بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده معماری

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

اجرای صحنه ای ساز ایرانی (2)   G1  بهرام جمالی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126471 http://vu1.guilan.ac.ir/r34b46x6y0u9
اجرای صحنه ای ساز ایرانی (2)   G2  بهرام جمالی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126473 http://vu1.guilan.ac.ir/r809ei4j0x89
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست   G1  حبیب محمودی چناری یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127297 http://vu1.guilan.ac.ir/roq7pudbg4br
ارکستر ایرانی (2)   G1  حسین خوش چهره زیبا سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126500 http://vu1.guilan.ac.ir/rt7t3j70z0px
ارکستر ایرانی (2)   G2  حسین خوش چهره زیبا سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126502 http://vu1.guilan.ac.ir/rts9ysw6lh0o
ارکستر ایرانی (4)   G1  حسین خوش چهره زیبا سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126466 http://vu1.guilan.ac.ir/r5zs3iz1vegp
ارکستر ایرانی (4)   G2  حسین خوش چهره زیبا سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126468 http://vu1.guilan.ac.ir/rwq3jw9ah684
اسطوره و هنر   G1  پریسا آروند یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127910 http://vu1.guilan.ac.ir/rxy01at5s3uf
اسکیس 1   G1  زینب سلیمانی (سلیمانی ) چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 127515 http://vu1.guilan.ac.ir/r7tynu1hk3zj
اسکیس 1   G2  مجتبی  غلامعلی زاده (غلامعلی زاده) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127516 http://vu1.guilan.ac.ir/rju1yd4my0ar
اسکیس 1   G3  مجتبی  غلامعلی زاده چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 127517 http://vu1.guilan.ac.ir/rwcgvppalqat
اسکیس 2   G1  مجتبی  غلامعلی زاده چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 127037 http://vu1.guilan.ac.ir/r3eb7vabrhdz
اسکیس 2   G2  زینب سلیمانی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127038 http://vu1.guilan.ac.ir/r2ul91i68s2l
اسکیس 2   G3  زینب سلیمانی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127039 http://vu1.guilan.ac.ir/r006zvh4zbbz
اصول سیستم های اطلاعات مکانی   G1  سید رضا آزاده سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127237 http://vu1.guilan.ac.ir/rxnyps2fyvfl
اقتصاد شهری   G1  سارا نیکمرد نمین دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127055 http://vu1.guilan.ac.ir/rl91u7z4jsgr
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G46  محمد آذین فر یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 126251 http://vu1.guilan.ac.ir/rjyreg1f07ce
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G42  محمد آذین فر شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 126247 http://vu1.guilan.ac.ir/rft8krm25557
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G44  محمد آذین فر شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 126249 http://vu1.guilan.ac.ir/ro671marerc0
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G41  محمد آذین فر شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 126243 http://vu1.guilan.ac.ir/r0omdo9a3dsd
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G43  محمد آذین فر شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 126248 http://vu1.guilan.ac.ir/rp01zd1umkw4
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G45  محمد آذین فر یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نقاشی 126250 http://vu1.guilan.ac.ir/rutd405vykye
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی   G1  حسن احمدی دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری 127536 http://vu1.guilan.ac.ir/r96rr7w7ttln
انسان، طبیعت و معماری   G1  صدیقه سلیمانی شیجانی (سلیمانی شیجانی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127271 http://vu1.guilan.ac.ir/rc96pevsm0j3
انقلاب اسلامی ایران   G42  علی آزرمی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 126261 http://vu1.guilan.ac.ir/rfceekgmj4yq
انقلاب اسلامی ایران   G44  زادبر سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 126263 http://vu1.guilan.ac.ir/r4y49m7awayk
انقلاب اسلامی ایران   G41  علی آزرمی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 126260 http://vu1.guilan.ac.ir/r7mw8bc2t4yy
انقلاب اسلامی ایران   G43  زادبر سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 126262 http://vu1.guilan.ac.ir/rsze3612mb59
انقلاب اسلامی ایران   G47  سعید صادقی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126269 http://vu1.guilan.ac.ir/r6j2xoreyolu
ایده پردازی و فرآیند طراحی   G2  حمیدرضا اطلس باف (اطلس باف) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127830 http://vu1.guilan.ac.ir/rgzi9yz4zetv
ایده پردازی و فرآیند طراحی   G3  حمیدرضا اطلس باف سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127832 http://vu1.guilan.ac.ir/r6v4dc72pueb
ایده پردازی و فرآیند طراحی   G4  حمیدرضا اطلس باف سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127839 http://vu1.guilan.ac.ir/rbt6q89fohyr
ایستایی   G1  حبیب ملائی کوهی (ملائی کوهی) چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127287 http://vu1.guilan.ac.ir/rq2l27rk71bl
آبرنگ   G1  علیرضا اکرمی حسن کیاده دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127922 http://vu1.guilan.ac.ir/r3o8tknwb327
آرای متفکران در باب هنر 1   G1  افشین عموزاده لیچاهی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127908 http://vu1.guilan.ac.ir/rlrmwqk7fupz
آرای متفکران در باب هنر 1   G2  مژگان خاکپور - یاسمن فرهنگ پور شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127909 http://vu1.guilan.ac.ir/rb3tlllvviae
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) شهرسازی 127978 http://vu1.guilan.ac.ir/ropq9t1ds0na
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت   G1  فاطمه کشاورز خالقی (کشاورز خالقی) شنبه 11:30 - 13:00  (کشاورز خالقی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 126456 http://vu1.guilan.ac.ir/rg6ugd7otyj3
