در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
The following has evaluated to null or missing:
==> image_snapshot [in template "20097#20123#145727" at line 167, column 76]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${image_snapshot.getData()} [in template "20097#20123#145727" at line 167, column 74]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" />  
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18 
19 
20<!--publish view Count--> 
21<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
22<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
23<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
24<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
25<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
26<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
27<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
28<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
29 
30 
31 
32 
33<#assign AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
34<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
35<#assign journalArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
36<#assign categories = AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
37 
38 
39 
40 
41<div class="display-content"> 
42  <div class="container"> 
43    <#if .vars['reserved-article-small-image-url'].getData() != ""> 
44      <div class="main-image"> 
45        <img class="" src="${.vars['reserved-article-small-image-url'].getData()}" alt="" /> 
46      </div> 
47    </#if> 
48     
49 
50    <div class="breadcrumb-wrapper hidden-in-print-mode"> 
51      <@liferay.breadcrumbs /> 
52    </div> 
53 
54    <h6 class="sub-title">${lead.getData()}</h6> 
55 
56    <h4 class="title">${.vars['reserved-article-title'].data}</h4> 
57 
58    <div class="details"> 
59      <div class="date"> 
60        <svg> 
61          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
62        </svg> 
63        <span class="js-date" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? DD MMMM YYYY" >${publishDate}</span> 
64      </div> 
65      <div class="code"> 
66        <svg> 
67          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#bill"></use> 
68        </svg> 
69        <span>کد خبر : ${.vars['reserved-article-id'].getData()}</span> 
70      </div> 
71      <div class="visitors"> 
72        <svg> 
73          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#eye"></use> 
74        </svg> 
75        <span>تعداد بازدید : ${viewCount}</span> 
76      </div> 
77    </div> 
78 
79    <div class="article-content"> 
80      ${content.getData()} 
81    </div> 
82     
83     
84    <#if other_images?? && other_images.getSiblings()?has_content && other_images.getSiblings()[0].getData() != "" > 
85     
86	    <#assign 
87        theme_display = themeDisplay 
88  	    css_folder = theme_display.getPathThemeCss() 
89  	    javascript_folder = theme_display.getPathThemeJavaScript() 
90      /> 
91       
92      <div class="gallery-wr"> 
93       
94        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lightgallery.css" /> 
95       
96        <!-- lightgallery plugins --> 
97        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-zoom.css" /> 
98        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-thumbnail.css" /> 
99			  <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.umd.js"></script> 
100        <!-- Or use the minified version --> 
101        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.min.js"></script> 
102       
103        <!-- lightgallery plugins --> 
104        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/thumbnail/lg-thumbnail.umd.js"></script> 
105        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/zoom/lg-zoom.umd.js"></script> 
106         
107         
108				<div id="animated-thumbnails" class="list-gallery"> 
109  				<#if other_images.getSiblings()?has_content> 
110          	<#list other_images.getSiblings() as cur_other_images> 
111          		 
112          		<a href="${cur_other_images.getData()}" data-aos="flip-left"> 
113                <img src="${cur_other_images.getData()}" /> 
114              </a> 
115          	</#list> 
116          </#if> 
117        </div> 
118 
119				<script> 
120 
121          lightGallery(document.getElementById("animated-thumbnails"), { 
122            athumbnail: true, 
123            animateThumb: !1, 
124            pager: !1, 
125            plugins: [lgZoom, lgThumbnail], 
126            hash: !1, 
127            zoomFromOrigin: !1, 
128            toggleThumb: !0, 
129            allowMediaOverlap: !0, 
130            container: ".guilan-theme .display-content .gallery-wr", 
131          }); 
132					 
133				</script> 
134				 
135        <style> 
136          .rtl .lg-outer { 
137          text-align: right; 
138
139          .lg-outer .lg-thumb-item { 
140            float: right !important; 
141
142          .lg-thumb-item img { 
143            margin: 0 !important; 
144            border-radius: 0 !important; 
145
146          .lg-container { 
147            font-family: inherit; 
148
149           
150          .gallery-wr .lg-backdrop , .gallery-wr .lg-outer { 
151            position: fixed !important; 
152
153          .gallery-wr .lg-backdrop { 
154            z-index: 1040 !important; 
155
156          .gallery-wr .lg-outer { 
157            z-index: 1050 !important; 
158
159        </style> 
160         
161      </div> 
162    </#if> 
163     
164     
165    <#if video?? && video.getData()!=""> 
166      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
167        <video style="width: 100%; border-radius : 10px" poster="${image_snapshot.getData()}" controls preload="none"> 
168         <source src="${video.getData()}" type="video/mp4"> 
169        Your browser does not support the video tag. 
170        </video> 
171      </div> 
172    </#if> 
173    <#if audio?? && audio.getData()!=""> 
174      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
175        <audio style="width: 100%; border-radius : 10px" controls> 
176         <source src="${audio.getData()}"> 
177        Your browser does not support the audio element. 
178        </audio> 
179      </div> 
180    </#if> 
181    <#if files?? && files.getData()!=""> 
182      <a class="sp-link-nextSibling btn btn-info hidden-in-print-mode my-3" href="${files.getData()}" download> 
183        <i class="icon-download"></i> 
184        ${languageUtil.format(locale, "download-x", "فایل", false)} 
185      </a> 
186    </#if> 
187 
188    <hr /> 
189     
190    <#if categories?has_content> 
191      <div class="categories"> 
192        <div class="title"> 
193          <svg> 
194            <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
195          </svg> 
196          <span>دسته بندی :</span> 
197        </div> 
198        <div class="items"> 
199          <#list categories as category> 
200            <div> 
201              <svg> 
202                <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#hashtag"></use> 
203              </svg> 
204              <span>${category.getName()}</span> 
205            </div> 
206          </#list> 
207        </div> 
208      </div> 
209    </#if> 
210 
211    <div class="share"> 
212      <div class="title"> 
213        <svg> 
214          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#share"></use> 
