بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/21

لیست کلاس‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

احساس و ادراک   G1  سجاد رضائی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی روانشناسی 124713 http://vu0.guilan.ac.ir/re8zh0e8m4ah
احساس و ادراک   G2  سجاد رضائی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی روانشناسی 124766 http://vu0.guilan.ac.ir/rzb7b2vx2h8s
احکام کسب وکار   G4  حامد اسدالله زاده شنبه 14:30 - 17:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124375 http://vu0.guilan.ac.ir/r43eq4fihd3x
احکام کسب وکار   G44  حامد اسدالله زاده شنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124448 http://vu0.guilan.ac.ir/r1pf8un6n1s6
اختلالات یادگیری   G1  مهناز خسروجاوید یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 125338 http://vu0.guilan.ac.ir/rggt98edniyo
اخلاق حرفه ای   G2  عباس ابوالقاسمی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125140 http://vu0.guilan.ac.ir/rpseq16zmre7
اخلاق حرفه ای   G1  عباس ابوالقاسمی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125139 http://vu0.guilan.ac.ir/rwqad3x71b81
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت   G1  عبدالناصر جوان دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124819 http://vu0.guilan.ac.ir/r0tuz3u8q8nf
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت   G2  عبدالناصر جوان چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124821 http://vu0.guilan.ac.ir/rj5uno8wx50z
اخلاق حرفه ای در مشاوره   G1  عباس صادقی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124433 http://vu0.guilan.ac.ir/roch3230ak0b
اخلاق حرفه ای در مشاوره   G2  عباس صادقی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 126448 http://vu0.guilan.ac.ir/r9yvjc7jm2ic
اخلاق حقوق و قضا   G1  سید محمد اسدی نژاد چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123546 http://vu0.guilan.ac.ir/rn663jbih9t4
ادبیات آمریکا   G1  علیرضا فرحبخش سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124151 http://vu0.guilan.ac.ir/rx4pueeh0hyi
ادبیات تطبیقی   G1  فرهاد رجبی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123525 http://vu0.guilan.ac.ir/r234tekiwc3q
ادبیات تطبیقی   G1  اکرم روشنفکر سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123507 http://vu0.guilan.ac.ir/reu4b2r4t49y
ادبیات جهان   G1  بهزاد برکت دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124143 http://vu0.guilan.ac.ir/r8s2dk096o88
ادبیات داستانی   G1  فرهاد رجبی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123521 http://vu0.guilan.ac.ir/r6ilikljyd03
ادبیات معاصر   G1  فرزاد بوبانی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124159 http://vu0.guilan.ac.ir/r76fl2s8ysj0
ادبیات مقاومت   G1  هادی شعبانی چافجیری یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123516 http://vu0.guilan.ac.ir/rytjcq3b09hk
ارتباطات انسانی در گردشگری   G1  مهدی حسام (حسام) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123718 http://vu0.guilan.ac.ir/rd5havgu0nfg
ارتباطات و سیاست   G1  احسان اعجازی (اعجازی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 125016 http://vu0.guilan.ac.ir/runvh26valf5
ارزشهای دفاع مقدس(درس مازاد بر مقطع کارشناسی)   G1    پنج شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی راهنمایی و مشاوره - مشاوره 128405 http://vu0.guilan.ac.ir/r5j1tfbwxl2h
ارزشیابی آموزشی   G1  124546 124546 124546 124546 http://vu0.guilan.ac.ir/rlyhxeqx9noq
ارزشیابی آموزشی   G2  124548 124548 124548 124548 http://vu0.guilan.ac.ir/rp7ry7f701j5
ارزیابی سیاست های زمین ، مسکن و بازآفرینی شهری در ایران   G1  اصغر شکرگزار (شکرگزار) شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 123622 http://vu0.guilan.ac.ir/r1hv7kn210zx
استراتژیهای بازرگانی   G0  محسن اکبری سه شنبه 16:00 - 18:00 دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 127518 http://vu0.guilan.ac.ir/ro09hfum8u3k
اسطوره شناسی   G1  سیدمجتبی میرمیران (میرمیران) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی گردشگری 123706 http://vu0.guilan.ac.ir/ri358s662x1y
اسطوره شناسی و اساطیر ایران   G1  سیدمجتبی میرمیران (میرمیران) یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی- آداب و رسوم و میراث فرهنگی 123949 http://vu0.guilan.ac.ir/r98iadya3bsg
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت   G2  آسیه ادراکی چهارشنبه 10:00 - 11:15 کارشناسی حسابداری 123748 http://vu0.guilan.ac.ir/rshig1ny7sh0
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت   G1  آسیه ادراکی چهارشنبه 11:30 - 12:45 کارشناسی حسابداری 123732 http://vu0.guilan.ac.ir/r6ur0kjrvfrw
اصول حسابداری   G1  آسیه ادراکی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم تربیتی 124571 http://vu0.guilan.ac.ir/r56sx8hfdy26
اصول حسابداری (1)   G1  آسیه ادراکی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123678 http://vu0.guilan.ac.ir/rsat8x089zdy
اصول حسابداری 2   G1  یاسر رضائی پیته نوئی دوشنبه 16:00 - 19:30 کارشناسی حسابداری 123677 http://vu0.guilan.ac.ir/r4qh6aaq6ix0
اصول حسابداری 2   G2  یاسر رضائی پیته نوئی سه شنبه 16:30 - 20:00 کارشناسی حسابداری 123700 http://vu0.guilan.ac.ir/rnbaatrpzdyd
اصول حسابداری 2   G2  مهرداد صدر آرا سه شنبه 14:30 - 16:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124503 http://vu0.guilan.ac.ir/r2rsopz5c93c
اصول حسابداری 2   G22  مهرداد صدر آرا سه شنبه 16:45 - 18:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124507 http://vu0.guilan.ac.ir/rkq16udusedl
اصول حسابداری 2   G22  پیمان ایمان زاده چهارشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124890 http://vu0.guilan.ac.ir/r7jfi0rzk24y
اصول حسابداری 2   G2  پیمان ایمان زاده چهارشنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124887 http://vu0.guilan.ac.ir/r4bfqfl5vv0f
اصول حسابرسی (2)   G1  سیدمحمد مشعشعی چهارشنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 123765 http://vu0.guilan.ac.ir/rxchqus05pj8
اصول حسابرسی (2)   G2  سیدمحمد مشعشعی چهارشنبه 16:00 - 18:30 کارشناسی حسابداری 123782 http://vu0.guilan.ac.ir/rdbysk9ythru
اصول روانشناسی بالینی   G1  سید موسی کافی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125137 http://vu0.guilan.ac.ir/rkhua9h5ij6c
اصول روانشناسی بالینی   G2  اشکان ناصح یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125138 http://vu0.guilan.ac.ir/rzq5i4j47km0
اصول روانشناسی بالینی ( جبرانی )   G1  سید موسی کافی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 128320 http://vu0.guilan.ac.ir/rqi1ygi8stj8
اصول علم اقتصاد   G2  رضا معصومی راد دوشنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی جامعه شناسی 125355 http://vu0.guilan.ac.ir/rmwnn1nxhbmg
اصول علم اقتصاد   G1  رضا معصومی راد یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125343 http://vu0.guilan.ac.ir/rkr3gxua253h
اصول علم اقتصاد 2   G1  مرضیه غفاری گولک دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی گردشگری 123686 http://vu0.guilan.ac.ir/rquilq5s5zgv
اصول علم سیاست   G3  هادی نوری یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جامعه شناسی 125341 http://vu0.guilan.ac.ir/rw13oh8gfn68
اصول فقه1   G1  حسن شاه ملک پور دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123530 http://vu0.guilan.ac.ir/rb0dzbs7f33n
اصول و روش تحقیق   G1  آرش گل اندام (گل اندام) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124657 http://vu0.guilan.ac.ir/rufxvkr9c7kp
اصول و روش تحقیق   G1  دانا مریم دانای طوس یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124168 http://vu0.guilan.ac.ir/r5t29waofgdi
اصول و روش ترجمه   G1  منیژه امیری (امیری) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124288 http://vu0.guilan.ac.ir/rfg3kpxf2ff3
اصول و روش های تحلیل سیاسی   G1  احسان اعجازی (اعجازی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم سیاسی 124962 http://vu0.guilan.ac.ir/r01zhoxzoz2y
اصول و روشهای آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی   G1  عباسعلی حسین خانزاده دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 125337 http://vu0.guilan.ac.ir/rsu2ok4wg27f
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی   G1  علیرضا جلیلی مرند چهارشنبه 15:15 - 16:45 کارشناسی اقتصاد 123888 http://vu0.guilan.ac.ir/rxoz9m65u6j0
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی   G2  علیرضا جلیلی مرند چهارشنبه 11:00 - 12:30 کارشناسی اقتصاد 123997 http://vu0.guilan.ac.ir/rw7qriyhva6c
اصول و مبانی روابط بین الملل 2   G3  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم سیاسی 128047 http://vu0.guilan.ac.ir/rbnezgbrzmre
اصول و مبانی روابط بین الملل(2)   G1  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم سیاسی 125014 http://vu0.guilan.ac.ir/r82tli1npuzf
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام   G44  رمضانعلی مباشرامینی شنبه 14:30 - 17:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124454 http://vu0.guilan.ac.ir/riobu4955ym1
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام   G4  رمضانعلی مباشرامینی شنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124370 http://vu0.guilan.ac.ir/rt0uhjkpc3kh
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام   G44  رمضانعلی مباشرامینی سه شنبه 11:00 - 13:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124866 http://vu0.guilan.ac.ir/r89xbdp5s1vp
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام   G4  رمضانعلی مباشرامینی سه شنبه 08:00 - 10:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124865 http://vu0.guilan.ac.ir/rqfbnye78gl6
اصول وروش ها ی آمایش سر زمین   G1  مجید یاسوری (یاسوری) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123823 http://vu0.guilan.ac.ir/r9ps3x29afrv
افعال حرکتی   G1  استادیار شهرام نباتی (نباتی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان روسی 124242 http://vu0.guilan.ac.ir/rsmttzkzhfrg
اقتصاد انرژی   G1  طراوت عارف عشقی شنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی اقتصاد 123671 http://vu0.guilan.ac.ir/rvj8t8cl6kr0
اقتصاد ایران (1) : کلیات و تاریخ اقتصادی   G1  طاهری سه شنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی اقتصاد 124020 http://vu0.guilan.ac.ir/r63tu7p51ekj
اقتصاد ایران (1) : کلیات و تاریخ اقتصادی   G2  طاهری سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی اقتصاد 124044 http://vu0.guilan.ac.ir/ri5mes05utd9
اقتصاد ایران (2) : سیاست ها و چالش های اقتصادی   G2  طاهری دوشنبه 17:30 - 20:00 کارشناسی اقتصاد 124061 http://vu0.guilan.ac.ir/rv1i4lbmb25e
اقتصاد ایران (2) : سیاست ها و چالش های اقتصادی   G1  طاهری دوشنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی اقتصاد 124047 http://vu0.guilan.ac.ir/rcvj6tqd21b9
اقتصاد ایران3:برنامه ریزی و بودجه   G3  طاهری شنبه 16:00 - 17:30 کارشناسی اقتصاد 124186 http://vu0.guilan.ac.ir/rqgl72nup797
اقتصاد بخش عمومی (2)   G1  فرزاد رحیم زاده سه شنبه 13:00 - 14:15 کارشناسی اقتصاد 123666 http://vu0.guilan.ac.ir/rq7oawkjn0o1
اقتصاد خرد   G2  طاهری چهارشنبه 13:30 - 16:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124533 http://vu0.guilan.ac.ir/rm2afgz6gi3y
اقتصاد خرد   G22  طاهری چهارشنبه 10:30 - 13:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124595 http://vu0.guilan.ac.ir/ralltrycy5rd
اقتصاد خرد   G2  طراوت عارف عشقی چهارشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124885 http://vu0.guilan.ac.ir/r740ijau58r8
اقتصاد خرد   G22  طراوت عارف عشقی چهارشنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124892 http://vu0.guilan.ac.ir/r3w86pbv8hfk
اقتصاد خرد (1)   G1  نرجس زمانی سه شنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی اقتصاد 123884 http://vu0.guilan.ac.ir/ry05iyz19c4g
اقتصاد خرد (1)   G2  نرجس زمانی سه شنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی اقتصاد 123995 http://vu0.guilan.ac.ir/rvvk6etl088z
اقتصاد خرد (3)   G1  فرزاد رحیم زاده یکشنبه 17:00 - 19:30 کارشناسی اقتصاد 124007 http://vu0.guilan.ac.ir/rfz3hmlw6vuc
اقتصاد خرد (3)   G2  فرزاد رحیم زاده یکشنبه 14:00 - 16:30 کارشناسی اقتصاد 124024 http://vu0.guilan.ac.ir/r4kz93rlapzx
اقتصاد دانش بنیان   G1  سید رضا میر عسکری سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی اقتصاد 123668 http://vu0.guilan.ac.ir/rho0twsuq7df
اقتصاد سنجی (1)   G1  نرجس زمانی چهارشنبه 08:30 - 11:00 کارشناسی اقتصاد 123665 http://vu0.guilan.ac.ir/r86n56objq34
اقتصاد سیاسی بین الملل   G1  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 125020 http://vu0.guilan.ac.ir/rrj6jh4ygcfk
اقتصاد صنعتی   G1  مرضیه غفاری گولک شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی اقتصاد 123669 http://vu0.guilan.ac.ir/ralwukqpxhsl
اقتصاد کلان   G2  هانیه صداقت کالمرزی دوشنبه 16:00 - 18:30 کارشناسی حسابداری 123704 http://vu0.guilan.ac.ir/rrkdobk58dns
اقتصاد کلان   G1  هانیه صداقت کالمرزی دوشنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 123683 http://vu0.guilan.ac.ir/r2x2j0hn08oz
اقتصاد کلان (1)   G1  فرزاد رحیم زاده چهارشنبه 09:00 - 11:30 کارشناسی اقتصاد 123893 http://vu0.guilan.ac.ir/ra4oz896hep4
اقتصاد کلان (1)   G2  فرزاد رحیم زاده چهارشنبه 15:30 - 18:00 کارشناسی اقتصاد 124000 http://vu0.guilan.ac.ir/rxved0dw1i8v
اقتصاد کلان (3)   G2  سید رضا میر عسکری سه شنبه 17:00 - 19:30 کارشناسی اقتصاد 124010 http://vu0.guilan.ac.ir/rv3c9ewmt266
اقتصاد کلان (3)   G1  سید رضا میر عسکری سه شنبه 14:30 - 16:45 کارشناسی اقتصاد 124028 http://vu0.guilan.ac.ir/rkx6dm106st6
اقتصاد گردشگری   G1  فاطمه باقری (باقری) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123698 http://vu0.guilan.ac.ir/rdq8d19l4j8s
اقتصاد مدیریت   G2  اسماعیل رمضانپور چهارشنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 123881 http://vu0.guilan.ac.ir/rsjqs9vbr863
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست   G1  علیرضا جلیلی مرند دوشنبه 10:30 - 13:00 کارشناسی اقتصاد 124017 http://vu0.guilan.ac.ir/rnfuck3ibnws
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست   G2  علیرضا جلیلی مرند دوشنبه 14:00 - 16:30 کارشناسی اقتصاد 124040 http://vu0.guilan.ac.ir/ry3u03gyqmzx
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی   G1  سید رضا میر عسکری دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی اقتصاد 123670 http://vu0.guilan.ac.ir/r6zgty99ymi6
اندیشه اسلامی 1  G71  ابراهیم قاسمی روشن سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حسابداری 123658 http://vu0.guilan.ac.ir/rezn7x3jo9y1
اندیشه اسلامی 1  G74  محمد رستگارتطفرودی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حسابداری 123659 http://vu0.guilan.ac.ir/rufdqwdns1df
اندیشه اسلامی 1   G79  ابراهیم قاسمی روشن چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123716 http://vu0.guilan.ac.ir/r2a1h9c40pjv
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G69  ابراهیم قاسمی روشن سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی اقتصاد 123662 http://vu0.guilan.ac.ir/ri93rf3oanlz
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G75  محمد رضا ملکی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جامعه شناسی 127382 http://vu0.guilan.ac.ir/rillfwse8uhh
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G77  ابراهیم قاسمی روشن چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جغرافیا 123810 http://vu0.guilan.ac.ir/rkaxkdgzlpvv
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G68  میثم شاد پور دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123955 http://vu0.guilan.ac.ir/r8uzxvkjusln
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G67  میثم شاد پور دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123953 http://vu0.guilan.ac.ir/rzyq0ixo83se
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G76  میثم شاد پور چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 127131 http://vu0.guilan.ac.ir/rdvkqlsdqvwm
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G78  میثم شاد پور چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124831 http://vu0.guilan.ac.ir/rup2rnksl4j0
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G65  محمد آذین فر یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123956 http://vu0.guilan.ac.ir/ra7b38zou4gf
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G66  محمد آذین فر یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123957 http://vu0.guilan.ac.ir/r12atwllsrpr
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G80  ابراهیم قاسمی روشن چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 127132 http://vu0.guilan.ac.ir/rs0k2h40def0
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G72  علی کریمیان سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 126474 http://vu0.guilan.ac.ir/revpjlbj8yf1
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G64  علیرضا عاشوری نالکیاشری شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم سیاسی 127459 http://vu0.guilan.ac.ir/row6dkmcuhd2
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G61  محمد حسین میر ابوطالبی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124280 http://vu0.guilan.ac.ir/r47dqj1ix94o
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G63  محمد حسین میر ابوطالبی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124291 http://vu0.guilan.ac.ir/rhdpwmbpm4o3
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G62  محمد حسین میر ابوطالبی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124317 http://vu0.guilan.ac.ir/ry5ude4b4cd4
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G73  محمد رضا ملکی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 126475 http://vu0.guilan.ac.ir/ryktdx4cmtyr
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)   G70  علی کریمیان سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 126472 http://vu0.guilan.ac.ir/rwamlz89lruz
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2)   G1  معصومه رادگودرزی (رادگودرزی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 124967 http://vu0.guilan.ac.ir/rq0pdk4uoas0
اندیشه سیاسی در غرب 2   G3  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 128017 http://vu0.guilan.ac.ir/r8fq7lxouz4o
اندیشه سیاسی در غرب(2)   G1  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124971 http://vu0.guilan.ac.ir/r95eqh4iwxki
اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران   G1  محمد جلایی (جلایی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124919 http://vu0.guilan.ac.ir/r5fjjv0jz62h
اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران   G2  محمد جلایی (جلایی) یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 124920 http://vu0.guilan.ac.ir/rmlndo5vrdmh
انسان از دیدگاه اسلام   G1  امیر قربان پور لفمجانی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124155 http://vu0.guilan.ac.ir/r7fi9n2aai9p
انسان از دیدگاه اسلام   G2  امیر قربان پور لفمجانی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124158 http://vu0.guilan.ac.ir/riwjdu16avgq
انسان شناسی زیستی   G2  محمدرضا اقدامی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125361 http://vu0.guilan.ac.ir/rl85xxns3nuw
انسان شناسی زیستی   G1  محمدرضا اقدامی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125350 http://vu0.guilan.ac.ir/rbl00mvm6e1q
انقلاب اسلامی ایران   G81  علی عطایی چهارشنبه 14:45 - 16:45 کارشناسی اقتصاد 123661 http://vu0.guilan.ac.ir/rqpe45y1xp1d
انقلاب اسلامی ایران   G65  امیر نورانی مکرم دوست شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جامعه شناسی 127135 http://vu0.guilan.ac.ir/rjv7kre48g5p
انقلاب اسلامی ایران   G69  امیر نورانی مکرم دوست یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جغرافیا 123763 http://vu0.guilan.ac.ir/rp4bm4phzvja
انقلاب اسلامی ایران   G76  امیر نورانی مکرم دوست چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حسابداری 123657 http://vu0.guilan.ac.ir/r0mb0n8zd8km
انقلاب اسلامی ایران   G79  علی عطایی چهارشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی حسابداری 123656 http://vu0.guilan.ac.ir/rzfa4nt0czny
انقلاب اسلامی ایران   G78  امیر نورانی مکرم دوست چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123964 http://vu0.guilan.ac.ir/rxrr2ti4kl8g
انقلاب اسلامی ایران   G68  محمود مقدس شنبه 14:45 - 16:15 کارشناسی حقوق 123960 http://vu0.guilan.ac.ir/ruv14s8nblud
انقلاب اسلامی ایران   G61  امیر نورانی مکرم دوست شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123959 http://vu0.guilan.ac.ir/rk32zy1019lc
انقلاب اسلامی ایران   G62  محمود مقدس شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125370 http://vu0.guilan.ac.ir/remvxs9f9bnm