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت   G2  فاطمه کشاورز خالقی (کشاورز خالقی) شنبه 15:00 - 16:30  (کشاورز خالقی) شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی معماری 126459 http://vu1.guilan.ac.ir/r3kv1wg2ejb3
آشنایی با تمبک (2)   G1  غلامحسین اسماعیل زاده ها سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126492 http://vu1.guilan.ac.ir/rltqyzcf6jbq
آشنایی با تمبک (2)   G2  غلامحسین اسماعیل زاده ها سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126495 http://vu1.guilan.ac.ir/ruvo64qvw5ud
آشنایی با تمبک (2)   G3  غلامحسین اسماعیل زاده ها سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126498 http://vu1.guilan.ac.ir/rp52x48nsvmb
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   G46  عبدالکاظم مجتبی زاده سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 126267 http://vu1.guilan.ac.ir/r2cjj0qx3obt
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   G45  عبدالکاظم مجتبی زاده سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 126265 http://vu1.guilan.ac.ir/r9thcrzhlzt8
آشنایی با هنر در تاریخ (2)   G1  شهنام شفیعی یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی نقاشی 127938 http://vu1.guilan.ac.ir/riy6zpifxanw
آشنایی با هنرهای جدید   G1  مرضیه تراجی (تراجی) یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127569 http://vu1.guilan.ac.ir/rfy4809d3yht
آشنایی با هنرهای سنتی ایران   G1  افشین عموزاده لیچاهی (عموزاده لیچاهی) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127564 http://vu1.guilan.ac.ir/rpxz9xwxt8wu
آشنایی با هنرهای سنتی ایران   G2  افشین عموزاده لیچاهی کارشناسی ارتباط تصویری 128244 http://vu1.guilan.ac.ir/r46r5xv14xzh
آمار در شهرسازی   G1  روح اله اوجی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127053 http://vu1.guilan.ac.ir/rfdp9n4tc8ol
آواز جمعی (1)   G1  منصور حبیب دوست یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126445 http://vu1.guilan.ac.ir/r5jd4ibc83or
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G44  مهدی حسینی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 126258 http://vu1.guilan.ac.ir/rboitga4w4b8
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G43  سید محمد حمیدی عدلی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 126257 http://vu1.guilan.ac.ir/r5ka7wqdko6e
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G41  سید محمد حمیدی عدلی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 126255 http://vu1.guilan.ac.ir/rp6pg4661luj
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G42  مهدی حسینی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نقاشی 126256 http://vu1.guilan.ac.ir/rauxav7zf3xa
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G45  سید محمد حمیدی عدلی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126259 http://vu1.guilan.ac.ir/rxsnckphm5dt
برنامه ریزی بافتهای فرسوده و تاریخی   G1  محمد نیک پیما یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127128 http://vu1.guilan.ac.ir/ra9aqkxsyx87
برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری   G1  صابر محمدپور یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری 127534 http://vu1.guilan.ac.ir/rh56lkxe62mj
برنامه ریزی منطقه ای   G1  حمید  حجتی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127097 http://vu1.guilan.ac.ir/rjyhac36pcwi
برنامه نویسی با اچ تی ام ال   G1  محسن  کارگاه (کارگاه) یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127559 http://vu1.guilan.ac.ir/rzl76s317u6p
بیان معماری 2   G1  کیامرز جوانمردی (جوانمردی) چهارشنبه 08:00 - 09:30  (جوانمردی) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127255 http://vu1.guilan.ac.ir/rwidhwyzhxeo
بیان معماری 2   G2  کیامرز جوانمردی (جوانمردی) چهارشنبه 11:30 - 13:00  (جوانمردی) چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 127259 http://vu1.guilan.ac.ir/rm3r4fs047ql
بیان معماری 2   G3  سید جلیل میرباذل (میرباذل) چهارشنبه 08:00 - 09:30  (میرباذل) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127262 http://vu1.guilan.ac.ir/rgmfq5xi7l01
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127916 http://vu1.guilan.ac.ir/rtyaaimt2wrc
پایان نامه   G1  مجتبی پوراحمدی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127645 http://vu1.guilan.ac.ir/r5ikuy3hx81z
پرورش خلاقیت   G1  افشین عموزاده لیچاهی (عموزاده لیچاهی) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارتباط تصویری 127531 http://vu1.guilan.ac.ir/rkd2sr4bopqf
پروژه نهایی   G1  نادر زالی   کارشناسی مهندسی شهرسازی 127699 http://vu1.guilan.ac.ir/rkuqgb57yyzb
پروژه نهایی   G2  حسن احمدی   کارشناسی مهندسی شهرسازی 127700 http://vu1.guilan.ac.ir/robkm22vxgy1
پروژه نهایی   G3  مهرناز مولوی   کارشناسی مهندسی شهرسازی 127701 http://vu1.guilan.ac.ir/rfc5boep1izc
پروژه نهایی   G4  علی اکبر سالاری پور کارشناسی مهندسی شهرسازی 127702 http://vu1.guilan.ac.ir/rb591745q5dh
پروژه نهایی   G5  صابر محمدپور   کارشناسی مهندسی شهرسازی 127703 http://vu1.guilan.ac.ir/r89ba1kaxywj
پروژه نهایی   G6  سید رضا آزاده   کارشناسی مهندسی شهرسازی 127930 http://vu1.guilan.ac.ir/rzh4dsf6j80x
پروژه نهایی   G1      کارشناسی نقاشی 127642 http://vu1.guilan.ac.ir/rkjnyxb028yi
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی   G1  مجتبی پوراحمدی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127958 http://vu1.guilan.ac.ir/rwnahp87anue
پژوهش میدانی در اتنوموزیکولوژی   G1  پیام یوسف شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی شناسی(اتنوموزیکولوژی) 128237 http://vu1.guilan.ac.ir/rke5un01hggg
پیانوی عمومی (1)   G1  رضا جوینده یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126360 http://vu1.guilan.ac.ir/rrouxbby32c8
پیانوی عمومی (1)   G2  رضا جوینده یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126363 http://vu1.guilan.ac.ir/r000phzqpebw
پیانوی عمومی (1)   G3  رضا جوینده یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126365 http://vu1.guilan.ac.ir/ruj6qgzsaz9a
پیانوی عمومی (3)   G1  منصور حبیب دوست شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126439 http://vu1.guilan.ac.ir/rheprqz5lba0