215        </svg> 
216        <span>اشتراک گذاری</span> 
217      </div> 
218 
219      <ul class="d-flex p-0"> 
220        <li> 
221          <div onclick="window.print();"> 
222            <svg> 
223              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#receipt"></use> 
224            </svg> 
225            <span>چاپ کردن</span> 
226          </div> 
227        </li> 
228        <li> 
229          <a onclick="window.location.replace('https://web.whatsapp.com/send?text=hello')"> 
230            <svg> 
231              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#whatsapp"></use> 
232            </svg> 
233          </a> 
234        </li> 
235        <li> 
236          <a 
237            onclick="window.location.replace('https://telegram.me/share/url?url='+window.shortURL+'&text=${.vars['reserved-article-title'].data}')" 
238
239            <svg> 
240              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#send"></use> 
241            </svg> 
242          </a> 
243        </li> 
244      </ul> 
245 
246      <div class="short-link" onclick="myFunction()" onmouseout="outFunc()"> 
247        <div class="input-wr"> 
248          <div class="icon"> 
249            <svg> 
250              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#copy-success"></use> 
251            </svg> 
252          </div> 
253          <input type="text" value="" /> 
254        </div> 
255        <div class="message"> 
256          <span>کپی در حافظه موقت</span> 
257        </div> 
258      </div> 
259       
260      <script> 
261        window.shortURL = encodeURI(document.querySelector("#ShortURL-top input").value); 
262        document.querySelector(".short-link input").value = decodeURI(shortURL); 
263         
264        function copyToClipboard(text) { 
265          var textArea = document.createElement("textarea"); 
266          textArea.style.position = "fixed"; 
267          textArea.style.top = 0; 
268          textArea.style.left = 0; 
269          textArea.style.width = "2em"; 
270          textArea.style.height = "2em"; 
271          textArea.style.padding = 0; 
272          textArea.style.border = "none"; 
273          textArea.style.outline = "none"; 
274          textArea.style.boxShadow = "none"; 
275          textArea.style.background = "transparent"; 
276          textArea.value = text; 
277          document.body.appendChild(textArea); 
278          textArea.focus(); 
279          textArea.select(); 
280          document.execCommand("copy"); 
281          document.body.removeChild(textArea); 
282
283        function myFunction() { 
284          copyToClipboard(shortURL); 
285          var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
286          tooltip.classList.add("success"); 
287          tooltip.innerHTML = "در حافظه موقت کپی شد"; 
288
289        function outFunc() { 
290          setTimeout(() => { 
291            var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
292            tooltip.classList.remove("success"); 
293            tooltip.innerHTML = "کپی در حافظه موقت"; 
294          }, 300); 
295
296      </script> 
297       
298    </div> 
299  </div> 
300</div> 
301 
302<style> 
303.rtl .article-content * { 
304  font-family: PeydaWebFaNum !important; 
305  font-size: 1.00em !important; 
306
307.ltr .article-content * { 
308  font-family: Peydaen !important; 
309  font-size: 1.05em !important; 
310
311.display-content { 
312 padding: 4.5em 0 2em 0; 
313 font-size: 15px; 
314 overflow: hidden; 
315
316 
317.display-content .container > .title { 
318 font-weight: 600; 
319 font-size: 2em; 
320 line-height: 1.7em; 
321 color: #000000; 
322 margin-bottom: 0; 
323
324 
325.display-content .container > .sub-title { 
326 font-weight: 400; 
327 font-size: 1.312em; 
328 color: #114088; 
329 margin-bottom: 0.81em; 
330
331 
332.display-content .container .breadcrumb-wrapper { 
333 margin-bottom: 2.375em; 
334
335 
336.display-content .container .breadcrumb-wrapper .demo { 
337 font-weight: 400; 
338 font-size: 0.93em; 
339 color: #7e8aab; 
340
341 
342.display-content .container .main-image { 
343 z-index: 1; 
344 position: relative; 
345 float: left; 
346 max-width: 45%; 
347 position: relative; 
348 margin: 0em 3em 3em 0; 
349
350 
351html.ltr .display-content .container .main-image { 
352 float: right; 
353 margin: 0em 0 3em 3em; 
354
355 
356.display-content .container .main-image::before, .display-content .container .main-image::after { 
357 /*content: "";*/ 
358 position: absolute; 
359 left: 3em; 
360 right: 3.75em; 
361 height: 5em; 
362 background: #ff8134; 
363 opacity: 0.1; 
364 border-radius: 12px; 
365 top: -1.125em; 
366
367 
368.display-content .container .main-image::after { 
369 left: 3.75em; 
370 right: 3em; 
371 bottom: -1.125em; 
372 top: unset; 
373 background: #119932; 
374
375 
376.display-content .container .main-image img { 
377 filter: drop-shadow(0px 14px 44px rgba(0, 0, 0, 0.05)); 
378 border-radius: 6px; 
379 max-width: 100%; 
380
381 
382.display-content .container .details { 
383 display: flex; 
384 column-gap: 2.4em; 
385 margin: 1.375em 0; 
386 flex-wrap: wrap; 
387  row-gap: 1em; 
388
389 
390.display-content .container .details div { 
391 display: flex; 
392 align-items: center; 
393 column-gap: 0.437em; 
394
395 
396.display-content .container .details div svg { 
397 width: 1.25em; 
398 height: 1.25em; 
399
400 
401.display-content .container .details div svg use { 
402 stroke: #0391CC !important; 
403
404 
405.display-content .container .details div span { 
406 font-weight: 400; 
407 font-size: 1em; 
408 color: #0391CC; 
409
410 
411.display-content .container .article-content { 
412 font-weight: 400; 
413 font-size: 1.05em; 
414 line-height: 3em; 
415 color: #626E94; 
416
417 
418.display-content .container .gallery-wr { 
419 padding: 2.5em 0; 
420 font-size: 0.88em; 
421
422 
423.display-content .container .gallery-wr .list-gallery { 
424 display: flex; 
425 flex-wrap: wrap; 
426 justify-content: center; 
427 row-gap: 1.25em; 
428 column-gap: 1.25em; 
429
430 
431.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a { 
432 position: relative; 
433 overflow: hidden; 
434
435 
436.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a:hover::before { 
437 opacity: 1; 
438 transform: scale(1); 
439
440 
441.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a::before { 
442 content: ""; 
443 width: 100%; 
444 height: 100%; 
445 background: url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAYAAAAehFoBAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAFuSURBVHgB7ZiLbYMwEIYPqQN0BEbIBmWDskHZoOoEZYOoE5Rs0G7QDRjB2eR6Fo5kJWfjp2Sk+yQrCob/PpmHDQCCIAg+OlcHIs708wZ+Ll3XzRBBrVwdrHCfFSIJzFWu458gnCu1v7ttXxDPB7XXu20DtR5ycIzE3qlMqTPFjHCIsKolzciqEsLfTHC2NJdpauULuwpAIq6sosK+QiVkqwjvFcyRLSH8aaTH2MIpsmafE7VV14bSxEhjhZs2CUZkYPYZm5C1hGzpM9N/bkb2hhlFLdYzfb3pewFBEMqgH2cBN90ILXCoxxozcXDT+NDExIGtTc0UOuO2EDmVEMCwxY+egBRub9bRwsoEH2Z5+SCMR1rAYyOvSEHfJXQB+rEvjYm+zFwgETp2oUywMm//08EDv+ZXkfVI518Shis1PQkM1rZfOr0/EAFuj8l3JruHHDDzo50nd83J9Y3wQm0CPwvEo8/IM5TPFQRBIP4BZJehxxvkyUsAAAAASUVORK5CYII=') 
446 no-repeat center, rgba(26, 27, 29, 0.82); 
447 background-size: 2.7em 2.7em; 
448 position: absolute; 
449 opacity: 0; 
450 transform: scale(0.9); 
451 transition: all ease-in-out 0.3s; 
452
453 
454.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a img { 
455 margin: 0 !important; 
456 border-radius: 0 !important; 
