زمان برگزاری به همراه لینک جلسات آنلاین گروه فیزیک

ردیف

روز برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

نام درس

نام استاد

لینک ورود به کلاس آنلاین

نام رشته

1 شنبه ساعت 10 تا 11 ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 حنیف هادی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2148 کارشناسی فیزیک
2 شنبه ساعت 10 تا 11 ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 سعید مهدوی فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2136 کارشناسی فیزیک
3 شنبه ساعت 10 تا 11 فیزیک پایه 3 پیوند طاهرپرور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2100 کارشناسی فیزیک
4 شنبه ساعت 10 تا 11 فیزیک پایه 3 محمد اسکوئیان http://vu2.guilan.ac.ir/phi2006 کارشناسی فیزیک
5 شنبه ساعت 10 تا 11 فیزیک سطح پیشرفته2 فرهاد اسمعیلی قدسی - جمال مظلوم http://vu2.guilan.ac.ir/phi2012 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
6 شنبه ساعت 10 تا 11 موضوعات ویژه1 ساعد جعفری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2041 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک پلاسما
7 شنبه ساعت 10 تا 11 موضوعات ویژه1 حسین محمودی چناری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2125 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
8 شنبه ساعت 10 تا 11 واکنش ها و پراکندگی ها در فیزیک هسته ای سهیل خوشبین فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2055 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای
9 شنبه ساعت 12 تا 13 امواج و ارتعاشات فرهاد اسمعیلی قدسی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2011 کارشناسی فیزیک
10 شنبه ساعت 12 تا 13 فیزیک محاسباتی حنیف هادی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2146 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
11 شنبه ساعت 12 تا 13 کیهان شناسی رضا صفاری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2093 کارشناسی فیزیک
12 شنبه ساعت 12 تا 13 گداخت هسته ای 1 عباس قاسمی زاد http://vu2.guilan.ac.ir/phi2112 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای
13 شنبه ساعت 12 تا 13 موضوعات ویژه1 پیوند طاهرپرور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2102 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای
14 شنبه ساعت 12 تا 13 موضوعات ویژه2 علیرضا صدرممتاز http://vu2.guilan.ac.ir/phi2089 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای
15 شنبه ساعت 13 تا 14 زبان تخصصی محمد اسکوئیان http://vu2.guilan.ac.ir/phi2004 کارشناسی فیزیک
16 شنبه ساعت 14 تا 15 اپتیک کوانتومی 1 علی مرتضی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2128 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر
17 شنبه ساعت 14 تا 15 اختر فیزیک هسته ای عباس قاسمی زاد http://vu2.guilan.ac.ir/phi2111 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای
18 شنبه ساعت 14 تا 15 الکترومغناطیس 1 مجید سیفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2078 کارشناسی فیزیک
19 شنبه ساعت 14 تا 15 الکترومغناطیس 1 ساعد جعفری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2039 کارشناسی فیزیک
20 شنبه ساعت 14 تا 15 الکترومغناطیس 2 سعید باطبی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2019 کارشناسی فیزیک
21 شنبه ساعت 14 تا 15 الکترومغناطیس 2 سعید مهدوی فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2135 کارشناسی فیزیک
22 شنبه ساعت 14 تا 15 فیزیک قطعات نانو الکترونیک حمید رحیم پور سلیمانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2063 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
23 شنبه ساعت 14 تا 15 نظریه میدانهای کوانتمی 1 حسین پناهی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2030 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
24 شنبه ساعت 15 تا 16 اندر کنش تابش های یونیزان با مواد علیرضا صدرممتاز http://vu2.guilan.ac.ir/phi2090 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای
25 شنبه ساعت 16 تا 17 ریاضی فیزیک 2 محمد اسکوئیان http://vu2.guilan.ac.ir/phi2005 کارشناسی فیزیک
26 شنبه ساعت 16 تا 17 ریاضی فیزیک 2 یاسر توکلی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2034 کارشناسی فیزیک