پیانوی عمومی (3)   G2  منصور حبیب دوست شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126440 http://vu1.guilan.ac.ir/rkasckgnzzom
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان   G1  مهرناز مولوی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127644 http://vu1.guilan.ac.ir/re3wys9aolq8
تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی   G1  خشایار عمادی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127225 http://vu1.guilan.ac.ir/rtilkuyk8s4e
تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایران   G1  مرضیه تراجی (تراجی) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127529 http://vu1.guilan.ac.ir/rwvaw6qwcecj
تاریخ عمومی نقاشی (2)   G1  زینب رشوند یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127936 http://vu1.guilan.ac.ir/rmnpob7e3oj3
تاریخ عمومی نقاشی (3)   G1    شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127918 http://vu1.guilan.ac.ir/rijtidwqjicg
تاریخ عمومی نقاشی (4)   G1  پریسا آروند دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127635 http://vu1.guilan.ac.ir/rlkxv6gtkvvn
تاریخ موسیقی جهان (1)   G1  منصور حبیب دوست دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126438 http://vu1.guilan.ac.ir/rs6s0sbbqxd7
تاریخ موسیقی جهان اسلام   G1  نرگس ذاکر جعفری سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی شناسی(اتنوموزیکولوژی) 128238 http://vu1.guilan.ac.ir/ruzaww4wkc9e
تاریخ هنر جهان   G1  پریسا آروند یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127912 http://vu1.guilan.ac.ir/rpsn9ea64k0f
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)   G1  مائده پورفتح اله (پورفتح اله) شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127046 http://vu1.guilan.ac.ir/rgis2jx8m5pl
تاسیسات مکانیکی ساختمان   G1  اردلان افلاکی (افلاکی) شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127521 http://vu1.guilan.ac.ir/rocmtabia2ui
تاسیسات مکانیکی ساختمان   G2  اردلان افلاکی (افلاکی) سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127522 http://vu1.guilan.ac.ir/r5a83xj9t3t3
تاسیسات و زیرساختهای شهری   G1  ایمان نظافت رحیم آبادی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127109 http://vu1.guilan.ac.ir/rbn54tmlkk3z
تجارب برنامه ریزی شهری ایران   G1  علی اکبر سالاری پور یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری 127530 http://vu1.guilan.ac.ir/rin5g7k2hkae
تجارب طراحی شهری (سمینار)   G1  مهرناز مولوی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری 127549 http://vu1.guilan.ac.ir/r7skckq7b8bw
تجربه تجسمی(1)   G1  علیرضا اکرمی حسن کیاده سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127641 http://vu1.guilan.ac.ir/rnfvxdy63c50
تجربه تجسمی(2)   G1  احمد منتظری رودبارکی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نقاشی 127598 http://vu1.guilan.ac.ir/r44o3l0192wg
تجزیه و تحلیل آثار نقاشی   G1  یاسمن فرهنگ پور دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127921 http://vu1.guilan.ac.ir/r908chnk1dab
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 2   G1  مرضیه تراجی (تراجی) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127551 http://vu1.guilan.ac.ir/runrc4decno8
تجزیه، تحلیل و نقد هنرهای تجسمی   G1  یاسمن فرهنگ پور یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نقاشی 127933 http://vu1.guilan.ac.ir/rwoqmi7yh3o8
تحلیل و طراحی روستا   G1  حمید رضا باحقیقت منگودهی (باحقیقت منگودهی) دوشنبه 13:15 - 14:45  (باحقیقت منگودهی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127043 http://vu1.guilan.ac.ir/rowz3h2p6jpc
تحلیل و طراحی روستا   G2  حمید رضا باحقیقت منگودهی (باحقیقت منگودهی) سه شنبه 08:00 - 09:30  (باحقیقت منگودهی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127581 http://vu1.guilan.ac.ir/r01p3qoizscj
تربیت شنوایی (2)   G1  کیوان آقامحسنی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126449 http://vu1.guilan.ac.ir/rij59ubk1v21
تربیت شنوایی (2)   G2  کیوان آقامحسنی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126450 http://vu1.guilan.ac.ir/rnnz6xqey6qh
ترسیم پیشرفته   G1  مریم صفای کارپور یکشنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127073 http://vu1.guilan.ac.ir/rbaot99mwmi6
ترسیم پیشرفته   G2  رقیه شکری بی عرق یکشنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127064 http://vu1.guilan.ac.ir/rsr3pb4m5x8h
ترکیب مواد در نقاشی   G1  علیرضا اکرمی حسن کیاده چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127925 http://vu1.guilan.ac.ir/rmgfg84qellz
ترکیب مواد در نقاشی   G2  علیرضا اکرمی حسن کیاده چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127927 http://vu1.guilan.ac.ir/rra9sz8ic2ne
تصویرسازی 2   G1  مرضیه تراجی (تراجی) دوشنبه 08:00 - 09:30  (تراجی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127527 http://vu1.guilan.ac.ir/rbc7fg9i1zi7
تصویرسازی 2   G2  مرضیه تراجی (تراجی) دوشنبه 11:30 - 13:00  (تراجی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارتباط تصویری 127528 http://vu1.guilan.ac.ir/rmvqho6ia41o
توسعه شهری پایدار   G1  مهرناز مولوی چهارشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) شهرسازی 127554 http://vu1.guilan.ac.ir/rqju4oaxv6sh
جامعه شناسی   G1  مژگان خاکپور (خاکپور) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127386 http://vu1.guilan.ac.ir/rvfiyjm4t551
جامعه شناسی شهری   G1  مریم قربان پور شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127052 http://vu1.guilan.ac.ir/ryrf6um1afzp
جغرافیای شهری   G1  حمید  حجتی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127076 http://vu1.guilan.ac.ir/rcqyv113p2xj
جهانی شدن و شهر   G1  علی اکبر سالاری پور چهارشنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) شهرسازی 127558 http://vu1.guilan.ac.ir/r58d6lye03wo
چاپ دستی   G1  فرشته  متقی آمندانی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127632 http://vu1.guilan.ac.ir/r91vdx7nd7hr
چاپ دستی   G2  فرشته  متقی آمندانی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نقاشی 127633 http://vu1.guilan.ac.ir/r3ig9skhesgy
چاپ دستی 1   G1  فرشته  متقی آمندانی ( متقی آمندانی) سه شنبه 08:00 - 09:30  ( متقی آمندانی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127999 http://vu1.guilan.ac.ir/rvpm4buzopt9
چاپ دستی تخصصی   G1  فرشته  متقی آمندانی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127619 http://vu1.guilan.ac.ir/r06x6419k8ag
چاپ های صنعتی 1   G1  میترا بابائی (بابائی) یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127524 http://vu1.guilan.ac.ir/r0pgcvcp3wi3
چاپ های صنعتی 2   G1  میترا بابائی (بابائی) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127545 http://vu1.guilan.ac.ir/r7viz3ou6qgx
حجم   G1  غلامرضا ژاله ورازگاهی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 128129 http://vu1.guilan.ac.ir/rge1d9owth1c
حجم   G2  غلامرضا ژاله ورازگاهی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 128228 http://vu1.guilan.ac.ir/rivrxeh4upz4
حقوق و قوانین شهری   G1  علی اکبر سالاری پور دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127264 http://vu1.guilan.ac.ir/ruxjrr0sts3j
حکمت هنر اسلامی   G1  افشین عموزاده لیچاهی (عموزاده لیچاهی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127572 http://vu1.guilan.ac.ir/rqvzsrcqnzk6
دانش خانواده و جمعیت   G41  صونیا زارع بازقلعه چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 126252 http://vu1.guilan.ac.ir/r82oxiycrcdj
دانش خانواده و جمعیت   G42  صونیا زارع بازقلعه چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126253 http://vu1.guilan.ac.ir/rab4a8ylb8zt
دانش خانواده و جمعیت   G43  حمید کوه پیما چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126254 http://vu1.guilan.ac.ir/rubrdq7i6mmb
درک و بیان محیط شهری   G1  عرفانه قنبری یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127124 http://vu1.guilan.ac.ir/rflfga3vaqu9
دشیفراژ(2)   G1  مهدی علومی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126476 http://vu1.guilan.ac.ir/r3yeyt6tku0e
دشیفراژ(2)   G2  مهدی علومی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126477 http://vu1.guilan.ac.ir/r1x8hlfyrksq
رساله و طرح نهایی   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127924 http://vu1.guilan.ac.ir/rd196io1xfi9
روانشناسی محیط   G1  امیررضا کریمی آذری (کریمی آذری) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127388 http://vu1.guilan.ac.ir/rzp724p8bl4d
روش تحقیق در شهرسازی   G1  نصرالله مولایی هشجین دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127269 http://vu1.guilan.ac.ir/rs0mgrfimruu
روش تحقیق در هنرهای تجسمی   G1  پریسا آروند دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127636 http://vu1.guilan.ac.ir/r772eymff4hl
روش تحقیق علمی پیشرفته ( تدوین پایان نامه )   G1  نصرالله مولایی هشجین دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری 127546 http://vu1.guilan.ac.ir/rato0gebgxy4
روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه )   G1  نصرالله مولایی هشجین یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی منطقه ای 127460 http://vu1.guilan.ac.ir/r680emcoepqr
روش تحقیق علمی پیشرفته(تدوین پایان نامه)   G1  نصرالله مولایی هشجین یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری 127538 http://vu1.guilan.ac.ir/r6wkqt2fo89o
روش ها و فنون طراحی شهری 2   G1  علی اکبر سالاری پور دوشنبه 11:30 - 13:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری 127544 http://vu1.guilan.ac.ir/ralnnemh00iw
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای   G1  حسن احمدی سه شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) شهرسازی 127552 http://vu1.guilan.ac.ir/rqcqurr5xddf
روش های تجزیه و تحلیل موسیقی   G1  بهرام جمالی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی شناسی(اتنوموزیکولوژی) 128240 http://vu1.guilan.ac.ir/rz148sh26w9m
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی   G1  نادر زالی سه شنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) شهرسازی 127550 http://vu1.guilan.ac.ir/rnhflz0bqe7p
روشهای آموزش هنر در مدارس(دبیرستان/ابتدایی)   G1  سمانه فلاح حق شناس (فلاح حق شناس) 08:00 - 09:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127571 http://vu1.guilan.ac.ir/r2nn7ze6kcr2
روشهای برنامه ریزی منطقه ای   G1  حسن احمدی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی منطقه ای 127457 http://vu1.guilan.ac.ir/r89wdzgo8a8y
زبان تخصصی   G1  علی اکبر سالاری پور یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127294 http://vu1.guilan.ac.ir/rayewn948evw
زبان تخصصی معماری   G1  مائده پورفتح اله (پورفتح اله) شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126288 http://vu1.guilan.ac.ir/re3o9hr2p6yd
زبان خارجی   G42  آرمان رشید شمالی سه شنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 126339 http://vu1.guilan.ac.ir/rwtelab9kcm5
زبان خارجی   G41  سعید رفسنجانی نژاد چهارشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 126336 http://vu1.guilan.ac.ir/r37aq0wzefbw
زبان خارجی   G43  فاطمه  خوشدل لویه چهارشنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی نقاشی 126340 http://vu1.guilan.ac.ir/rvhk5v3bolr9
ساختمان 1   G1  سامان صبا (صبا) چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127045 http://vu1.guilan.ac.ir/rcczgi9koo2x
ساختمان 2   G1  ماجد یل درمیان (یل درمیان) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127017 http://vu1.guilan.ac.ir/ryb1sxhr76k8
ساختمان 2   G2  حامد محمدی خوش بین (محمدی خوش بین) یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127018 http://vu1.guilan.ac.ir/r816nx372ulf
ساز ایرانی (1)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126517 http://vu1.guilan.ac.ir/r0csvbchzbfn
ساز ایرانی (2)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126518 http://vu1.guilan.ac.ir/rvf7joqw913t
ساز ایرانی (3)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126520 http://vu1.guilan.ac.ir/rwsxve37cdzc
ساز ایرانی (4)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126521 http://vu1.guilan.ac.ir/r95zphxpwfkf
ساز ایرانی (5)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126522 http://vu1.guilan.ac.ir/r8uoyan1bvbc
ساز ایرانی (6)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126523 http://vu1.guilan.ac.ir/r13kbn297opr