457 max-width: 100%; 
458 width: 100%; 
459 height: 11.5em; 
460 width: 11.5em; 
461 object-fit: cover; 
462
463 
464.display-content .container hr { 
465 background: rgba(115, 129, 141, 0.01); 
466 margin: 1.5em 0; 
467
468 
469.display-content .container .categories, 
470.display-content .container .share { 
471 display: flex; 
472 justify-content: space-between; 
473 flex-wrap: wrap; 
474 padding: 1.5em 0; 
475 column-gap: 1.75em; 
476 row-gap: 1.5em; 
477
478 
479.display-content .container .categories > .title, 
480.display-content .container .share > .title { 
481 display: flex; 
482 column-gap: 0.5em; 
483 align-items: center; 
484
485 
486.display-content .container .categories > .title svg, 
487.display-content .container .share > .title svg { 
488 width: 1.5em; 
489 height: 1.5em; 
490 stroke: #1a1b1d; 
491
492 
493.display-content .container .categories > .title span, 
494.display-content .container .share > .title span { 
495 font-weight: 400; 
496 font-size: 0.93em; 
497 color: #1a1b1d; 
498
499 
500.display-content .container .categories .items { 
501 display: flex; 
502
503 
504.display-content .container .categories .items > div { 
505 display: flex; 
506 align-items: center; 
507 column-gap: 0.375em; 
508
509 
510.display-content .container .categories .items > div svg { 
511 width: 1.125em; 
512 height: 1.125em; 
513 stroke: #7e8aab; 
514
515 
516.display-content .container .categories .items > div span { 
517 font-weight: 400; 
518 font-size: 1em; 
519 color: #7e8aab; 
520
521 
522.display-content .container .categories .items > div + div::before { 
523 content: "-"; 
524 margin: 0 0.875em; 
525 color: #bfc4d5; 
526 font-weight: bold; 
527 display: flex; 
528 align-items: center; 
529
530 
531.display-content .container .share .short-link { 
532 position: relative; 
533 cursor: pointer; 
534 width: fit-content; 
535
536 
537.display-content .container .share .short-link::before { 
538 content: ""; 
539 width: 100%; 
540 height: 100%; 
541 position: absolute; 
542 z-index: 1; 
543
544 
545.display-content .container .share .short-link:hover .message { 
546 transform: translate3d(0, 100%, 0); 
547 opacity: 1; 
548
549 
550.display-content .container .share .short-link .message { 
551 transition: all ease-in-out 0.2s; 
552 position: absolute; 
553 width: 100%; 
554 bottom: 0; 
555 padding-top: 0.3em; 
556 opacity: 0; 
557 pointer-events: none; 
558 z-index: -1; 
559
560 
561.display-content .container .share .short-link .message span { 
562 display: flex; 
563 justify-content: center; 
564 align-items: center; 
565 border-radius: 0.312em; 
566 color: #fff; 
567 font-size: 0.8em; 
568 height: 2.5em; 
569 background: #285eff; 
570
571 
572.display-content .container .share .short-link .message span.success { 
573 background: #29c450; 
574
575 
576.display-content .container .share .short-link .input-wr { 
577 background: #ffffff; 
578 border: 0.3px solid #bdc5dd; 
579 border-radius: 0.312em; 
580 overflow: hidden; 
581 display: flex; 
582 width: 11.5em; 
583 height: 2.812em; 
584 position: relative; 
585
586 
587.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon { 
588 background: #285eff; 
589 width: 2.25em; 
590 display: flex; 
591 align-items: center; 
592 justify-content: center; 
593 flex-shrink: 0; 
594
595 
596.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon svg { 
597 fill: #fafbfc; 
598 width: 1.188em; 
599 height: 1.188em; 
600
601 
602.display-content .container .share .short-link .input-wr input { 
603 direction: ltr; 
604 cursor: pointer; 
605 border: 0; 
606 outline: 0; 
607 box-shadow: 0; 
608 width: 100%; 
609 padding-left: 1em; 
610 font-weight: 400; 
611 font-size: 0.75em; 
612 color: #7e8aab; 
613
614 
615.display-content .container .share ul { 
616 list-style: none; 
617 margin: 0 auto 0 0; 
618 display: flex; 
619 column-gap: 2.62em; 
620 align-items: center; 
621
622 
623html.ltr .display-content .container .share ul { 
624 margin: 0 0 0 auto; 
625
626 
627.display-content .container .share ul li { 
628 cursor: pointer; 
629
630 
631.display-content .container .share ul li svg { 
632 width: 1.5em; 
633 height: 1.5em; 
634
635 
636.display-content .container .share ul li span { 
637 font-weight: 500; 
638 font-size: 0.75em; 
639 color: #7e8aab; 
640
641 
642@media only screen and (max-width: 991px) { 
643 .display-content { 
644  font-size: 14px; 
645
646 .display-content .container { 
647  display: flex; 
648  flex-direction: column; 
649
650 .display-content .container > * { 
651  order: 5; 
652
653 .display-content .container > .breadcrumb-wrapper, 
654 .display-content .container > .sub-title, 
655 .display-content .container > .title, 
656 .display-content .container > .details { 
657  order: 1; 
658
659 .display-content .container .main-image { 
660  margin-left: 0; 
661  margin-right: 0; 
662  order: 4; 
663  max-width: unset; 
664  width: fit-content; 
665  margin: 3em auto 3em auto !important; 
666
667
668 
669@media only screen and (max-width: 767px) { 
670 .display-content { 
671  font-size: 13px; 
672
673 .display-content .container .head { 
674  padding-top: 4em; 
675
676 .display-content .container .head::before { 
677  background-position: -2.5em 1.5em; 
678
679 .display-content .container .head .title { 
680  font-size: 1.5em !important; 
681
682
683 
684@media only screen and (max-width: 575px) { 
685 .display-content { 
686  font-size: 12px; 
687
688 .display-content .container .article-content { 
689  font-size: 1.2em; 
690
691 .display-content .container .categories { 
692  font-size: 1.2em; 
693
694 .display-content .container .share { 
695  font-size: 1.3em; 
696  flex-direction: column; 
697
698 .display-content .container .share ul { 
699  margin: 0 !important; 
700  justify-content: flex-start; 
701
702
703 
704@media print { 
705 .zahra-nav, 
706 .la-news-po-2, 
707 .footer, 
708 .share , 
709 .hidden-in-print-mode { 
710  display: none !important; 
711
712
713 
714/* breadcrumb */ 
715 
716.breadcrumb-wrapper .portlet { 
717	margin-bottom:0; 
718	margin: auto; 
719
720 
721.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-header{ 
722	display:none; 
723
724 
725.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
726	padding-left:0; 
727	padding-bottom:0; 
728
729html.rtl .breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
730	padding-right:0; 
731
732 
733.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb { 
734	background:none; 
735	margin-bottom:0; 
736	padding:0; 
737	font-size:inherit; 
738
739.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb .breadcrumb-item+.breadcrumb-item::before { 
740 background-image: none; 
741 content: '/'; 
742	top: unset; 
743	margin-top: unset; 
744 color: #7e8aab; 
745  
746
747 
748.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
749	font-size: 1em; 
750
751 
752.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
753	font-size: 1em; 
754
755 
756.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li a { 
757	text-decoration:none; 
758 color: #7e8aab; 
759 font-weight: 400; 
760 font-size: 0.93em; 
761
762 
763.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li span.active { 
764 color: #7e8aab; 
765 font-weight: 400; 
766 font-size: 0.93em; 
767  
768	white-space: nowrap;  
769 max-width: 300px;  
770 overflow: hidden; 
771 text-overflow: ellipsis;  
772
773 
774/* breadcrumb */ 
775 
776 
777</style> 