انقلاب اسلامی ایران   G74  زادبر دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124476 http://vu0.guilan.ac.ir/ratjwt92aulv
انقلاب اسلامی ایران   G63  امیر نورانی مکرم دوست شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123965 http://vu0.guilan.ac.ir/rv46fwr6upsl
انقلاب اسلامی ایران   G75  محمد حسین نیکزاد چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 127133 http://vu0.guilan.ac.ir/rqbfm6q6moy7
انقلاب اسلامی ایران   G77  محمد حسین نیکزاد چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 127140 http://vu0.guilan.ac.ir/rvturi7spdk6
انقلاب اسلامی ایران   G82  محمد حسین نیکزاد چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 127137 http://vu0.guilan.ac.ir/r7jmigxn1b6d
انقلاب اسلامی ایران   G80  محمد حسین نیکزاد چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 127138 http://vu0.guilan.ac.ir/r3gngna9mkbj
انقلاب اسلامی ایران   G73  زادبر دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 127139 http://vu0.guilan.ac.ir/rn5szxr2af27
انقلاب اسلامی ایران   G70  امیر نورانی مکرم دوست یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123702 http://vu0.guilan.ac.ir/rs3i8h6oulwl
انقلاب اسلامی ایران   G72  زادبر دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124479 http://vu0.guilan.ac.ir/rtiwhzil1u93
انقلاب اسلامی ایران   G64  محمود مقدس شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124355 http://vu0.guilan.ac.ir/ro0i0bvyglez
انقلاب اسلامی ایران   G71  زادبر دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124829 http://vu0.guilan.ac.ir/rr1php4zaifv
انقلاب اسلامی ایران   G66  محمود مقدس شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 127141 http://vu0.guilan.ac.ir/rxzf80m1slpl
انقلاب اسلامی ایران   G67  امیر نورانی مکرم دوست شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 127136 http://vu0.guilan.ac.ir/rf5p5x0s30be
انقلاب اسلامی و بازتاب أن بر روابط بین الملل   G1  احمد جانسیز (جانسیز) دوشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125180 http://vu0.guilan.ac.ir/rta9ss77ieam
انقلاب اسلامی و بازتاب أن بر روابط بین الملل   G2  احمد جانسیز (جانسیز) سه شنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125186 http://vu0.guilan.ac.ir/rafyqr1u5kqh
انگیزش و هیجان   G1  ایرج شاکری نیا یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 124976 http://vu0.guilan.ac.ir/re532lwmlcmy
انگیزش و هیجان   G2  ایرج شاکری نیا یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی روانشناسی 124980 http://vu0.guilan.ac.ir/rvxdo0jl1kuq
ایران و کشورهای منطقه خاور میانه عربی   G1  امیر نیاکویی (نیاکویی) یکشنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی روابط بین الملل 125086 http://vu0.guilan.ac.ir/rrl5g4qplc92
ایران و کشورهای همسایه   G3  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 128034 http://vu0.guilan.ac.ir/r1ii6jlqe8f0
ایران و کشورهای همسایه   G1  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124989 http://vu0.guilan.ac.ir/rzrwg28zuwij
ایران و کشورهای همسایه   G2  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 124952 http://vu0.guilan.ac.ir/roavzrjk3ryh
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان   G1  فاطمه کریمی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124685 http://vu0.guilan.ac.ir/r22bb4ffu5rq
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان   G2  فاطمه کریمی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124784 http://vu0.guilan.ac.ir/r9brzotsqcxy
آزمایشگاه 1   G1  احمد محمدی نژاد پاشاکی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123484 http://vu0.guilan.ac.ir/r80n76jafnby
آزمایشگاه 3   G1  امید جهانبخت لیلی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123491 http://vu0.guilan.ac.ir/rsn5yho7dqj1
آزمون جامع   G2      دکترا روانشناسی عمومی 128242 http://vu0.guilan.ac.ir/rh18kbyy1b4y
آزمون جامع   G5      دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 124054 http://vu0.guilan.ac.ir/rqfiixetethc
آزمون جامع   G5      دکترا مدیریت صنعتی -تولید و عملیات 124050 http://vu0.guilan.ac.ir/rx0tczugkcl9
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی (PhD) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 128315 http://vu0.guilan.ac.ir/rbtgxsb5i5mm
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 123913 http://vu0.guilan.ac.ir/r0te0u0vzw7z
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی 123911 http://vu0.guilan.ac.ir/rry16jg3fkxs
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126407 http://vu0.guilan.ac.ir/rneue0sixm59
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 125050 http://vu0.guilan.ac.ir/rewq1czih5hl
آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 125051 http://vu0.guilan.ac.ir/rji20rmqz7ti
آزمون سازی زبان   G1  مسعود خلیلی ثابت دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124150 http://vu0.guilan.ac.ir/rcf8iz2ndkzv
آزمون های روانشناختی 1   G2  مهناز خسروجاوید سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125070 http://vu0.guilan.ac.ir/rdhqfcigu5dl
آزمون های روانشناختی 1   G1  مهناز خسروجاوید سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125066 http://vu0.guilan.ac.ir/rnah64mpslv4
آسیب شناسی خانواده   G1  فرهاد اصغری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124535 http://vu0.guilan.ac.ir/rtmraoytopva
آسیب شناسی روانی 2   G2  سید موسی کافی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125057 http://vu0.guilan.ac.ir/rv5dx6zdnrl7
آسیب شناسی روانی 2   G1  سید موسی کافی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125056 http://vu0.guilan.ac.ir/r40fpiv2plfn
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنک ایران   G1  سید موسی کافی شنبه 08:00 - 09:45 دکترا روانشناسی عمومی 125342 http://vu0.guilan.ac.ir/rt31s0gysufq
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان   G1  عباسعلی حسین خانزاده دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 125144 http://vu0.guilan.ac.ir/rrev23loknwy
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان   G2  عباسعلی حسین خانزاده دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 125146 http://vu0.guilan.ac.ir/rp5qito3bget
آسیب شناسی روانی(1)   G1  حسن بلند شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124428 http://vu0.guilan.ac.ir/r3ak92bj5ax0
آسیب شناسی روانی2   G1  حسن بلند سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124199 http://vu0.guilan.ac.ir/r6jcalmcawvl
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی   G1  حمید قربان پورلفمجانی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125209 http://vu0.guilan.ac.ir/rgt0j4olcrl6
آشنایی با آثار ادبی روسی 1   G1  لیلا خان جانی (خان جانی) یکشنبه 11:30 - 13:00  (خان جانی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124279 http://vu0.guilan.ac.ir/ril0uephorpz
آشنایی با آثار ادبی روسی 3   G1  لیلا خان جانی (خان جانی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان روسی 124310 http://vu0.guilan.ac.ir/ru147v2n3lyi
آشنایی با آزمون های روان شناختی   G2  علی صیادی شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124584 http://vu0.guilan.ac.ir/rfaknq15olbb
آشنایی با آزمون های روان شناختی   G1  علی صیادی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124579 http://vu0.guilan.ac.ir/rshb3b87a2zd
آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1   G1  آرش گل اندام (گل اندام) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124367 http://vu0.guilan.ac.ir/rhv8yb5b4jj8
آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات مأثوره   G1  مهیار خانی مقدم سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125211 http://vu0.guilan.ac.ir/rre70rco81ty
آشنایی با علوم قرآنی   G1  محمد علی خزانه دارلو سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124069 http://vu0.guilan.ac.ir/r535mdm54nt9
آشنایی با علوم قرآنی   G2  محمد علی خزانه دارلو یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124600 http://vu0.guilan.ac.ir/r5rejn40hi1b
آشنایی با فلسفه اسلامی   G1  محمد هادی غفاری یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 124806 http://vu0.guilan.ac.ir/rkd1xax0fldm
آشنایی با فلسفه اسلامی   G2  محمد هادی غفاری یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 124807 http://vu0.guilan.ac.ir/r5btubwc69d9
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان   G1  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124435 http://vu0.guilan.ac.ir/rbps8j1jc32f
آشنایی با متون انگلیسی 2   G3  احسان اعجازی (اعجازی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 128032 http://vu0.guilan.ac.ir/rq266ilwdkwc
آشنایی با منظر   G1  حمیده  بیگی (بیگی) یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی گردشگری 123708 http://vu0.guilan.ac.ir/rv29qwee26ob
آشنایی با موزه ها   G1  حمیده  بیگی (بیگی) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123690 http://vu0.guilan.ac.ir/rtduuxfdu77f
آمار استنباطی   G1  سجاد رضائی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 124549 http://vu0.guilan.ac.ir/rzk3x1gi7bz7
آمار استنباطی   G2  سجاد رضائی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 124551 http://vu0.guilan.ac.ir/rezpy3b42lym
آمار استنباطی و کاربرد spss   G1  عباس صادقی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124238 http://vu0.guilan.ac.ir/rbsr4ajj82n1
آمار استنباطی و کاربرد spss   G2  عباس صادقی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مشاوره 126380 http://vu0.guilan.ac.ir/r7bq0sqywnac
آمار برای اقتصاد 2   G1  سمیه فلاح لیچایی پنج شنبه 12:30 - 15:00 کارشناسی اقتصاد 123897 http://vu0.guilan.ac.ir/r5ukthrnznk9
آمار برای اقتصاد 2   G2  سمیه فلاح لیچایی پنج شنبه 09:00 - 11:30 کارشناسی اقتصاد 124001 http://vu0.guilan.ac.ir/rh319cdiyjf6
آمار توصیفی   G1  عباس صادقی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124681 http://vu0.guilan.ac.ir/rfcm7qq5690i
آمار توصیفی   G2  عباس صادقی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124683 http://vu0.guilan.ac.ir/rjb2uij6sd0f
آمار در علوم اجتماعی   G2  نادر افقی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125358 http://vu0.guilan.ac.ir/r7ojfzgemjfk
آمار در علوم اجتماعی   G1  نادر افقی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125344 http://vu0.guilan.ac.ir/rb3y8h3w6cu3
آمار کاربردی (2)   G1  سیده آزاده فلاح مرتضی نژاد چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حسابداری 123724 http://vu0.guilan.ac.ir/rfcxihmm3wpj
آمار کاربردی (2)   G2  سیده آزاده فلاح مرتضی نژاد چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حسابداری 123739 http://vu0.guilan.ac.ir/rugr6pzofur0
آمار و احتمالات برای جغرافیا (2)   G1  روح اله اوجی (اوجی) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جغرافیا 123744 http://vu0.guilan.ac.ir/rkvu13dig467
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1   G2  فاطمه سلطانی هوراند چهارشنبه 10:30 - 13:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124531 http://vu0.guilan.ac.ir/r4iuwslipeit
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1   G22  فاطمه سلطانی هوراند چهارشنبه 13:30 - 16:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124616 http://vu0.guilan.ac.ir/rsusby3x2xev
آمار واحتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1)   G2  محمد محمدی چلیکدانی سه شنبه 13:00 - 16:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124877 http://vu0.guilan.ac.ir/r44z4ng2d7u9
آمار واحتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1)   G22  محمد محمدی چلیکدانی سه شنبه 09:30 - 12:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124879 http://vu0.guilan.ac.ir/rj8a28eszl08
آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران   G1  عبدالناصر جوان یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124631 http://vu0.guilan.ac.ir/rna5p5spx7bj
آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران   G2  عبدالناصر جوان یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124633 http://vu0.guilan.ac.ir/r3se7873uk5v
آموزه های تربیتی قرآن   G1  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124634 http://vu0.guilan.ac.ir/rn3zoa72i36n
آموزه های تربیتی قرآن   G2  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 125259 http://vu0.guilan.ac.ir/rv2sx4brmos3
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2   G2  عذرا زبردست شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 125082 http://vu0.guilan.ac.ir/r3a0ij1synm9
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2   G1  عذرا زبردست شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 125075 http://vu0.guilan.ac.ir/rau6cicpd3ez
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث   G1  امیر قربان پور لفمجانی 18:30 - 20:00 کارشناسی مشاوره 124251 http://vu0.guilan.ac.ir/rwxbnkbyv7y1
آواشناسی زبان عربی   G1  امید جهانبخت لیلی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123486 http://vu0.guilan.ac.ir/r4dcx9q1ue42
آیین دادرسی مدنی1   G1  رضا مقصودی پاشاکی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123538 http://vu0.guilan.ac.ir/r0germn4ndsb
آیین زندگی   G79  سید محمدحسن  میر محمدیان چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی اقتصاد 123660 http://vu0.guilan.ac.ir/r1vosdsp7u6e
آیین زندگی   G75  علی عطایی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حسابداری 123654 http://vu0.guilan.ac.ir/rb4vy2p144au
آیین زندگی   G77  علی عطایی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حسابداری 123655 http://vu0.guilan.ac.ir/rik0ms23vl30
آیین زندگی   G69  سید محمد حمیدی عدلی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 126484 http://vu0.guilan.ac.ir/rg1ifo02ipxg
آیین زندگی   G65  علی اقدامی تطفی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123689 http://vu0.guilan.ac.ir/rb2lwwqihtww
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G62  علی اقدامی تطفی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جغرافیا 123649 http://vu0.guilan.ac.ir/r896qn065jta
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G64  علی یحیایی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123970 http://vu0.guilan.ac.ir/rpzn1fpeyg9k
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G70  علی یحیایی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123974 http://vu0.guilan.ac.ir/rtmu7dunrksy
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G67  علی یحیایی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123972 http://vu0.guilan.ac.ir/r4ts1lzhcb20
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G71  سید محمد حمیدی عدلی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124462 http://vu0.guilan.ac.ir/r0a6jqa1kn3n
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G61  علی یحیایی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123967 http://vu0.guilan.ac.ir/rtk51448a176
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G68  علی اقدامی تطفی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 126503 http://vu0.guilan.ac.ir/r7ecwdmriz4e
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G78  علی اقدامی تطفی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم اجتماعی -   پژوهشگری علوم اجتماعی 126494 http://vu0.guilan.ac.ir/rd3yz598babz
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G80  علی اقدامی تطفی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم اجتماعی -   پژوهشگری علوم اجتماعی 126497 http://vu0.guilan.ac.ir/ru4hdw7op9xo
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G76  علی اقدامی تطفی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم اجتماعی -   پژوهشگری علوم اجتماعی 126490 http://vu0.guilan.ac.ir/ru3u0kngsgp4
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G81  سید محمدحسن  میر محمدیان چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم سیاسی 126499 http://vu0.guilan.ac.ir/r1jz9kmuqlaz
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G74  علی یحیایی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124459 http://vu0.guilan.ac.ir/r6xdcqj8ayv7
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G72  علی یحیایی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124455 http://vu0.guilan.ac.ir/rywveotoapeg
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G73  علی یحیایی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124458 http://vu0.guilan.ac.ir/r7abv0jpdvb3
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G66  علی عطایی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 126488 http://vu0.guilan.ac.ir/ry8zzky4phsv
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   G63  علی عطایی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 126483 http://vu0.guilan.ac.ir/r2j3k2r1gaz4
آیین نگارش متون علمی   G1  حمید قربان پورلفمجانی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125199 http://vu0.guilan.ac.ir/r5dldwsm18vt
آئین دادرسی کیفری2   G1  مجتبی جانی پور دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123549 http://vu0.guilan.ac.ir/r1pal36wwfpx
آئین دادرسی مدنی3   G1  عباداله رستمی چلکاسری سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123547 http://vu0.guilan.ac.ir/rrxjox5hpewy
باز نویسی و باز آفرینی متون کهن فارسی و ادبیات عامه برای کودکان   G1  رضا چراغی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان 123753 http://vu0.guilan.ac.ir/rrf4vhmmr6s0
بازار پول و سرمایه   G2  محمد حسن قلی زاده دوشنبه 13:15 - 15:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 123864 http://vu0.guilan.ac.ir/rxt6fihyk0xg
بازار سرمایه اسلامی   G1  علیرضا جلیلی مرند دوشنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی اقتصاد 123672 http://vu0.guilan.ac.ir/r4qh4rv672ul
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی   G1  مهدی خوشنود دوشنبه 17:00 - 19:30 کارشناسی حسابداری 123774 http://vu0.guilan.ac.ir/r8qpvyazc3uq
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی   G2  مهدی خوشنود دوشنبه 14:00 - 16:30 کارشناسی حسابداری 123794 http://vu0.guilan.ac.ir/roo53mc7ajed
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)   G4  میلاد هوشمند چایجانی دوشنبه 14:45 - 16:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124482 http://vu0.guilan.ac.ir/rjx8szn5dh0g
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)   G44  میلاد هوشمند چایجانی دوشنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124484 http://vu0.guilan.ac.ir/rc9dqi57epla
بازپروری حرکتی   G1  عباسعلی حسین خانزاده یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 125313 http://vu0.guilan.ac.ir/rvwnwgg57y2v
بازی درمانی   G1  فرهاد اصغری دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124209 http://vu0.guilan.ac.ir/rnwxvpq2ibrf
بازی درمانی   G2  فرهاد اصغری دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مشاوره 124210 http://vu0.guilan.ac.ir/r75fe0p9drwm
بازیابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)   G4  آزاده کاظمی نیا شنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124720 http://vu0.guilan.ac.ir/r9e85lroy4iv
بازیابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)   G44  سعیده اسماعیلی شنبه 14:30 - 17:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124722 http://vu0.guilan.ac.ir/rw6c3wxf37q9
باستان شناسی و بررسی متون کتیبه ها   G1  حسن کهنسال (کهنسال) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123925 http://vu0.guilan.ac.ir/rwa8ye4gkqvh
باستان شناسی و دستاوردهای آن   G1  حسن کهنسال (کهنسال) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی- آداب و رسوم و میراث فرهنگی 123950 http://vu0.guilan.ac.ir/repv9smqpm85
بانکداری اسلامی   G2  سیدجواد عمادی پرمکوهی دوشنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی اقتصاد 124063 http://vu0.guilan.ac.ir/ri8wnxwx828r
بانکداری اسلامی   G1  سیدجواد عمادی پرمکوهی دوشنبه 12:00 - 14:30 کارشناسی اقتصاد 124055 http://vu0.guilan.ac.ir/rxosx69upg0w
بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی   G6  اسماعیل رمضانپور دوشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124827 http://vu0.guilan.ac.ir/rpxcsjyy4a9c
بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی   G66  اسماعیل رمضانپور دوشنبه 13:00 - 15:45 کارشناسی مدیریت صنعتی 124841 http://vu0.guilan.ac.ir/rrl022qh4uec
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2   G1  بهزاد برکت دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124148 http://vu0.guilan.ac.ir/riizz4clp87k
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1   G1  بهزاد برکت یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124163 http://vu0.guilan.ac.ir/ri5uy1g7qutu
