کوهی سه شنبه 14:00 - 16:00 ک 125-گروه علوم دامی دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122752 http://vu2.guilan.ac.ir/rp201o44381g
پرورش آبزیان   G1  مجید رضا خوش خلق - بهرام فلاحتکار شنبه 10:00 - 12:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122772 http://vu2.guilan.ac.ir/rnqc6mzyuaxi
پرورش بز   G1  سید حسین حسینی مقدم دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122773 http://vu2.guilan.ac.ir/rpcizrz4hras
پرورش جوجه گوشتی   G1  مجید متقی طلب دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس13-کشاورزی  دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی علوم دامی 122777 http://vu2.guilan.ac.ir/rfi506kfzvcl
پرورش زنبور عسل   G1  احد صحراگرد شنبه 14:00 - 16:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122882 http://vu2.guilan.ac.ir/rx972z15p8c0
پرورش کرم ابریشم   G1  سید حسین حسینی مقدم شنبه 08:00 - 10:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122765 http://vu2.guilan.ac.ir/rn2gsfojj0vu
پرورش گاو شیری   G1  ابوالقاسم اوحدی حائری یکشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122776 http://vu2.guilan.ac.ir/rnpsrto4mw0g
پرورش مرغ تخمگذار   G1  مازیار محیطی اصلی یکشنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122778 http://vu2.guilan.ac.ir/r4t36az8qfzv
پیدایش خاک   G1  حسن رمضانپور سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122568 http://vu2.guilan.ac.ir/rb0ujj05yvzg
پیشنهاده رساله دکتری   G1  علی اعلمی   دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122367 http://vu2.guilan.ac.ir/r8lw6r047txf
پیشنهاده رساله دکتری   G5  رضا شیرزادیان خرم آباد   دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122371 http://vu2.guilan.ac.ir/rfekd8zsha1d
پیشنهاده رساله دکتری   G2  حسن حسنی   دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122368 http://vu2.guilan.ac.ir/rljrdzydy6nn
پیشنهاده رساله دکتری   G6  اردشیر محیط   دکتری تخصصی تغذیه دام 122456 http://vu2.guilan.ac.ir/ralrz2f9kh85
پیشنهاده رساله دکتری   G9  حسن درمانی کوهی   دکتری تخصصی تغذیه دام 122458 http://vu2.guilan.ac.ir/rmlhcr7ahamf
پیشنهاده رساله دکتری   G3  عبدالاحد شادپرور   دکتری تخصصی تغذیه دام 122453 http://vu2.guilan.ac.ir/rnlqqeqqrdue
پیشنهاده رساله دکتری   G4  مجید متقی طلب   دکتری تخصصی تغذیه دام 122454 http://vu2.guilan.ac.ir/rf8d0nzgpz4f
پیشنهاده رساله دکتری   G1  سید حسین حسینی مقدم   دکتری تخصصی تغذیه دام 122452 http://vu2.guilan.ac.ir/rbhtuw79ismk
پیشنهاده رساله دکتری   G9  آرش زیبایی   دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122301 http://vu2.guilan.ac.ir/r5zko8th4qm5
پیشنهاده رساله دکتری   G3  سالار جمالی   دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122295 http://vu2.guilan.ac.ir/r7e4yckpygf0
پیشنهاده رساله دکتری   G7  محسن زواره   دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122351 http://vu2.guilan.ac.ir/rfc83jydtr3e
پیشنهاده رساله دکتری   G6  بابک ربیعی   دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122350 http://vu2.guilan.ac.ir/rcq7kv1j156z
پیشنهاده رساله دکتری   G8  مجید مجیدیان   دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122352 http://vu2.guilan.ac.ir/r3znzx2xehgx
پیشنهاده رساله دکتری   G3  سّید محمّد رضا احتشامی   دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122347 http://vu2.guilan.ac.ir/rw0f8t88a78p
پیشنهاده رساله دکتری   G4  جعفر اصغری   دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122348 http://vu2.guilan.ac.ir/ra3c1hxm3oqo
پیشنهاده رساله دکتری   G5  مسعود اصفهانی   دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122349 http://vu2.guilan.ac.ir/rlub36053q2m
پیشنهاده رساله دکتری   G4  عبداله حاتم زاده   دکتری تخصصی علوم باغبانی- میوه کاری 122436 http://vu2.guilan.ac.ir/rfc4psb2r8ka
پیشنهاده رساله دکتری   G5  معظم حسن پوراصیل   دکتری تخصصی علوم باغبانی- میوه کاری 122437 http://vu2.guilan.ac.ir/rcnfvx7dpcg1
پیشنهاده رساله دکتری   G6  یوسف حمید اوغلی   دکتری تخصصی علوم باغبانی- میوه کاری 122438 http://vu2.guilan.ac.ir/r9607buh1pns
پیشنهاده رساله دکتری   G1  جمالعلی الفتی چیرانی   دکتری تخصصی علوم باغبانی- میوه کاری 122440 http://vu2.guilan.ac.ir/r48wcj5pcig7
پیشنهاده رساله دکتری   G3  داود بخشی   دکتری تخصصی علوم باغبانی- میوه کاری 122435 http://vu2.guilan.ac.ir/rbw1k8x40uye
پیشنهاده رساله دکتری   G6  نفیسه یغمائیان مهابادی   دکتری تخصصی علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک 122479 http://vu2.guilan.ac.ir/rb9d2sxmq3zi
پیشنهاده رساله دکتری   G4  محمود شعبانپور   دکتری تخصصی علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک 122477 http://vu2.guilan.ac.ir/rga7jyvg9bmn
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G23    یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 125828 http://vu2.guilan.ac.ir/rhom4qpyic6w
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G26  عبدالکاظم مجتبی زاده یکشنبه 16:00 - 18:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 125832 http://vu2.guilan.ac.ir/r84idnfbzlo8
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G24  محمد صادق محسن زاده یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 125829 http://vu2.guilan.ac.ir/r7t3ey21sirk
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G22  محمد صادق محسن زاده یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 125826 http://vu2.guilan.ac.ir/rv3ojwlo8qfb
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G21    یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 124381 http://vu2.guilan.ac.ir/rtomvilol12t
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G25  عبدالکاظم مجتبی زاده یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 125831 http://vu2.guilan.ac.ir/rx8tngti41ql
تحلیل و برنامه ریزی سامانه های مکانیزه   G1  مرتضی زنگنه دوشنبه 13:00 - 15:00 ارشد مکانیزاسیون  دوشنبه 15:00 - 17:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت و تحلیل سامانه ها 122787 http://vu2.guilan.ac.ir/rqd37xbpsnor
تغذیه   G1  سیامک غیبی شنبه 10:00 - 13:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 128117 http://vu2.guilan.ac.ir/rd363cmg3wk6
تغذیه پیشرفته   G1  حسن درمانی کوهی یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی- تغذیه طیور 122993 http://vu2.guilan.ac.ir/r08ozrwbqu8l