نمایشگر دسته ای مطالب

14 02 2024

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

کلیه دانشجویان برای حذف و اضافه و سایر امور آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند. لازم به ذکر است دسترسی دانشجویان از مسیرهای دیگر غیرفعال می باشد. دانشجویان شهریه پرداز برای حذف و اضافه لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 خود را نیز پرداخت نمایند. دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد علی الحساب پرداخت نموده اند نیازی به پرداخت مجدد شهریه ندارند. توجه 1 :  زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:  ورودی تاریخ شروع حذف و اضافه ساعت شروع حذف و اضافه تاریخ پایان حذف و اضافه ساعت پایان شروع حذف و اضافه 98 و ماقبل یکشنبه 29/11/1402 09:30 یکشنبه 29/11/1402 12:00 99 یکشنبه 29/11/1402 13:00(ظهر) یکشنبه 29/11/1402 15:30  (بعد ازظهر) 1400 دو شنبه 30/11/1402 09:30 دو شنبه 30/11/1402 12:00 1401 دوشنبه30/11/1402 13:00(صبح) دوشنبه30/11/1402 15:30  (ظهر) 1402 سه شنبه01/12/1402 09:30 سه شنبه01/12/1402 12:00 لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ 29 بهمن لغایت اول اسفند حذف و اضافه دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و در تاریخ های یادشده دسترسی سایر دانشجویان به سامانه آموزش دانشگاه امکان پذیر نخواهد بود.  مثال: دانشجوی  ورودی 1400 صرفا در روز   30 بهمن در ساعات 09:30 الی 12 می توانند وارد سامانه شوند و در غیر ایام فوق مجوز ورود به سامانه را ندارند. دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها بر اساس سال ورود به دانشگاه (که در فرم مهمان ثبت نموده اند) و زمان بندی که در جدول فوق اعلام شده می توانند نسبت  به حذف و اضافه اقدام نمایند. توجه2 : دانشجویان شهریه پرداز قبل از حذف و اضافه باید از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند. توجه 3 : مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب وزارت علوم که در سایت دانشگاه قرار گرفته است، به عهده دانشجو می باشد.  توجه 4 :  دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری حذف و اضافه انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت  انجام حذف و اضافه باید نامه مخالفت با مهمانی یا  انتقالی خود را (حداکثر تا قبل از اتمام بازه حذف و اضافه دانشگاه گیلان) از دانشگاه مقصد دریافت و به آموزش دانشکده تحویل نمایند تا مجوز شرکت در حذف و اضافه برایشان صادر گردد. توجه 5 :  با  عنايت به نامه شماره 9800/86/42 معاونت محترم امور اساتيد و دروس معارف اسلامي  در دانشگاه ها ، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند. دانشجویانی که دروس حوزه اسلامی را اخذ می نمایند  باید در خصوص سقف واحدهای گذرانده ترم و تعداد دروس اخذ شده از گروه معارف با احتساب دروس حوزه اسلامی و سایر قوانین آموزشی در هر ترم بررسی لازم را انجام دهند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسئولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود. توجه 6: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده است ، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند. توجه 7:  دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1401 و 1402 لازم است قبل از حذف و اضافه نیمسال جاری حتما با استاد مشاور آموزشی خود در خصوص اخذ دروس و تعداد واحدهای انتخابی مشورت نمایند. توجه 8 :  بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند در صورت داشتن نمره ردی در درس یا دروس پیشنیاز در  کارنامه تحصیلی، دروس بعدی را بدون رعایت پیش نیازی و محدودیت تعداد دروس ، اخذ و بگذرانند. لازم به ذکر است این مصوبه مشمول دروس حذفی نمی شود، لذا به دانشجویان عزیز موکدا توصیه می گردد مفاد این بند را رعایت نمایند، در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده شخصا نسبت به حذف دروس غیرمجاز خود اقدام در غیر این صورت واحدهای اخذ شده غیرمجاز توسط آموزش حذف خواهد شد و فرصت انتخاب دروس جایگزین دلخواه از دانشجو سلب می گردد. توجه 9 : دانشجویان مقطع کارشناسی  که در نیمسال تحصیلی قبلی ممتاز ( با معدل بالای 17 ) شده اند در صورتی که  پس از حذف واحدهای درسی تعداد واحد باقی مانده(موثر) شان کمتر از  حد نصاب واحدهای درسی در یک نیمسال نباشد، می توانند در نیمسال دوم  سال تحصیلی 1403-1402  تا سقف 24 واحد درسی اخذ نمایند. توجه 10:  به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند از نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 همانند دانشجویان سایر مقاطع در صورت غیبت غیرموجه در جلسه امتحان پایان نیمسال برای دروس مذکور نمره صفر منظور خواهد شد. مصادیق غیبت موجه به شرح ذیل می باشد: فوت بستگان درجه یک ، حوادث غیر مترقبه ، مشکلات پزشکی مرجع تصمیم گیری درخصوص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجو آموزش دانشکده می باشد.   توجه 11 : با توجه به شیوه نامه های مصوب دانشگاه، دانشجویان در صورت داشتن نمره 0 (صفر) و25/0 (بیست و پنج صدم )، مشمول آیین نامه حذف دروس پاس شده در نیمسال های بعدی نخواهند شد. ضمنا با توجه به آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی برای  دانشجویان ورودی سال 1402 ، این دسته از دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیلی خود می توانند درخواست کتبی خود، مبنی بر بی اثر کردن نمره حداکثر یک درس مردودی را به آموزش دانشکده ارائه کنند مشروط به اینکه نمره مردودی آنها 0 و 25/0 نباشد. توجه 12 : مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال دوم   سال تحصیلی 1403-1402 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد :   سال ورود کارشناسی(شبانه) کارشناسی ارشد (شبانه) کارشناسی ارشد (مجازی) کارشناسی ارشد (پردیس) دکتری تخصصی (پردیس) دکتری تخصصی (شبانه) ورودی های 97 و ماقبل شهریه ثابت شهریه ثابت شهریه ثابت شهریه ثابت 45000000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) 40000000 ریال (چهل میلیون ریال) ورودی 98 و 99 7000000 ریال (هفت میلیون ریال) شهریه ثابت شهریه ثابت شهریه ثابت 45000000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) 40000000 ریال (چهل میلیون ریال) ورودی  1400 و 1401 7000000 ریال (هفت میلیون ریال) 17000000 ریال (هفده میلیون ریال) 17000000 ریال (هفده میلیون ریال) 35000000ریال (سی و پنج میلیون ریال) 45000000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) 40000000 ریال (چهل میلیون ریال) ورودی  1402و دانشجویان مهمان (کلیه ورودی ها 10000000 ریال (ده میلیون ریال ) 22000000 ریال (بیست و دو میلیون ریال) 25000000 ریال(بیست و پنج میلیون ریال) 45000000 ریال(چهل و پنج میلیون ریال) 60000000 ریال(شصت میلیون ریال) 45000000 ریال(چهل و پنج میلیون ریال)   دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد: با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند. توجه 13 : متقاضیان اخذ دروس دوره کهاد قرآنی جهت انجام امور مربوطه به جناب آقای دکتر خانی مقدم(مدیر امور فرهنگی دانشگاه) مراجعه فرمایند. توجه 14 : دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند در هر نیمسال نسبت به حذف اضطراری یک درس در بازه تعیین شده در تقویم آموزشی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می توانند در هر نیمسال نسبت به حذف اضطراری یک درس و در صورت داشتن شرایط خاص حداکثر دو درس تا یک روز قبل از برگزاری امتحان درس اقدام نمایند. توجه 15 : در بازه حذف و اضافه دانشجویان محدودیتی در تعداد اخذ و حذف دروس ندارند مشروط به اینکه با حذف درس دانشجو ظرفیت حد نصاب کلاس به زیر سقف مجاز نرسد.   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان

10 09 2023

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1402

موارد مندرج در این اطلاعیه، صرفاً برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش بوده و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون (با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان) متعاقباً اعلام خواهد شد.  ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 دانشگاه گیلان، بدین وسیله به اطلاع می رساند، ثبت نام از پذیرفته شدگان در دانشگاه گیلان طی مراحل زیر صورت می گیرد که انجام همه مراحل ثبت نام طبق برنامه زمانی اعلام شده توسط دانشگاه الزامی است. خواهشمند است پذیرفته شدگان محترم قبل از شروع مراحل ثبت نام، به سامانه استعلام مقاطع قبل به آدرس estelam.msrt.ir مراجعه و پس از ثبت اطلاعات مربوطه، کد رهگیری دریافت و در طی مراحل ثبت نام، آن را فیلد مربوطه (مقاطع تحصیلی پایه/کد رهگیری استعلام مدرک پایه)، ثبت نمایند.  مرحله 1- ثبت نام غیرحضوری از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 140​​​​​​​2/06/22 لغایت ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1402/06/26.  پذیرفته شدگان محترم می بایست قبل از ثبت نام غیرحضوری، مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در فایل پیوست را با فرمت jpeg اسکن نمایند. دریافت فایل مدارک لازم جهت اسکن. دریافت فایل فرم جایگزین مدرک کارشناسی و معدل برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد. دریافت فایل فرم معدل واحدهای گذرانده. دریافت فایل ‎راهنمای بررسی مدارک نظام وظیفه و درخواست معافیت تحصیلی‎. برای شروع فرآیند‎ ‎ثبت نام ‎ الکترونیکی ‎در دانشگاه گیلان، بر روی آدرس  سامانه ثبت نام الکترونیکی کلیک‎ ‎نمائید. ‎نام کاربری و رمز عبور، شماره ملی و شماره شناسنامه می باشد. ا-الف- در شروع ثبت نام غیرحضوری لازم است، دانشجویان ابتدا نسبت به واریز مبلغ 1/090/000 ریال (یکصدو و نه هزار تومان) بابت هزینه کارت دانشجویی، بیمه و مشاوره از طریق سامانه اقدام و سپس اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک اسکن شده را بارگذاری و نیز کلیه فرم های تعهد را تأیید نمایند و پس از تکمیل مراحل ثبت نام، گزینه" ارسال جهت بررسی" را انتخاب نمایند . 1-ب- پذیرفته شدگان می بایست مطابق موارد مندرج در این اطلاعیه، پس از انجام ثبت نام غیرحضوری، با مراجعه مجدد به سامانه مذکور، وضعیت پرونده خود را پیگیری و نسبت به رفع هرگونه نقص احتمالی -که توسط کارشناسان آموزش دانشکده ها در سامانه مذکور به آنان اعلام می گردد- اقدام  و در زمان تعیین شده برای ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک مراجعه نمایند. 1-ج- در صورت تأیید ثبت نام غیرحضوری توسط کارشناس دانشکده، دانشجو ‎شماره دانشجویی و رمز ورود خود را جهت استفاده از سامانه امور آموزشی دانشگاه دریافت ‏می‌نماید‎.‎ مرحله 2- ارائه و تحویل اصل مدارک و پیگیری درخواست تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات پذیرفته شدگان محترم پس از تأیید ثبت نام اولیه توسط دانشکده، ضروری است طبق برنامه زمانی که توسط دانشکده به آنان اعلام خواهد شد با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه و نیز اصل گواهینامه موقت و یا دانشنامه مقطع کارشناسی، طی روزهای اداری از تاریخ 1402/07/01 لغایت 1402/07/04، شخصاً به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایند. آدرس: رشت ، بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر)، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان توجه: نظر به اینکه اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی ارائه شده تا زمان فراغت از تحصیل و تسویه حساب در پرونده ضبط می شود، لازم است پذیرفته شدگان قبل از تحویل، کپی برابر اصل آنها را به تعداد دلخواه نزد خود نگهدارند. الف- برای دانش آموختگان دانشگاه آزاد در هریک از مقاطع کارشناسی و کاردانی، دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی به سامانه امور آموزشی دانشگاه به آدرس ‏sada.guilan.ac.ir‏ ورود نموده و از گزینه مکاتبات اداری/فرم های درخواست/اخذ ‏تاییدیه مدرک پایه، در قسمت نوع نامه، گزینه "ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی" را انتخاب، اطلاعات مربوطه را مطابق راهنمای سامانه تکمیل و نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.‏ •  الصاق فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر به درخواست تأییدیه و ریزنمرات، الزامی است.‏  ب- برای دانش آموختگان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هریک از مقاطع کارشناسی و کاردانی، ب-1- ضروری است صرفا شخص متقاضی از طریق پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir پس از ثبت نام اولیه، در قسمت خدمات/ اداره کل دانش آموختگان/ دریافت تاییدیه تحصیلی، اقدام به دریافت کد صحت 20 رقمی نماید. پذیرفته شدگان، در صورت داشتن دانشنامه دارای کد صحت 20 رقمی، برای هریک از مقاطع قبل، نیازی به دریافت مجدد کد صحت نداشته و لازم است طبق بند ب- 2 اقدام کنند. ب-2-سپس، از منوی خدمات،گزینه "استعلام کد صحت" را انتخاب نمایند و با ورود کد صحت 20 رقمی، بر روی عبارت "لطفا جهت دریافت فرم بر روی لینک ...." کلیک نموده و نامه تاییدیه تحصیلی را دانلود نماید. پس از آن، با ورود به سامانه سادا به آدرس sada.guilan.ac.ir، تاییدیه مذکور را در بخش امور آموزشی/اسکن دانشجویی/اسکن مدارک تکمیلی، بارگذاری نمایند. ب-3-دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی به سامانه امور آموزشی دانشگاه به آدرس ‏sada.guilan.ac.ir‏ ورود نموده و از گزینه مکاتبات اداری/فرم های درخواست/اخذ ‏تاییدیه مدرک پایه، در قسمت نوع نامه، گزینه "ریزنمرات " را انتخاب، اطلاعات مربوطه را مطابق راهنمای سامانه تکمیل و نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.‏ •  الصاق فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر به درخواست ریزنمرات، الزامی است.‏ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد که مدرک کارشناسی ایشان، ناپیوسته است، لازم است اقدامات مندرج در بندهای الف و ب فوق را حسب مورد، برای مقاطع کارشناسی و کاردانی بطور جداگانه انجام دهند. پیگیری دانشجو جهت وصول تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقاطع قبل، حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیل الزامی است.       توضیحات مهم ‏1. دانشجویان شهریه پرداز لازم است، پس از تأیید نهایی ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 1402/07/01 نسبت به پرداخت شهریه علی الحساب و قبل از امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه حساب مبلغ شهریه اقدام ‏نمایند(برای پرداخت شهریه از آدرس الکترونیکی ‏sada.guilan.ac.ir‏ با کلمه کاربری شماره دانشجویی و رمز عبوری که بعد از تأیید نهایی ثبت نام الکترونیکی به دانشجو داده می شود، اقدام گردد).‏ ‏ مبلغ پیش پرداخت شهریه برای دانشجویان دوره نوبت دوم، 22,000,000 ریال (دو میلیون و دویست هزار تومان)، دوره مجازی: 25,000,000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) و برای دوره پردیس خودگردان 45,000,000 ریال (چهارمیلیون و پانصدهزار تومان) است.‏ ‏ دانشجویان شاهد، ایثارگر و بورسیه (شهریه پرداز)، با حسابدار مربوطه هماهنگی نمایند.‏ ‏2. کلیه دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی و ثبت نام حضوری، حداکثر تا تاریخ 1402/07/04 نسبت به بررسی ثبت انتخاب واحد در سامانه آموزش دانشگاه به آدرس ‏sada.guilan.ac.ir‏ با کلمه کاربری شماره دانشجویی ‏و رمز عبوری که بعد از تایید نهایی ثبت نام الکترونیکی به ایشان داده می شود، اقدام نمایند (انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید توسط آموزش دانشکده صورت می گیرد).‏ ‏3. شروع کلاس ها همزمان با ثبت نام حضوری از هفته اول مهر ماه خواهد بود.‏ ‏4. ‏از پذیرفته‌شدگان نیمسال اول که‌ حداکثر تا تاریخ 1402/06/31 فارغ‌ التحصیل‌ نشده اند و پذیرفته شدگان نیمسال دوم که تا 1402/11/30 فارغ التحصیل نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ "کان‌ لم‌ یکن" تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ ‏آنان‌، طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد‎.‎ ‏5. عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در وقت تعیین شده برای ثبت‌نام حضوری، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. ‏6. در صورتی که بین  اطلاعات ارائه شده به سازمان سنجش، مدارک بارگذاری شده در ثبت نام الکترونیکی  و اصل مدارک ارائه شده به دانشکده مغایرتی وجود داشته باشد، مسئولیت عواقب بعدی از جمله ‏جلوگیری از ادامه تحصیل توسط دانشگاه، به عهده پذیرفته شده می باشد.‏ ‏7. بروز هرگونه مشکل ناشی از تأخیر در ثبت نام الکترونیکی، تحویل اصل مدارک، پرداخت مبالغ شهریه (مخصوص دانشجویان شهریه پرداز) و انتخاب واحد به عهده پذیرفته شده است و دانشگاه می تواند در صورت ‏عدم رفع نواقص از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری نماید.‏ ‏8. لازم است پذیرفته شدگان، کلیه مشخصات خود شامل مشخصات شناسنامه ای،.... و آدرس محل سکونت دائم خود یا خانواده خود را به طور کامل‎‏ و ‏دقیق طی فرآیند ثبت نام درج نمایند. ضمناً ضروری است در ‏صورت تغییر مشخصات، مراتب به  آموزش دانشکده اعلام شود.‏    پس از تکمیل مراحل ثبت نام غیرحضوری و دریافت شماره دانشجویی، دانشجویان محترم می بایست جهت اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام خوابگاه، از طریق سامانه معاونت دانشجویی دانشگاه اقدام نمایند. ورود به سامانه معاونت دانشجویی مشاوره و بهداشت و درمان تکمیل کارنامه های سلامت روان و سلامت جسم براساس لینک های زیر الزامی است: لینک کارنامه سلامت جسم:http://portal.saorg.ir/physicalhealth با کلیک بر لینک سامانه سلامت جسم، ضمن پر کردن پرسشنامه، با در دست داشتن کد رهگیری و آزمایشات مذکور(هموگلوبین، هماتوکریت، ویتامین د3، قند خون و tsh)برای تکمیل پرونده پزشکی خود در تاریخ هایی که اعلام خواهد شد به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه گیلان مراجعه نمایید.(لازم به ذکر است که آزمایشات مربوط به  6 ماه تا یک سال قبل هم مورد قبول می باشد.) لینک کارنامه سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth       ‏دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر، برای دریافت اطلاعیه اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک کنید.‏  جهت مشاهده آدرس دانشکده های ذیربط و شماره تماس کارشناسان مربوطه اینجا کلیک نمائید.           معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت دانشجویی دانشگاه