27 شنبه ساعت 16 تا 17 فیزیک حالت جامد پیشرفته (2) حمید رحیم پور سلیمانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2061 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
28 شنبه ساعت 16 تا 17 فیزیک لیزرپیشرفته1 سعید باطبی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2021 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر
29 شنبه ساعت 16 تا 17 مکانیک کوانتومی پبشرفته (2) حنیف هادی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2150 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
30 شنبه ساعت 16 تا 17 موضوعات ویژه 2 سعید مهدوی فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2140 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
31 شنبه ساعت 16 تا 17 موضوعات ویژه2 جمال مظلوم http://vu2.guilan.ac.ir/phi2133 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
32 شنبه ساعت 18 تا 19 نظریه کوانتومی مغناطیس سعید مهدوی فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2141 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
33 شنبه ساعت 8 تا 9 فیزیک پایه 2 صابر فرجامی شایسته http://vu2.guilan.ac.ir/phi2106 کارشناسی فیزیک
34 شنبه ساعت 8 تا 9 فیزیک پایه 4 رضا صفاری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2096 کارشناسی فیزیک
35 شنبه ساعت 8 تا 9 فیزیک پایه 4 منصور اسلامی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2008 کارشناسی فیزیک
36 شنبه ساعت 9 تا 10 روش های پیشرفته آنالیز سطح فرهاد اسمعیلی قدسی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2013 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
37 شنبه ساعت 9 تا 10 ساختار هسته علیرضا صدرممتاز http://vu2.guilan.ac.ir/phi2087 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای
38 شنبه ساعت 9 تا 10 مکانیک کوانتمی 1 الهام حسینی لپاسر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2047 کارشناسی فیزیک
39 یکشنبه ساعت 10 تا 11 ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 پیوند طاهرپرور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2099 کارشناسی فیزیک
40 یکشنبه ساعت 10 تا 11 روش های عددی کاربردی سعید باطبی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2022 کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک
41 یکشنبه ساعت 10 تا 11 فیزیک حالت جامد 1 صابر فرجامی شایسته http://vu2.guilan.ac.ir/phi2105 کارشناسی فیزیک
42 یکشنبه ساعت 10 تا 11 فیزیک قطعات نیمه رسانا حمید رحیم پور سلیمانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2059 کارشناسی فیزیک
43 یکشنبه ساعت 10 تا 11 معادلات دیفرانسیل مژگان اکبری خشکبیجاری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2016 کارشناسی فیزیک
44 یکشنبه ساعت 10 تا 11 مغناطیس و مواد مغناطیسی پیشرفته مجید سیفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2082 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
45 یکشنبه ساعت 10 تا 11 موضوعات ویژه 1 الهام حسینی لپاسر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2048 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر
46 یکشنبه ساعت 10 تا 11 موضوعات ویژه1 علیرضا صدرممتاز http://vu2.guilan.ac.ir/phi2091 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای
47 یکشنبه ساعت 11 تا 12 انسان در اسلام ابراهیم قاسمی روشن http://vu2.guilan.ac.ir/phi2108 کارشناسی فیزیک
48 یکشنبه ساعت 11 تا 12 انسان در اسلام فاطمه اسدی شریفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2002 کارشناسی فیزیک
49 یکشنبه ساعت 12 تا 13 فارسی استاد مدعو اسمعیل نقدی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2144 کارشناسی فیزیک
50 یکشنبه ساعت 12 تا 13 مکانیک آماری پیشرفته1 سیدنادر رسولی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2066 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
51 یکشنبه ساعت 12 تا 13 مکانیک آماری پیشرفته1 سعید مهدوی فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2139 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
52 یکشنبه ساعت 12 تا 13 موضوعات ویژه2 پیوند طاهرپرور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2101 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای
53 یکشنبه ساعت 12 تا 13 موضوعات ویژه2 سعید باطبی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2023 دکتری تخصصی فیزیک-اپتیک و لیزر
54 یکشنبه ساعت 13 تا 14 اپتیک علی مرتضی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2127 کارشناسی فیزیک
55 یکشنبه ساعت 13 تا 14 الکترونیک 2 سیدمحمد روضاتی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2072 کارشناسی فیزیک
56 یکشنبه ساعت 14 تا 15 دوگانی گرانش-پیمانه ای محمدرضا محمدی مظفر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2123 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
57 یکشنبه ساعت 14 تا 15 فیزیک پایه 2 منصور اسلامی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2009 کارشناسی فیزیک
58 یکشنبه ساعت 14 تا 15 فیزیک محاسباتی سهیل خوشبین فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2052 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر
59 یکشنبه ساعت 14 تا 15 گرانش2 یاسر توکلی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2036 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- گرانش و کیهان شناسی
60 یکشنبه ساعت 14 تا 15 موضوعات ویژه 2 حسین پناهی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2031 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
61 یکشنبه ساعت 14 تا 15 موضوعات ویژه 2 حمید رحیم پور سلیمانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2062 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
62 یکشنبه ساعت 14 تا 15 موضوعات ویژه1 حنیف هادی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2151 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
63 یکشنبه ساعت 15 تا 16 مبانی فیزیک اتمی و مولکولی علی مرتضی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2130 دکتری تخصصی فیزیک-اپتیک و لیزر
64 یکشنبه ساعت 16 تا 17 الکترودینامیک پیشرفته1 مجید سیفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2079 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای
65 یکشنبه ساعت 16 تا 17 اندیشه اسلامی 2(نبوت و معاد) محسن  شمس http://vu2.guilan.ac.ir/phi2085 کارشناسی فیزیک
66 یکشنبه ساعت 16 تا 17 زبان خارجی مهری وهابی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2145 کارشناسی فیزیک
67 یکشنبه ساعت 16 تا 17 علوم اعصاب سیدنادر رسولی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2068 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
68 یکشنبه ساعت 16 تا 17 فیزیک پایه 1 محمد اسکوئیان http://vu2.guilan.ac.ir/phi2007 کارشناسی فیزیک
69 یکشنبه ساعت 16 تا 17 مدل سازی عددی وشبیه سازی در ماده چگال میثم باقری تاجانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2027 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
70 یکشنبه ساعت 17 تا 18 موضوعات ویژه2 علی مرتضی پور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2131 دکتری تخصصی فیزیک-اپتیک و لیزر
71 یکشنبه ساعت 8 تا 9 ابرتقارن حسین پناهی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2032 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
72 یکشنبه ساعت 8 تا 9 اندازه گیری های پیشرفته  در ماده چگال سیدمحمد روضاتی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2074 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
73 یکشنبه ساعت 8 تا 9 فیزیک لیزر پیشرفته سعید باطبی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2020 کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک
74 یکشنبه ساعت 8 تا 9 فیزیک هسته ای انرژی های زیاد علیرضا صدرممتاز - پیوند طاهرپرور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2088 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای
75 یکشنبه ساعت 8 تا 9 مکانیک کوانتمی 1 میثم باقری تاجانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2025 کارشناسی فیزیک
76 یکشنبه ساعت 8 تا 9 مکانیک کوانتومی 2 حمید رحیم پور سلیمانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2060 کارشناسی فیزیک
77 یکشنبه ساعت 8 تا 9 مکانیک کوانتومی 2 الهام حسینی لپاسر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2044 کارشناسی فیزیک
78 یکشنبه ساعت 8 تا 9 موضوعات ویژه1 جمال مظلوم http://vu2.guilan.ac.ir/phi2134 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
79 یکشنبه ساعت 8 تا 9 موضوعات ویژه1 فرهاد اسمعیلی قدسی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2014 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
80 یکشنبه ساعت 9 تا 10 مکانیک تحلیلی 2 حسین محمودی چناری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2124 کارشناسی فیزیک
81 دوشنبه ساعت 10 تا 11 مکانیک تحلیلی 1 ساعد جعفری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2040 کارشناسی فیزیک
82 دوشنبه ساعت 14 تا 15 دانش خانواده و جمعیت محمدرضا فرحناک مجد http://vu2.guilan.ac.ir/phi2107 کارشناسی فیزیک
83 دوشنبه ساعت 16 تا 17 موضوعات ویژه 2 میثم باقری تاجانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2028 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
84 دوشنبه ساعت 8 تا 9 فیزیک بلور های مایع سیدمحمد روضاتی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2073 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
85 سه شنبه ساعت 10 تا 11 فیزیک هسته ای 1 سهیل خوشبین فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2051 کارشناسی فیزیک
86 سه شنبه ساعت 12 تا 13 ریاضی فیزیک 1 محمدرضا محمدی مظفر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2119 کارشناسی فیزیک
87 سه شنبه ساعت 12 تا 13 ریاضی فیزیک 1 یاسر توکلی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2035 کارشناسی فیزیک
88 سه شنبه ساعت 12 تا 13 فیزیک پلاسما ساعد جعفری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2038 کارشناسی فیزیک
89 سه شنبه ساعت 12 تا 13 موضوعات ویژه سیدمحمد روضاتی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2075 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
90 سه شنبه ساعت 12 تا 13 موضوعات ویژه1 مجید سیفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2083 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال
91 سه شنبه ساعت 14 تا 15 فیزیک اتمی و ملکولی الهام حسینی لپاسر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2045 کارشناسی فیزیک
92 سه شنبه ساعت 14 تا 15 فیزیک راکتورهای هسته ای 1 عباس قاسمی زاد http://vu2.guilan.ac.ir/phi2110 کارشناسی فیزیک
93 سه شنبه ساعت 14 تا 15 مکانیک شاره ها گلناز نجفی گلوندانی - سیدنادر رسولی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2065 کارشناسی فیزیک
94 سه شنبه ساعت 14 تا 15 موضوعات ویژه 2 محمدرضا محمدی مظفر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2122 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
95 سه شنبه ساعت 15 تا 16 برنامه نویسی کامپیوتر سهیل خوشبین فر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2053 کارشناسی فیزیک
96 سه شنبه ساعت 16 تا 17 فوتونیک2 منصور اسلامی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2010 کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک
97 سه شنبه ساعت 16 تا 17 فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی پیوند طاهرپرور http://vu2.guilan.ac.ir/phi2097 کارشناسی فیزیک
98 سه شنبه ساعت 16 تا 17 موضوعات ویژه1 محمدرضا محمدی مظفر http://vu2.guilan.ac.ir/phi2121 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
99 سه شنبه ساعت 8 تا 9 تاریخ امامت سید علی خیرخواه علوی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2057 کارشناسی فیزیک
100 سه شنبه ساعت 8 تا 9 موضوعات ویژه2 مجید سیفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2081 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال
101 چهارشنبه ساعت 10 تا 11 تفسیر موضوعی قرآن علی کریمیان http://vu2.guilan.ac.ir/phi2114 کارشناسی فیزیک
102 چهارشنبه ساعت 10 تا 11 ریاضی عمومی 1 پیام بحیرانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2153/ کارشناسی فیزیک
103 چهارشنبه ساعت 10 تا 11 نجوم و اختر فیزیک رضا صفاری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2094 کارشناسی فیزیک
104 چهارشنبه ساعت 12 تا 13 معادلات دیفرانسیل محمدحسن ظریفی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2103 کارشناسی فیزیک
105 چهارشنبه ساعت 14 تا 15 تفسیر موضوعی نهج البلاغه مکرم محمد نیا کلیمانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2117 کارشناسی فیزیک
106 چهارشنبه ساعت 14 تا 15 شیمی عمومی اسداله محمدی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2118 کارشناسی فیزیک
107 چهارشنبه ساعت 8 تا 9 ریاضی عمومی 1 مجید ثابت http://vu2.guilan.ac.ir/phi2037 کارشناسی فیزیک
108 چهارشنبه ساعت 8 تا 9 ریاضی عمومی 2 امیر حسین رفاهی شیخانی http://vu2.guilan.ac.ir/phi2069 کارشناسی فیزیک
109 چهارشنبه ساعت 8 تا 9 ریاضی عمومی 2 - اکبری http://vu2.guilan.ac.ir/phi2015 کارشناسی فیزیک