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی   G1  حمید عباداللهی چنذانق شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جامعه شناسی 125458 http://vu0.guilan.ac.ir/rnn6wsp8sb9g
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی   G2  فردین علیخواه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جامعه شناسی 125459 http://vu0.guilan.ac.ir/rmzeknghl6ww
بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و شوروی   G1  دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (هدایتی شهیدانی) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی 125264 http://vu0.guilan.ac.ir/rcuobslmtueu
بررسی و نقد مکتب های ایران شناسی   G1  سیدمجتبی میرمیران (میرمیران) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123929 http://vu0.guilan.ac.ir/rtsqd11nxlim
برنامه ریزی توسعه گردشگری   G1  مهدی حسام (حسام) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی گردشگری 123712 http://vu0.guilan.ac.ir/rh6b56jlq2ps
برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه   G2  محمد مهدی عبدی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124558 http://vu0.guilan.ac.ir/ra9hdy8a4exk
برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه   G1  حمید عبدی ناصرکیایی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124557 http://vu0.guilan.ac.ir/rt307mcf7sl6
برنامه ریزی شهری   G1  اصغر شکرگزار (شکرگزار) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی جغرافیا 123749 http://vu0.guilan.ac.ir/roxpxenpoexs
برنامه ریزی شهری در ایران   G1  اسماعیل آقایی زاده (آقایی زاده) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جغرافیا 123802 http://vu0.guilan.ac.ir/r9hi6zpl75v2
برنامه ریزی صنایع روستایی   G1  مجید یاسوری (یاسوری) شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -توسعه اقتصاد روستایی 123626 http://vu0.guilan.ac.ir/ru7jpwte5pbk
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر   G1  اسماعیل آقایی زاده (آقایی زاده) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 123624 http://vu0.guilan.ac.ir/r3xm3khdyhmz
برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری   G1  مهدی عباس زاده سورمی   کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 128254 http://vu0.guilan.ac.ir/raai5hunq8qn
بلاغت 1(معانی)   G1  محمود رنجبر دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123981 http://vu0.guilan.ac.ir/rj072c461g2f
بلاغت 1(معانی)   G2  محمود رنجبر یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124593 http://vu0.guilan.ac.ir/ru71zhr24har
بلاغت کاربردی   G1  فیروز فاضلی یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان 123769 http://vu0.guilan.ac.ir/r6gc72pxpx0s
بها یابی (2)   G2  یاسر رضائی پیته نوئی سه شنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 123743 http://vu0.guilan.ac.ir/rv8kqy4ptytu
بها یابی (2)   G1  یاسر رضائی پیته نوئی دوشنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 123730 http://vu0.guilan.ac.ir/rml1l25hiss4
بهداشت روانی   G2  عذرا زبردست سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی روانشناسی 125149 http://vu0.guilan.ac.ir/r313dvf8lo70
بهداشت روانی   G1  عذرا زبردست سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی روانشناسی 125147 http://vu0.guilan.ac.ir/remxwr06xkwx
بهداشت روانی   G1  سجاد سعادت سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124160 http://vu0.guilan.ac.ir/r8gd1qucgb7u
بهداشت روانی   G2  سجاد سعادت سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مشاوره 124161 http://vu0.guilan.ac.ir/r6i4yxicp71s
بیان شفاهی داستان1   G1  استادیار سوینج مهدیخانلی (مهدیخانلی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124636 http://vu0.guilan.ac.ir/rn4kc2gb9e2y
بینش های جامعه شناسی 2   G1  محمد مهدی رحمتی (رحمتی) شنبه 11:30 - 13:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 125744 http://vu0.guilan.ac.ir/rb39a5qtuekb
بینش های جامعه شناسی 2   G2  محمد مهدی رحمتی (رحمتی) یکشنبه 11:30 - 13:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 125749 http://vu0.guilan.ac.ir/rtg1ixuyd45l
پایان نامه   G1      دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 123916 http://vu0.guilan.ac.ir/rhuwkun4gusm
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123526 http://vu0.guilan.ac.ir/r6zed48opj8a
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123584 http://vu0.guilan.ac.ir/r8b7ksjdpb1p
پایان نامه   G2      کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123585 http://vu0.guilan.ac.ir/rt8w2fp4go41
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125310 http://vu0.guilan.ac.ir/rbg0m4l5n2zh
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی همگانی 126389 http://vu0.guilan.ac.ir/rl95xo7qtwpv
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی 123745 http://vu0.guilan.ac.ir/rix9b1c6yq2m
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان 123776 http://vu0.guilan.ac.ir/r1taqw3t5cx6
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی 123793 http://vu0.guilan.ac.ir/rseh1x7jnwxl
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128133 http://vu0.guilan.ac.ir/rwx13d08fsob
پروژه   G1  مصطفی ابراهیم پور ازبری   کارشناسی مدیریت صنعتی 128104 http://vu0.guilan.ac.ir/rihhz8ybvkah
پروژه   G2  محمدرحیم رمضانیان   کارشناسی مدیریت صنعتی 128105 http://vu0.guilan.ac.ir/rz2geaz20wqm
پروژه   G3  محمود مرادی   کارشناسی مدیریت صنعتی 128106 http://vu0.guilan.ac.ir/ru6ihrf4u5x5
پروژه   G4  کیخسرو یاکیده   کارشناسی مدیریت صنعتی 128107 http://vu0.guilan.ac.ir/rsq5e8a970ya
پروژه کارورزی   G1  دانا مریم دانای طوس شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124133 http://vu0.guilan.ac.ir/rrygdvmgpter
پروژه کارورزی   G1  سید اسماعیل حسینی اجداد شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123511 http://vu0.guilan.ac.ir/rq07550g4h1j
پروژه و رساله تحصیلی   G3      کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 124057 http://vu0.guilan.ac.ir/rlmhioseo30a
پروژه ورساله تحصیلی   G3      کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی 124060 http://vu0.guilan.ac.ir/r2p4u30lrarr
پروژه ورساله تحصیلی   G3      کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک 124058 http://vu0.guilan.ac.ir/ro3pbywyeurc
پروژه ورساله تحصیلی   G3      کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 124056 http://vu0.guilan.ac.ir/r8l1nieq7ulx
پزشکی قانونی   G1  معصومه امیدوار جلالی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123570 http://vu0.guilan.ac.ir/rpma4ejk2o9f
پزشکی قانونی   G1  حمید اخوین محمدی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123559 http://vu0.guilan.ac.ir/rcjtkknml49y
پزوهش عملیاتی در گردشگری   G1  بهمن نوروزپور (نوروزپور) یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123691 http://vu0.guilan.ac.ir/rbk88vsudpwl
پژوهشهای (عملی انفرادی)در روانشناسی   G1  عباسعلی حسین خانزاده   کارشناسی روانشناسی 128058 http://vu0.guilan.ac.ir/riivcpbcczuv
پژوهشهای (عملی انفرادی)در روانشناسی   G2  الهه دل آذر   کارشناسی روانشناسی 128071 http://vu0.guilan.ac.ir/r5o3uyeztc78
پژوهشهای (عملی انفرادی)در روانشناسی   G3  ایرج شاکری نیا   کارشناسی روانشناسی 128072 http://vu0.guilan.ac.ir/rh6g74f87x6k
پژوهشهای (عملی انفرادی)در روانشناسی   G4  سجاد رضائی   کارشناسی روانشناسی 128074 http://vu0.guilan.ac.ir/rqh3pz2jykbe
پیشگیری از جرم   G1  حسین آقابابایی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123561 http://vu0.guilan.ac.ir/rzn6l4xt59lm
پیشنهاد رساله   G1      دکترا روانشناسی عمومی 125357 http://vu0.guilan.ac.ir/r7emphewmjuu
پیشنهاد رساله   G3      دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 124052 http://vu0.guilan.ac.ir/rcs6xsnehbm1
پیشنهاد رساله   G3      دکترا مدیریت صنعتی -تولید و عملیات 124048 http://vu0.guilan.ac.ir/rga2gqe8j5a2
پیشنهاد رساله   G1      دکتری تخصصی (PhD) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 128186 http://vu0.guilan.ac.ir/rygltwvub1zk
پیشنهاد رساله   G1      دکتری تخصصی جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 125648 http://vu0.guilan.ac.ir/rcs41cu65fe9
پیشنهاد رساله   G1      دکتری تخصصی روابط بین الملل 125126 http://vu0.guilan.ac.ir/rkeng32pdo53
پیشنهاد رساله   G1      دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 123912 http://vu0.guilan.ac.ir/rv7z523onjd1
تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی   G1  امید جهانبخت لیلی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123487 http://vu0.guilan.ac.ir/r8u3hnwuk6l7
تاریخ ادبیات دوره عباسی 1   G2  شهرام دلشاد تنیانی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123495 http://vu0.guilan.ac.ir/rfg4g0wd60bn
تاریخ ادبیات دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی   G1  اکرم روشنفکر چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123504 http://vu0.guilan.ac.ir/rn1a8xp5ud2g
تاریخ ادبیات فارسی 2 (از آغار دوره سلجوقیان تا دوره مغول)   G1  عباس خائفی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123991 http://vu0.guilan.ac.ir/rudqivpgbuo5
تاریخ ادبیات فارسی 2 (از آغار دوره سلجوقیان تا دوره مغول)   G2  عباس خائفی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124610 http://vu0.guilan.ac.ir/rlfpvxhsrp8m
تاریخ ادبیات فارسی 3 (از دوره مغول تا دوره صفویه)   G1  عباس خائفی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123940 http://vu0.guilan.ac.ir/rx8w7x19neie
تاریخ ادبیات فارسی 3 (از دوره مغول تا دوره صفویه)   G2  عباس خائفی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124617 http://vu0.guilan.ac.ir/rxktfd3oxyt7
تاریخ ادبیات فارسی 4 (از دوره صفویه تا مشروطه)   G2  علی تسلیمی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124619 http://vu0.guilan.ac.ir/rs5wjpihlfbs
تاریخ ادبیات فارسی 4 (از دوره صفویه تا مشروطه)   G1  عباس خائفی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123934 http://vu0.guilan.ac.ir/rr5ldt3z9ufz
تاریخ ایران براساس روایات ملی   G1  یاسوری انوش مرادی (مرادی) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی - ایران شناسی تاریخ 123939 http://vu0.guilan.ac.ir/r98esyopilno
تاریخ تطور نظم فارسی   G1  محمد کاظم یوسف پور یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان 123766 http://vu0.guilan.ac.ir/rirv8qwtdbx9
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام   G1  حمید عباداللهی چنذانق (عباداللهی چنذانق) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125388 http://vu0.guilan.ac.ir/rhpmdawdxcgj
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام   G2  حمید عباداللهی چنذانق چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جامعه شناسی 125413 http://vu0.guilan.ac.ir/ra4ew9itwc50
تاریخ روابط بین الملل(2)   G1  دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (هدایتی شهیدانی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 124964 http://vu0.guilan.ac.ir/r1lsgar4ruhz
تاریخ فرهنگ و میراث فرهنگی و تمدنی ایران   G1  حسن کهنسال (کهنسال) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی- آداب و رسوم و میراث فرهنگی 123948 http://vu0.guilan.ac.ir/rix4kcdl5b40
تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن)   G1  مهیار خانی مقدم دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125201 http://vu0.guilan.ac.ir/rprcedjpkad3
تاریخ معاصر ایران   G1  یاسوری انوش مرادی (مرادی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی - ایران شناسی تاریخ 123937 http://vu0.guilan.ac.ir/r1cxvm3j27pj
تاریخ نقد ادبی   G1  دکتر  منصور هاشمی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124178 http://vu0.guilan.ac.ir/rjbtnkr4b3ij
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن   G1  سید ولی الله موسوی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 124769 http://vu0.guilan.ac.ir/r1u4hrwehbsh
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن   G2  سید ولی الله موسوی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 124771 http://vu0.guilan.ac.ir/rx8uqyutzhln
تاریخ هنر ایران   G1  حلیمه جعفرپور نصیرمحله چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123705 http://vu0.guilan.ac.ir/r973qsyghmez
تاریخ، جغرافیا و فرهنگ روسیه   G1  آرش گل اندام (گل اندام) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124638 http://vu0.guilan.ac.ir/rc0nps4gpk62
تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی   G1  گلناری سعید گلناری شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123903 http://vu0.guilan.ac.ir/rm4cpwrxsa7c
تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی   G2  گلناری سعید گلناری دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124604 http://vu0.guilan.ac.ir/ry9962hprec3
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران   G1  هدی حلاج زاده (حلاج زاده) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123693 http://vu0.guilan.ac.ir/ryi5b4m8o6ve
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی   G1  رضا چراغی یکشنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 123640 http://vu0.guilan.ac.ir/r7wqm18lo4y7
تحقیق در تحول زبان فارسی   G1  محرم رضایتی شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی 123725 http://vu0.guilan.ac.ir/ri595nadzjwc
تحقیق در عملیات   G2  بهمن نوروزپور پنج شنبه 12:30 - 15:00 کارشناسی حسابداری 123711 http://vu0.guilan.ac.ir/ry9rezajcarm
تحقیق در عملیات   G1  بهمن نوروزپور پنج شنبه 09:00 - 11:30 کارشناسی حسابداری 123692 http://vu0.guilan.ac.ir/riw0ztmhzt4h
تحقیق در عملیات 2   G4  بهمن نوروزپور سه شنبه 09:00 - 11:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124487 http://vu0.guilan.ac.ir/r5bb39o8fjq9
تحقیق در عملیات 2   G44  بهمن نوروزپور سه شنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124496 http://vu0.guilan.ac.ir/rdgczkdp772u
تحقیق در عملیات 2   G4  بهمن نوروزپور دوشنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124715 http://vu0.guilan.ac.ir/r0bnoyehgjti
تحقیق در عملیات 2   G44  بهمن نوروزپور دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124717 http://vu0.guilan.ac.ir/r96rrbw4ck7g
تحقیق در متون عرفانی و حکمی1   G1  احمد رضی یکشنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 123614 http://vu0.guilan.ac.ir/rvtsrw58a7mt
تحقیق در متون فارسی (نظم)   G1  محمد کاظم یوسف پور یکشنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 123636 http://vu0.guilan.ac.ir/r6whd4ax6grr
تحقیق در متون نثر1   G1  محمد علی خزانه دارلو شنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی 123643 http://vu0.guilan.ac.ir/r4zt6mmhjr1s
تحقیق در متون نظم1   G1  فیروز فاضلی شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی 123726 http://vu0.guilan.ac.ir/r3fppzeddymw
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی   G1  رحمت پورمحمد شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123513 http://vu0.guilan.ac.ir/r1zxm98115ii
تحلیل فضایی gis در مکانیابی زیرساختها و مجتمع های گردشگری   G1  روح اله اوجی (اوجی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری 123845 http://vu0.guilan.ac.ir/rw0nljs993u7
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان   G1  محمدامین صراحی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی 126383 http://vu0.guilan.ac.ir/rgrex48cuimi
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید   G1  سید اسماعیل حسینی اجداد شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123522 http://vu0.guilan.ac.ir/r5te6nczhfmq
تحلیل نظریه های اقتصادی   G2  محمد حسن قلی زاده سه شنبه 11:00 - 13:00 دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 123966 http://vu0.guilan.ac.ir/rzpgzfldjs8g
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی   G1  هادی شعبانی چافجیری یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123519 http://vu0.guilan.ac.ir/rhdaphh23yqg
تحلیل و نقد شعر دوره معاصر   G1  سیده اکرم رخشنده نیا شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123523 http://vu0.guilan.ac.ir/rklsovjfcypd
تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی   G1  امید جهانبخت لیلی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123515 http://vu0.guilan.ac.ir/r2ov318b4hwv
تحلیل و نقد نثر دوره عباسی   G1  هادی شعبانی چافجیری شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123520 http://vu0.guilan.ac.ir/r8aghjd80e1r
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر   G1  سیده اکرم رخشنده نیا یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123524 http://vu0.guilan.ac.ir/ri9ppkjwq213
تحلیل های آماری در گردشگری   G1  آزاده کاظمی نیا (کاظمی نیا) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری 123851 http://vu0.guilan.ac.ir/rc64l0fp4vo3
تحولات روابط بین الملل2   G3  دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (هدایتی شهیدانی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 128051 http://vu0.guilan.ac.ir/r9zlw47hzssf
تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی 2   G3  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 128030 http://vu0.guilan.ac.ir/rvpgdeipigan
تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوران پهلوی   G1  روح اله منعم طالمی (منعم طالمی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 125007 http://vu0.guilan.ac.ir/rwmnj6t9o4t9
تدوین ونگارش متون و گزارش های علمی   G1  نقی رعدی افسوران سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124565 http://vu0.guilan.ac.ir/rl9u27ito3q5
تدوین ونگارش متون و گزارش های علمی   G2  نقی رعدی افسوران سه شنبه 17:45 - 18:30 کارشناسی علوم تربیتی 124566 http://vu0.guilan.ac.ir/rlbdvzy46yky
تربیت رسانه ای   G1    دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124540 http://vu0.guilan.ac.ir/rtbjxgctjqwq
تربیت رسانه ای   G2    دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124541 http://vu0.guilan.ac.ir/rb80jvvoi8ld
ترجمه ادبی   G1  منیژه امیری (امیری) شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124250 http://vu0.guilan.ac.ir/rqjauvr275mo
ترجمه ادبی 2   G1  محمدامین صراحی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124152 http://vu0.guilan.ac.ir/rzt8kt2oc510
ترجمه از عربی به فارسی   G1  سیده اکرم رخشنده نیا سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123502 http://vu0.guilan.ac.ir/rgwy0uksmq9h
ترجمه اسناد و مکاتبات   G1  منیژه امیری (امیری) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124306 http://vu0.guilan.ac.ir/rd49o4rdilbo
ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی   G1  آرش گل اندام (گل اندام) چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124647 http://vu0.guilan.ac.ir/re8h0y2n0o3x
ترجمه متون ادبی 1   G1  محمدامین صراحی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124170 http://vu0.guilan.ac.ir/rtyakgc6dymt
ترجمه متون ساده   G1  شبنم بزرگی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124339 http://vu0.guilan.ac.ir/rpyfhhtjcatm
ترجمه متون علوم انسانی   G1  آرش گل اندام (گل اندام) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124315 http://vu0.guilan.ac.ir/rh0x5caemoed
ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی   G1  استادیار سوینج مهدیخانلی (مهدیخانلی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124368 http://vu0.guilan.ac.ir/rae3dedqyh67
تطور متون نثر فارسی   G1  محمد علی خزانه دارلو یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی 123784 http://vu0.guilan.ac.ir/r8uznsue15nc
تفاسیر ادبی قرآن کریم   G1  سید اسماعیل حسینی اجداد شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123518 http://vu0.guilan.ac.ir/rx14fxig4xil
تفسیر ترتیبی قرآن 2   G1  زاهدی محمدحسن زاهدی توچائی شنبه 08:00 - 09:30  شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125191 http://vu0.guilan.ac.ir/rqdbnp8doykm
تفسیر ساختاری قرآن کریم   G1  حمید قربان پورلفمجانی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125193 http://vu0.guilan.ac.ir/r8u8hkfwz7yk
تفسیر موضوعی قرآن 2   G1  مهیار خانی مقدم یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125196 http://vu0.guilan.ac.ir/r9e9hrdt41de
تکنیکهای برنامه ریزی شهری   G1  اسماعیل آقایی زاده (آقایی زاده) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جغرافیا 123800 http://vu0.guilan.ac.ir/r74151e47don
تلخیص متون   G1  استادیار سوینج مهدیخانلی (مهدیخانلی) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124254 http://vu0.guilan.ac.ir/r39lwxiugyda
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 فعالیتهای راهنمایی   G1      کارشناسی مشاوره 127987 http://vu0.guilan.ac.ir/r0sy19kygllo
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 فعالیتهای راهنمایی   G1  فرهاد اصغری چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 124167 http://vu0.guilan.ac.ir/rdix5z99t5kc
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 فعالیتهای راهنمایی   G2  فرهاد اصغری سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 124171 http://vu0.guilan.ac.ir/r7snhfaw1cp9
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره   G2  عباس صادقی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مشاوره 124430 http://vu0.guilan.ac.ir/rsfys4ltmglr
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره   G1  عباس صادقی چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مشاوره 126453 http://vu0.guilan.ac.ir/ro3b0rtizal4
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه   G1  حسن بلند چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 124135 http://vu0.guilan.ac.ir/rvc0g1hw2c8w
توسعه پایدار شهری   G1  سمیرا محمودی (محمودی) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123832 http://vu0.guilan.ac.ir/rvk869pd36g9
تولید محتوای الکترونیکی   G2  ویسعلی بخشی یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 128093 http://vu0.guilan.ac.ir/r9fh2kwmkf5p
تولید محتوای الکترونیکی   G1  ویسعلی بخشی سه شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 128087 http://vu0.guilan.ac.ir/rbesq0h1nm4k
جامعه شناسی ارتباط جمعی   G2  فردین علیخواه سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125427 http://vu0.guilan.ac.ir/rlnbpf865tqf
جامعه شناسی ارتباط جمعی   G1  فردین علیخواه سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125451 http://vu0.guilan.ac.ir/r5b3eb6b1kp1
جامعه شناسی آموزش و پ‍رورش   G1  هدی حلاج زاده چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125445 http://vu0.guilan.ac.ir/r5oi2m78m8oy
جامعه شناسی آموزش و پ‍رورش   G2  هدی حلاج زاده یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جامعه شناسی 125421 http://vu0.guilan.ac.ir/rkhkevddx03n
جامعه شناسی آموزش و پرورش   G1  نقی رعدی افسوران شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم تربیتی 124612 http://vu0.guilan.ac.ir/rz948uj9dhyg
جامعه شناسی آموزش و پرورش   G2  فاطمه کریمی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم تربیتی 124613 http://vu0.guilan.ac.ir/rg5rg6dzl5g9
جامعه شناسی تاریخی   G1  هادی نوری (نوری) شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 125643 http://vu0.guilan.ac.ir/rj5i026ruo57
جامعه شناسی تغییرات فرهنگی و مناسبات نسلی   G1  محمد امین کنعانی (کنعانی) یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات جوانان 125754 http://vu0.guilan.ac.ir/riahd60sqnan
جامعه شناسی توسعه   G1  حمید عباداللهی چنذانق دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125447 http://vu0.guilan.ac.ir/riac8bhz3uiw
جامعه شناسی توسعه   G2  حمید عباداللهی چنذانق دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125422 http://vu0.guilan.ac.ir/r928qfrr6odp
جامعه شناسی جنایی   G1  محمد رضا نظری نژاد کیاشی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123571 http://vu0.guilan.ac.ir/r78fbiepbwpi
جامعه شناسی جنسیت   G1  علی یعقوبی چوبری (یعقوبی چوبری) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات جوانان 128223 http://vu0.guilan.ac.ir/rzg8rbtqqsvj
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی   G1  محمد رضا غلامی شکارسرایی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جامعه شناسی 125440 http://vu0.guilan.ac.ir/ralxxa97fbhn
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی   G2  محمد رضا غلامی شکارسرایی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125419 http://vu0.guilan.ac.ir/rzujal4cm9ue
جامعه شناسی خانواده   G1  علی یعقوبی چوبری چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125443 http://vu0.guilan.ac.ir/r7sdn9ldqq39
جامعه شناسی خانواده   G2  علی یعقوبی چوبری سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125420 http://vu0.guilan.ac.ir/r4uzqtq8h6lv
جامعه شناسی در ادبیات فارسی   G1  سید هاشم موسوی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125449 http://vu0.guilan.ac.ir/rue2bkufp8wk
جامعه شناسی در ادبیات فارسی   G2  سید هاشم موسوی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125424 http://vu0.guilan.ac.ir/r6tlti04gyzm
جامعه شناسی روستایی   G1  سید هاشم موسوی شنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی جامعه شناسی 125387 http://vu0.guilan.ac.ir/rzrqooempyoo
جامعه شناسی روستایی   G2  سید هاشم موسوی شنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125411 http://vu0.guilan.ac.ir/rjdnyhco0vbn
جامعه شناسی سازمانها   G1  محمدرضا اقدامی چهارشنبه 13:15 - 15:00 کارشناسی جامعه شناسی 125390 http://vu0.guilan.ac.ir/r7zrqyhg4ghf
جامعه شناسی سازمانها   G2  محمدرضا اقدامی سه شنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی جامعه شناسی 125415 http://vu0.guilan.ac.ir/rf05kp15bekw
جامعه شناسی سیاسی   G1  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی 125268 http://vu0.guilan.ac.ir/rljgmqaipt90
جامعه شناسی سیاسی   G1  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 124917 http://vu0.guilan.ac.ir/razfxs26qado
جامعه شناسی سیاسی   G2  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 124974 http://vu0.guilan.ac.ir/rkv9vwp37uod
جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران   G1  محمدحسین اسماعیلی سنگری محمدحسین (اسماعیلی سنگری محمدحسین) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 124914 http://vu0.guilan.ac.ir/rjopp4wegltj
جامعه شناسی شهری   G1  فردین علیخواه (علیخواه) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 128321 http://vu0.guilan.ac.ir/rco2v81vb81u
جامعه شناسی شهری   G2  فردین علیخواه (علیخواه) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 128323 http://vu0.guilan.ac.ir/rn7kx6o6dzqs
جامعه شناسی شهری   G1  فردین علیخواه (علیخواه) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات جوانان 125756 http://vu0.guilan.ac.ir/rnou179i72hw
جامعه شناسی فرهنگ(الزامی)   G1  حسن چاوشیان (چاوشیان) شنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 125640 http://vu0.guilan.ac.ir/r1h6mwvlzljk
جامعه شناسی کشورهای اسلامی   G1  محمد رضا غلامی شکارسرایی دوشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125456 http://vu0.guilan.ac.ir/rvo58xi5i2if
جامعه شناسی کشورهای اسلامی   G2  محمد رضا غلامی شکارسرایی یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125433 http://vu0.guilan.ac.ir/r7w85qwk0zyf
جرم شناسی کودکان و نوجوانان   G1  مهرداد ره نورد واقف پنج شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123567 http://vu0.guilan.ac.ir/rm3lhn0ku5p9
جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر   G1  مهیار خانی مقدم دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125203 http://vu0.guilan.ac.ir/rgs6mwxq0v82
جریان شناسی نثر معاصر ایران   G1  علی تسلیمی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124072 http://vu0.guilan.ac.ir/rgbpfxaqrw6d
جریان شناسی نثر معاصر ایران   G2  علی تسلیمی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124620 http://vu0.guilan.ac.ir/rwzfnzij8p53
جغرافیای اقتصادی   G1  سمیرا محمودی (محمودی) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جغرافیا 123638 http://vu0.guilan.ac.ir/rs5cdbgd5oau
جغرافیای تاریخی ایران   G1  سمیه سادات شاه زیدی (شاه زیدی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جغرافیا 123646 http://vu0.guilan.ac.ir/rwss0fdbauly
جغرافیای جمعیت ایران   G2  سمیرا محمودی (محمودی) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123764 http://vu0.guilan.ac.ir/rnd02571n64a
جغرافیای جمعیت ایران   G1  سمیرا محمودی (محمودی) چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جغرافیا 123647 http://vu0.guilan.ac.ir/rv3hxq16r1g2
جغرافیای خاکها   G1  سمیه سادات شاه زیدی (شاه زیدی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جغرافیا 123735 http://vu0.guilan.ac.ir/r9slbix5zql1
جغرافیای روستایی ایران   G1  مجید یاسوری (یاسوری) چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی جغرافیا 123754 http://vu0.guilan.ac.ir/rng2m7omo26r
جغرافیای زیستی   G1  سمیه سادات شاه زیدی (شاه زیدی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123653 http://vu0.guilan.ac.ir/rykxulf9j3z4
جغرافیای سیاسی ایران   G1  اصغر شکرگزار (شکرگزار) چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جغرافیا 123752 http://vu0.guilan.ac.ir/r1l2a4vr7txx
جغرافیای سیاسی و مناطق راهبردی جهان   G1  محمد گل افروز (گل افروز) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 125022 http://vu0.guilan.ac.ir/r5e69jbjwd8i
جغرافیای شهری ایران   G1  اصغر شکرگزار (شکرگزار) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123648 http://vu0.guilan.ac.ir/rcozuuks8h4p
جغرافیای طبیعی و انسانی ایران   G1  حمیده  بیگی (بیگی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123699 http://vu0.guilan.ac.ir/rr4lu9vrd4q8
جغرافیای گردشگری   G1  علی حاجی نژاد (حاجی نژاد) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جغرافیا 123639 http://vu0.guilan.ac.ir/rxt73ygwbvaj
جهان ایرانی و ایران کنونی   G1  سیدمجتبی میرمیران (سلطانیان) چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123931 http://vu0.guilan.ac.ir/rtmgsdfrjl4i
حرف ربط و ضمایر   G1  استادیار شهرام نباتی (نباتی) یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124268 http://vu0.guilan.ac.ir/r7xr62fyo9qf
حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی   G3  سیدمحمد مشعشعی   کارشناسی حسابداری 127828 http://vu0.guilan.ac.ir/rxscru3ol9wz
حسابداری پیشرفته 2  G1  مهدی مشکی چهارشنبه 16:00 - 18:30 کارشناسی حسابداری 123761 http://vu0.guilan.ac.ir/ra5iv0lsyy5x
حسابداری پیشرفته 2  G2  مهدی مشکی چهارشنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 123778 http://vu0.guilan.ac.ir/r5n81s307tnn
حسابداری صنعتی 2   G4  یاسر رضائی پیته نوئی شنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124710 http://vu0.guilan.ac.ir/rrebtuhpk1wh
حسابداری صنعتی 2   G44  یاسر رضائی پیته نوئی شنبه 14:30 - 17:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124711 http://vu0.guilan.ac.ir/r3p31y43rj4i
حسابداری موارد خاص   G3  مهدی مشکی چهارشنبه 11:00 - 12:30 کارشناسی حسابداری 127827 http://vu0.guilan.ac.ir/r4psqaxmcx3g
حسابداری میانه 2   G2  غلامرضا محفوظی دوشنبه 16:00 - 19:30 کارشناسی حسابداری 123737 http://vu0.guilan.ac.ir/repm3fnrl811
حسابداری میانه 2   G1  غلامرضا محفوظی سه شنبه 16:00 - 19:30 کارشناسی حسابداری 123721 http://vu0.guilan.ac.ir/r7ufudcir62j
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی   G1  بهمن رسولی جوکندان دوشنبه 14:00 - 16:30 کارشناسی حسابداری 123767 http://vu0.guilan.ac.ir/rhsxn4mmllab
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی   G2  بهمن رسولی جوکندان دوشنبه 17:00 - 19:30 کارشناسی حسابداری 123788 http://vu0.guilan.ac.ir/rqbt4tftkjd5
حقوق اداری2   G1  رضا پرستش شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123542 http://vu0.guilan.ac.ir/rp4ndchlpbof
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران   G1  رضا پرستش (پرستش) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 125018 http://vu0.guilan.ac.ir/r0u4sdec2kv5
حقوق اساسی2   G1  رضا پرستش دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123527 http://vu0.guilan.ac.ir/ra6spwbauvmr
حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی )   G66  نورا احسانگر شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124316 http://vu0.guilan.ac.ir/ra0tbho1fr4y
حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی )   G6  نورا احسانگر شنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124296 http://vu0.guilan.ac.ir/r3d5updwq4be
حقوق بشر در اسلام   G1  مهین سبحانی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123564 http://vu0.guilan.ac.ir/rjql9qipp4dg
حقوق بیمه   G1  رضا دریایی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123543 http://vu0.guilan.ac.ir/r5crj9m3fz1n
حقوق بین الملل اسلامی   G1  مهین سبحانی (سبحانی) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124855 http://vu0.guilan.ac.ir/rha9s0syl0ag
حقوق بین الملل اسلامی   G2  مهین سبحانی (سبحانی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124916 http://vu0.guilan.ac.ir/r3i8ywlps6ds
حقوق بین الملل خصوصی2   G1  رضا مقصودی پاشاکی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123551 http://vu0.guilan.ac.ir/rg9g3bjpisz3
حقوق بین الملل عمومی(3)روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات   G1  مهین سبحانی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123539 http://vu0.guilan.ac.ir/r4q34m56xkey
حقوق بین الملل عمومی1   G1  مهین سبحانی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123533 http://vu0.guilan.ac.ir/rj8592vqe3ua
حقوق تجارت   G1  عیسی مقدم دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123580 http://vu0.guilan.ac.ir/rtyyupsnn8t8
حقوق تجارت   G1  عیسی مقدم شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی اقتصاد 123673 http://vu0.guilan.ac.ir/r444k2nuij8r
حقوق تجارت (بازرگانی)   G3    سه شنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 128369 http://vu0.guilan.ac.ir/rpvp1grsivk2
حقوق تجارت بین المللی   G2  عیسی مقدم چهارشنبه 11:30 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123633 http://vu0.guilan.ac.ir/ryh6ot795nkr
حقوق تجارت بین المللی   G1  عیسی مقدم چهارشنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123591 http://vu0.guilan.ac.ir/r7z7d4g1o01c
حقوق تجارت(1)تجارواعمال تجاری   G1  رضا دریایی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123532 http://vu0.guilan.ac.ir/rphyt5inx5yp
حقوق تجارت3اسنادتجاری   G1  عیسی مقدم یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123536 http://vu0.guilan.ac.ir/r9xmnnihy73m
حقوق تطبیقی   G1  محمد رضا نظری نژاد کیاشی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123560 http://vu0.guilan.ac.ir/rcjnf0n4zdzw
حقوق ثبت   G1  محمود کهنی خشکبیجاری سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123555 http://vu0.guilan.ac.ir/rj7or5uvp34t
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی   G1  حسین آقابابایی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123573 http://vu0.guilan.ac.ir/rs3yz94ew4zj
حقوق جزای اختصاصی1جرایم علیه اموال و مالکیت   G1  محمد رضا نظری نژاد کیاشی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123541 http://vu0.guilan.ac.ir/rrdn6tw6xl59
حقوق جزای اختصاصی3جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص   G1  عباس سلمان پور دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123548 http://vu0.guilan.ac.ir/rs0cycq8r6dd
حقوق جزای بین الملل   G1  مجتبی جانی پور چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123569 http://vu0.guilan.ac.ir/rq83gpes65av
حقوق جزای عمومی2   G1  عباس سلمان پور چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123529 http://vu0.guilan.ac.ir/r519nd5subwv
حقوق سازمان های بین المللی   G1  مهین سبحانی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123557 http://vu0.guilan.ac.ir/rb3jw2qt7w69
حقوق قراردادهای نوین   G1  نورا احسانگر چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123556 http://vu0.guilan.ac.ir/rm5s2ilqy2wo
حقوق کیفری اختصاصی 1   G2  عباس سلمان پور سه شنبه 08:00 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 123630 http://vu0.guilan.ac.ir/rm3a0x8j0oas
حقوق کیفری اختصاصی 1   G1  عباس سلمان پور سه شنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 123587 http://vu0.guilan.ac.ir/r3je78ju81qw
حقوق کیفری عمومی   G2  محمد رضا نظری نژاد کیاشی سه شنبه 09:45 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 123629 http://vu0.guilan.ac.ir/rkdbc0apa1gy
حقوق کیفری عمومی   G1  محمد رضا نظری نژاد کیاشی سه شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 123586 http://vu0.guilan.ac.ir/rhqaci1ohuv8
حقوق مالکیت فکری   G1  میترا محتشمی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123544 http://vu0.guilan.ac.ir/r0a8g7j5ggsv
حقوق مالیه عمومی   G1  سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123528 http://vu0.guilan.ac.ir/r7q6tz676ftv
حقوق مدنی 2   G1  عباداله رستمی چلکاسری سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123578 http://vu0.guilan.ac.ir/rznh52m0hz35
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت الف   G1  اکبر ایمان پورکرنق دوشنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 16:45 - 18:00 کارشناسی حقوق 123550 http://vu0.guilan.ac.ir/rmqcng2fukwp
حقوق مدنی(2)اموال و مالکیت   G1  سید محمد اسدی نژاد شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123531 http://vu0.guilan.ac.ir/roj2wg2hv66f
حقوق مدنی(8)شفعه و وصیت وارث   G1  رضا مقصودی پاشاکی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123558 http://vu0.guilan.ac.ir/rvzuvdi3mt92
حقوق مدنی4الزامات خارج از قراردادها   G1  اکبر ایمان پورکرنق سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123537 http://vu0.guilan.ac.ir/roo3jy1aldz6
حقوق و اقتصاد   G1  فائزه سلیم زاده چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123554 http://vu0.guilan.ac.ir/ro3kl6m41fh5
حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری   G1  اصغر شکرگزار (شکرگزار) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جغرافیا 123809 http://vu0.guilan.ac.ir/riyd30jdbyr7
حوزه های ایران شناسی   G1  سیدمجتبی میرمیران (میرمیران) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123917 http://vu0.guilan.ac.ir/rlmb6kxnrx76
خانواده در اسلام و ایران   G1  عباس صادقی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 124197 http://vu0.guilan.ac.ir/rqzvjo3eampa
خانواده در اسلام و ایران   G2  عباس صادقی چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124198 http://vu0.guilan.ac.ir/rnhyp9mmy316
خلیج فارس و مسایل آن   G2  روح اله منعم طالمی (منعم طالمی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم سیاسی 124977 http://vu0.guilan.ac.ir/rq5kczkg5pbs
خلیج فارس و مسایل آن   G1  روح اله منعم طالمی (منعم طالمی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 125003 http://vu0.guilan.ac.ir/rnwtwrf4nbsl
خواندن متون مطبوعاتی   G1  عبدالرضا تحریری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124335 http://vu0.guilan.ac.ir/rsfga268gr4t
خواندن و ترجمه متون اسلامی   G1  منیژه امیری (امیری) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124374 http://vu0.guilan.ac.ir/rkjydvrpkag4
خواندن و درک مفاهیم 2   G1  آرش رحمانی سه شنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124357 http://vu0.guilan.ac.ir/r2wakft63ine
داستان کوتاه   G1  علیرضا فرحبخش یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124333 http://vu0.guilan.ac.ir/r6k57s2hdx9m
دانش خانواده و جمعیت   G68  مجید آلیانی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123984 http://vu0.guilan.ac.ir/r30sycee28lw
دانش خانواده و جمعیت   G61  فاطمه اسدی شریفی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123980 http://vu0.guilan.ac.ir/rd10xivioh1l
دانش خانواده و جمعیت   G67  فاطمه اسدی شریفی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125372 http://vu0.guilan.ac.ir/rhgusc2claoe
دانش خانواده و جمعیت   G62  هما اسکندری طاسکوه سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123986 http://vu0.guilan.ac.ir/reqrgj39f3sd
دانش خانواده و جمعیت   G69  مجید آلیانی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123988 http://vu0.guilan.ac.ir/rj5o6d9k9qs5
دانش خانواده و جمعیت   G65  هما اسکندری طاسکوه سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 127144 http://vu0.guilan.ac.ir/r9kntm8nygln
دانش خانواده و جمعیت   G63  فاطمه اسدی شریفی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 127142 http://vu0.guilan.ac.ir/r5bxgfsuinwy
دانش خانواده و جمعیت   G66  هما اسکندری طاسکوه سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 127145 http://vu0.guilan.ac.ir/reizglwq1vp1
دانش خانواده و جمعیت   G64  هما اسکندری طاسکوه سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 127143 http://vu0.guilan.ac.ir/r2ifchd33dys
داوری بین المللی   G1  سید محمد اسدی نژاد سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123566 http://vu0.guilan.ac.ir/rntwvgbk0a3o
در حال گذرانیدن آزمون جامع   G1      دکتری تخصصی جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 125650 http://vu0.guilan.ac.ir/ruffo63i2rqk
درآمدی بر ادبیات   G1  لیلا خان جانی (خان جانی) یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان روسی 124284 http://vu0.guilan.ac.ir/ru28lmtanh9y
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2   G1  فرزاد بوبانی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124334 http://vu0.guilan.ac.ir/rgk4sx0kvyce
درآمدی بر تحلیل گفتمان   G1  عبدالرضا تحریری یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته اموزش زبان انگلیسی 126341 http://vu0.guilan.ac.ir/rx4n01c1eqto
درحال گذراندن ارزیابی جامع   G1      دکتری تخصصی روابط بین الملل 125125 http://vu0.guilan.ac.ir/rzj09xyuhaax
دستور زبان فارسی(1)   G2  محرم رضایتی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124622 http://vu0.guilan.ac.ir/rz56o3r3mqyg
دستور زبان فارسی(1)   G1  محرم رضایتی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123985 http://vu0.guilan.ac.ir/rc084p039j4b
دستور مقدماتی زبان روسی   G1  استادیار شهرام نباتی (نباتی) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124237 http://vu0.guilan.ac.ir/r2047cky3ws2
دستور و نگارش انگلیسی2   G1  منصور شعبانی یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124350 http://vu0.guilan.ac.ir/rf2aksyc7dts
دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی   G1  سمیرا محمودی (محمودی) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -توسعه اقتصاد روستایی 123628 http://vu0.guilan.ac.ir/rho374ffxtr0
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی   G2  اشکان ناصح چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 124999 http://vu0.guilan.ac.ir/ro41bln47k6m
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی   G1  اشکان ناصح چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 124997 http://vu0.guilan.ac.ir/r8t92ogqf9hw
راهنمایی و مشاوره شغلی   G1  علی صیادی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124201 http://vu0.guilan.ac.ir/rzadbhtrz0ow
راهنمایی و مشاوره شغلی   G2  علی صیادی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124202 http://vu0.guilan.ac.ir/rkus19offhlr
رایانه و فضای مجازی   G1  نوروز امینی شنبه 08:00 - 09:30  شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125192 http://vu0.guilan.ac.ir/rgnfh84rtmvs
رساله   G1      دکتری تخصصی جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 125647 http://vu0.guilan.ac.ir/r8kxf47oq0pi
رساله   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 126369 http://vu0.guilan.ac.ir/rei8l9ixmu67
رساله پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125182 http://vu0.guilan.ac.ir/rd8g5sprgd3c
رساله پایان نامه(اجباری)   G1      دکتری تخصصی روابط بین الملل 125124 http://vu0.guilan.ac.ir/rd5sht4p9e1a
رساله و پایان نامه   G1      دکترا روانشناسی عمومی 125356 http://vu0.guilan.ac.ir/r9bn9um7xqac
رساله(پایان نامه)   G4      دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 124053 http://vu0.guilan.ac.ir/rkp8gfvy4zzd
رساله(پایان نامه)   G4      دکترا مدیریت صنعتی -تولید و عملیات 124049 http://vu0.guilan.ac.ir/rlrvj1xiz5cq
رفتار سازمانی   G1  آزاده کاظمی نیا (کاظمی نیا) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی گردشگری 123681 http://vu0.guilan.ac.ir/rj2slh1gpzo7
رمان قرن20   G1  علیرضا فرحبخش یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124181 http://vu0.guilan.ac.ir/rui8mva2eape
رمان قرون 18و19   G1  آرش رحمانی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124290 http://vu0.guilan.ac.ir/r25yjaqjwb3i
رمان نوجوان   G1  نگین صفری نژاد بی نظیر شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان 123772 http://vu0.guilan.ac.ir/rxjafq7bl3oq
روابط متقابل دولتهای خاورمیانه با توجه به نفوذ قدرتهای بزرگ   G1  امیر نیاکویی (نیاکویی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی 125266 http://vu0.guilan.ac.ir/rbq8ihb4zt8l
روان سنجی   G1  رضا سلطانی شال شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی روانشناسی 125002 http://vu0.guilan.ac.ir/rkhslzg8em98
روان سنجی   G2  رضا سلطانی شال شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی روانشناسی 125005 http://vu0.guilan.ac.ir/r2u0b721w4nn
روان شناسی تربیتی   G1  عبدالناصر جوان شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124615 http://vu0.guilan.ac.ir/r7x89a6c6nk9
روان شناسی تربیتی   G2  عبدالناصر جوان شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124621 http://vu0.guilan.ac.ir/r62v10f8d6gp
روان شناسی سلامت   G1  سجاد سعادت چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124599 http://vu0.guilan.ac.ir/r43lj9632dzn
روان شناسی سلامت   G2  سجاد سعادت سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم تربیتی 124601 http://vu0.guilan.ac.ir/rbxyqm3gs9x8
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه   G1  امیر قربان پور لفمجانی چهارشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124608 http://vu0.guilan.ac.ir/r7qntcxln6b1
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه   G2  امیر قربان پور لفمجانی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124609 http://vu0.guilan.ac.ir/rgezzj5of75s
روانشناسی اجتماعی   G2  ابراهیم مسعودنیا یکشنبه 13:15 - 15:00 کارشناسی جامعه شناسی 125359 http://vu0.guilan.ac.ir/r70vgfx3lus9
روانشناسی اجتماعی   G1  ابراهیم مسعودنیا سه شنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی جامعه شناسی 125347 http://vu0.guilan.ac.ir/rx03f6t22eib
روانشناسی اجتماعی کاربردی   G2  منصور حکیم جوادی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125055 http://vu0.guilan.ac.ir/rojptiug70x1
روانشناسی اجتماعی کاربردی   G1  منصور حکیم جوادی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125053 http://vu0.guilan.ac.ir/rg211czjnei2
روانشناسی اجتماعی مشاوره   G2  امیر قربان پور لفمجانی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124270 http://vu0.guilan.ac.ir/rnuejc3f3eup
روانشناسی اجتماعی مشاوره   G1  حسن بلند دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124262 http://vu0.guilan.ac.ir/rzhj5m35rszg
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان   G2  فاطمه کریمی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 124708 http://vu0.guilan.ac.ir/r2v3owh1a3gd
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان   G1  فاطمه کریمی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 124556 http://vu0.guilan.ac.ir/rpibl56stu9j
روانشناسی آزمایشگاهی (طرحها و پژوهشهای آزمایشگاهی)   G1  سید موسی کافی - عباس ابوالقاسمی یکشنبه 09:45 - 11:15 دکترا روانشناسی عمومی 125345 http://vu0.guilan.ac.ir/r8mss93oaaqq
روانشناسی بالینی کودک   G1  سید موسی کافی دوشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 125315 http://vu0.guilan.ac.ir/r92h43ltvlaa
روانشناسی تبلیغات و رسانه   G2  منصور حکیم جوادی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125073 http://vu0.guilan.ac.ir/rzl81gduya5s
روانشناسی تبلیغات و رسانه   G1  منصور حکیم جوادی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125072 http://vu0.guilan.ac.ir/rfx7p1t4ae0n
روانشناسی تجربی   G1  ایرج صالحی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125302 http://vu0.guilan.ac.ir/r7au0pi20yov
روانشناسی تجربی   G2  ایرج صالحی چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125305 http://vu0.guilan.ac.ir/rz5499s9jbo6
روانشناسی تجربی   G1  سجاد رضائی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی روانشناسی 124984 http://vu0.guilan.ac.ir/rqjvfygpxk2h
روانشناسی تجربی   G2  سجاد رضائی چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی روانشناسی 124990 http://vu0.guilan.ac.ir/rhslmgmgcd8r
روانشناسی تحولی (1) مشاوره   G2  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مشاوره 124247 http://vu0.guilan.ac.ir/r3z79k39tydz
روانشناسی تحولی (1) مشاوره   G1  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124244 http://vu0.guilan.ac.ir/rft1cfnl0d2f
روانشناسی تحولی 2   G1  سید ولی الله موسوی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 124778 http://vu0.guilan.ac.ir/rr2knwgip2o2
روانشناسی تحولی 2   G2  سید ولی الله موسوی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 124804 http://vu0.guilan.ac.ir/rm3ceez5ijxu
روانشناسی تربیتی   G1  عبدالناصر جوان یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124293 http://vu0.guilan.ac.ir/r4o0q97zp699
روانشناسی تربیتی   G2  عبدالناصر جوان دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی مشاوره 124287 http://vu0.guilan.ac.ir/r6lznj5bnm5p
روانشناسی رشد   G1  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124791 http://vu0.guilan.ac.ir/rhp6yplh7ww5
روانشناسی رشد   G2  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124794 http://vu0.guilan.ac.ir/rb87utdywpha
روانشناسی رشد پیشرفته   G1  سید ولی الله موسوی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125276 http://vu0.guilan.ac.ir/r42dosxrh7sw
روانشناسی رشد پیشرفته   G2  سید ولی الله موسوی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125288 http://vu0.guilan.ac.ir/rtttlqny2zmc
روانشناسی زبان   G1  دانا مریم دانای طوس دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی 126378 http://vu0.guilan.ac.ir/rkahu2mfgr2u
روانشناسی سلامت   G2  عذرا زبردست چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی روانشناسی 125273 http://vu0.guilan.ac.ir/r5gq37jd3tw5
روانشناسی سلامت   G1  عذرا زبردست چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی روانشناسی 125271 http://vu0.guilan.ac.ir/r90an51ddxf6
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2   G2  عباسعلی حسین خانزاده یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 125059 http://vu0.guilan.ac.ir/rzqkute0eqwk
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2   G1  عباسعلی حسین خانزاده یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 125523 http://vu0.guilan.ac.ir/rye6qh97jw8h
روانشناسی و مشاوره خانواده   G2  اشکان ناصح چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 125064 http://vu0.guilan.ac.ir/rehncl7kq0p6
روانشناسی و مشاوره خانواده   G1  اشکان ناصح چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 125063 http://vu0.guilan.ac.ir/r8knscstxug7
روانشناسی یادگیری   G1  ایرج شاکری نیا دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 124809 http://vu0.guilan.ac.ir/rho9d6n5uoai
روانشناسی یادگیری   G2  ایرج شاکری نیا دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 124818 http://vu0.guilan.ac.ir/rl6dfuqpveyk
روانشناسی یادگیری و تفکر   G1  ایرج شاکری نیا چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125293 http://vu0.guilan.ac.ir/rc8vuh4i0t0e
روانشناسی یادگیری و تفکر   G2  ایرج شاکری نیا چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125295 http://vu0.guilan.ac.ir/rtwwe5u37hhw
روش پژوهش در علوم سیاسی(2)   G1  معصومه رادگودرزی (رادگودرزی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 124956 http://vu0.guilan.ac.ir/re5jy565o5y0
روش تحقیق   G1  بهزاد برکت دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 126343 http://vu0.guilan.ac.ir/rp0r5tx6ae2b
روش تحقیق   G1  رضا پرستش یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123563 http://vu0.guilan.ac.ir/rl7lq2q47j4k
روش تحقیق پیشرفته(جبرانی)   G2  رضا اسماعیل پور سه شنبه 13:30 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 123830 http://vu0.guilan.ac.ir/r7rtft1e2ld8
روش تحقیق در گردشگری   G1  مهدی حسام (حسام) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123685 http://vu0.guilan.ac.ir/r1wcytcd73pj
روش تحقیق در مدیریت   G6  میلاد هوشمند چایجانی یکشنبه 08:00 - 10:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124320 http://vu0.guilan.ac.ir/rsiswsaz4ip7
روش تحقیق در مدیریت   G66  میلاد هوشمند چایجانی یکشنبه 10:30 - 13:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124324 http://vu0.guilan.ac.ir/rxoqnhosdd0r
روش تحقیق در مدیریت   G4  محمود مرادی دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124846 http://vu0.guilan.ac.ir/rq8wyrx701d2
روش تحقیق در مدیریت   G44  محمود مرادی سه شنبه 14:00 - 16:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124874 http://vu0.guilan.ac.ir/rv2p263p7hb9
روش تحقیق عملی   G3  ابراهیم مسعودنیا دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جامعه شناسی 125436 http://vu0.guilan.ac.ir/r43wy7uaw7y8
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان   G1  عبدالرضا تحریری شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته اموزش زبان انگلیسی 126325 http://vu0.guilan.ac.ir/rowc00uq4kqh
روش تحقیق کیفی پیشرفته   G1  رضا معصومی راد (معصومی راد) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات جوانان 125753 http://vu0.guilan.ac.ir/r82d3r7n69k2
روش تحقیق نظری   G2  حسن چاوشیان یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125416 http://vu0.guilan.ac.ir/rt6g1g7y2ob5
روش تحقیق نظری   G1  حسن چاوشیان سه شنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125391 http://vu0.guilan.ac.ir/rm20cd77xdow
روش تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی   G1  امید جهانبخت لیلی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123514 http://vu0.guilan.ac.ir/rfjk6runyzd5
روش تدریس زبان خارجی   G1  ژاله حساس خواه دوشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124212 http://vu0.guilan.ac.ir/rozc7xsgvmon
روش شناخت در روابط بین الملل(اجباری)   G1  رضا سیمبر (سیمبر) یکشنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی روابط بین الملل 125131 http://vu0.guilan.ac.ir/res5r74ohq6e
روش شناسی علم مدیریت   G2  محمود مرادی دوشنبه 11:00 - 13:00 دکترا مدیریت صنعتی -تولید و عملیات 124043 http://vu0.guilan.ac.ir/ro4efcq6of6n
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن   G1  مهیار خانی مقدم یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125198 http://vu0.guilan.ac.ir/rlv7pt185bvo
روش ها و فنون راهنمایی مشاوره   G2  فرهاد اصغری یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124283 http://vu0.guilan.ac.ir/r8r8v4rijem5
روش ها و فنون راهنمایی مشاوره   G1  فرهاد اصغری دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124275 http://vu0.guilan.ac.ir/rien6odui3dj
روش های تحقیق کیفی و مختلط   G1  امیر مهدوی زفرقندی دوشنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126396 http://vu0.guilan.ac.ir/rhczyczxlzio
روش های تحقیق کیفی و مختلط   G2  امیر مهدوی زفرقندی سه شنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126404 http://vu0.guilan.ac.ir/rtulhwdg6byu
روش های تدریس مهارت های زبان   G1  ژاله حساس خواه یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته اموزش زبان انگلیسی 126333 http://vu0.guilan.ac.ir/rcfs8aa5zft3
روش های تفسیری   G1  زاهدی محمدحسن زاهدی توچائی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125216 http://vu0.guilan.ac.ir/r3nlfsqqsevg
روشها وفنون راهنمایی و مشاوره(جبرانی)   G1  فرهاد اصغری یکشنبه 16:45 - 17:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128059 http://vu0.guilan.ac.ir/rtvz877dzbe1
روشهای پژوهش پیشرفته در مطالعات گردشگری   G1  مجید یاسوری (یاسوری) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری 123850 http://vu0.guilan.ac.ir/rkxgi82u7n0v
روشهای تحقیق 2   G1  رضا معصومی راد - ابراهیم مسعودنیا شنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 125743 http://vu0.guilan.ac.ir/rotcjvuy7fg1
روشهای تحقیق 2   G2  ابراهیم مسعودنیا یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 125748 http://vu0.guilan.ac.ir/rclz9glbu0gc
روشهای تحقیق پیشرفته   G1  عباس ابوالقاسمی دوشنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 125317 http://vu0.guilan.ac.ir/ravo5r5l4un9
روشهای تحقیق در روانشناسی   G1  عباس ابوالقاسمی سه شنبه 15:00 - 17:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125299 http://vu0.guilan.ac.ir/r9kwnh834t0h
روشهای تحقیق در روانشناسی   G2  عباس ابوالقاسمی سه شنبه 17:15 - 19:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125300 http://vu0.guilan.ac.ir/r0p1t0ez8qxh
روشهای تغییر و اصلاح رفتار   G2  حسن بلند چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124166 http://vu0.guilan.ac.ir/rtodephiwhzk
روشهای تغییر و اصلاح رفتار   G1  حسن بلند چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124165 http://vu0.guilan.ac.ir/rj1orcdeysen
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت   G2  محمد امین کنعانی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جامعه شناسی 125414 http://vu0.guilan.ac.ir/rfbh17rwrszh
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت   G1  محمد امین کنعانی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جامعه شناسی 125389 http://vu0.guilan.ac.ir/r8godcvewxu1
رویکردهای نقد ادبی   G1  دکتر  منصور هاشمی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124137 http://vu0.guilan.ac.ir/revmj0ltzixw
ریاضی کاربردی (2)   G1  علی رضا نجفی پنج شنبه 12:30 - 15:00 کارشناسی حسابداری 123688 http://vu0.guilan.ac.ir/rrmu7jdri7yn
ریاضی کاربردی (2)   G2  علی رضا نجفی پنج شنبه 09:00 - 11:30 کارشناسی حسابداری 123709 http://vu0.guilan.ac.ir/rcgc6xknfgd7
ریاضیات برای اقتصاد (2)   G1  علی رضا نجفی سه شنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی اقتصاد 123876 http://vu0.guilan.ac.ir/r0s1g96uf9rh
ریاضیات برای اقتصاد (2)   G2  علی رضا نجفی سه شنبه 08:30 - 11:00 کارشناسی اقتصاد 123994 http://vu0.guilan.ac.ir/r5morxme59f4
ریاضیات برای جغرافیا   G1  سعیده نیرومند (نیرومند) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123637 http://vu0.guilan.ac.ir/rvlgveemyy48
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت   G2  حبیبه رمضان نژاد یکشنبه 09:45 - 12:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124456 http://vu0.guilan.ac.ir/rn2gl5qq4xgb
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت   G22  حبیبه رمضان نژاد یکشنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124466 http://vu0.guilan.ac.ir/riice9arqm18
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت   G2  محدثه  محمدی سنگاچین یکشنبه 09:45 - 12:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124816 http://vu0.guilan.ac.ir/rszsv8muplx8
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت   G22  محدثه  محمدی سنگاچین یکشنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124826 http://vu0.guilan.ac.ir/rmb1ak2nmmcy
زبان انگلیسی   G1  فاطمه باقری (باقری) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی گردشگری 123687 http://vu0.guilan.ac.ir/rnpktw4p56ph
زبان انگلیسی مکالمه   G1  حامد ماه صفت سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی گردشگری 123707 http://vu0.guilan.ac.ir/raby59quv759
زبان تخصصی   G1  معصومه رادگودرزی (رادگودرزی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125179 http://vu0.guilan.ac.ir/rd3uahscnrrl
زبان تخصصی   G2  معصومه رادگودرزی (رادگودرزی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125187 http://vu0.guilan.ac.ir/r4tal93u1s5t
زبان تخصصی (2)   G1  مهرداد صدر آرا سه شنبه 12:00 - 13:30 کارشناسی حسابداری 123775 http://vu0.guilan.ac.ir/rtx96qclhrzb
زبان تخصصی (2)   G2  مهرداد صدر آرا سه شنبه 10:00 - 11:30 کارشناسی حسابداری 123805 http://vu0.guilan.ac.ir/rxlzh550km7q
زبان تخصصی (2)   G6  آزاده کاظمی نیا دوشنبه 09:00 - 11:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124469 http://vu0.guilan.ac.ir/rhm1z1ce1jc1
زبان تخصصی (2)   G66  کیخسرو یاکیده دوشنبه 18:00 - 20:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124477 http://vu0.guilan.ac.ir/rulwbttv5l18
زبان تخصصی 2   G66  آزاده کاظمی نیا دوشنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124839 http://vu0.guilan.ac.ir/rwva7z429hca
زبان تخصصی 2   G6  کیخسرو یاکیده دوشنبه 11:15 - 13:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124832 http://vu0.guilan.ac.ir/r6kjdilm7usi
زبان تخصصی پیشرفته (پیشنیاز اجباری)   G2  کیخسرو یاکیده دوشنبه 15:30 - 17:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 123872 http://vu0.guilan.ac.ir/r8lmik83qilb
زبان تخصصی قسمت دوم   G2  فرزانه آقاپور شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124132 http://vu0.guilan.ac.ir/rqf09l4lhxxu
زبان تخصصی قسمت دوم   G1  فرزانه آقاپور یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123946 http://vu0.guilan.ac.ir/rx6ve3nprwc4
زبان تخصصی2 مطالعه متون علوم اجتماعی   G1  محمد رضا غلامی شکارسرایی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125382 http://vu0.guilan.ac.ir/ro59457gqo9i
زبان تخصصی2 مطالعه متون علوم اجتماعی   G2  محمد رضا غلامی شکارسرایی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جامعه شناسی 125408 http://vu0.guilan.ac.ir/rk8mmmu9s0gz
زبان خارجه   G7  محمد کریمی سیاهگورابی یکشنبه 16:00 - 17:45 کارشناسی جامعه شناسی 125517 http://vu0.guilan.ac.ir/rel87xb5ms4i
زبان خارجه   G6  مریم  حدائقی آزاد یکشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی جامعه شناسی 125516 http://vu0.guilan.ac.ir/r2lxt04i1qv3
زبان خارجه   G1  دانا مریم دانای طوس (دانای طوس) سه شنبه 09:30 - 12:00 کارشناسی جغرافیا 123817 http://vu0.guilan.ac.ir/rx4mjt6g0j87
زبان خارجه   G2  دانا مریم دانای طوس سه شنبه 13:15 - 15:00 کارشناسی علوم سیاسی 125515 http://vu0.guilan.ac.ir/rmg5sptllkvj
زبان خارجه   G3  فاطمه جاهدی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125217 http://vu0.guilan.ac.ir/rxcovenou6ec
زبان خارجی   G4  سارانا قوامی لاهیج دوشنبه 13:15 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 125902 http://vu0.guilan.ac.ir/ran0vsxhalgr
زبان دوم   G1  طاهره شمسی (شمسی) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی گردشگری 123701 http://vu0.guilan.ac.ir/rhocmdl9nbak
زبان دوم   G2  طاهره شمسی (شمسی) یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی گردشگری 127570 http://vu0.guilan.ac.ir/rjupl2rv4rvy
زبان دوم (1)فراانسه   G1  طاهره شمسی سه شنبه 09:45 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124337 http://vu0.guilan.ac.ir/rtfv29qrtdg0
زبان دوم (2) فرانسه   G1  طاهره شمسی دوشنبه 13:15 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124331 http://vu0.guilan.ac.ir/rtlwga5mvy7m
زبان دوم 1(آلمانی)   G1  فاطمه تجربه کار عربانی سه شنبه 09:45 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124338 http://vu0.guilan.ac.ir/rlr60japwplm
زبان دوم 2 (آلمانی )   G1  غلامرضا مهدی پور پیربستی دوشنبه 13:15 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124330 http://vu0.guilan.ac.ir/ra5b258prlaa
زبان دوم 3 (فرانسه )   G1  طاهره شمسی یکشنبه 09:45 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124179 http://vu0.guilan.ac.ir/rbcpohwntrqm
زبان دوم3(آلمانی)   G1  غلامرضا مهدی پور پیربستی دوشنبه 16:45 - 19:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124180 http://vu0.guilan.ac.ir/rjgp1h42lg17
زبان شناسی پایه   G1  آرش گل اندام (گل اندام) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124632 http://vu0.guilan.ac.ir/rwq9d13r7mjk
زبان شناسی تاریخی تطبیقی   G1  محمدامین صراحی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی همگانی 126387 http://vu0.guilan.ac.ir/racr8zj96dgm
زبان قرآن   G1  حمید قربان پورلفمجانی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125188 http://vu0.guilan.ac.ir/rotyr6ndyj82
زمین در فضا   G1  محمود داودی (داودی) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جغرافیا 123747 http://vu0.guilan.ac.ir/rzc31egghqmp
زیبا سازی و مبلمان شهری   G1  خشایار عمادی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123822 http://vu0.guilan.ac.ir/rtmrvjvqmdeu
ساخت دستوری زبان فارسی   G1  محرم رضایتی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی 123738 http://vu0.guilan.ac.ir/rdvfn3xjzg35
ساخت دستوری زبان فارسی   G1  معصومه غیوری یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی 123792 http://vu0.guilan.ac.ir/ra572sipnfgu
ساخت زبان فارسی   G1  منصور شعبانی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی همگانی 126386 http://vu0.guilan.ac.ir/rnuhqmmiwdh2
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش   G1  حمید عبدی ناصرکیایی دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124594 http://vu0.guilan.ac.ir/rvo00dfofrae
سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره   G1    چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124195 http://vu0.guilan.ac.ir/rk1vdnib3986
سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره   G2    دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124196 http://vu0.guilan.ac.ir/rwqip7s7c6ra
سازمانهای بین المللی   G1  رضا سیمبر (سیمبر) یکشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125178 http://vu0.guilan.ac.ir/rlalv0crlock
سازمانهای بین المللی   G2  رضا سیمبر (سیمبر) دوشنبه 13:15 - 15:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125184 http://vu0.guilan.ac.ir/r3wjuk8s6qgv
سازمانهای بین المللی   G1  رضا سیمبر (سیمبر) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی 125272 http://vu0.guilan.ac.ir/rjvso4avpmw5
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی   G4  اسماعیل رمضانپور سه شنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124488 http://vu0.guilan.ac.ir/rmm58xydbrzp
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی   G44  اسماعیل رمضانپور سه شنبه 09:00 - 11:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124489 http://vu0.guilan.ac.ir/rixha0k0mp75
سبک شناسی (1) نظم   G2  فیروز فاضلی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124626 http://vu0.guilan.ac.ir/roxczs0ye12q
سبک شناسی (1) نظم   G1  فیروز فاضلی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123889 http://vu0.guilan.ac.ir/rl8u1zubp02t
سخنرانی و مناظره 2   G1  منیژه امیری (امیری) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان روسی 124258 http://vu0.guilan.ac.ir/rlnllj88bba5
سفرنامه نویسی و تاریخ اجتماعی ایران   G1  یاسوری انوش مرادی (مرادی) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123926 http://vu0.guilan.ac.ir/r2zsihslvmis
سمینار   G1  عباس سلمان پور چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123574 http://vu0.guilan.ac.ir/rq7x3tatul8y
سمینار   G2  مجتبی جانی پور چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123575 http://vu0.guilan.ac.ir/rfpw7s8a51eb
سمینار (هم اندیشی)   G1  حسن کهنسال (کهنسال) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123927 http://vu0.guilan.ac.ir/rupxiuhegivf
سمینار جامعه شناسی شهری و روستائی و خانواده و عشایر   G2  125751 125751 125751 125751 http://vu0.guilan.ac.ir/rhv658duefos
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در برنامه ریزی روستایی   G1  محمود داودی (داودی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -توسعه اقتصاد روستایی 123625 http://vu0.guilan.ac.ir/rt8bqdsa0q3q
سنجش زبان   G1  مسعود خلیلی ثابت یکشنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126392 http://vu0.guilan.ac.ir/rtmg3wgxp1gh
سنجش زبان   G2  مسعود خلیلی ثابت دوشنبه 16:45 - 18:00 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126398 http://vu0.guilan.ac.ir/rm8icug3v0vi
سیاست جنایی   G2  حسین آقابابایی سه شنبه 13:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 123631 http://vu0.guilan.ac.ir/r9bdcy3pictp
سیاست جنایی   G1  حسین آقابابایی سه شنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 123588 http://vu0.guilan.ac.ir/ryu5ebkadu90
سیاست خارجی امریکا   G1  دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (هدایتی شهیدانی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125181 http://vu0.guilan.ac.ir/rvdmuep4rwag
سیاست خارجی امریکا   G2  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125185 http://vu0.guilan.ac.ir/rdqfavy4a55n
سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل (اجباری)تجزیه وتحلیل   G1  امیر نیاکویی (نیاکویی) یکشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی روابط بین الملل 125128 http://vu0.guilan.ac.ir/rcdei1b7wb05
سیر آراء و عقاید اسلامی و تأثیر آن در ادب فارسی   G1  علی رضا نیکویی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی 123728 http://vu0.guilan.ac.ir/rtqn3rigadad
سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص)   G3  محمد جلایی (جلایی) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 128043 http://vu0.guilan.ac.ir/rqsww33txrka
سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین(ع)   G1  محمد جلایی (جلایی) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 125023 http://vu0.guilan.ac.ir/rghw5nsgzu83
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1   G1  فرزاد بوبانی شنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124219 http://vu0.guilan.ac.ir/rwsb8m14jnbx
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2   G1  فرزاد بوبانی دوشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124217 http://vu0.guilan.ac.ir/rwjy7tntcfi5
سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری   G1  روح اله اوجی (اوجی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 123623 http://vu0.guilan.ac.ir/rp7yo7rpt2fs
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت   G66  میثم قاسم نژاد یکشنبه 13:30 - 16:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124352 http://vu0.guilan.ac.ir/rxoz9xmeay5z
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت   G6  میثم قاسم نژاد یکشنبه 10:30 - 13:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124323 http://vu0.guilan.ac.ir/rufx4nwdl4gx
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت   G66  میثم قاسم نژاد شنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124705 http://vu0.guilan.ac.ir/rrwnuw50vgpg
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت   G6  میثم قاسم نژاد شنبه 09:45 - 12:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124702 http://vu0.guilan.ac.ir/rxzexa8hizr0
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته   G2  رضا اسماعیل پور سه شنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 123852 http://vu0.guilan.ac.ir/rjehls66gc9q
سیستمهای خرید انبار داری و توزیع   G66  سلمان عیوضی نژاد دوشنبه 15:30 - 18:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124474 http://vu0.guilan.ac.ir/ry0x11o3dp1g
سیستمهای خرید انبار داری و توزیع   G6  سید رحیم صفوی میرمحله دوشنبه 13:30 - 16:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124472 http://vu0.guilan.ac.ir/rl8btnpfzesx
شعر انگلیسی   G1  فرزاد بوبانی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124156 http://vu0.guilan.ac.ir/rjughrbjlr74
شعر دوره رمانتیک   G1  فرزاد بوبانی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 126346 http://vu0.guilan.ac.ir/rqy95y0abh77
شناخت مبانی قصه های ایرانی   G1  سیدمجتبی میرمیران (میرمیران) سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی- آداب و رسوم و میراث فرهنگی 123952 http://vu0.guilan.ac.ir/r0hktd2k5hxq
شناخت ملل   G1  مهدی حسام (حسام) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123717 http://vu0.guilan.ac.ir/rs6d14g2q2oj
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار   G2  الهه دل آذر یکشنبه 16:00 - 17:30 کارشناسی روانشناسی 125258 http://vu0.guilan.ac.ir/rfpl6bqvcfq2
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار   G1  الهه دل آذر یکشنبه 14:30 - 16:00 کارشناسی روانشناسی 125256 http://vu0.guilan.ac.ir/rsdrmryrvvow
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ( جبرانی )   G1  الهه دل آذر یکشنبه 14:30 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 128324 http://vu0.guilan.ac.ir/riqdqlzhab74
صرف 2   G1  امید جهانبخت لیلی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123481 http://vu0.guilan.ac.ir/rcwcnl73p7vd
صرف کاربردی 2   G1  نوروز امینی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125215 http://vu0.guilan.ac.ir/rdk0tuv0ys7x
طراحی آموزشی   G1  علی پورصفر یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124624 http://vu0.guilan.ac.ir/r9imikr2xxab
طراحی آموزشی   G2  علی پورصفر یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124629 http://vu0.guilan.ac.ir/rfpwqkmf9oky
طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمانهای بازرگانی   G2  اسماعیل ملک اخلاق سه شنبه 09:00 - 11:00 دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 123963 http://vu0.guilan.ac.ir/rfqptwvcbcbu
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری   G6  عاطفه عبدالهی یکشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124725 http://vu0.guilan.ac.ir/r063uegd2exi
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری   G66  عاطفه عبدالهی یکشنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124726 http://vu0.guilan.ac.ir/r8jclxsd2nxd
طنز نویسی   G3  علی صفایی سنگری سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 128086 http://vu0.guilan.ac.ir/r3e2izc55sbw
طنز نویسی   G2  علی صفایی سنگری سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123907 http://vu0.guilan.ac.ir/rchnj1vuha5o
عربی 4 قسمت چهارم :(قواعد و متون)   G1  گلناری سعید گلناری شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123942 http://vu0.guilan.ac.ir/rthux11pk169
عربی 4 قسمت چهارم :(قواعد و متون)   G2  سیده هاجر بشارت دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123943 http://vu0.guilan.ac.ir/rsdog92uv6su
عربی2قسمت دوم :(قواعد و متون)   G2  سیده هاجر بشارت یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124042 http://vu0.guilan.ac.ir/rwj6t5rvdnxz
عربی2قسمت دوم :(قواعد و متون)   G1  گلناری سعید گلناری دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124036 http://vu0.guilan.ac.ir/rcn0azj5ytje
عربی6 قسمت ششم:(قواعد و متون)   G1  سیده هاجر بشارت سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123935 http://vu0.guilan.ac.ir/relr3gjmrme8
عروض و قافیه   G1  اکرم روشنفکر دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123510 http://vu0.guilan.ac.ir/rutwngugcpf3
عروض و قافیه   G2  فیروز فاضلی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124628 http://vu0.guilan.ac.ir/rh7tx3z1snev
عروض و قافیه   G1  فیروز فاضلی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123977 http://vu0.guilan.ac.ir/r4bvns2u67wf
علوم اعصاب شناختی   G2  سجاد رضائی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 125255 http://vu0.guilan.ac.ir/ra1d5o4x52r1
علوم اعصاب شناختی   G1  سجاد رضائی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 125254 http://vu0.guilan.ac.ir/rps9pj4lcvrs
علوم اعصاب شناختی ( جبرانی )   G1  سجاد رضائی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 128325 http://vu0.guilan.ac.ir/r0gvseiik8h8
علوم بلاغی 2   G1  سید اسماعیل حسینی اجداد دوشنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123501 http://vu0.guilan.ac.ir/rknafpb97a65
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 1   G1  نوروز امینی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125195 http://vu0.guilan.ac.ir/r6hum9tqzu19
علوم بلاغی( 3) (بدیع)   G1  هادی شعبانی چافجیری دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123512 http://vu0.guilan.ac.ir/rd36ppgkwyb9
علوم قرآنی 1 (وحی، نزول)   G1  زاهدی محمدحسن زاهدی توچائی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125212 http://vu0.guilan.ac.ir/r88ahncjfyk8
علوم قرآنی 3 (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)   G1  زاهدی محمدحسن زاهدی توچائی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125197 http://vu0.guilan.ac.ir/r9yfoaxwcc8z
فارسی   G5  زینب رفاهی بخش چهارشنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی حسابداری 123697 http://vu0.guilan.ac.ir/rb5kmwei6f5f
فارسی   G6  اسمعیل نقدی چهارشنبه 13:00 - 16:00 کارشناسی حسابداری 123715 http://vu0.guilan.ac.ir/r2xjc6qqb679
فارسی   G10  محمد اصغرزاده چهارشنبه 15:00 - 18:00 کارشناسی زبان روسی 126417 http://vu0.guilan.ac.ir/re8k28khgk1k
فارسی   G1  محمود رنجبر یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124457 http://vu0.guilan.ac.ir/rwi0k0d1ehpo
فارسی   G2  نگین صفری نژاد بی نظیر یکشنبه 15:00 - 18:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124461 http://vu0.guilan.ac.ir/rnz0qb4vzjoh
فارسی   G3  فرزانه آقاپور سه شنبه 09:30 - 12:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124875 http://vu0.guilan.ac.ir/r16hsbgv7cqh
فارسی   G4  سمیه حاجتی سه شنبه 13:00 - 16:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124881 http://vu0.guilan.ac.ir/rmyyxa2h1sfd
فارسی   G9  فرزانه آقاپور یکشنبه 11:30 - 14:45 کارشناسی مشاوره 125901 http://vu0.guilan.ac.ir/rxp5xn1hn5lo
فارسی عمومی   G8  معصومه حامی دوست پنج شنبه 09:00 - 12:00 کارشناسی اقتصاد 123900 http://vu0.guilan.ac.ir/r2g9qmpsksq6
فارسی عمومی   G7  معصومه حامی دوست پنج شنبه 12:30 - 15:30 کارشناسی اقتصاد 124004 http://vu0.guilan.ac.ir/rqmyvbawvxrx
فقه استدلالی 1   G2  سید محمد اسدی نژاد چهارشنبه 13:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123632 http://vu0.guilan.ac.ir/rmi7u31zpp2z
فقه استدلالی 1   G1  سید محمد اسدی نژاد چهارشنبه 13:15 - 14:45 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123590 http://vu0.guilan.ac.ir/rozzbxi81dm9
فقه الحدیث 1   G1  عطاالله اسماعیلی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125214 http://vu0.guilan.ac.ir/r03t741bql6i
فقه الحدیث 3   G1  نوروز امینی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 128070 http://vu0.guilan.ac.ir/rw03r41s441c
فقه الحدیث 4   G1  زاهدی محمدحسن زاهدی توچائی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125194 http://vu0.guilan.ac.ir/r5cxukvhw50x
فقه تطبیقی بین مذاهب اسلامی   G1  حسن شاه ملک پور شنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق جزا و جرم شناسی 128371 http://vu0.guilan.ac.ir/rtzv3bh3wkvo
فقه سیاسی   G1  معصومه رادگودرزی (رادگودرزی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی 125267 http://vu0.guilan.ac.ir/r04l6djb4jpt
فلسفه حقوق   G1  حمیدرضا  اثیمی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی حقوق 123545 http://vu0.guilan.ac.ir/r9daxceo2syp
فلسفه علم روانشناسی   G2  رضا سلطانی شال چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 125171 http://vu0.guilan.ac.ir/rpiy6whj9n33
فلسفه علم روانشناسی   G1  رضا سلطانی شال چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 125152 http://vu0.guilan.ac.ir/reab7v9rcg8x
فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام   G2  محمد دوستار سه شنبه 13:30 - 15:30 دکترا مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 123969 http://vu0.guilan.ac.ir/ryvo1l0zpj46
فنون صناعات ادبی   G1  دکتر  منصور هاشمی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124336 http://vu0.guilan.ac.ir/rkzmwsix2edz
فنون یادگیری زبان   G1  یدالله شهابی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124362 http://vu0.guilan.ac.ir/rvjefce4nqj7
فیزیولوژی انسان(اعصاب و غدد)   G1  سید علی روضاتی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124213 http://vu0.guilan.ac.ir/rmkm1v38bnvw
قرائت متون تفسیری قرآن کریم   G1  مهدی  نجفی کومله یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123498 http://vu0.guilan.ac.ir/r80ozu4p02ef
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1   G1  نوروز امینی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125200 http://vu0.guilan.ac.ir/rym9io7lwj6p
قواعد فقه   G2  رضا دریایی چهارشنبه 15:00 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123635 http://vu0.guilan.ac.ir/r0ajvlk7alk1
قواعد فقه   G1  رضا دریایی چهارشنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123593 http://vu0.guilan.ac.ir/ro1l7jcyhs4e
قواعد فقه   G1  رضا دریایی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123581 http://vu0.guilan.ac.ir/r1c9ra4mxfbp
قواعدفقه(2)جزایی   G1  حسن شاه ملک پور یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی حقوق 123562 http://vu0.guilan.ac.ir/rougp03cch4r
کارآفرینی   G1  علی حاجی نژاد (حاجی نژاد) سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی جغرافیا 123804 http://vu0.guilan.ac.ir/ruasnjqndtcz
کارآفرینی آموزشی   G2  نقی رعدی افسوران یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124545 http://vu0.guilan.ac.ir/r5i7mykgoukw
کارآفرینی آموزشی   G1  نقی رعدی افسوران یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124542 http://vu0.guilan.ac.ir/reafzn85jln7
کارآفرینی در گردشگری   G1  فاطمه باقری (باقری) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123714 http://vu0.guilan.ac.ir/rds17d1oadg6
کارآموزی   G1  مهدی حسام (حسام) کارشناسی گردشگری 123722 http://vu0.guilan.ac.ir/rbp1al4e245c
کارآموزی   G4  آزاده کاظمی نیا (کاظمی نیا) کارشناسی گردشگری 125265 http://vu0.guilan.ac.ir/rwujkkdys7vp
کارآموزی   G2  حمیده  بیگی (بیگی) کارشناسی گردشگری 125261 http://vu0.guilan.ac.ir/ruv6r7pmgo65
کارآموزی   G3  فاطمه باقری (باقری) کارشناسی گردشگری 125263 http://vu0.guilan.ac.ir/ro4m0q6a4kqc
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه   G1  یدالله شهابی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124341 http://vu0.guilan.ac.ir/rtztvxcentk2
کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره   G2  علی صیادی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 124441 http://vu0.guilan.ac.ir/ru5m85sk8682
کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره   G1  علی صیادی دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124439 http://vu0.guilan.ac.ir/rzzwio53wfjb
کاربرد آزمونهای هوش استعداد و رغبت در مشاوره   G2  علی صیادی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مشاوره 124206 http://vu0.guilan.ac.ir/r9y9m43hw5jp
کاربرد آزمونهای هوش استعداد و رغبت در مشاوره   G1  علی صیادی دوشنبه 09:45 - 11:30 کارشناسی مشاوره 124203 http://vu0.guilan.ac.ir/rdi9f59jzvws
کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت   G2  محمدرحیم رمضانیان یکشنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی 123777 http://vu0.guilan.ac.ir/r22wd0n7cu5g
کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت   G2  محمدرحیم رمضانیان یکشنبه 09:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک 123736 http://vu0.guilan.ac.ir/rk9ctkbkqlr3
کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت   G2  محمدرحیم رمضانیان دوشنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 123808 http://vu0.guilan.ac.ir/rxlnwzxsjlvq
کاربرد جمعیت شناسی   G1  محمد امین کنعانی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جامعه شناسی 125454 http://vu0.guilan.ac.ir/rkvqws3ilg6v
کاربرد جمعیت شناسی   G2  محمد امین کنعانی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جامعه شناسی 125430 http://vu0.guilan.ac.ir/rccpgq0bl5aa
کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی   G1  نادر افقی (افقی) یکشنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 125645 http://vu0.guilan.ac.ir/rbprdwgnssxn
کاربرد عدد   G1  استادیار شهرام نباتی (نباتی) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124274 http://vu0.guilan.ac.ir/rp31w7pq7xmh
کاربرد کامپیوتر (اس پی اس اس ) در تحلیلهای چند متفیری   G1  نادر افقی (افقی) یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 125745 http://vu0.guilan.ac.ir/r8x9a1ndtrgc
کاربرد کامپیوتر (اس پی اس اس ) در تحلیلهای چند متفیری   G2  نادر افقی (افقی) دوشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته جامعه شناسی 125750 http://vu0.guilan.ac.ir/rh1y36hlkuk2
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (پیشنیاز اجباری)   G2  فرزاد رحیم زاده چهارشنبه 13:30 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 123885 http://vu0.guilan.ac.ir/rry9fgf6nwzb
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت   G2  میثم عفتی - مصطفی ابراهیم پور ازبری دوشنبه 13:30 - 15:30 دکترا مدیریت صنعتی -تولید و عملیات 124045 http://vu0.guilan.ac.ir/rlbq80xr1bn7
کاربری اراضی شهری و منطقه ایی   G1  رضا ویسی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی جغرافیا 123799 http://vu0.guilan.ac.ir/rtkrv9qtoht8
کارگاه برنامه ریزی شهری   G1  اسماعیل آقایی زاده (آقایی زاده) شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جغرافیا 123831 http://vu0.guilan.ac.ir/r7mxlincbg4w
کارگاه داستان نویسی   G1  علی رضا نیکویی یکشنبه 13:15 - 14:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124022 http://vu0.guilan.ac.ir/rk47x140fi75
کارگاه داستان نویسی   G2  معصومه غیوری یکشنبه 15:45 - 16:40 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124029 http://vu0.guilan.ac.ir/rqv3kwenuv52
کارگاه قرائت وترجمه قرآن 1   G1  سیدرحمان سیدپور شنبه 11:30 - 13:00  شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125190 http://vu0.guilan.ac.ir/reedx2hu3vgu
کارگاه مقاله نویسی   G1  معصومه غیوری یکشنبه 14:50 - 15:40 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124025 http://vu0.guilan.ac.ir/r21il3dyhe02
کارگاه مقاله نویسی   G2  علی رضا نیکویی یکشنبه 14:10 - 14:50 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124031 http://vu0.guilan.ac.ir/rh3ujxjoddol
کارگاه نقد شعر   G1  علی تسلیمی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی 123783 http://vu0.guilan.ac.ir/rokd0qyyhxwm
کارگاه ویراستاری (1)   G2  رضا چراغی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124071 http://vu0.guilan.ac.ir/rw4nzz1h90ol
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج   G1  فرهاد اصغری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128134 http://vu0.guilan.ac.ir/r72qnlrcep48
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج   G2  حسن بلند   کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128140 http://vu0.guilan.ac.ir/rz1076qi2z8u
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج   G3  امیر قربان پور لفمجانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128142 http://vu0.guilan.ac.ir/rha2l7l3t99h
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج   G4  علی صیادی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128144 http://vu0.guilan.ac.ir/r484h6zydfso
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج   G5  عباس صادقی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 128145 http://vu0.guilan.ac.ir/rnw18n2f2xbw
کلیات تاریخ اسلام   G1  یاسوری انوش مرادی (مرادی) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی - ایران شناسی تاریخ 123947 http://vu0.guilan.ac.ir/r1x393tdm64z
کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام   G1  حسن کهنسال (کهنسال) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایران شناسی - ایران شناسی تاریخ 123945 http://vu0.guilan.ac.ir/rkgnjyqb10bt
کلیات حقوق   G1  رضا پرستش (پرستش) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123696 http://vu0.guilan.ac.ir/rmnc9cpmu6t4
کلیات زبانشناسی 1   G1  دانا مریم دانای طوس یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124332 http://vu0.guilan.ac.ir/rheq1snc8ueo
کلیات زبانشناسی2 به زبان انگلیسی   G1  محمدامین صراحی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124281 http://vu0.guilan.ac.ir/rl2jvawjx14f
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی   G1  عطاالله اسماعیلی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125210 http://vu0.guilan.ac.ir/rks7ae3p4ckx
کلیات نقد ادبی   G1  علی تسلیمی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124067 http://vu0.guilan.ac.ir/re4ojb7cfqth
کلیات نقد ادبی   G2  علی تسلیمی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124641 http://vu0.guilan.ac.ir/rsr4svft3ua7
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی   G2  سیدمحمد مشعشعی سه شنبه 16:00 - 18:30 کارشناسی حسابداری 123755 http://vu0.guilan.ac.ir/rk089xhm9b8a
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی   G1  سیدمحمد مشعشعی دوشنبه 16:00 - 18:30 کارشناسی حسابداری 123734 http://vu0.guilan.ac.ir/rqw3r8ga5l5l
کیفرشناسی   G1  مهرداد ره نورد واقف سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123565 http://vu0.guilan.ac.ir/r7ddzv5mvec0
گفت و شنود 1   G1  حامد پورحشمتی درگاه سه شنبه 16:45 - 18:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123485 http://vu0.guilan.ac.ir/ra6iq3b69z41
گفت و شنود 2   G1  الهه مولادوست کچایی شنبه 13:15 - 14:45  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124345 http://vu0.guilan.ac.ir/rps1ifj3q40d
گفت و شنود پایه   G1  استادیار سوینج مهدیخانلی (مهدیخانلی) شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124204 http://vu0.guilan.ac.ir/rujwplmjgt1r
گفت وشنود 3   G1  امید جهانبخت لیلی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123492 http://vu0.guilan.ac.ir/rvfzioidm3fq
مالی (1)   G2  مهرداد صدر آرا دوشنبه 11:00 - 13:30 کارشناسی حسابداری 123741 http://vu0.guilan.ac.ir/rjyubrygko6d
مالی (1)   G1  سیدمحمد مشعشعی سه شنبه 13:00 - 15:30 کارشناسی حسابداری 123729 http://vu0.guilan.ac.ir/rtfriaf77hey
مالیاتی (1)   G3  بهمن رسولی جوکندان شنبه 17:00 - 19:00 کارشناسی حسابداری 127829 http://vu0.guilan.ac.ir/rj4wrgwfxfln
مالیه بین الملل   G2  فرزاد رحیم زاده یکشنبه 09:30 - 11:00 کارشناسی اقتصاد 124062 http://vu0.guilan.ac.ir/rawpoi13ug34
مالیه بین الملل   G1  فرزاد رحیم زاده یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی اقتصاد 124051 http://vu0.guilan.ac.ir/rpuwely02xnr
مأخذشناسی تفاسیر قرآن   G1  زاهدی محمدحسن زاهدی توچائی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125208 http://vu0.guilan.ac.ir/rr7z830vnw82
مأخذشناسی حدیث   G1  عطاالله اسماعیلی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125213 http://vu0.guilan.ac.ir/r766k4jzs9my
مآخذشناسی   G1  یاسوری انوش مرادی (مرادی) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123918 http://vu0.guilan.ac.ir/rufka35giwd2
مباحث اساسی در روانشناسی 2   G2  رضا سلطانی شال شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 124543 http://vu0.guilan.ac.ir/ruf6mqx6re74
مباحث اساسی در روانشناسی 2   G1  رضا سلطانی شال شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 124516 http://vu0.guilan.ac.ir/rzugocxd5xkh
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی   G1  سید موسی کافی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125307 http://vu0.guilan.ac.ir/rzvftv1ieqkj
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی   G2  سید موسی کافی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 125308 http://vu0.guilan.ac.ir/rj556jhhx22a
مبانی بانکداری و مدیریت بانک   G6  اسماعیل رمضانپور شنبه 09:45 - 12:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124286 http://vu0.guilan.ac.ir/rhsjtz7cilv5
مبانی بانکداری و مدیریت بانک   G66  اسماعیل رمضانپور شنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124319 http://vu0.guilan.ac.ir/r1435v9gtewi
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر   G1  روح اله اوجی (اوجی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جغرافیا 123758 http://vu0.guilan.ac.ir/rt0iyoj06lnn
مبانی جامعه شناسی 2مفاهیم اساسی   G1  هدی حلاج زاده یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125340 http://vu0.guilan.ac.ir/rqxwfikge64d
مبانی جامعه شناسی 2مفاهیم اساسی   G2  هدی حلاج زاده دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جامعه شناسی 125352 http://vu0.guilan.ac.ir/rr84o2f86jbf
مبانی جامعه شناسی اقتصادی   G1  رضا معصومی راد یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی اقتصاد 124012 http://vu0.guilan.ac.ir/rlcg30lia9b6
مبانی جامعه شناسی اقتصادی   G2  رضا معصومی راد یکشنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی اقتصاد 124035 http://vu0.guilan.ac.ir/rk50hrnvcnu8
مبانی راهنمایی و مشاوره   G1  حسن بلند شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124675 http://vu0.guilan.ac.ir/rz3iheos0lqw
مبانی راهنمایی و مشاوره   G2  حسن بلند شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124676 http://vu0.guilan.ac.ir/rj2gp2ttn5kg
مبانی روانشناختی سیاست   G1  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124959 http://vu0.guilan.ac.ir/r39nlpmriwlz
مبانی سنجش از دور   G2  محمود داودی (داودی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی جغرافیا 125882 http://vu0.guilan.ac.ir/rbw3voqr8ses
مبانی سنجش از دور   G1  محمود داودی (داودی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123756 http://vu0.guilan.ac.ir/rjqmf4rkzctl
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی gis   G1  روح اله اوجی (اوجی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جغرافیا 127095 http://vu0.guilan.ac.ir/rw9auqhwlokx
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد   G1  سید رضا میر عسکری چهارشنبه 12:00 - 14:15 کارشناسی اقتصاد 123663 http://vu0.guilan.ac.ir/rhufqvipy1zf
مبانی گردشگری مذهبی   G1  سعیده اسماعیلی (اسماعیلی) سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی گردشگری 123710 http://vu0.guilan.ac.ir/rvdr60tafir3
مبانی مدیریت اسلامی   G1  حسین واحد چوکده دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124563 http://vu0.guilan.ac.ir/rxarx820njbp
مبانی مدیریت اسلامی   G2  حسین واحد چوکده یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم تربیتی 124564 http://vu0.guilan.ac.ir/rc5hc2ne61bv
مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی 2   G1  عباس ابوالقاسمی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 125314 http://vu0.guilan.ac.ir/rdusk4fssku6
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی   G1  نقی رعدی افسوران دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم تربیتی 124573 http://vu0.guilan.ac.ir/r6e9sfvlgqyb
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی   G2  نقی رعدی افسوران یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124576 http://vu0.guilan.ac.ir/rbsagwra564q
مبانی و اصول تعلیم و تربیت   G1  عبدالناصر جوان چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124788 http://vu0.guilan.ac.ir/rktawvmhveym
مبانی و اصول تعلیم و تربیت   G2  عبدالناصر جوان دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124789 http://vu0.guilan.ac.ir/raawwxfcmawc
مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی   G1  رضا سیمبر (سیمبر) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 125010 http://vu0.guilan.ac.ir/rmi9oz8m5ykl
مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی   G3  رضا سیمبر (سیمبر) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 128045 http://vu0.guilan.ac.ir/r2jfvxlm024k
مبانی و اصول مدیریت   G1  سید حسن آل طه (آل طه) چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 125021 http://vu0.guilan.ac.ir/riz95n1m5osx
مبانی و اصول مدیریت آموزشی   G1  علی پورصفر شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124672 http://vu0.guilan.ac.ir/re1qy2kmzjji
مبانی و اصول مدیریت آموزشی   G2  علی پورصفر سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124673 http://vu0.guilan.ac.ir/rh34n33kgngn
مبانی و روش های تصحیح متن   G1  احمد رضی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی 123733 http://vu0.guilan.ac.ir/rsfof6g6r6ss
متون برگزیده نثر ادبی   G1  آرش رحمانی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124174 http://vu0.guilan.ac.ir/ra4ixllky0wg
متون تخصصی 2   G1  نقی رعدی افسوران شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124559 http://vu0.guilan.ac.ir/r6a9kru7pvl3
متون تخصصی 2   G2  نقی رعدی افسوران شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم تربیتی 124561 http://vu0.guilan.ac.ir/rwvvrhw77llp
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(2)   G1  احسان اعجازی (اعجازی) سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 125006 http://vu0.guilan.ac.ir/r5hsqe735lph
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(2)   G2  احسان اعجازی (اعجازی) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 124911 http://vu0.guilan.ac.ir/rh3m3a2bcd6o
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی   G1  حمید قربان پورلفمجانی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125204 http://vu0.guilan.ac.ir/rlzi0l4qpz06
متون حقوقی 3حقوق عمومی   G1  سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی حقوق 123553 http://vu0.guilan.ac.ir/r82ixgh8nijv
متون حقوقی به زبان خارجی 1   G1  رضا مقصودی پاشاکی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123577 http://vu0.guilan.ac.ir/r06ur1pkhcum
متون حقوقی به زبان خارجی 2   G1  مجتبی جانی پور سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123568 http://vu0.guilan.ac.ir/rwsnwbg7unag
متون حقوقی1حقوق خصوصی   G1  عیسی مقدم سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123540 http://vu0.guilan.ac.ir/redm7kmjzycc
متون روانشناسی به انگلیسی 2   G1  رضا سلطانی شال سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 124966 http://vu0.guilan.ac.ir/rgdpeeo1dwxm
متون روانشناسی به انگلیسی 2   G2  رضا سلطانی شال سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی روانشناسی 124972 http://vu0.guilan.ac.ir/rtsreisv40z8
متون فقه   G1  سید محمد اسدی نژاد سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123579 http://vu0.guilan.ac.ir/rediv07p7vzk
متون فقه جزایی 2   G1  حسن شاه ملک پور سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 123572 http://vu0.guilan.ac.ir/re09vk91nklr
متون فقه1فقه معاملات   G1  حسن شاه ملک پور چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی حقوق 123535 http://vu0.guilan.ac.ir/rrgqsci9arct
متون فقه2فقه خانواده   G1  حسن شاه ملک پور سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی حقوق 123552 http://vu0.guilan.ac.ir/rmjgz30v3ocf
متون مشاوره به انگلیسی(1)   G1  امیر قربان پور لفمجانی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی مشاوره 124436 http://vu0.guilan.ac.ir/rrdn5jc5ln7v
متون منتخب نثر ادبی تاریخی   G2  معصومه غیوری چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124707 http://vu0.guilan.ac.ir/rs1yybnokpwg
متون منتخب نثر ادبی تاریخی   G1  معصومه غیوری چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123920 http://vu0.guilan.ac.ir/rhefd1xet9n8
متون منتخب نثر ادبی تعلیمی   G1  علی رضا نیکویی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123983 http://vu0.guilan.ac.ir/raj8j1dwoq65
متون منتخب نثر ادبی تعلیمی   G2  علی رضا نیکویی یکشنبه 15:00 - 16:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124719 http://vu0.guilan.ac.ir/rm60vcrp7taa
متون منتخب نثر ادبی عرفانی   G1  نگین صفری نژاد بی نظیر سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124070 http://vu0.guilan.ac.ir/rn7v8u90am2j
متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح   G1  علی صفایی سنگری شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123901 http://vu0.guilan.ac.ir/rq9d21nuulmf
متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح   G2  محرم رضایتی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124066 http://vu0.guilan.ac.ir/rs24iulrx2lm
متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح   G3  علی صفایی سنگری شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124773 http://vu0.guilan.ac.ir/rykkb3g1tfwu
متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح   G4  محرم رضایتی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124783 http://vu0.guilan.ac.ir/rfyl0fhtnb0n
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی   G1  هادی شعبانی چافجیری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123489 http://vu0.guilan.ac.ir/rhnrsz6jgul1
متون نثر دوره عباسی 1   G1  سیده اکرم رخشنده نیا دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123497 http://vu0.guilan.ac.ir/rbk966xdrenn
متون نثر دوره معاصر 2   G1  فرهاد رجبی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123508 http://vu0.guilan.ac.ir/rcplqdvatzy9
متون نظم (2)ق سوم قصاید ناصر خسرو   G2  محمود رنجبر دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124787 http://vu0.guilan.ac.ir/rlodl3xpsn04
متون نظم (2)ق سوم قصاید ناصر خسرو   G1  محمود رنجبر یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123998 http://vu0.guilan.ac.ir/rmj0kksf4ucj
متون نظم (2)قسمت اول شاهنامه (1)   G2  محمد کاظم یوسف پور شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124795 http://vu0.guilan.ac.ir/ri7cbatty3am
متون نظم (2)قسمت اول شاهنامه (1)   G1  محمد کاظم یوسف پور دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124033 http://vu0.guilan.ac.ir/rznegjsna2l0
متون نظم (3) قسمت سوم : نظامی   G1  رضا چراغی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123975 http://vu0.guilan.ac.ir/rxg8sdedd0vr
متون نظم (3) قسمت سوم : نظامی   G2  رضا چراغی چهارشنبه 11:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124798 http://vu0.guilan.ac.ir/rr3yidvhmdgb
متون نظم (3)قسمت دوم :شاعران حوزه ادبی عراق   G1  محمد کاظم یوسف پور دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123979 http://vu0.guilan.ac.ir/rjcfkvl8wrqq
متون نظم (3)قسمت دوم :شاعران حوزه ادبی عراق   G2  محمد کاظم یوسف پور شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124808 http://vu0.guilan.ac.ir/r2j9b4dcgzkc
متون نظم (4)قسمت سوم :مثنوی معنوی(1)   G2  نگین صفری نژاد بی نظیر سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124810 http://vu0.guilan.ac.ir/r61karmishzn
متون نظم (4)قسمت سوم :مثنوی معنوی(1)   G1  نگین صفری نژاد بی نظیر سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123905 http://vu0.guilan.ac.ir/rfjhpaifb3mg
متون نظم (5)قسمت دوم :اشعار حافظ   G1  علی رضا نیکویی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124074 http://vu0.guilan.ac.ir/r90knmcehmkx
متون نظم (5)قسمت دوم :اشعار حافظ   G2  احمد رضی یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124698 http://vu0.guilan.ac.ir/rng8h6tf32t1
متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی   G1  علی صفایی سنگری سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124068 http://vu0.guilan.ac.ir/rcm38d4mfhsf
متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی   G2  علی صفایی سنگری شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124815 http://vu0.guilan.ac.ir/ro6k7b9edamh
متون نظم دوره جاهلی   G1  هادی شعبانی چافجیری سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123488 http://vu0.guilan.ac.ir/r7uqbcf903lj
متون نظم دوره عباسی 1   G1  سیده اکرم رخشنده نیا سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123496 http://vu0.guilan.ac.ir/rnt74i26ujfk
متون نظم و نثر دوره اندلس   G1  اکرم روشنفکر چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123505 http://vu0.guilan.ac.ir/rmzc2a6trmsp
متون نظم و نثر دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی   G1  اکرم روشنفکر چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123503 http://vu0.guilan.ac.ir/r2zbvs2kdu5v
متون ننظم دوره معاصر 2   G1  سیده اکرم رخشنده نیا دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123509 http://vu0.guilan.ac.ir/r8j0ht6nkfz4
محیط زیست و حقوق آن   G1  سمیه سادات شاه زیدی (شاه زیدی) یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی جغرافیا 123834 http://vu0.guilan.ac.ir/rmx3pm7qgp18
مخاطرات محیطی   G1  سمیه سادات شاه زیدی (شاه زیدی) چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی جغرافیا 123811 http://vu0.guilan.ac.ir/r7a5rxv8cana
مددکاری اجتماعی   G1  فرهاد اصغری چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مشاوره 124162 http://vu0.guilan.ac.ir/r7bxe8j21dyq
مددکاری اجتماعی   G2  فرهاد اصغری دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124164 http://vu0.guilan.ac.ir/r8rij6kxh8ti
مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی مسکن   G1  محمود داودی (داودی) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 123621 http://vu0.guilan.ac.ir/rgymmd06u410
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی   G2  رضا اسماعیل پور دوشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی 123785 http://vu0.guilan.ac.ir/r4nwi78m230f
مدیریت استراتژیک بازاریابی   G2  اسماعیل ملک اخلاق یکشنبه 09:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی 123773 http://vu0.guilan.ac.ir/re6941d173j4
مدیریت انتقال فناوری   G2  محمود مرادی دوشنبه 13:30 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 123824 http://vu0.guilan.ac.ir/rwy31t468obo
مدیریت تبلیغات و برند   G2  آزاده کاظمی نیا دوشنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک 123768 http://vu0.guilan.ac.ir/r6ew49hq7q9l
مدیریت تفکر و تحول استراتژیک   G2  اسماعیل ملک اخلاق یکشنبه 13:30 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک 123759 http://vu0.guilan.ac.ir/r15599ea4w52
مدیریت تولید و عملیات   G4  عاطفه عبدالهی دوشنبه 10:00 - 13:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124856 http://vu0.guilan.ac.ir/rmoz78lrehq0
مدیریت تولید و عملیات   G44  عاطفه عبدالهی سه شنبه 11:00 - 13:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124860 http://vu0.guilan.ac.ir/r2caucvoycac
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته   G2  مصطفی ابراهیم پور ازبری دوشنبه 09:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 123807 http://vu0.guilan.ac.ir/rk02tpc24ytf
مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و صدور بلیط   G1  حمیده  بیگی (بیگی) چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123720 http://vu0.guilan.ac.ir/rdt6baf0yx55
مدیریت رفتار سازمانی   G2  فاطمه باقری سه شنبه 09:30 - 11:45 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124499 http://vu0.guilan.ac.ir/rhobi8bqg0rh
مدیریت رفتار سازمانی   G22  فاطمه باقری سه شنبه 12:00 - 14:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124509 http://vu0.guilan.ac.ir/rjcf8vgkqmte
مدیریت رفتار سازمانی   G2  سعیده اسماعیلی یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124800 http://vu0.guilan.ac.ir/rku4wcrfxn5m
مدیریت رفتار سازمانی   G22  سعیده اسماعیلی یکشنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124824 http://vu0.guilan.ac.ir/r76lm360eokh
مدیریت رفتار مصرف کننده   G2  محسن اکبری یکشنبه 13:30 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی 123781 http://vu0.guilan.ac.ir/rdnj7lbcclug
مدیریت رفتار مصرف کننده   G2  محسن اکبری یکشنبه 11:00 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک 123751 http://vu0.guilan.ac.ir/rk72f062q30h
مدیریت سرمایه گذاری   G1  سیدرضا سیدنژاد فهیم سه شنبه 14:30 - 16:00 کارشناسی حسابداری 123771 http://vu0.guilan.ac.ir/r724pxol7s2k
مدیریت سرمایه گذاری   G2  غلامرضا محفوظی سه شنبه 12:30 - 14:00 کارشناسی حسابداری 123790 http://vu0.guilan.ac.ir/rqytqjegtest
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته   G2  مهدی مشکی چهارشنبه 09:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 123878 http://vu0.guilan.ac.ir/rfinoutegoim
مدیریت عمومی   G1  حسین واحد چوکده چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124813 http://vu0.guilan.ac.ir/rzz015i5qs71
مدیریت عمومی   G2  حسین واحد چوکده چهارشنبه 17:45 - 18:30 کارشناسی علوم تربیتی 124817 http://vu0.guilan.ac.ir/rbopl1fjfqjc
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی   G1  علی حاجی نژاد (حاجی نژاد) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -توسعه اقتصاد روستایی 123627 http://vu0.guilan.ac.ir/rjxuxso4ivq1
مدیریت کارخانه   G66  احسان فلاحی آرزودار شنبه 15:00 - 17:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124703 http://vu0.guilan.ac.ir/rclqhhnn9eai
مدیریت کارخانه   G6  احسان فلاحی آرزودار شنبه 12:30 - 15:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124700 http://vu0.guilan.ac.ir/r04nxikyxnlm
مدیریت کیفیت و بهره وری   G66  مصطفی ابراهیم پور ازبری یکشنبه 14:30 - 17:00 کارشناسی مدیریت صنعتی 124728 http://vu0.guilan.ac.ir/rv2jrknta70n
مدیریت کیفیت و بهره وری   G6  مصطفی ابراهیم پور ازبری یکشنبه 12:00 - 14:30 کارشناسی مدیریت صنعتی 124727 http://vu0.guilan.ac.ir/rxto7s5gun84
مدیریت کیفیت و تعالی سازمان   G2  محمدرحیم رمضانیان دوشنبه 09:00 - 11:00 دکترا مدیریت صنعتی -تولید و عملیات 124039 http://vu0.guilan.ac.ir/r4jsmgalol3i
مدیریت مالی   G3  سیدمحمد مشعشعی شنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی اقتصاد 124183 http://vu0.guilan.ac.ir/rdywxnns64wq
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام   G4  مهسا فرخنده دوشنبه 11:30 - 14:00 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124480 http://vu0.guilan.ac.ir/r0d7tt79q9wy
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام   G44  مهسا فرخنده دوشنبه 17:30 - 19:30 کارشناسی مدیریت بازرگانی 124486 http://vu0.guilan.ac.ir/r05hz9h21pwr
مدیریت مالی پیشرفته   G2  محمد حسن قلی زاده دوشنبه 09:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی 123860 http://vu0.guilan.ac.ir/ro51x2pz023p
مدیریت منابع انسانی پپشرفته   G2  حمیدرضا رضایی کلیدبری دوشنبه 15:30 - 17:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی 123791 http://vu0.guilan.ac.ir/rvyyokongdub
مدیریت منابع انسانی پیشرفته   G2  حمیدرضا رضایی کلیدبری دوشنبه 13:30 - 15:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک 123770 http://vu0.guilan.ac.ir/ruoa76mp6yag
مدیریت و برنامه ریزی سفر   G1  حمیده  بیگی (بیگی) چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی گردشگری 123713 http://vu0.guilan.ac.ir/r1z6ow7wb2kx
مدیریت و برنامه ریزی فراغت   G1  مهدی حسام (حسام) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی گردشگری 123694 http://vu0.guilan.ac.ir/rawi6qo0gp3d
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان   G1  نوروز امینی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125206 http://vu0.guilan.ac.ir/rfldx8lknre6
مرجع شناسی و روش تحقیق(1)   G1  احمد رضی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 123993 http://vu0.guilan.ac.ir/ryqz36hi5brv
مرجع شناسی و روش تحقیق(1)   G2  احمد رضی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 124820 http://vu0.guilan.ac.ir/ruze4wxcqx73
مردم شناسی   G1  سید هاشم موسوی (موسوی) دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی گردشگری 123684 http://vu0.guilan.ac.ir/ryw2m67gbue2
مسایل راهبردی و امنیتی در روابط بین الملل   G1  دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (هدایتی شهیدانی) یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124915 http://vu0.guilan.ac.ir/ru3epicpt0pp
مسایل سیاسی اجتماعی و راهبردی دفاع مقدس   G1  محمد جلایی (جلایی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 124957 http://vu0.guilan.ac.ir/rga7fclsk137
مسایل سیاسی شرق و جنوب شرقی آسیا   G1  سجاد بهرامی مقدم (بهرامی مقدم) یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم سیاسی 124913 http://vu0.guilan.ac.ir/rmk0pm4v793y
مسایل عمومی ایران شناسی (2)   G1  ابوطالب سلطانیان (سلطانیان) چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123933 http://vu0.guilan.ac.ir/rrh79wy7ek2k
مسایل عمومی ایران شناسی(1)   G1  ابوطالب سلطانیان (سلطانیان) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ایرانشناسی - ایرانشناسی عمومی 123915 http://vu0.guilan.ac.ir/ry46zpnjiscg
مسائل آموزش و پرورش   G1  محمد مهدی عبدی سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124550 http://vu0.guilan.ac.ir/r7a7rold6o7f
مسائل نوجوانان و جوانان   G1  عبدالناصر جوان چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی مشاوره 124207 http://vu0.guilan.ac.ir/rz2z61g489ow
مسائل نوجوانان و جوانان   G2  مربی فاطمه حسینی دولت ابادی سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124208 http://vu0.guilan.ac.ir/ro553mvzd8z8
مسوولیت مدنی   G1  اکبر ایمان پورکرنق دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 123583 http://vu0.guilan.ac.ir/r62c502lceof
مسئولیت مدنی تطبیقی   G2  اکبر ایمان پورکرنق چهارشنبه 09:45 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123634 http://vu0.guilan.ac.ir/rf68jmt5izt7
مسئولیت مدنی تطبیقی   G1  اکبر ایمان پورکرنق چهارشنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) حقوق خصوصی 123592 http://vu0.guilan.ac.ir/r5185451k96q
مشاوره تحصیلی و شغلی   G2  علی پورصفر سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم تربیتی 124589 http://vu0.guilan.ac.ir/rgxwf7k1xxm4
مشاوره تحصیلی و شغلی   G1  علی پورصفر سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم تربیتی 124587 http://vu0.guilan.ac.ir/rcfu6ezw67gy
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی   G2  علی پورصفر یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی مشاوره 124443 http://vu0.guilan.ac.ir/rpnesp6i3vvh
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی   G1  علی پورصفر چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی مشاوره 124444 http://vu0.guilan.ac.ir/rw8xvuyj2pwn
مطالعات زبانی در متن ادبی   G1  علی رضا نیکویی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی 123731 http://vu0.guilan.ac.ir/rsxpha3xps2d
مطالعات منطقه ای   G1  امیر نیاکویی (نیاکویی) یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125176 http://vu0.guilan.ac.ir/riio1v943997
مطالعات منطقه ای   G2  امیر نیاکویی (نیاکویی) دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل 125183 http://vu0.guilan.ac.ir/r609kdf4ph31
معرفت شناسی   G1  رضا سلطانی شال سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی روانشناسی 124772 http://vu0.guilan.ac.ir/rxg0atoqs2v8
معرفت شناسی   G2  رضا سلطانی شال سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی روانشناسی 124774 http://vu0.guilan.ac.ir/ri2ji48a7s2o
معناشناسی 2   G1  حمید قربان پورلفمجانی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125189 http://vu0.guilan.ac.ir/r5o89jlq7j37
مفردات قرآن   G1  عطاالله اسماعیلی سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 125207 http://vu0.guilan.ac.ir/rv3z2yqv2kep
مقاله نویسی   G1  یدالله شهابی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124272 http://vu0.guilan.ac.ir/r2wcc16ii4uk
مقایسه ی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های بزرگ   G1  احسان اعجازی (اعجازی) یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 124918 http://vu0.guilan.ac.ir/ry287a0jq6ua
مقایسه ی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های بزرگ   G2  احسان اعجازی (اعجازی) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم سیاسی 124854 http://vu0.guilan.ac.ir/rtvulztgj80c
مقدمه ای بر نحو زبان روسی   G1  لیلا خان جانی (خان جانی) سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان روسی 124640 http://vu0.guilan.ac.ir/rt1goq0516zm
مکاتب زبان شناسی   G1  بهزاد برکت سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی 126382 http://vu0.guilan.ac.ir/r4ocxr4sxwe0
مکالمه موضوعی   G1  استادیار سوینج مهدیخانلی (مهدیخانلی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124285 http://vu0.guilan.ac.ir/rkqt44uauw7s
مکتب های ادبی   G1  علیرضا فرحبخش سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124176 http://vu0.guilan.ac.ir/r2j30j4qtyce
مکتبهای ادبی   G1  فرهاد رجبی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123506 http://vu0.guilan.ac.ir/r5c72i87v2sb
مهارت خواندن پیشرفته   G1  منیژه امیری (امیری) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124221 http://vu0.guilan.ac.ir/rblprolpvyym
نثر فارسی2 تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه   G1  محمد علی خزانه دارلو سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی 123727 http://vu0.guilan.ac.ir/rcze1zt9qu9o
نحو   G1  منصور شعبانی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی 126381 http://vu0.guilan.ac.ir/ry3dtku3gob3
نحو 4   G1  فرهاد رجبی سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123490 http://vu0.guilan.ac.ir/rk34nlyrwqeo
نحو 5   G1  احمد محمدی نژاد پاشاکی   کارشناسی زبان و ادبیات عربی 127734 http://vu0.guilan.ac.ir/rqth5bnn1zg0
نحو 6   G1  فرهاد رجبی دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123499 http://vu0.guilan.ac.ir/ru4hrgcs9owz
نحو2   G1  مهرانگیز خدابخش نژاد شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123483 http://vu0.guilan.ac.ir/r10i7w8jtz1l
نظارت و راهنمایی آموزشی   G1  حمید عبدی ناصرکیایی شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم تربیتی 124568 http://vu0.guilan.ac.ir/rd0g9cuj6mrq
نظارت و راهنمایی آموزشی   G2  حمید عبدی ناصرکیایی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم تربیتی 124569 http://vu0.guilan.ac.ir/r1hhv7uq0mlu
نظام های اقتصادی   G2  نرجس زمانی یکشنبه 12:30 - 14:00 کارشناسی اقتصاد 124059 http://vu0.guilan.ac.ir/r01qfdz5gvl1
نظام های اقتصادی   G1  نرجس زمانی یکشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی اقتصاد 124046 http://vu0.guilan.ac.ir/rq5utj1cu68z
نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد   G3  نرجس زمانی چهارشنبه 17:00 - 18:30 کارشناسی اقتصاد 124185 http://vu0.guilan.ac.ir/rsehvlm6ih5l
نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی   G1  احسان اعجازی (اعجازی) دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 124960 http://vu0.guilan.ac.ir/r87tzxsqytjj
نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده   G1  فرهاد اصغری سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 124138 http://vu0.guilan.ac.ir/rqnquvaq38bt
نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی   G1  علی صیادی چهارشنبه 16:45 - 17:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 124136 http://vu0.guilan.ac.ir/rat7wo60733k
نظریه ها و سیاست های فضایی در برنامه ریزی گردشگری   G1  مهدی حسام (حسام) شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری 123848 http://vu0.guilan.ac.ir/r2kr4susfgbh
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی   G1  علی صیادی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124446 http://vu0.guilan.ac.ir/repm2jb2qqkr
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی   G2  علی صیادی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی مشاوره 124539 http://vu0.guilan.ac.ir/rf5q50o09htq
نظریه ها و نقد ادبی فارسی از مشروطه تا امروز   G1  رضا چراغی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی 123779 http://vu0.guilan.ac.ir/rv05o420bdbk
نظریه ها ی مشاوره و رواندرمانی   G1  عذرا زبردست یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی روانشناسی 125061 http://vu0.guilan.ac.ir/r3txvuhipr17
نظریه ها ی مشاوره و رواندرمانی   G2  اشکان ناصح سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی روانشناسی 125062 http://vu0.guilan.ac.ir/r6p1ibk0xk1y
نظریه های امنیت   G1  دکتر مهدی هدایتی شهیدانی (هدایتی شهیدانی) سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 125019 http://vu0.guilan.ac.ir/r4krpjw5k67d
نظریه های جامعه شناسی 2   G2  حمید عباداللهی چنذانق شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جامعه شناسی 125405 http://vu0.guilan.ac.ir/r8yxqe8kwccz
نظریه های جامعه شناسی 2   G1  محمد رضا غلامی شکارسرایی شنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی جامعه شناسی 125380 http://vu0.guilan.ac.ir/rwtdnak5yd5t
نظریه های جامعه شناسی2   G1  محمد مهدی رحمتی (رحمتی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات جوانان 125755 http://vu0.guilan.ac.ir/rqpft7qjnyg7
نظریه های روان شناسی زبان   G1  بهزاد برکت یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته اموزش زبان انگلیسی 126330 http://vu0.guilan.ac.ir/re5fz86oglul
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته   G2  محمد دوستار سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی- تولید و عملیات 123840 http://vu0.guilan.ac.ir/r6fwuv0r48c2
نقد ادبی(2)   G1  دکتر  منصور هاشمی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 126349 http://vu0.guilan.ac.ir/rkx4w2wx4az5
نقد روانشناختی و اسطوره شناختی   G1  علی صفایی سنگری یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- نظریه و نقد ادبی 123786 http://vu0.guilan.ac.ir/rtsvvpw0l8fu
نقد و بررسی ادبیات فارسی   G1  بهزاد برکت سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 126350 http://vu0.guilan.ac.ir/r123pgcayjz9
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان   G1  عبدالرضا تحریری - سید آیت اله  رزمجو شنبه 16:45 - 18:15 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126391 http://vu0.guilan.ac.ir/roerkds5dot9
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان   G2  عبدالرضا تحریری - سید آیت اله  رزمجو یکشنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی ناپیوسته (Phd) آموزش زبان انگلیسی 126401 http://vu0.guilan.ac.ir/ru2qjzw5mk3g
نقد و مکتب های ادبی   G1  فرهاد رجبی یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات عربی 123517 http://vu0.guilan.ac.ir/re4jiwg2tawf
نقد و نظریه ادبیات کودک   G1  فرزانه آقاپور شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان 123750 http://vu0.guilan.ac.ir/r0h4fm8lxne1
نقد وارزیابی تئوریهای روابط بین الملل   G1  رضا سیمبر (سیمبر) یکشنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی روابط بین الملل 125102 http://vu0.guilan.ac.ir/rchjxelk1bmf
نقش قدرت در سیاست بین الملل(اجباری)   G1  احمد جانسیز (جانسیز) یکشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی روابط بین الملل 125084 http://vu0.guilan.ac.ir/rgit34f02mpe
نقشه خوانی و gis در گردشگری   G1  حمیده  بیگی (بیگی) شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی گردشگری 123680 http://vu0.guilan.ac.ir/rvd2e7gakrdd
نگارش 2   G1  آرش گل اندام (گل اندام) چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی زبان روسی 124656 http://vu0.guilan.ac.ir/r3siegdq3e6d
نگارش 2   G1  امید جهانبخت لیلی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 123494 http://vu0.guilan.ac.ir/r92d54rqmvi8
نگارش پیشرفته   G1  استادیار شهرام نباتی (نباتی) شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان روسی 124246 http://vu0.guilan.ac.ir/rutbq3v3hy4g
نگارش متون علمی دانشگاهی   G1  مسعود خلیلی ثابت شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته اموزش زبان انگلیسی 126327 http://vu0.guilan.ac.ir/r3gbqdoqk5m6
نگارش و ویرایش متون سیاسی   G1  محمود رنجبر (رنجبر) شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم سیاسی 124908 http://vu0.guilan.ac.ir/riesszdfcqrf
نگارش و ویرایش متون سیاسی   G2  محمود رنجبر (رنجبر) شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم سیاسی 124907 http://vu0.guilan.ac.ir/rwhx9wm42x34
نمایشنامه   G1  لیلا خان جانی (خان جانی) دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی زبان روسی 124312 http://vu0.guilan.ac.ir/rm7kxsmtw36n
نمایشنامه قرون17 تا 20   G1  دکتر  منصور هاشمی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124218 http://vu0.guilan.ac.ir/rx241ggvo8qd
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس   G1  دکتر  منصور هاشمی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 124259 http://vu0.guilan.ac.ir/ri8o1bebupdj
نمایشنامه معاصر انگلیسی   G1  علیرضا فرحبخش سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 126356 http://vu0.guilan.ac.ir/rl9f445aiant
واج شناسی   G1  منصور شعبانی دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی 126375 http://vu0.guilan.ac.ir/r9a2i7k30sph
واژه سازی زبان روسی   G1  استادیار شهرام نباتی (نباتی) دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی زبان روسی 124314 http://vu0.guilan.ac.ir/rq1hglu80ae3
هدایت و مشورت در اسلام   G1  عباس صادقی سه شنبه 16:45 - 17:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره-مشاوره خانواده 124142 http://vu0.guilan.ac.ir/r3wy7qkug9w7
هنر و تمدن اسلامی   G1  حلیمه جعفرپور نصیرمحله چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی گردشگری 123682 http://vu0.guilan.ac.ir/rnmst1nu1p50
هیدرولوژی   G1  سمیه سادات شاه زیدی (شاه زیدی) دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی جغرافیا 123746 http://vu0.guilan.ac.ir/rttlrmlxp8br
یادگیری   G1  ایرج شاکری نیا شنبه 11:30 - 13:00 دکترا روانشناسی عمومی 125354 http://vu0.guilan.ac.ir/rjhsrsljkyc1