07 03 2020

تمدید تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه تا پایان اسفند ماه (به جز دوره های مجازی)

بنا به اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، به اطلاع می رساند برای پیشگیری از شیوع این ویروس؛ تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه گیلان (بجز کلاس های دوره های مجازی) تا پایان اسفند ماه تمدید می شود.   در این ایام همچنان خوابگاه ها و سلف سرویس های دانشجویی نیز تعطیل خواهد بود.   رئیس دانشگاه گیلان که اخیراً طی حکمی از طرف استاندار گیلان رئیس کارگروه آموزش ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا شده است اعلام کرد فعالیت های آموزشی دانشگاه گیلان غیر از دوره های مجازی تا آخر اسفند ماه تعطیل خواهد بود. این تعطیلی رسما به صورت متمرکز از طرف ستاد مدیریت کرونا اعلام خواهد شد. وی افزود: فعالیت‌های اداری، پژوهشی و فناوری دانشگاه محدودتر ادامه خواهد داشت و با رعایت شرایط خاص و تشخیص روسای دانشکده ها به صورت محدود دفاع از پایان نامه ها نیز می تواند انجام گیرد اما همچنان که قبلاً اعلام شد بازه زمانی دفاع از پایان نامه ها نیمه دوم فروردین خواهد بود و برای دانشجویانی که تا آخر فروردین دفاع نمایند جریمه تعلق نخواهد گرفت.