تغذیه گیاه ع   G1  رضا ابراهیمی یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122569 http://vu2.guilan.ac.ir/rti02wdwlq6s
تغذیه گیاه ن   G1  رضا ابراهیمی یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122570 http://vu2.guilan.ac.ir/rqxhyzos9pyr
تغییر اقلیم   G1  نادر پیرمرادیان شنبه 10:00 - 12:00 ک 225-گروه مهندسی آب کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی 123044 http://vu2.guilan.ac.ir/rsj99lybxy0l
تفسیر موضوعی قرآن   G21  شجاع جوان پرست دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 124177 http://vu2.guilan.ac.ir/rj6l9zb56tl8
تفسیر موضوعی قرآن   G23  شجاع جوان پرست دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 124363 http://vu2.guilan.ac.ir/r9gngsvx2fe0
تفسیر موضوعی قرآن   G24  محمد حسین میر ابوطالبی دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 124365 http://vu2.guilan.ac.ir/r6w431j3hdma
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G26  محمد حسین میر ابوطالبی دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 124378 http://vu2.guilan.ac.ir/re2w9u6n4v9b
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G27  فاطمه حق شناس دوشنبه 16:00 - 18:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 124380 http://vu2.guilan.ac.ir/r6su88il3pqm
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G25  فاطمه حق شناس دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 124376 http://vu2.guilan.ac.ir/ruqpcsfp7euw
تکنولوژی پس از برداشت   G1  نرجس ملک جانی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122648 http://vu2.guilan.ac.ir/rq33kqe215ab
تکنولوژی شیر و فرآورده ها (1)   G1  رضا  کریمی سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122652 http://vu2.guilan.ac.ir/rn77wk2zq13s
تکنولوژی غلات   G1  امیر پورفرزاد یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 8-کشاورزی  یکشنبه 12:00 - 14:00  یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122651 http://vu2.guilan.ac.ir/rvamghxcapzm
تکنولوژی قند   G1  امیر پورفرزاد دوشنبه 11:00 - 13:00 کلاس 8-کشاورزی  دوشنبه 13:00 - 15:00  دوشنبه 15:00 - 17:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122650 http://vu2.guilan.ac.ir/rabet60p7pj7
توکسین ها و مواد مغذی در تغذیه طیور   G1  ابوالقاسم اوحدی حائری دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس13-کشاورزی دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122753 http://vu2.guilan.ac.ir/rlw13g33bklr
تولید انرژی از پسماندها   G1  نرگس بنائیان یکشنبه 14:00 - 17:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122802 http://vu2.guilan.ac.ir/rv8a1qxdotj4
تولید گیاهان زراعی منطقه ای (گرایش آگروتکنولوژی)   G1  المیرا محمدوند - سّید محمّد رضا احتشامی سه شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122852 http://vu2.guilan.ac.ir/rnvw2rfvsk4n
تولید گیاهان علوفه ای(گرایش آگروتکنولوژِی)   G1  غلامرضا محسن آبادی شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122843 http://vu2.guilan.ac.ir/rqgkr57wwryg
تولید محصولات ارگانیک   G1  محمود فاضلی سنگانی دوشنبه 16:00 - 18:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122571 http://vu2.guilan.ac.ir/raty5kl4code
تولید محصولات ارگانیک (گرایش آگروتکنولوژی)   G1  مجید مجیدیان - سّید محمّد رضا احتشامی سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122850 http://vu2.guilan.ac.ir/ri57ncd3s1m3
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی   G2  امیر صحرارو شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 2-کشاورزی  دوشنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122715 http://vu2.guilan.ac.ir/rzius6r0uhwo
تولید و بهره وری گیاهان دارویی   G1  المیرا محمدوند یکشنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122849 http://vu2.guilan.ac.ir/rn2hs8svnukb
تولید و پرورش سبزی   G1  جمالعلی الفتی چیرانی - معظم حسن پوراصیل یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 2-کشاورزی  یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122708 http://vu2.guilan.ac.ir/rq9nsk5576w9
جانور شناسی عمومی تئوری   G1  جلال جلالی سندی شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122944 http://vu2.guilan.ac.ir/r4d4tjljubmp
جنبه های اقتصادی خاک   G2  محمود شعبانپور دوشنبه 14:00 - 16:00 ک 111-گروه علوم خاک دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک 122621 http://vu2.guilan.ac.ir/rov6yq2kncm2
جنبه های نوین فتوسنتز و متابولیسم   G1  مسعود اصفهانی سه شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 14 کشاورزی دکتری تخصصی آگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی 122919 http://vu2.guilan.ac.ir/r2v07p6c3j2s
جوجه کشی   G1  اردشیر محیط یکشنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122879 http://vu2.guilan.ac.ir/rqii9818acx3
حفاظت آب و خاک   G1  محمد حسن علی بیگلویی چهارشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 6-کشاورزی  چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123014 http://vu2.guilan.ac.ir/rnushv264bh8
حقوق کشاورزی و منابع طبیعی   G1  محمد کریم معتمد یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122529 http://vu2.guilan.ac.ir/rsr9o2b675dz
خاکشناسی ع   G6  نسرین قربان زاده سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122952 http://vu2.guilan.ac.ir/r5z7gbvit5mw
خاکشناسی عمومی   G1  محمود فاضلی سنگانی - مریم خلیلی راد (فاضلی سنگانی) چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 6-کشاورزی  (خلیلی راد) چهارشنبه 10:00 - 12:00  (خلیلی راد) چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123015 http://vu2.guilan.ac.ir/rno76xi9gbua
خاکشناسی عمومی  ن   G3  نسرین قربان زاده سه شنبه 12:00 - 14:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 122951 http://vu2.guilan.ac.ir/rm5m4g6jho7w
خاکهای شور و سدیمی   G1  مریم خلیلی راد دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 4-کشاورزی  دوشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122590 http://vu2.guilan.ac.ir/rviaoswx62gy
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک   G1  حسن رمضانپور چهارشنبه 10:00 - 12:00 ک 111-گروه علوم خاک دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی 122628 http://vu2.guilan.ac.ir/r4wwpybw79th
دامپروری ارگانیک   G1  سید حسین حسینی مقدم یکشنبه 14:00 - 16:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122878 http://vu2.guilan.ac.ir/r8ksh6fct8t3
دانش خانواده و جمعیت   G22  فاطمه اسدی شریفی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 127258 http://vu2.guilan.ac.ir/rpptney0xz5o
دانش خانواده و جمعیت   G23  فاطمه اسدی شریفی چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 127261 http://vu2.guilan.ac.ir/ruj71tyttyle
دانش خانواده و جمعیت   G21  مجید آلیانی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 127254 http://vu2.guilan.ac.ir/rwjyuzmyl7sb
رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته   G3  صفورا اسدی یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 4-کشاورزی  یکشنبه 16:00 - 18:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک 122616 http://vu2.guilan.ac.ir/rjttu5t3a3it
رابطه آب خاک و گیاه ع   G1  صفورا اسدی شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122573 http://vu2.guilan.ac.ir/r78kef15q214
رابطه آب خاک و گیاه ن   G1  صفورا اسدی شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122574 http://vu2.guilan.ac.ir/ry9znvfmyjbt
رده بندی خاکها ع   G1  حسن رمضانپور پنج شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122575 http://vu2.guilan.ac.ir/rd0v1c6k2cqe
رده بندی خاکها ن   G1  حسن رمضانپور سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122576 http://vu2.guilan.ac.ir/ruxdxog8yf1b
رساله   G11  حسن رمضانپور   دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک 122487 http://vu2.guilan.ac.ir/r20psaxsqd16
رساله   G13  نفیسه یغمائیان مهابادی   دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک 122489 http://vu2.guilan.ac.ir/r3r4c8tz7hn6
رساله   G12  حسن رمضانپور   دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک- خاک، محیط و منابع اراضی 122488 http://vu2.guilan.ac.ir/rzu0feqaserq
رسم فنی و نقشه کشی  ع   G1  سید حسین پیمان یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122639 http://vu2.guilan.ac.ir/r8zlmptnskhk
رسم فنی و نقشه کشی  ع   G2  سید حسین پیمان یکشنبه 16:00 - 18:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122640 http://vu2.guilan.ac.ir/r7jsk0o1xv51
رسم فنی و نقشه کشی  ن   G1  سید حسین پیمان یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122638 http://vu2.guilan.ac.ir/r1mbfcsthyh3
رفتارشناسی و تنش در حیوانات مزرعه ای   G1  اردشیر محیط شنبه 14:00 - 16:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122759 http://vu2.guilan.ac.ir/rvfnxpl345zt
روشهای مولکولی در بیماری شناسی گیاهی   G1  احمد روحی بخش - سید اکبر خداپرست میانگسکری دوشنبه 14:00 - 16:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 آز بیماری شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته بیماری شناسی گیاهی 122928 http://vu2.guilan.ac.ir/ryyhq3asyqo1
ریاضیات 2   G3    سه شنبه 14:00 - 17:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122544 http://vu2.guilan.ac.ir/ry9kcci0343o
ریاضیات 2   G2  عادل بخشی پور زیارتگاهی دوشنبه 10:00 - 13:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122823 http://vu2.guilan.ac.ir/rkoo3w99clox
ریاضیات عمومی   G1  سید محمدعلی رئیسیان سه شنبه 11:00 - 14:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122577 http://vu2.guilan.ac.ir/r82p3eh7f69f
زبان تخصصی   G1  حسن درمانی کوهی چهارشنبه 12:00 - 14:00 ک 125-گروه علوم دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی- تغذیه طیور 122739 http://vu2.guilan.ac.ir/r4qtb76w31xw
زراعت عمومی   G2  سّید محمّد رضا احتشامی شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122803 http://vu2.guilan.ac.ir/rxtq50bzrexu
زراعت عمومی ع   G1  سّید محمّد رضا احتشامی یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122530 http://vu2.guilan.ac.ir/riq7nsym5m2f
زراعت عمومی ع   G6  فرزاد شیرزاد یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم دامی 122761 http://vu2.guilan.ac.ir/ro67y4purcmv
زراعت عمومی ن   G1  مجید مجیدیان شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 124065 http://vu2.guilan.ac.ir/rk6otkue676f
زمین آمار   G1  نفیسه یغمائیان مهابادی سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 4-کشاورزی  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی 122619 http://vu2.guilan.ac.ir/rjlvrtqh0quv
زیست شناسی   G1  محمد حسین رضادوست دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122579 http://vu2.guilan.ac.ir/rpccj9p7nudq
ژنتیک  نظری   G1  رضا شیرزادیان خرم آباد یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122829 http://vu2.guilan.ac.ir/ruukz8kusl1x
ژنتیک بیومتری   G1  جمالعلی الفتی چیرانی - بابک ربیعی سه شنبه 12:00 - 14:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 122692 http://vu2.guilan.ac.ir/rj1u3km7h9ya
ژنتیک جمعیت   G1  بابک ربیعی سه شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 12-کشاورزی دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122914 http://vu2.guilan.ac.ir/rmjqzybdwotq
ژنتیک حیوانی   G1  شاهرخ قوتی دوشنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کلاس13-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122875 http://vu2.guilan.ac.ir/rssqcw1myaei
ژنتیک عملی   G1  محمد حسین رضادوست شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122846 http://vu2.guilan.ac.ir/r1nyxa80q6l8
ژنتیک عملی   G2  محمد حسین رضادوست شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122872 http://vu2.guilan.ac.ir/r75rq1zx8lb0
ژنتیک کمی   G1  سید ضیاالدین میرحسینی شنبه 08:00 - 10:00 ک 125-گروه علوم دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام وطیور 122733 http://vu2.guilan.ac.ir/r099eeyst2bf
ژنتیک مولکولی حشرات   G1  رضا حسینی یکشنبه 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122934 http://vu2.guilan.ac.ir/rq7i3rxc83wi
ژنومیک آماری   G1  عاطفه صبوری سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 12-کشاورزی دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی 122915 http://vu2.guilan.ac.ir/ra74enmhjcaj
ژنومیک تغذیه ای   G1  سید حسین حسینی مقدم - شاهرخ قوتی سه شنبه 12:00 - 14:00 ک 125-گروه علوم دامی دکتری تخصصی علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور 122744 http://vu2.guilan.ac.ir/rgvpptflbxky
ژنومیک مقدماتی (گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی)   G1  محمد محسن زاده سه شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122855 http://vu2.guilan.ac.ir/rpuvb10djh0c
سامانه های پشتیبان تصمیم گیری   G1  مرتضی زنگنه سه شنبه 08:00 - 11:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122804 http://vu2.guilan.ac.ir/r0816owmxm9h
سمینار   G1  آرش زیبایی   دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی 128099 http://vu2.guilan.ac.ir/rjbwu3j8i99d
سمینار   G7  سید حسین حسینی مقدم   دکتری تخصصی علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور 122747 http://vu2.guilan.ac.ir/rj85g6uif0gp
سمینار   G2  حسن درمانی کوهی   دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122756 http://vu2.guilan.ac.ir/rj2rwsa3r9jw
سمینار   G3  مجید متقی طلب   دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122757 http://vu2.guilan.ac.ir/roawcsbdkt86
سمینار   G10  مازیار محیطی اصلی   دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122758 http://vu2.guilan.ac.ir/rer5uea3p4ps
سمینار   G1  مجید مجیدیان   کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک و به نژادی گیاهی 122909 http://vu2.guilan.ac.ir/roububulgd72
سمینار   G2  محمد کریم معتمد   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122552 http://vu2.guilan.ac.ir/r53mzpi2fwut
سمینار   G1  محمد کاوسی کلاشمی   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122532 http://vu2.guilan.ac.ir/ro2uyuxs07oj
سمینار   G5  دکتر رضا اسفنجاری   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122555 http://vu2.guilan.ac.ir/rf5bxljjkkii
سمینار   G3  زهرا امیری   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122553 http://vu2.guilan.ac.ir/rp731ymjxppe
سمینار و روش تحقیق   G1  دکتر سید علی موسوی یکشنبه 14:00 - 16:00 آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی آب-سازه های آبی 123046 http://vu2.guilan.ac.ir/ru2jlzr7fonx
شناخت و کابرد سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک ع   G1  حماد ذرعی فروش دوشنبه 15:00 - 17:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122805 http://vu2.guilan.ac.ir/ryv644w3p5jo
شناخت و کابرد سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک ن   G1  حماد ذرعی فروش دوشنبه 13:00 - 15:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122806 http://vu2.guilan.ac.ir/rki6y39cqya5
شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی   G1  محمدباقر فرهنگی راستی (فرهنگی راستی) شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 9-کشاورزی  دوشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122833 http://vu2.guilan.ac.ir/r18mqj1mji1u
شناسایی و مدیریت علفهای هرز   G1  جعفر اصغری شنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122714 http://vu2.guilan.ac.ir/rdndvvtvd9gy
شیمی آلی تئوری   G1  معصومه عابدینی چهارشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122581 http://vu2.guilan.ac.ir/rzm1u8yn3b5y
شیمی آلی تئوری   G3  بهمن شریف زاده سه شنبه 16:00 - 18:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122636 http://vu2.guilan.ac.ir/rygmpj8x2cs0
شیمی آلی ع   G3  کبری پیشگاه هادیان چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122990 http://vu2.guilan.ac.ir/r6i2hg875tfp
شیمی آلی عملی   G4  کبری پیشگاه هادیان یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم دامی 122763 http://vu2.guilan.ac.ir/rlxgii64cdsl
شیمی آلی ن   G2  مهدی شیخان چهارشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122762 http://vu2.guilan.ac.ir/rr7q8rdyo93i
شیمی عمومی ع   G1  کیومرث روشن یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی اقتصاد کشاورزی 124146 http://vu2.guilan.ac.ir/rcdiu0xcalix
شیمی عمومی ع   G3  کیومرث روشن چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122884 http://vu2.guilan.ac.ir/rq53kk7pi2ya
شیمی عمومی ع   G1  کیومرث روشن سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122828 http://vu2.guilan.ac.ir/ry3r73es2d0u
شیمی عمومی ن   G3  محدثه حبیب زاده ماشاتوکی شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122543 http://vu2.guilan.ac.ir/ry7goetyo5le
شیمی عمومی ن   G2  اسداله محمدی شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122698 http://vu2.guilan.ac.ir/rqifqvofwfgu
شیمی مواد غذایی 2   G1  علیرضا مهرگان نیکو شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122646 http://vu2.guilan.ac.ir/rvrkg30cveqj
طراحی سازه های آبی 1   G1  مهدی اسمعیلی شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 6-کشاورزی  یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 6-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123016 http://vu2.guilan.ac.ir/r7ygf6smqpae
طراحی سازه های آبی 2   G1  دکتر سید علی موسوی شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 6-کشاورزی  دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123017 http://vu2.guilan.ac.ir/rhwd2xsn8qjg
طراحی سامانه های آبیاری سطحی   G1  محمد حسن علی بیگلویی یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 6-کشاورزی  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 6-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123018 http://vu2.guilan.ac.ir/rx9v6w4kk4h3
طراحی سامانه های زهکشی   G1  نادر پیرمرادیان 14:00 - 16:00 کلاس 6-کشاورزی  16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123019 http://vu2.guilan.ac.ir/rhoi5qrduurp
طرح آزمایشات کشاورزی (1)   G2  بابک ربیعی دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 10-کشاورزی  دوشنبه 12:00 - 14:00 سایت کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122582 http://vu2.guilan.ac.ir/r6hauhn69igf
طرح آزمایشهای کشاورزی   G3  بابک ربیعی دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 3 -کشاورزی  سه شنبه 16:00 - 18:00 سایت کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 122947 http://vu2.guilan.ac.ir/rikkon2hnq1t
طرح آزمایشهای کشاورزی 2   G1  فرجاد رفیعی چهارشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 2-کشاورزی  چهارشنبه 14:00 - 16:00  چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122721 http://vu2.guilan.ac.ir/rwar0eh1529r
علفهای هرز و کنترل آنها عملی   G1  جعفر اصغری شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122949 http://vu2.guilan.ac.ir/rbjyfmujo0kn