ساز ایرانی (7)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126524 http://vu1.guilan.ac.ir/rhtcw7hn91ug
ساز ایرانی (8)   G10      کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126527 http://vu1.guilan.ac.ir/r7s2zcaq8jqp
سازشناسی موسیقی جهانی(1)   G1  منصور حبیب دوست دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126482 http://vu1.guilan.ac.ir/rrolhpvhgfst
سازه های نوین   G1  مهرداد امیرنژاد مژدهی (امیرنژاد مژدهی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127380 http://vu1.guilan.ac.ir/ru9mfle6umoq
سرایش (2)   G1  کیوان آقامحسنی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126354 http://vu1.guilan.ac.ir/rnezgzmawxvh
سرایش (2)   G2  کیوان آقامحسنی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126357 http://vu1.guilan.ac.ir/rsrds35kyyks
سرایش (4)   G1  نستوه رمضانی کارگر سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126460 http://vu1.guilan.ac.ir/rhet0aetcdmd
سرایش (4)   G2  نستوه رمضانی کارگر سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126462 http://vu1.guilan.ac.ir/ro9g9kt6cp6h
سمینار مسائل شهری   G1  محمد نیک پیما یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127276 http://vu1.guilan.ac.ir/rkbyazx3ah6z
سوانح طبیعی و سکونت گاههای انسانی   G1  حسن احمدی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127304 http://vu1.guilan.ac.ir/rdwl9igt89rr
سیستم های ساختمانی   G1  اردلان افلاکی (افلاکی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 127025 http://vu1.guilan.ac.ir/r46ttbky2ozu
شناخت و تحلیل فضای شهری   G1  مهرناز مولوی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127083 http://vu1.guilan.ac.ir/rsdvoboneg33
صفحه آرایی 1   G1  بهرام حمیدی   کارشناسی ارتباط تصویری 127511 http://vu1.guilan.ac.ir/ryb94nw8oise
صفحه آرایی 1   G2  مائده حسینی کومله (حسینی کومله) چهارشنبه 08:00 - 09:30  (حسینی کومله) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127512 http://vu1.guilan.ac.ir/rclv3rk9sp5d
صفحه آرایی 2   G1      کارشناسی ارتباط تصویری 128219 http://vu1.guilan.ac.ir/rzsxie6mkp3g
طراحی آناتومی(2)   G1  زهرا امیریگانه سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127941 http://vu1.guilan.ac.ir/rg3paokl8d3u
طراحی آناتومی(2)   G2  زهرا امیریگانه سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نقاشی 127942 http://vu1.guilan.ac.ir/rxzq07ysbjii
طراحی برای فضای مجازی   G1  لادن میربد (میربد) یکشنبه 13:15 - 14:45  (میربد) یکشنبه 15:00 - 16:30  (میربد) یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127563 http://vu1.guilan.ac.ir/ruz2x05nhuie
طراحی بسته بندی   G1  رزیتا صفری صدیق (صفری صدیق) دوشنبه 08:00 - 09:30  (صفری صدیق) دوشنبه 09:45 - 11:15  (صفری صدیق) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127561 http://vu1.guilan.ac.ir/rl83bgmc2byg
طراحی پایه 2   G1  فرشته  متقی آمندانی ( متقی آمندانی) یکشنبه 08:00 - 09:30  ( متقی آمندانی) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127503 http://vu1.guilan.ac.ir/rjlv3frnl9wu
طراحی پایه 2   G2  فرشته  متقی آمندانی ( متقی آمندانی) یکشنبه 11:30 - 13:00  ( متقی آمندانی) یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارتباط تصویری 127505 http://vu1.guilan.ac.ir/r8x35vl747p6
طراحی پوستر   G1  رسول پروری مقدم (پروری مقدم) چهارشنبه 08:00 - 09:30  (پروری مقدم) چهارشنبه 09:45 - 11:15  (پروری مقدم) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127542 http://vu1.guilan.ac.ir/rbpy7vbpbanl
طراحی تبلیغات   G1  لادن میربد (میربد) یکشنبه 08:00 - 09:30  (میربد) یکشنبه 09:45 - 11:15  (میربد) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127568 http://vu1.guilan.ac.ir/rkef83571xir
طراحی ساختمان های بتنی   G1  محمد آرایشگر (آرایشگر) شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127580 http://vu1.guilan.ac.ir/repd7xcrhshb
طراحی سه بعدی   G1  جواد حکمت نیا (حکمت نیا) دوشنبه 11:30 - 13:00  (حکمت نیا) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارتباط تصویری 127514 http://vu1.guilan.ac.ir/r9w86gb1tci3
طراحی فضاهای شهری   G1  محمدرضا فاروقی (فاروقی) چهارشنبه 08:00 - 09:30  (فاروقی) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 126331 http://vu1.guilan.ac.ir/rlysxqgpl58i
طراحی فضاهای شهری   G2  محمدرضا فاروقی (فاروقی) چهارشنبه 11:30 - 13:00  (فاروقی) چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی معماری 126335 http://vu1.guilan.ac.ir/rmjhzktr2jzt
طراحی فنی   G1  مهرداد امیرنژاد مژدهی - علیرضا پاداشی املشی یکشنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126276 http://vu1.guilan.ac.ir/rq0d28db5n9j
طراحی فنی   G2  سیامک بدیعی (بدیعی) دوشنبه 13:15 - 14:45  (بدیعی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126280 http://vu1.guilan.ac.ir/rx66pas1jdh3
طراحی قلم فارسی   G1  رزیتا صفری صدیق (صفری صدیق) دوشنبه 13:15 - 14:45  (صفری صدیق) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127557 http://vu1.guilan.ac.ir/rsreqm6yagxy
طراحی گرافیک متحرک   G1  رسول پروری مقدم (پروری مقدم) سه شنبه 08:00 - 09:30  (پروری مقدم) سه شنبه 09:45 - 11:15  (پروری مقدم) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127562 http://vu1.guilan.ac.ir/rxy18tqcdtll
طراحی گرافیک محیطی   G1  مائده حسینی کومله (حسینی کومله) سه شنبه 13:15 - 14:45  (حسینی کومله) سه شنبه 15:00 - 16:30  (حسینی کومله) سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127567 http://vu1.guilan.ac.ir/rqq3xe290baa
طراحی معماری 1   G1  مهرداد جواهریان (جواهریان) یکشنبه 08:00 - 09:30  (جواهریان) یکشنبه 09:45 - 11:15  (جواهریان) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127398 http://vu1.guilan.ac.ir/rjmlrf9y7ci6
طراحی معماری 1   G1  معصومه السادات میر صفای مقدم (میر صفای مقدم) شنبه 08:00 - 09:30  (میر صفای مقدم) شنبه 09:45 - 11:15  (میر صفای مقدم) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی معماری 127495 http://vu1.guilan.ac.ir/rig530pz4ic1
طراحی معماری 1   G2  مینو خاکپور (خاکپور) دوشنبه 15:00 - 16:30  (خاکپور) دوشنبه 16:45 - 18:15  (خاکپور) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127499 http://vu1.guilan.ac.ir/rbzs98eamwgt
طراحی معماری 1   G3  اردلان افلاکی (افلاکی) شنبه 08:00 - 09:30  (افلاکی) شنبه 09:45 - 11:15  (افلاکی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127507 http://vu1.guilan.ac.ir/ratddvbv7isp
طراحی معماری 2   G1  حمزه غلامعلی زاده (غلامعلی زاده) یکشنبه 08:00 - 09:30  (غلامعلی زاده) یکشنبه 09:45 - 11:15  (غلامعلی زاده) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127336 http://vu1.guilan.ac.ir/r088pqdt7pcs
طراحی معماری 2   G2  مجتبی پوراحمدی یکشنبه 08:00 - 09:30  یکشنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127339 http://vu1.guilan.ac.ir/rilf9qugd1r7
طراحی معماری 2   G3  حمزه غلامعلی زاده (غلامعلی زاده) چهارشنبه 08:00 - 09:30  (غلامعلی زاده) چهارشنبه 09:45 - 11:15  (غلامعلی زاده) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127344 http://vu1.guilan.ac.ir/r43y98oobppb
طراحی معماری 2   G4  طاهر وحیدی - حامد محمدی خوش بین چهارشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127348 http://vu1.guilan.ac.ir/ry8c3du77iyz
طراحی معماری 2   G1  آمنه آقا ربیع (آقا ربیع) شنبه 08:00 - 09:30  (آقا ربیع) شنبه 09:45 - 11:15  (آقا ربیع) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127035 http://vu1.guilan.ac.ir/rli2f9gui688
طراحی معماری 2   G2  احمد پناهی شورگل - محمد مهدی رئیس سمیعی شنبه 08:00 - 09:30  شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127036 http://vu1.guilan.ac.ir/r85ifro0pihj
طراحی معماری 3   G1  امیررضا کریمی آذری (کریمی آذری) دوشنبه 09:45 - 11:15  (کریمی آذری) دوشنبه 11:30 - 13:00  (کریمی آذری) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127390 http://vu1.guilan.ac.ir/rq6e24nvjxxp
طراحی معماری 3   G1  کیامرز جوانمردی (جوانمردی) شنبه 08:00 - 09:30  (جوانمردی) شنبه 09:45 - 11:15  (جوانمردی) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126669 http://vu1.guilan.ac.ir/rk7yj1k7sxaa
طراحی معماری 3   G2  مژگان خاکپور (خاکپور) شنبه 08:00 - 09:30  (خاکپور) شنبه 09:45 - 11:15  (خاکپور) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126959 http://vu1.guilan.ac.ir/rfiiwi740mqs
طراحی معماری 4   G1  مهرداد امیرنژاد مژدهی (امیرنژاد مژدهی) یکشنبه 08:00 - 09:30  (امیرنژاد مژدهی) یکشنبه 09:45 - 11:15  (امیرنژاد مژدهی) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126321 http://vu1.guilan.ac.ir/ry6lj7dhvwnr
طراحی معماری 4   G2  سید جلیل میرباذل (میرباذل) یکشنبه 08:00 - 09:30  (میرباذل) یکشنبه 09:45 - 11:15  (میرباذل) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126324 http://vu1.guilan.ac.ir/r2jfxx4xund4
طراحی معماری 5   G1  محمدرضا فاروقی (فاروقی) شنبه 08:00 - 09:30  (فاروقی) شنبه 09:45 - 11:15  (فاروقی) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی معماری 126273 http://vu1.guilan.ac.ir/rb97ws34xfx6
طراحی معماری 5   G2  مهرداد جواهریان (جواهریان) شنبه 08:00 - 09:30  (جواهریان) شنبه 09:45 - 11:15  (جواهریان) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 126275 http://vu1.guilan.ac.ir/rw1h6ukphx9j
طراحی نشانه   G1  رسول پروری مقدم (پروری مقدم) شنبه 08:00 - 09:30  (پروری مقدم) شنبه 09:45 - 11:15  (پروری مقدم) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127523 http://vu1.guilan.ac.ir/rsis8rnlssgl
طراحی نهایی   G1  مجتبی پوراحمدی   کارشناسی مهندسی معماری 126289 http://vu1.guilan.ac.ir/rnt1r8gynmol
طراحی نوشته فارسی   G1    یکشنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127525 http://vu1.guilan.ac.ir/rx5lk06rg42v
طراحی نوشته فارسی   G2    یکشنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127526 http://vu1.guilan.ac.ir/r6qwhiwaym95
طراحی هویت بصری   G1  آرنوش خواجه (خواجه) دوشنبه 13:15 - 14:45  (خواجه) دوشنبه 15:00 - 16:30  (خواجه) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127575 http://vu1.guilan.ac.ir/r46nj5r1hqb7
طراحی و ساخت معماری به کمک رایانه   G1  علی پوراحمد قلعه جوق (پوراحمد قلعه جوق) یکشنبه 13:15 - 14:45  (پوراحمد قلعه جوق) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127532 http://vu1.guilan.ac.ir/rqhdizq2qx8q
طراحی و ساخت معماری به کمک رایانه   G2  علی پوراحمد قلعه جوق (پوراحمد قلعه جوق) یکشنبه 16:45 - 18:15  (پوراحمد قلعه جوق) یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127533 http://vu1.guilan.ac.ir/rvpmtq6duocx
طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری   G1  سید رضا آزاده شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127260 http://vu1.guilan.ac.ir/r1ozrwlep8xz
طراحی(2)   G1  محمد کاظمی راد یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127940 http://vu1.guilan.ac.ir/rydjg3nr4bmm
طراحی(2)   G2  احمد منتظری رودبارکی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127937 http://vu1.guilan.ac.ir/rpguvpdc3gmv
طراحی(4)   G1  احمد منتظری رودبارکی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127934 http://vu1.guilan.ac.ir/raneojof7tcj
طراحی(4)   G2  امیر شعبانی پور فومنی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127935 http://vu1.guilan.ac.ir/r3vms5jkjoy0
طراحی(5)   G1  پرستو خداپرست حقی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127919 http://vu1.guilan.ac.ir/rwyhmbi6vufk
طراحی(6)   G1  پریسا آروند دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127631 http://vu1.guilan.ac.ir/r3bcibegdjqm
طراحی(7)   G1  امیر شعبانی پور فومنی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127607 http://vu1.guilan.ac.ir/riqamjopzkyi
طرح و رساله نهائی   G1      کارشناسی نقاشی 127643 http://vu1.guilan.ac.ir/rrmt7jg3h6eu
عکاسی 2   G1  مریم مولایی (مولایی) شنبه 08:00 - 09:30  (مولایی) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127500 http://vu1.guilan.ac.ir/r1kcctq6eou9
عکاسی 2   G2  مریم مولایی (مولایی) شنبه 11:30 - 13:00  (مولایی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارتباط تصویری 127502 http://vu1.guilan.ac.ir/rkzsetfrp3ag
عکاسی و گرافیک   G1  مریم مولایی (مولایی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارتباط تصویری 127565 http://vu1.guilan.ac.ir/rcxq0qcuetwj
عکاسی و گرافیک   G2  مریم مولایی (مولایی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127566 http://vu1.guilan.ac.ir/r7icdpux8q8u
فرآیند طراحی در معماری   G1  حمیدرضا اطلس باف (اطلس باف) چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127560 http://vu1.guilan.ac.ir/rcyj9ukwnq50
فرهنگ ، هنر و هویت ایرانی اسلامی   G1  زهرا پرموزه چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127236 http://vu1.guilan.ac.ir/rqjdrx8mikx8
فرهنگ،هنر و هویت ایرانی اسلامی   G1  افشین عموزاده لیچاهی (عموزاده لیچاهی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127573 http://vu1.guilan.ac.ir/rkqum0ln37mi
فناوری های نوین ساختمان   G1  ماجد یل درمیان (یل درمیان) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 126464 http://vu1.guilan.ac.ir/r0i2v9scpwvl
فنون تصویرسازی   G1  امیر شعبانی پور فومنی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127639 http://vu1.guilan.ac.ir/rmu7p3lpnjbv
فنون تصویرسازی   G2  پرستو خداپرست حقی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نقاشی 127640 http://vu1.guilan.ac.ir/rmudx1awjxto
کاربرد رایانه در شهرسازی   G1  سید رضا آزاده چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127238 http://vu1.guilan.ac.ir/rm1p7kpp7tdj
کارگاه برنامه ریزی شهری 1   G1  علی اکبر سالاری پور دوشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری 127535 http://vu1.guilan.ac.ir/rqvqmei78jew
کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1   G1  حسن احمدی - نادر زالی دوشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی منطقه ای 127456 http://vu1.guilan.ac.ir/r483qyt3vohz
کارگاه شهرسازی 2   G1  نادر زالی یکشنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127085 http://vu1.guilan.ac.ir/rwaacychvk4w
کارگاه شهرسازی 2   G2  سید رضا آزاده یکشنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127086 http://vu1.guilan.ac.ir/rg9qc4s09aok
کارگاه شهرسازی 3   G1  صابر محمدپور - فاطمه اغنائی النجق دوشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127127 http://vu1.guilan.ac.ir/r44vvwcbw1xw
کارگاه شهرسازی 4   G1  مهرناز مولوی شنبه 08:00 - 09:30  شنبه 09:45 - 11:15  شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127244 http://vu1.guilan.ac.ir/rnwd9vozvgt9
کارگاه شهرسازی 5   G1  محمد نیک پیما دوشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127284 http://vu1.guilan.ac.ir/r8sxsrzzfp18
کارگاه طراحی شهری 1   G1  مهرناز مولوی سه شنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری 127541 http://vu1.guilan.ac.ir/r27rm7cub2hw
گرافیک و معماری   G1  سمانه فلاح حق شناس (فلاح حق شناس) 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127510 http://vu1.guilan.ac.ir/rpszzm5leb7m
گروه نوازی (1)   G1  کیارش روزبهانی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126451 http://vu1.guilan.ac.ir/r4e2svnejcz1
گروه نوازی (1)   G2  کیارش روزبهانی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126455 http://vu1.guilan.ac.ir/rmtz7lyj5bep
گروه نوازی (3)   G1  حسین خوش چهره زیبا چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126506 http://vu1.guilan.ac.ir/rid9vke51rnu
گروه نوازی (3)   G2  حسین خوش چهره زیبا چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126508 http://vu1.guilan.ac.ir/r91fnolhl0tw
مباحث ویژه در اتنوموزیکولوژی   G1  کیوان آقامحسنی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی شناسی(اتنوموزیکولوژی) 128241 http://vu1.guilan.ac.ir/rpsrve3di3d7
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری   G1  صابر محمدپور یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127247 http://vu1.guilan.ac.ir/rrifsdyk77tc
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری   G1  معصومه السادات میر صفای مقدم (میر صفای مقدم) یکشنبه 09:45 - 11:15  (میر صفای مقدم) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی معماری 127014 http://vu1.guilan.ac.ir/rrriffj3wrl2
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری   G2  معصومه السادات میر صفای مقدم (میر صفای مقدم) یکشنبه 13:15 - 14:45  (میر صفای مقدم) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127015 http://vu1.guilan.ac.ir/rcf9er1brq9l
مبانی تبلیغات   G1  میترا بابائی (بابائی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارتباط تصویری 127547 http://vu1.guilan.ac.ir/rxjbve7ph0dz
مبانی زیباشناسی هنر اسلامی   G1  حسینعلی عابددوست سه شنبه 16:45 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127915 http://vu1.guilan.ac.ir/ryiqiiilte9e
مبانی صداشناسی   G1  کیوان آقامحسنی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126359 http://vu1.guilan.ac.ir/rlhbjlpzgu5m
مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری   G1  صابر محمدپور یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127087 http://vu1.guilan.ac.ir/rlm2i2v0rm35
مبانی گرافیک 2   G1  مرضیه تراجی (تراجی) سه شنبه 08:00 - 09:30  (تراجی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127508 http://vu1.guilan.ac.ir/ravmubi865nv
مبانی گرافیک 2   G2  حسینعلی عابددوست (عابددوست) چهارشنبه 15:00 - 16:30  (عابددوست) چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارتباط تصویری 127509 http://vu1.guilan.ac.ir/rpvttl8byb2b
مبانی مدیریت شهری   G1  صابر محمدپور شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127288 http://vu1.guilan.ac.ir/rng5e4x3t6ei
مبانی معماری مجموعه ها   G1  محمدرضا فاروقی (فاروقی) دوشنبه 08:00 - 09:30  (فاروقی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127352 http://vu1.guilan.ac.ir/rpe8pmwr4v9e
مبانی معماری مجموعه ها   G2  محمدرضا فاروقی (فاروقی) دوشنبه 11:30 - 13:00  (فاروقی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127356 http://vu1.guilan.ac.ir/rdj2zek89tv9
مبانی معماری مجموعه ها   G3  محمدرضا فاروقی (فاروقی) دوشنبه 15:00 - 16:30  (فاروقی) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127360 http://vu1.guilan.ac.ir/rrza8hhv0pou
مبانی معماری منظر   G1  سامان صبا (صبا) چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مهندسی معماری 127016 http://vu1.guilan.ac.ir/rt6sjkhi4cxk
مبانی نظری معماری   G1  معصومه السادات میر صفای مقدم (میر صفای مقدم) یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 127044 http://vu1.guilan.ac.ir/r2z9gc45cxd2
مبانی هنرهای تجسمی 2   G1  محمد کاظمی راد دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127943 http://vu1.guilan.ac.ir/r38ze0r0opw2
مبانی هنرهای تجسمی 2   G2  زینب رشوند دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127944 http://vu1.guilan.ac.ir/r22rdbdgnd81
متره و برآورد   G1  ناصر حمیدزاده (حمیدزاده) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 126345 http://vu1.guilan.ac.ir/rhct36immgym
مدیریت و تشکیلات کارگاهی   G1  مهرداد امیرنژاد مژدهی (امیرنژاد مژدهی) سه شنبه 09:45 - 11:15  (امیرنژاد مژدهی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی معماری 126283 http://vu1.guilan.ac.ir/r8k5b3pw52ak
مرمت آثار نقاشی   G1  مژگان خاکبان دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نقاشی 127637 http://vu1.guilan.ac.ir/rb0z0aqxy3s1
مسکن   G1  یاسر  حاتمی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127241 http://vu1.guilan.ac.ir/rkrxmqfismrf
مطالعات تطبیقی هنر 1   G1  نرگس ذاکر جعفری شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127907 http://vu1.guilan.ac.ir/rgy3pm45iaq1
مطالعات تطبیقی هنر 1   G2  حسینعلی عابددوست سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127914 http://vu1.guilan.ac.ir/rxj8y4hh4a7c
مطالعاتی در موسیقی مردم پسند   G1    سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته موسیقی شناسی(اتنوموزیکولوژی) 128239 http://vu1.guilan.ac.ir/rctto0ztj0vg
معادلات دیفرانسیل   G1  حامد اصلانی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مهندسی شهرسازی 127069 http://vu1.guilan.ac.ir/rbx3uh5t86ah
معماری اسلامی 2   G1  حمید رضا باحقیقت منگودهی (باحقیقت منگودهی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مهندسی معماری 127539 http://vu1.guilan.ac.ir/rxx1ocr6th5x
معماری اسلامی 2   G2  حمید رضا باحقیقت منگودهی (باحقیقت منگودهی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127540 http://vu1.guilan.ac.ir/rwdcxtrhpai3
معماری جهان   G1  سید جلیل میرباذل (میرباذل) سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127282 http://vu1.guilan.ac.ir/r24ykdrywifq
معماری جهان   G2  سید جلیل میرباذل (میرباذل) چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127285 http://vu1.guilan.ac.ir/rd2spf9rde3g
معماری معاصر 1   G1  حامد محمدی خوش بین (محمدی خوش بین) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127041 http://vu1.guilan.ac.ir/r2svbkm7f3ca
معماری معاصر 2   G1  حامد محمدی خوش بین (محمدی خوش بین) چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127021 http://vu1.guilan.ac.ir/rnf3cpqlftf1
معماری همساز با اقلیم   G1  آمنه آقا ربیع (آقا ربیع) چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 127375 http://vu1.guilan.ac.ir/rk589kpw50ec
مقدمات طراحی معماری 2   G1  احمد پناهی شورگل (پناهی شورگل) یکشنبه 08:00 - 09:30  (پناهی شورگل) یکشنبه 09:45 - 11:15  (پناهی شورگل) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مهندسی معماری 127265 http://vu1.guilan.ac.ir/rq12hufyxicz
مقدمات طراحی معماری 2   G2  مائده پورفتح اله - احمد پناهی شورگل یکشنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127268 http://vu1.guilan.ac.ir/rrahje8q7oot
مقدمات طراحی معماری 2   G3  مائده پورفتح اله - احمد پناهی شورگل یکشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مهندسی معماری 127270 http://vu1.guilan.ac.ir/rgx0eibc7guc
موسیقی نظری ایران   G1  نرگس ذاکر جعفری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126436 http://vu1.guilan.ac.ir/rb9jb6t9l141
نظام اطلاعات جغرافیایی (GIS) پیشرفته   G1  مهدی حسام یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی منطقه ای 127458 http://vu1.guilan.ac.ir/rx5d8igpr40u
نظریه ها و تحولات مدیریت شهری   G1  صابر محمدپور چهارشنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) شهرسازی 127556 http://vu1.guilan.ac.ir/rhsrf70aqz8k
نقاشی ایرانی   G1  زینب رشوند شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127931 http://vu1.guilan.ac.ir/rcxfpao11b75
نقاشی ایرانی   G2  زینب رشوند یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127932 http://vu1.guilan.ac.ir/rgii98sv27qk
نقاشی دیجیتال   G1    شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127613 http://vu1.guilan.ac.ir/r2w77vqp0d35
نقاشی دیواری   G1    سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127923 http://vu1.guilan.ac.ir/rv6r60ow7da4
نقاشی(2)   G1  زینب رشوند چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127945 http://vu1.guilan.ac.ir/r6fwtvgvn8r1
نقاشی(2)   G2  مریم چتر زرین چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نقاشی 127946 http://vu1.guilan.ac.ir/ro8nbohwh5lb
نقاشی(4)   G1  محمد کاظمی راد سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127928 http://vu1.guilan.ac.ir/r8ibotyhd4uf
نقاشی(4)   G2  پرستو خداپرست حقی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی نقاشی 127929 http://vu1.guilan.ac.ir/rrlen3yjy61z
نقاشی(5)   G1  پرستو خداپرست حقی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127917 http://vu1.guilan.ac.ir/rf3rg1swp9ki
نقاشی(6)   G1  علیرضا اکرمی حسن کیاده شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی نقاشی 127630 http://vu1.guilan.ac.ir/rm8b4i7gqrw5
نقاشی(7)   G1  احمد منتظری رودبارکی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نقاشی 127601 http://vu1.guilan.ac.ir/r2sqeoea415f
نقد هنری   G1  مژگان خاکپور یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر 127913 http://vu1.guilan.ac.ir/rdqkg7lreqwv
نقشه برداری   G1  میثم عفتی (عفتی) شنبه 13:15 - 14:45  شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مهندسی معماری 127275 http://vu1.guilan.ac.ir/rnib1uibxsdm
نقشه برداری   G2  میثم عفتی شنبه 16:45 - 18:15  شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مهندسی معماری 127281 http://vu1.guilan.ac.ir/re26ljd5k13b
هماهنگی(هارمونی)(2)   G1  منصور حبیب دوست یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126441 http://vu1.guilan.ac.ir/rutxl6mv4r1d
هنر کتاب آرایی در آسیای میانه   G1  افشین عموزاده لیچاهی (عموزاده لیچاهی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارتباط تصویری 127578 http://vu1.guilan.ac.ir/r6e4ygvhkn3g
هنر و تمدن اسلامی   G1  نرگس ذاکر جعفری یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی 126478 http://vu1.guilan.ac.ir/r3rjmkn0dm5u