10 02 2020

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

(دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 نمی توانند  در حذف و اضافه شرکت نمایند انتخاب واحد این عزیزان توسط آموزش دانشکده صورت می پذیرد  ) کلیه دانشجویان برای انجام کلیه امورات آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند. کلیه دانشجویان شهریه پرداز برای حذف و اضافه لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 خود را نیز پرداخت نمایند. دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد مبالغ علی الحساب را پرداخت کرده باشند نیازی به پرداخت مجدد آن در زمان حذف و اضافه نخواهند داشت. جدول 1 : زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد: ورودی تاریخ های حذف و اضافه ساعت شروع و پایان حذف و اضافه 95 و ماقبل یکشنبه 27 بهمن 10:00(صبح)-23:59 (شب) 96 دوشنبه 28بهمن 10:00(صبح)-23:59 (شب) 97 سه شنبه 29بهمن 10:00(صبح)-23:59 (شب) 98 چهارشنبه 30بهمن 10:00(صبح)-23:59 (شب) 96 و ماقبل (تکرار) پنج شنبه 1 اسفند 00:01(یک دقیقه بامداد)-23:59 (شب) 97 و 98(تکرار) جمعه 2 اسفند 00:01(یک دقیقه بامداد)-23:59 (شب)   لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ  27 بهمن لغایت دوم  اسفند ماه حذف و اضافه دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود. مثال: دانشجوی  ورودی 97 صرفا در روزهای   29 بهمن و 2 اسفند  در ساعات ذکر شده در جدول 1 می توانند وارد سامانه شوند و در غیر ایام فوق مجوز ورود به سامانه را ندارند. توجه1 : دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها بر اساس سال ورود به دانشگاه (که در فرم مهمان ثبت نموده اند) و زمان بندی که در جدول 1  اعلام شده می توانند نسبت  به حذف و اضافه اقدام نمایند. توجه2 : دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند. توجه3 : مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو می باشد. توجه4 : بر اساس آیین نامه مصوب وزارت ، دانشجویان دوره های روزانه مقاطع کارشناسی ورودی 91 ، 92 ،97 و 98 ، کارشناسی ارشد ورودی 94 و مابعد و دکتری ورودی 95 و مابعد که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی در ترم های قبلی نشده اند در صورت اخذ مجدد باید شهریه درس مذکور را بپردازند. توجه5 : دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری انتخاب واحد و یا حذف و اضافه انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت شرکت در حذف و اضافه  باید نامه مخالفت با مهمانی و یا انتقال را ارائه نموده و با مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه به صورت مکتوب از تقاضای مهمانی و یا انتقالی انصراف دهند.. توجه 6 : بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسوولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود. توجه 7 : بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه، دانشجویان کلیه ورودی های دوره های روزانه که دروس جبرانی را اخذ می نمایند از نیمسال اول سال تحصیلی 94 ملزم به پرداخت هزینه دروس جبرانی می باشند. توجه 8: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرفا مجاز به اخذ سه درس و حذف سه درس می باشند. توجه 9: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده جهت اخذ دروس، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل  از طریق گردش کارهای الکترونیکی ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند. توجه 10: به دانشجویان گرامی توصیه می شود در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه  از تثبیت انتخاب واحد خودداری نمایند.     توجه11: مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال دوم  99-98 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد : سال ورود کارشناسی ارشد (مجازی) ورودی های 95 و ماقبل شهریه ثابت ورودی 96 شهریه ثابت ورودی 97  و 98 15000000 ریال (پانزده میلیون ریال) دانشجویان مهمان (کلیه ورودی ها ) : 15000000 ریال (پانزده میلیون ریال)   دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد و دانشجویان بورسیه (شهریه پرداز): با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند.

05 02 2020

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

لطفا در خصوص وام با واحد آموزش یا پشتیبانی فنی تماس نگیرید. شرایط و نحوه ثبت نام  وام های دانشجویی برای نیمسال دوم 98-99 ثبت نام وام های دانشجویی در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به آدرس bp.swf.ir از تاریخ 15 بهمن شروع و تا 10 اسفند ادامه دارد. تمامی دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه فوق ثبت نام نمایند. لطفاً قبل از شروع ثبت نام راهنمای تسهیلات را مطالعه نمائید. شرایط عمومی وام گیرندگان: دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئونات دانشجویی دارا بودن اولویت نیاز مالی عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی عدم اشتغال به کار اخذ حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبلی بطور متوالی سپردن سند تعهد محضری با ضامن کارمند شاغل رسمی یا پیمانی دولت، در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور مدت استفاده از وامها: کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشدناپیوسته تا ترم چهارم کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته تا ترم هشتم دانشجویان می توانند تعهد نامه محضری را از لینک سند تعهد محضری پرینت گرفته همراه با یک ضامن کارمند شاغل دولتی (رسمی یا پیمانی) به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور جهت تنظیم سند مراجعه نمایند داشتن کارت شناسایی و آخرین حکم کارگزینی برای ارائه به دفتر خانه الزامی است لطفا دقت نمائید آدرس پستی و شماره تماس ثابت و همراه دانشجو و ضامن به درستی در سند قید شود.  پس از تکمیل سند و پس از ثبت نام اینترنتی در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه، اصل سند تعهد محضری را به همراه کپی کارت ملی و کارت دانشجویی و کپی حکم کارگزینی ضامن، به اداره رفاه دانشجویی تحویل دهید.توجه: ضامن بازنشسته علاوه بر تعهد نامه محضری نیازمند گواهی کسر از حقوق از سازمان بازنشستگی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشد. نمونه فرم گواهی کسر از حقوق را از لینک مربوطه دریافت نمائید نکات مهم: هر وامی نیازمند شرایط و مدارک خاصی است،که پس از ثبت نام اینترنتی وام در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه ، مدارک مربوطه می بایست در اسرع وقت به اداره رفاه دانشجویی تحویل داده شود. دانشجویان روزانه می بایست نسبت به افتتاح حساب عابر بانک تجارت شعبه دانشگاه اقدام نموده و قبل از ثبت نام وام به اداره رفاه دانشجویی اعلام نمایند. دانشجویان روزانه متاهل(فقط آقایان) با ارائه کپی عقد نامه و کپی شناسنامه فرزندان ، علاوه بر مدارک مورد نیاز دیگر از وام تحصیلی متاهلی بهره مند می گردند وام ودیعه مسکن به دانشجویانیکه در ترم قبل مشروطی آموزشی شده اند، تعلق نمی گیرد. در صورت هرگونه سوال می توانید با همکاران اداره رفاه دانشجویی از طریق تماس با ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵ داخلی ۲۱۱۰ برای وامهای تحصیلی، مسکن، ودیعه مسکن ، تغذیه و داخلی ۲۰۸۲ برای وامهای شهریه، ضروری، وام ویژه دکتری، ازدواجو عتبات عالیات تماس حاصل فرمائید مراحل ثبت نام اینترنتی وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه: ۱- مراجعه به آدرس :bp.swf.ir ۲- دانشجویانی که برای اولین بار وارد سیستم می شوند و هیچگونه تسهیلاتی اعم از وام و خوابگاه از صندوق رفاه دریافت ننموده اند می بایست از گزینه تشکیل پرونده اطلاعات شناسنامه ای و آموزشی مقطع جدید خود را ثبت نمایند. ۳- بعداز تائید صحت اطلاعات دانشجو،توسط کارشناسان دانشگاه (حداقل ۲۴ ساعت بعد از پرکردن فرم توسط دانشجو) می بایست با مراجعه دوباره به پورتال دانشجویی و استفاده از گزینه ورود به پورتال فاز ۲ با نام کاربری و کلمه عبور "هردو در ابتدا کد ملی هستند" ، وارد سامانه شده و پس از تغییر رمز ورود و ثبت شماره همراه دانشجو ، از قسمت درخواست وام ، وام مورد نظر خود را انتخاب نموده و تائید نمائید. توجه مهم: دانشجویان روزانه می بایست پس از تشکیل پرونده در سامانه، در بانک تجارت شعبه دانشگاه افتتاح حساب نموده و شماره حساب عابر بانک خود را به اداره رفاه دانشجویی اعلام  نمایند تا امکان درخواست وام برایشان میسر گردد. "وام شهریه دانشجویان نوبت دوم به حساب دانشگاه واریز شده و به همان مقدار از شهریه آنها کسر می گردد " ۵- دانشجویانی که ترمهای گذشته از وام صندوق رفاه در همین مقطع استفاده نموده اند، کافیست از گزینه ورود به پورتال فاز ۲ درخواست وام خود را ثبت نمایند. پس از ثبت وام پیامکی مبنی بر ثبت درخواست وام برایتان ارسال می گردد. با توجه به اینکه ملاک پرداخت وام ثبت نام در سایت صندوق رفاه می باشد حتما ابتدا در سامانه مذکور ثبت نام کنید. از ثبت نام اینترنتی خود در سامانه صندوق رفاه مطمئن گردید. در صورت انجام ثبت نام اینترتی وام ، در مقابل آن در انتظار تائید دانشگاه را ملاحظه خواهید کرد. دانشجویان می بایست مدارک لازم مانند تعهد نامه محضری، کپی کارت ملی ،کپی کارت دانشجویی و مدارک مختص هر وام که در راهنمای تسهیلات عنوان شده است را در اسرع وقتو در همان بازه زمانی ثبت نام وام به اداره رفاه دانشجویی تحویل نمایند. تائید نهایی وام پس از بررسی مدارک و ثبت آن توسط همکاران اداره رفاه دانشجویی و تائید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، صورت گرفته وتاریخ  پرداخت وام ها با صندوق رفاه دانشجویان می باشد. چند نکته: ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنید دانشجویانی که تا پایان بهمن ماه  ثبت نام خود را کامل کنند و مدارک مربوطه را تحویل اداره رفاه نمایند در لیست اول ارسالی به صندوق قرار گرفته و به احتمال زیاد تا پایان اسفند وامشان واریز می گردد. فرم مربوط به تعهد نامه و گواهی کسر از حقوق را از سایت پرینت گرفته و کار مربوط به ضمانت وام را سریعتر انجام دهید. به دانشجویان روزانه شاغل وام تعلق نمی گیرد. در صورتیکه شاغل نیستید و فقط بیمه خویش فرما دارید با دریافت سوابق بیمه ای خود از سازمان تامین اجتماعی و قرارداد بیمه خود به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایید. به دانشجویان نوبت دوم (شبانه ، پردیس و مجازی) شاغل در صورت داشتن اعتبار کافی وام پرداخت می گردد. دانلود فرم‌ها شرایط ثبت نام  فرم کسر اقساط  سند تعهد  راهنمای تسهیلات روزانه  راهنمای تسهیلات شبانه  وام ضروری ویژه دکتری وام عتبات 