علفهای هرز و کنترل آنها نظری   G1  جعفر اصغری شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 1-کشاورزی کارشناسی گیاهپزشکی 122948 http://vu2.guilan.ac.ir/rfitkcs5o215
علوم پایه کشاورزی   G1  محمود قاسم نژاد - سّید محمّد رضا احتشامی - سید حسین حسینی مقدم چهارشنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122661 http://vu2.guilan.ac.ir/rzjxm83agjg4
عملیات آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی   G1  آرش زیبایی دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122974 http://vu2.guilan.ac.ir/rnaebg0xeutd
عملیات آفات مهم درختان میوه   G1  آرش زیبایی یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122967 http://vu2.guilan.ac.ir/r0qo2fcmhfvv
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی   G1  جلیل حاجی زاده دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122964 http://vu2.guilan.ac.ir/rsr01vc0ogwj
عملیات باکتری شناسی گیاهی مقدماتی   G1  احمد روحی بخش یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122957 http://vu2.guilan.ac.ir/ryx37yhfbat7
عملیات بیماریهای درختان میوه   G1  سید اکبر خداپرست میانگسکری یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122968 http://vu2.guilan.ac.ir/rpr45nitapas
عملیات بیماریهای گیاهان زینتی، جالیز و سبزی   G1  صدیقه موسی نژاد - احمد روحی بخش سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122976 http://vu2.guilan.ac.ir/r50rrpokuto9
عملیات بیماریهای مهم گیاهان زراعی   G1  سالار جمالی یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122962 http://vu2.guilan.ac.ir/rjnmgelbcdog
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها   G1  سیامک غیبی شنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 124265 http://vu2.guilan.ac.ir/r4dzmiie1owv
عملیات کارگاهی   G1    سه شنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122866 http://vu2.guilan.ac.ir/r5i8quu6l90b
عملیات نماتود شناسی گیاهی مقدماتی   G1  سالار جمالی شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122954 http://vu2.guilan.ac.ir/r7a6wrhp0asn
عملیات ویروس شناسی گیاهی مقدماتی   G1  احمد روحی بخش چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122956 http://vu2.guilan.ac.ir/rqizyphbexfy
فرسایش و حفاظت خاک   G1  سپیده ابریشم کش یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 4-کشاورزی  یکشنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122591 http://vu2.guilan.ac.ir/ryelsco7u1pb
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیای و آلی   G1  رضا ابراهیمی سه شنبه 12:00 - 14:00 ک 111-گروه علوم خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 122613 http://vu2.guilan.ac.ir/rcr375ugn0dr
فناوری فرمولاسیون آفتکشها   G1  محمد قدمیاری یکشنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122933 http://vu2.guilan.ac.ir/r21z0t6v63q6
فناوری های نوین در تولید گیاهان زراعی (گرایش آگروتکنولوژی)   G1  محسن زواره - غلامرضا محسن آبادی سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122853 http://vu2.guilan.ac.ir/rrhnr5hvaa4i
فیزیک 2  ن   G1  مهدی خانی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122807 http://vu2.guilan.ac.ir/rg3x5qdiuk36
فیزیک عمومی تئوری   G2  عاطفه عاشوری واجاری چهارشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122863 http://vu2.guilan.ac.ir/r1a8e4j2t8sq
فیزیک عمومی ع   G3  آزاده بلوری چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم دامی 122864 http://vu2.guilan.ac.ir/royej3t34fkz
فیزیک عمومی ع   G3  آزاده بلوری چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122701 http://vu2.guilan.ac.ir/r5chktnu5pj0
فیزیک عمومی ع   G1  آزاده بلوری چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122583 http://vu2.guilan.ac.ir/rx1fyd10bi0r
فیزیک عمومی ن   G1  زهرا ثقفی ویشکایی دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122584 http://vu2.guilan.ac.ir/rx88ed8k7luq
فیزیولوزی گیاهان زراعی ع   G1  مسعود اصفهانی شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122842 http://vu2.guilan.ac.ir/r2kg9lgpsxtp
فیزیولوزی گیاهان زراعی ن   G1  مسعود اصفهانی شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122841 http://vu2.guilan.ac.ir/redk1aq13x2o
فیزیولوژی بذر   G10  محسن زواره سه شنبه 16:00 - 18:00 کلاس 14 کشاورزی دکتری تخصصی آگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی 122922 http://vu2.guilan.ac.ir/rwxqekjjumto
فیزیولوژی تولید مثل   G1  محمد روستائی علی مهر دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس13-کشاورزی  دوشنبه 14:00 - 16:00 آزعلوم دامی کارشناسی علوم دامی 122771 http://vu2.guilan.ac.ir/r5uuzu06livo
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 1   G1  محمد روستائی علی مهر یکشنبه 11:00 - 14:00 ک 125-گروه علوم دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی-فیزیولوژی دام وطیور 122741 http://vu2.guilan.ac.ir/rgomcygoo06g
فیزیولوژی گلدهی   G1  عبداله حاتم زاده - هدایت زکی زاده چهارشنبه 08:00 - 10:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 122694 http://vu2.guilan.ac.ir/rnc7mwc7u49g
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش   G1  محسن زواره دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 14 کشاورزی دکتری تخصصی آگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی 122920 http://vu2.guilan.ac.ir/rr25kajvzue5
قارچهای خوراکی و آفات و بیماریهای ان   G1  آزاده کریمی - صدیقه موسی نژاد شنبه 14:00 - 16:00 ک 3 /گروه گیاهپزشکی  شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122959 http://vu2.guilan.ac.ir/ruu6rnlsjres
کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزی   G1  محمد کاوسی کلاشمی شنبه 10:00 - 13:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122534 http://vu2.guilan.ac.ir/rrwz3v7cpxea
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعی   G1  محمد کاوسی کلاشمی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122535 http://vu2.guilan.ac.ir/r6y3nxstojvi
کاربرد کامپیوتر   G1  امیر پورفرزاد شنبه 10:00 - 12:00  شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122662 http://vu2.guilan.ac.ir/r5o3b4u97tfn
کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی   G1  محمد محسن زاده - حبیب الله سمیع زاده لاهیجی یکشنبه 12:00 - 14:00 سایت کشاورزی  سه شنبه 12:00 - 14:00 سایت کشاورزی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122997 http://vu2.guilan.ac.ir/rt6891vgrms7
کارگاه GIS   G1  مرتضی زنگنه سه شنبه 12:00 - 14:00 سایت کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته توسعه روستایی 122560 http://vu2.guilan.ac.ir/rd142jkokxya
کارگاه موتورهای درون سوز   G1  ایرج باقری شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122808 http://vu2.guilan.ac.ir/rm2kj6qous7r
کانیهای رس   G1  حسن رمضانپور دوشنبه 14:00 - 16:00 ک 111-گروه علوم خاک  دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی 122620 http://vu2.guilan.ac.ir/r8p9u5ru0kj9
کسب و کار کشاورزی تجاری   G1  دکتر رضا اسفنجاری یکشنبه 14:00 - 17:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122536 http://vu2.guilan.ac.ir/rai1j7njbg12
کشاورزی پایدار   G1  محسن زواره یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم دامی 122880 http://vu2.guilan.ac.ir/r2khvyhczqgf
کشاورزی پایدار   G1  محسن زواره دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122836 http://vu2.guilan.ac.ir/r2jxanav7252
کشت بافت و سلولهای گیاهی   G1  یوسف حمید اوغلی یکشنبه 12:00 - 14:00 ک 211-گروه علوم باغبانی  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی باغبانی- درختان میوه 122675 http://vu2.guilan.ac.ir/raz5u40qtte0
کنترل کیفیت مواد غذایی   G1  رضا  کریمی شنبه 14:00 - 17:00 کلاس 8-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) 122658 http://vu2.guilan.ac.ir/rq3reipvse2o
کنه شناسی پیشرفته(بیواکولوژی، رفتارشناسی و فیزیولوژی)   G1  جلیل حاجی زاده شنبه 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی 122931 http://vu2.guilan.ac.ir/rz7kle1cynot
کیفیت آب(خوشه آبیاری زهکشی)   G1  مریم نوابیان شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 6-کشاورزی  یکشنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123020 http://vu2.guilan.ac.ir/rjs9upsey8m8
کیفیت در محصولات باغبانی   G1  معظم حسن پوراصیل - محمود قاسم نژاد چهارشنبه 16:00 - 18:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 122696 http://vu2.guilan.ac.ir/rj1u4gs87b6o
گیاهان زینتی 1   G1  عبداله حاتم زاده دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 2-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122710 http://vu2.guilan.ac.ir/rv5vi86ty4sv
گیاهشناسی1تئوری   G1  داود بخشی سه شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122538 http://vu2.guilan.ac.ir/rghyhszn0kpb
ماشینهای کشاورزی عمومی   G1  سید حسین پیمان یکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 10-کشاورزی  یکشنبه 12:00 - 14:00  یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122717 http://vu2.guilan.ac.ir/ran5f4tyu446
مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی   G1  یوسف حمید اوغلی - امیر صحرارو سه شنبه 10:00 - 12:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 122691 http://vu2.guilan.ac.ir/rmywtehkpn9a
مباحث نوین در تغذیه طیور   G1  اردشیر محیط - مازیار محیطی اصلی یکشنبه 14:00 - 16:00 ک 125-گروه علوم دامی دکتری تخصصی علوم دامی-تغذیه طیور 122754 http://vu2.guilan.ac.ir/rnw5gkf668vf
مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان دارویی   G1  داود بخشی - محمود قاسم نژاد چهارشنبه 14:00 - 16:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 122695 http://vu2.guilan.ac.ir/r0y5k670v51w
مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان زینتی   G1  عبداله حاتم زاده - معظم حسن پوراصیل چهارشنبه 10:00 - 12:00 ک 211-گروه علوم باغبانی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 122697 http://vu2.guilan.ac.ir/rb4e7qc6rawl
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی   G1  جمالعلی الفتی چیرانی - سیما داودی (داودی) شنبه 08:00 - 10:00  (الفتی چیرانی) شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 2-کشاورزی  (داودی) شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122713 http://vu2.guilan.ac.ir/rt86s7qejp24
مبانی انرژی تجدیدپذیر   G1  فاطمه رحیمی دوشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122810 http://vu2.guilan.ac.ir/rs68y6jw2utr
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی   G1  نوید قوی حسین زاده یکشنبه 08:00 - 11:00 ک 125-گروه علوم دامی کارشناسی علوم دامی 122873 http://vu2.guilan.ac.ir/rleoc94bs9bz
مبانی به نژادی گیاهی   G1  علی اعلمی شنبه 11:00 - 14:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122835 http://vu2.guilan.ac.ir/rtjmlejbrebr
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی   G1  رضا ابراهیمی سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 2-کشاورزی  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 128218 http://vu2.guilan.ac.ir/rac71k3z1oaa
مبانی تولید گیاهان باغی   G1    شنبه 14:00 - 16:00  شنبه 16:00 - 18:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122832 http://vu2.guilan.ac.ir/r2quucgj0mkm
مبانی زهکشی   G1  سپیده ابریشم کش چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 4-کشاورزی  چهارشنبه 10:00 - 12:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122587 http://vu2.guilan.ac.ir/rp7f9u8t2ivj
مبانی کشاورزی   G1  سّید محمّد رضا احتشامی سه شنبه 08:00 - 10:30 کلاس 5-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123021 http://vu2.guilan.ac.ir/rparsun3nh4h
مبانی کشاورزی دقیق   G1  عادل بخشی پور زیارتگاهی دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122809 http://vu2.guilan.ac.ir/r6ekjqhubrf9
مبانی کشت سلول و بافت گیاهی (گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی)   G1  محمد مهدی سوهانی - هدایت زکی زاده یکشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 9-کشاورزی  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122854 http://vu2.guilan.ac.ir/r0i92sgjoz7c
مبانی محیط زسیت   G1  سمیه جنت رستمی دوشنبه 16:00 - 18:00 کلاس 6-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123022 http://vu2.guilan.ac.ir/rnumm1so46fu
مبانی مهندسی برق (1)   G1  احمد صالحی دوبخشری یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122811 http://vu2.guilan.ac.ir/rjlr1ouseuq5
مبانی نشانگرهای مولکولی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی)   G1  عاطفه صبوری دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122857 http://vu2.guilan.ac.ir/rn2xgglgypx6
مبانی و مدیریت علفهای هرز ع   G2  جعفر اصغری دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122839 http://vu2.guilan.ac.ir/ri9ouifb28cl
مبانی و مدیریت علفهای هرز ن   G1  جعفر اصغری دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 9-کشاورزی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122838 http://vu2.guilan.ac.ir/r1yhwhnobhu5
متون اقتصادی به زبان خارجی   G1  محمد حسین منهاج چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122539 http://vu2.guilan.ac.ir/r7mghlxk1v6p
محاسبات عددی   G1  افشین اشرف زاده سه شنبه 18:00 - 20:00 مجازی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123023 http://vu2.guilan.ac.ir/r36tu5wlg0gr
مدلهای خاک و منظر اراضی   G1  نفیسه یغمائیان مهابادی شنبه 12:00 - 14:00 ک 111-گروه علوم خاک دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی 122627 http://vu2.guilan.ac.ir/rw6wv8swj79l
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی   G1  عبدالاحد شادپرور دوشنبه 08:00 - 11:00 ک 125-گروه علوم دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام وطیور 122734 http://vu2.guilan.ac.ir/rmfgp28qyowx
مدیریت آب در کشاورزی   G1  محمد رضا خالدیان یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 9-کشاورزی  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122837 http://vu2.guilan.ac.ir/re16gefg73x6
مدیریت آفات گیاهان زراعی   G1  آزاده کریمی دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 9-کشاورزی  دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122834 http://vu2.guilan.ac.ir/roj9up3mbs24
مدیریت بیماریهای گیاهان زراعی   G1  سالار جمالی شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 9-کشاورزی  شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122848 http://vu2.guilan.ac.ir/rg64ii847yoz
مدیریت بیماریهای گیاهی   G1  صدیقه موسی نژاد چهارشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیماری شناسی گیاهی 122929 http://vu2.guilan.ac.ir/re8c2wcg8e1t
مدیریت پایدار بوم نظامهای کشاورزی   G1  غلامرضا محسن آبادی - المیرا محمدوند سه شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 12-کشاورزی دکتری تخصصی آگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی 122918 http://vu2.guilan.ac.ir/rj3z18d8wfgb
مدیریت پایدار منابع خاک   G1  سپیده ابریشم کش دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک 122618 http://vu2.guilan.ac.ir/rs3ev82umeoh
مدیریت تغذیه گیاه   G4  رضا ابراهیمی شنبه 14:00 - 16:00 ک 111-گروه علوم خاک  شنبه 16:00 - 18:00 ک 111-گروه علوم خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 122609 http://vu2.guilan.ac.ir/rw3zzpozwrob
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار   G1  صفورا اسدی شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122588 http://vu2.guilan.ac.ir/rn5crxsz07zd
مدیریت زنجیره تامین نهاده ها   G1  مرتضی زنگنه یکشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122821 http://vu2.guilan.ac.ir/r5rklyzry9dx
مدیریت ضایعات و بازیافت در صنایع غذایی   G1  نرگس بنائیان یکشنبه 08:00 - 11:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122812 http://vu2.guilan.ac.ir/rquj6xjnbtez
مدیریت مالی   G1  زهرا امیری سه شنبه 10:00 - 13:00 کلاس 3 -کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122540 http://vu2.guilan.ac.ir/ryivekag7psf
مدیریت و تحلیل سامانه های کاشت و داشت ع   G1  فاطمه رحیمی یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122813 http://vu2.guilan.ac.ir/rx7gr66npm86
مدیریت و تحلیل سامانه های کاشت و داشت ن   G1  فاطمه رحیمی یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 4-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122814 http://vu2.guilan.ac.ir/rzki6u4qr3ju
مرتعداری (گرایش آگروتکنولوژی)   G1  المیرا محمدوند دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 9-کشاورزی  دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122851 http://vu2.guilan.ac.ir/r3nmz23n6fms
مساحی و نقشه برداری ع   G1  سمیه جنت رستمی سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122815 http://vu2.guilan.ac.ir/r6nu85txpybs
مساحی و نقشه برداری ن   G1  سمیه جنت رستمی سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 10-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122816 http://vu2.guilan.ac.ir/r9zsf6tiyxbm
مساله مخصوص   G1  سید اکبر خداپرست میانگسکری دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی 122938 http://vu2.guilan.ac.ir/rmotsajn6n3v
مسئله مخصوص   G1  حسن رمضانپور   دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی 123341 http://vu2.guilan.ac.ir/rcht951yh65d
مصالح و روشهای ساختمانی   G1  غلامحسین  حامدی سه شنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی آب 123032 http://vu2.guilan.ac.ir/r3myayqn80gw
مقاومت به بیماریهای گیاهی   G1  سالار جمالی - صدیقه موسی نژاد یکشنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی 122937 http://vu2.guilan.ac.ir/r9rpp48p6ms1
مقاومت مصالح   G1  بهنام شفیعی ثابت یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 6-کشاورزی  سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 6-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123024 http://vu2.guilan.ac.ir/rkn1q33j66to
مکانیک خاک کشاورزی   G2  محمود شعبانپور سه شنبه 10:00 - 12:00 ک 111-گروه علوم خاک  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک 122617 http://vu2.guilan.ac.ir/r1y9274cregy
ممیزی انرژی   G1  سید حسین پیمان شنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122817 http://vu2.guilan.ac.ir/rvwxectrt1y2
مهارت آموزی   G2  مریم خلیلی راد   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122594 http://vu2.guilan.ac.ir/rj408mmyprim
مهارت آموزی   G3  سپیده ابریشم کش   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122595 http://vu2.guilan.ac.ir/r4klqh05whnj
مهارت آموزی   G4  محمدباقر فرهنگی راستی   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122596 http://vu2.guilan.ac.ir/rvaux3kyysjr
مهارت آموزی   G7  صفورا اسدی   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122599 http://vu2.guilan.ac.ir/rbkpzntw07oy
مهارت آموزی   G8  اکبر فرقانی   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122600 http://vu2.guilan.ac.ir/r7rasm2qzdyu
مهارت آموزی   G9  نفیسه یغمائیان مهابادی   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122601 http://vu2.guilan.ac.ir/r38f86jcu3f5
مهارت آموزی   G11  حسن رمضانپور   کارشناسی علوم و مهندسی خاک 122603 http://vu2.guilan.ac.ir/r8jro19nqv5t
مهارت آموزی 1   G1  دکتر رضا اسفنجاری سه شنبه مزرعه دانشکده  چهارشنبه مزرعه دانشکده کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122541 http://vu2.guilan.ac.ir/rj75ttgcn1gz
مهارت آموزی 1   G1  غلامرضا محسن آبادی سه شنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122847 http://vu2.guilan.ac.ir/rlq0x6duwba7
مهارت آموزی(2)   G1  محمد کاوسی کلاشمی   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122542 http://vu2.guilan.ac.ir/rlhgahyqoyre
مهارت آموزی(2)   G3  دکتر رضا اسفنجاری   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122545 http://vu2.guilan.ac.ir/rhm0fpgif0cr
مهارت آموزی(2)   G4  زهرا امیری   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122546 http://vu2.guilan.ac.ir/r6fp19d4bru4
مهارت آموزی(2)   G2  محمد کریم معتمد   کارشناسی اقتصاد کشاورزی 122556 http://vu2.guilan.ac.ir/ryc33ohwwpki
مهارت های سبزیکاری 2   G1  معظم حسن پوراصیل - سیما داودی سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122709 http://vu2.guilan.ac.ir/rxmib6oexn3o
مهارت های گلکاری 1   G1  عبداله حاتم زاده یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122711 http://vu2.guilan.ac.ir/r8qckzns2g7u
مهارت های میوه کاری 1   G1  محمود قاسم نژاد - داود بخشی سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122707 http://vu2.guilan.ac.ir/r1mrsq4vw3k1
مهندسی ژنتیک پیشرفته   G1  محمد مهدی سوهانی - رضا شیرزادیان خرم آباد دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 7 -کشاورزی  دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 7 -کشاورزی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 122994 http://vu2.guilan.ac.ir/rgudlbon1sun
مهندسی منابع آب   G1  سمیه جنت رستمی چهارشنبه 08:00 - 10:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 6-کشاورزی کارشناسی علوم و مهندسی آب 123025 http://vu2.guilan.ac.ir/r7yko7922zge
مواد آلی خاک   G1  مریم خلیلی راد سه شنبه 08:00 - 10:00 ک 111-گروه علوم خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک- شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 122614 http://vu2.guilan.ac.ir/rxuaga28mprl
موتورهای درون سوز   G1  ایرج باقری شنبه 10:00 - 13:00 کلاس 11-کشاورزی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 122818 http://vu2.guilan.ac.ir/rsu1kc2taahv
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی ع   G5  حسین اسعدی پیرموسایی یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی 122703 http://vu2.guilan.ac.ir/rwrmjleswveh
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی ع   G5  حسین اسعدی پیرموسایی دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی گیاهپزشکی 122969 http://vu2.guilan.ac.ir/ryritkxj6d7h
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی ع   G3  حسین اسعدی پیرموسایی شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 122830 http://vu2.guilan.ac.ir/rf3nznd03i4s
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی ن   G1  122702 یکشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 1-کشاورزی 122702 122702 http://vu2.guilan.ac.ir/r6wguq0cih0j
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی ن   G3  122946 دوشنبه 12:00 - 14:00 کلاس 1-کشاورزی 122946 122946 http://vu2.guilan.ac.ir/r7kmry2ay1jf
میکروبیولوژی آب و پساب   G1  122589 سه شنبه 16:00 - 18:00 کلاس 4-کشاورزی 122589 122589 http://vu2.guilan.ac.ir/rhj9s9m603f9
میکروبیولوژی عمومی   ع   G1  122643 شنبه 12:00 - 14:00 122643 122643 http://vu2.guilan.ac.ir/rzvfw00s3mii
میکروبیولوژی عمومی   ع   G2  122644 شنبه 14:00 - 16:00 122644 122644 http://vu2.guilan.ac.ir/r42nrfouq7gz
میکروبیولوژی مواد غذایی (1)   G1  122647 شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 8-کشاورزی  یکشنبه 12:00 - 14:00  یکشنبه 14:00 - 16:00 122647 122647 http://vu2.guilan.ac.ir/rirck4xbop85
میکروکلیماتولوژی گیاهی   G1  122921 سه شنبه 12:00 - 14:00 کلاس 14 کشاورزی 122921 122921 http://vu2.guilan.ac.ir/r99mtbhwh8du
میوه های ریز   G1  122712 شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه 14:00 - 16:00 کلاس 2-کشاورزی 122712 122712 http://vu2.guilan.ac.ir/rnn8a10csmeq
میوه های معتدله   G1  122706 دوشنبه 10:00 - 13:00 کلاس 2-کشاورزی 122706 122706 http://vu2.guilan.ac.ir/r8k9k1n57uiz
نقشه برداری 1   G1  123027 دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 6-کشاورزی  چهارشنبه 08:00 - 10:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 123027 123027 http://vu2.guilan.ac.ir/r0hunahxsz20
نقشه کشی صنعتی(1) ع   G1  122819 دوشنبه 14:00 - 16:00 122819 122819 http://vu2.guilan.ac.ir/rfa528lyknum
نقشه کشی صنعتی(1) ن   G1  122820 دوشنبه 12:00 - 14:00 122820 122820 http://vu2.guilan.ac.ir/r2vdkt3laois
نماتودشناسی گیاهی مقدماتی   G1  122953 یکشنبه 10:00 - 12:00 122953 122953 http://vu2.guilan.ac.ir/reynk0wuo74t
هوا و اقلیم شناسی   G1  122668 شنبه 14:00 - 16:00 کلاس 10-کشاورزی  شنبه 16:00 - 18:00 122668 122668 http://vu2.guilan.ac.ir/r2x07vuporhf
هیدرولوژی آبهای سطحی   G1  123029 دوشنبه 12:00 - 14:00 123029 123029 http://vu2.guilan.ac.ir/rv3om30gwhes
هیدرولیک انتقال رسوب 1   G1  123048 دوشنبه 10:00 - 12:00 آزمایشگاه هیدرولیک  دوشنبه 12:00 - 14:00 آزمایشگاه هیدرولیک 123048 123048 http://vu2.guilan.ac.ir/rw14ck8oll0w
هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته   G1  123030 سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 6-کشاورزی  سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کلاس 6-کشاورزی 123030 123030 http://vu2.guilan.ac.ir/rkvagucwaqca
هیدرولیک محاسباتی 1   G1  123049 سه شنبه 14:00 - 16:00 آزمایشگاه هیدرولیک  سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 آزمایشگاه هیدرولیک 123049 123049 http://vu2.guilan.ac.ir/rf1b1bpbftzi
واکنش گیاهان زراعی به تنشهای محیطی   G1  122899 دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس 12-کشاورزی 122899 122899 http://vu2.guilan.ac.ir/roqldr3u3epw
ویروس شناسی گیاهی   G1  122930 دوشنبه 08:00 - 10:00 آز بیماری شناسی  دوشنبه 10:00 - 12:00 122930 122930 http://vu2.guilan.ac.ir/rbqde86ow45o
ویروس شناسی گیاهی مقدماتی   G1  122955 دوشنبه 12:00 - 14:00 122955 122955 http://vu2.guilan.ac.ir/rakq27s3yzmg