27 01 2020

انتخاب واحد 982: ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات: دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به اخذ درس سمینار و پایان نامه با استاد راهنمای خود در انتخاب واحد اقدام نمایند، هم چنین دانشجویان ارشدی که نیاز به تمدید پایان نامه دارند نسبت به اخذ پایان نامه اقدام نمایند. دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ورودی 98 سه درس (پایگاه داده چند رسانه ای، سیستم های توزیع شده و داده کاوی) و دانشجویان ورودی 97 دو درس (ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری و سیستم عامل پیشرفته) را اخذ نمایند. (دانشجویان می توانند سمینار را هم اخذ  نمایند).   دانشجویان ورودی 98 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت، سه درس (مدیریت زنجیره وعرضه (SCM)، سیستم های تصمیم یار هوشمند، امنیت تجارت الکترونیک) و دانشجویان ورودی 97 دو درس (محاسبات توری و مباحث ویژه) را اخذ نمایند.(دانشجویان می توانند سمینار را هم اخذ  نمایند).   تذکر مهم برای دانشجویان ارشد همه دوره ها(روزانه و مجازی): دانشجویانی که رشته کارشناسی آن ها با رشته ارشد پذیرفته شده دارای تجانس نیست ملزم به گذراندن درس جبرانی در نظر گرفته شده می باشند!   منبع: ce.guilan.ac.ir  

21 01 2020

تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

کلیه دانشجویان برای انتخاب واحد و سایر امورات آموزشی باید از آدرس اینترنتی sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند. دانشجویان شهریه پرداز برای انتخاب واحد لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسال های قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 خود را نیز پرداخت نمایند. انتخاب واحد دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 توسط آموزش دانشکده (پردیس دانشگاهی) انجام خواهد شد.   توجه یک: زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد: ورودی تاریخ های انتخاب واحد ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان 95 و ماقبل یکشنبه 1398/11/6 11:00 یکشنبه 1398/11/6 23:59 96 دوشنبه 1398/11/7 11:00 دوشنبه 1398/11/7 23:59 97 سه شنبه 1398/11/8 10:00 سه شنبه 1398/11/8 13:00 98 سه شنبه 1398/11/8 13:01 سه شنبه 1398/11/8 16:00 97 (تکرار) سه شنبه 1398/11/8 16:01 سه شنبه 1398/11/8 20:00 98 (تکرار) سه شنبه 1398/11/8 20:01 سه شنبه 1398/11/8 23:59 95 و ماقبل (تکرار) چهارشنبه 1398/11/9 00:01 چهارشنبه 1398/11/9 12:00 96 (تکرار) چهارشنبه 1398/11/9 12:01 چهارشنبه 1398/11/9 23:59 97 (تکرار) پنج شنبه 1398/11/10 00:01 پنج شنبه 1398/11/10 23:59 98 (تکرار) جمعه 1398/11/11 00:01 جمعه 1398/11/11 23:59   لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ 6 لغایت 11 بهمن ماه انتخاب واحد دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود. توجه دو: دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند. (سامانه سادا) توجه سه: مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب وزارت علوم که در سایت دانشگاه قرار گرفته است، به عهده دانشجو می باشد. توجه چهار: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرفا مجاز به اخذ و حذف سه درس می باشند. توجه پنج: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده جهت اخذ دروس، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند. توجه شش: به دانشجویان گرامی توصیه می شود در زمان انتخاب واحد از تثبیت انتخاب واحد خودداری نمایند. توجه هفت: مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال دوم 98-99 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد: سال ورود مبلغ پیش پرداخت کارشناسی ارشد مجازی (آموزش الکترونیکی) ورودی های 95 و ماقبل شهریه ثابت ورودی 96 شهریه ثابت ورودی های 97 و 98 15000000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومان)   دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد و دانشجویان بورسیه (شهریه پرداز): با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند.