در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
The following has evaluated to null or missing:
==> image_snapshot [in template "20097#20123#145727" at line 167, column 76]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${image_snapshot.getData()} [in template "20097#20123#145727" at line 167, column 74]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" />  
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18 
19 
20<!--publish view Count--> 
21<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
22<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
23<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
24<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
25<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
26<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
27<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
28<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
29 
30 
31 
32 
33<#assign AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
34<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
35<#assign journalArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
36<#assign categories = AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
37 
38 
39 
40 
41<div class="display-content"> 
42  <div class="container"> 
43    <#if .vars['reserved-article-small-image-url'].getData() != ""> 
44      <div class="main-image"> 
45        <img class="" src="${.vars['reserved-article-small-image-url'].getData()}" alt="" /> 
46      </div> 
47    </#if> 
48     
49 
50    <div class="breadcrumb-wrapper hidden-in-print-mode"> 
51      <@liferay.breadcrumbs /> 
52    </div> 
53 
54    <h6 class="sub-title">${lead.getData()}</h6> 
55 
56    <h4 class="title">${.vars['reserved-article-title'].data}</h4> 
57 
58    <div class="details"> 
59      <div class="date"> 
60        <svg> 
61          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
62        </svg> 
63        <span class="js-date" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? DD MMMM YYYY" >${publishDate}</span> 
64      </div> 
65      <div class="code"> 
66        <svg> 
67          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#bill"></use> 
68        </svg> 
69        <span>کد خبر : ${.vars['reserved-article-id'].getData()}</span> 
70      </div> 
71      <div class="visitors"> 
72        <svg> 
73          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#eye"></use> 
74        </svg> 
75        <span>تعداد بازدید : ${viewCount}</span> 
76      </div> 
77    </div> 
78 
79    <div class="article-content"> 
80      ${content.getData()} 
81    </div> 
82     
83     
84    <#if other_images?? && other_images.getSiblings()?has_content && other_images.getSiblings()[0].getData() != "" > 
85     
86	    <#assign 
87        theme_display = themeDisplay 
88  	    css_folder = theme_display.getPathThemeCss() 
89  	    javascript_folder = theme_display.getPathThemeJavaScript() 
90      /> 
91       
92      <div class="gallery-wr"> 
93       
94        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lightgallery.css" /> 
95       
96        <!-- lightgallery plugins --> 
97        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-zoom.css" /> 
98        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="${css_folder}/lightgallery/css/lg-thumbnail.css" /> 
99			  <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.umd.js"></script> 
100        <!-- Or use the minified version --> 
101        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/lightgallery.min.js"></script> 
102       
103        <!-- lightgallery plugins --> 
104        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/thumbnail/lg-thumbnail.umd.js"></script> 
105        <script src="${javascript_folder}/lightgallery/plugins/zoom/lg-zoom.umd.js"></script> 
106         
107         
108				<div id="animated-thumbnails" class="list-gallery"> 
109  				<#if other_images.getSiblings()?has_content> 
110          	<#list other_images.getSiblings() as cur_other_images> 
111          		 
112          		<a href="${cur_other_images.getData()}" data-aos="flip-left"> 
113                <img src="${cur_other_images.getData()}" /> 
114              </a> 
115          	</#list> 
116          </#if> 
117        </div> 
118 
119				<script> 
120 
121          lightGallery(document.getElementById("animated-thumbnails"), { 
122            athumbnail: true, 
123            animateThumb: !1, 
124            pager: !1, 
125            plugins: [lgZoom, lgThumbnail], 
126            hash: !1, 
127            zoomFromOrigin: !1, 
128            toggleThumb: !0, 
129            allowMediaOverlap: !0, 
130            container: ".guilan-theme .display-content .gallery-wr", 
131          }); 
132					 
133				</script> 
134				 
135        <style> 
136          .rtl .lg-outer { 
137          text-align: right; 
138
139          .lg-outer .lg-thumb-item { 
140            float: right !important; 
141
142          .lg-thumb-item img { 
143            margin: 0 !important; 
144            border-radius: 0 !important; 
145
146          .lg-container { 
147            font-family: inherit; 
148
149           
150          .gallery-wr .lg-backdrop , .gallery-wr .lg-outer { 
151            position: fixed !important; 
152
153          .gallery-wr .lg-backdrop { 
154            z-index: 1040 !important; 
155
156          .gallery-wr .lg-outer { 
157            z-index: 1050 !important; 
158
159        </style> 
160         
161      </div> 
162    </#if> 
163     
164     
165    <#if video?? && video.getData()!=""> 
166      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
167        <video style="width: 100%; border-radius : 10px" poster="${image_snapshot.getData()}" controls preload="none"> 
168         <source src="${video.getData()}" type="video/mp4"> 
169        Your browser does not support the video tag. 
170        </video> 
171      </div> 
172    </#if> 
173    <#if audio?? && audio.getData()!=""> 
174      <div class="m-auto py-3 hidden-in-print-mode" style="clear: both;max-width:50em"> 
175        <audio style="width: 100%; border-radius : 10px" controls> 
176         <source src="${audio.getData()}"> 
177        Your browser does not support the audio element. 
178        </audio> 
179      </div> 
180    </#if> 
181    <#if files?? && files.getData()!=""> 
182      <a class="sp-link-nextSibling btn btn-info hidden-in-print-mode my-3" href="${files.getData()}" download> 
183        <i class="icon-download"></i> 
184        ${languageUtil.format(locale, "download-x", "فایل", false)} 
185      </a> 
186    </#if> 
187 
188    <hr /> 
189     
190    <#if categories?has_content> 
191      <div class="categories"> 
192        <div class="title"> 
193          <svg> 
194            <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#calendar-minus"></use> 
195          </svg> 
196          <span>دسته بندی :</span> 
197        </div> 
198        <div class="items"> 
199          <#list categories as category> 
200            <div> 
201              <svg> 
202                <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#hashtag"></use> 
203              </svg> 
204              <span>${category.getName()}</span> 
205            </div> 
206          </#list> 
207        </div> 
208      </div> 
209    </#if> 
210 
211    <div class="share"> 
212      <div class="title"> 
213        <svg> 
214          <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#share"></use> 
215        </svg> 
216        <span>اشتراک گذاری</span> 
217      </div> 
218 
219      <ul class="d-flex p-0"> 
220        <li> 
221          <div onclick="window.print();"> 
222            <svg> 
223              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#receipt"></use> 
224            </svg> 
225            <span>چاپ کردن</span> 
226          </div> 
227        </li> 
228        <li> 
229          <a onclick="window.location.replace('https://web.whatsapp.com/send?text=hello')"> 
230            <svg> 
231              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#whatsapp"></use> 
232            </svg> 
233          </a> 
234        </li> 
235        <li> 
236          <a 
237            onclick="window.location.replace('https://telegram.me/share/url?url='+window.shortURL+'&text=${.vars['reserved-article-title'].data}')" 
238
239            <svg> 
240              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#send"></use> 
241            </svg> 
242          </a> 
243        </li> 
244      </ul> 
245 
246      <div class="short-link" onclick="myFunction()" onmouseout="outFunc()"> 
247        <div class="input-wr"> 
248          <div class="icon"> 
249            <svg> 
250              <use href="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/gu-icons.svg#copy-success"></use> 
251            </svg> 
252          </div> 
253          <input type="text" value="" /> 
254        </div> 
255        <div class="message"> 
256          <span>کپی در حافظه موقت</span> 
257        </div> 
258      </div> 
259       
260      <script> 
261        window.shortURL = encodeURI(document.querySelector("#ShortURL-top input").value); 
262        document.querySelector(".short-link input").value = decodeURI(shortURL); 
263         
264        function copyToClipboard(text) { 
265          var textArea = document.createElement("textarea"); 
266          textArea.style.position = "fixed"; 
267          textArea.style.top = 0; 
268          textArea.style.left = 0; 
269          textArea.style.width = "2em"; 
270          textArea.style.height = "2em"; 
271          textArea.style.padding = 0; 
272          textArea.style.border = "none"; 
273          textArea.style.outline = "none"; 
274          textArea.style.boxShadow = "none"; 
275          textArea.style.background = "transparent"; 
276          textArea.value = text; 
277          document.body.appendChild(textArea); 
278          textArea.focus(); 
279          textArea.select(); 
280          document.execCommand("copy"); 
281          document.body.removeChild(textArea); 
282
283        function myFunction() { 
284          copyToClipboard(shortURL); 
285          var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
286          tooltip.classList.add("success"); 
287          tooltip.innerHTML = "در حافظه موقت کپی شد"; 
288
289        function outFunc() { 
290          setTimeout(() => { 
291            var tooltip = document.querySelector(".short-link .message span"); 
292            tooltip.classList.remove("success"); 
293            tooltip.innerHTML = "کپی در حافظه موقت"; 
294          }, 300); 
295
296      </script> 
297       
298    </div> 
299  </div> 
300</div> 
301 
302<style> 
303.rtl .article-content * { 
304  font-family: PeydaWebFaNum !important; 
305  font-size: 1.00em !important; 
306
307.ltr .article-content * { 
308  font-family: Peydaen !important; 
309  font-size: 1.05em !important; 
310
311.display-content { 
312 padding: 4.5em 0 2em 0; 
313 font-size: 15px; 
314 overflow: hidden; 
315
316 
317.display-content .container > .title { 
318 font-weight: 600; 
319 font-size: 2em; 
320 line-height: 1.7em; 
321 color: #000000; 
322 margin-bottom: 0; 
323
324 
325.display-content .container > .sub-title { 
326 font-weight: 400; 
327 font-size: 1.312em; 
328 color: #114088; 
329 margin-bottom: 0.81em; 
330
331 
332.display-content .container .breadcrumb-wrapper { 
333 margin-bottom: 2.375em; 
334
335 
336.display-content .container .breadcrumb-wrapper .demo { 
337 font-weight: 400; 
338 font-size: 0.93em; 
339 color: #7e8aab; 
340
341 
342.display-content .container .main-image { 
343 z-index: 1; 
344 position: relative; 
345 float: left; 
346 max-width: 45%; 
347 position: relative; 
348 margin: 0em 3em 3em 0; 
349
350 
351html.ltr .display-content .container .main-image { 
352 float: right; 
353 margin: 0em 0 3em 3em; 
354
355 
356.display-content .container .main-image::before, .display-content .container .main-image::after { 
357 /*content: "";*/ 
358 position: absolute; 
359 left: 3em; 
360 right: 3.75em; 
361 height: 5em; 
362 background: #ff8134; 
363 opacity: 0.1; 
364 border-radius: 12px; 
365 top: -1.125em; 
366
367 
368.display-content .container .main-image::after { 
369 left: 3.75em; 
370 right: 3em; 
371 bottom: -1.125em; 
372 top: unset; 
373 background: #119932; 
374
375 
376.display-content .container .main-image img { 
377 filter: drop-shadow(0px 14px 44px rgba(0, 0, 0, 0.05)); 
378 border-radius: 6px; 
379 max-width: 100%; 
380
381 
382.display-content .container .details { 
383 display: flex; 
384 column-gap: 2.4em; 
385 margin: 1.375em 0; 
386 flex-wrap: wrap; 
387  row-gap: 1em; 
388
389 
390.display-content .container .details div { 
391 display: flex; 
392 align-items: center; 
393 column-gap: 0.437em; 
394
395 
396.display-content .container .details div svg { 
397 width: 1.25em; 
398 height: 1.25em; 
399
400 
401.display-content .container .details div svg use { 
402 stroke: #0391CC !important; 
403
404 
405.display-content .container .details div span { 
406 font-weight: 400; 
407 font-size: 1em; 
408 color: #0391CC; 
409
410 
411.display-content .container .article-content { 
412 font-weight: 400; 
413 font-size: 1.05em; 
414 line-height: 3em; 
415 color: #626E94; 
416
417 
418.display-content .container .gallery-wr { 
419 padding: 2.5em 0; 
420 font-size: 0.88em; 
421
422 
423.display-content .container .gallery-wr .list-gallery { 
424 display: flex; 
425 flex-wrap: wrap; 
426 justify-content: center; 
427 row-gap: 1.25em; 
428 column-gap: 1.25em; 
429
430 
431.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a { 
432 position: relative; 
433 overflow: hidden; 
434
435 
436.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a:hover::before { 
437 opacity: 1; 
438 transform: scale(1); 
439
440 
441.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a::before { 
442 content: ""; 
443 width: 100%; 
444 height: 100%; 
445 background: url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAYAAAAehFoBAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAFuSURBVHgB7ZiLbYMwEIYPqQN0BEbIBmWDskHZoOoEZYOoE5Rs0G7QDRjB2eR6Fo5kJWfjp2Sk+yQrCob/PpmHDQCCIAg+OlcHIs708wZ+Ll3XzRBBrVwdrHCfFSIJzFWu458gnCu1v7ttXxDPB7XXu20DtR5ycIzE3qlMqTPFjHCIsKolzciqEsLfTHC2NJdpauULuwpAIq6sosK+QiVkqwjvFcyRLSH8aaTH2MIpsmafE7VV14bSxEhjhZs2CUZkYPYZm5C1hGzpM9N/bkb2hhlFLdYzfb3pewFBEMqgH2cBN90ILXCoxxozcXDT+NDExIGtTc0UOuO2EDmVEMCwxY+egBRub9bRwsoEH2Z5+SCMR1rAYyOvSEHfJXQB+rEvjYm+zFwgETp2oUywMm//08EDv+ZXkfVI518Shis1PQkM1rZfOr0/EAFuj8l3JruHHDDzo50nd83J9Y3wQm0CPwvEo8/IM5TPFQRBIP4BZJehxxvkyUsAAAAASUVORK5CYII=') 
446 no-repeat center, rgba(26, 27, 29, 0.82); 
447 background-size: 2.7em 2.7em; 
448 position: absolute; 
449 opacity: 0; 
450 transform: scale(0.9); 
451 transition: all ease-in-out 0.3s; 
452
453 
454.display-content .container .gallery-wr .list-gallery a img { 
455 margin: 0 !important; 
456 border-radius: 0 !important; 
457 max-width: 100%; 
458 width: 100%; 
459 height: 11.5em; 
460 width: 11.5em; 
461 object-fit: cover; 
462
463 
464.display-content .container hr { 
465 background: rgba(115, 129, 141, 0.01); 
466 margin: 1.5em 0; 
467
468 
469.display-content .container .categories, 
470.display-content .container .share { 
471 display: flex; 
472 justify-content: space-between; 
473 flex-wrap: wrap; 
474 padding: 1.5em 0; 
475 column-gap: 1.75em; 
476 row-gap: 1.5em; 
477
478 
479.display-content .container .categories > .title, 
480.display-content .container .share > .title { 
481 display: flex; 
482 column-gap: 0.5em; 
483 align-items: center; 
484
485 
486.display-content .container .categories > .title svg, 
487.display-content .container .share > .title svg { 
488 width: 1.5em; 
489 height: 1.5em; 
490 stroke: #1a1b1d; 
491
492 
493.display-content .container .categories > .title span, 
494.display-content .container .share > .title span { 
495 font-weight: 400; 
496 font-size: 0.93em; 
497 color: #1a1b1d; 
498
499 
500.display-content .container .categories .items { 
501 display: flex; 
502
503 
504.display-content .container .categories .items > div { 
505 display: flex; 
506 align-items: center; 
507 column-gap: 0.375em; 
508
509 
510.display-content .container .categories .items > div svg { 
511 width: 1.125em; 
512 height: 1.125em; 
513 stroke: #7e8aab; 
514
515 
516.display-content .container .categories .items > div span { 
517 font-weight: 400; 
518 font-size: 1em; 
519 color: #7e8aab; 
520
521 
522.display-content .container .categories .items > div + div::before { 
523 content: "-"; 
524 margin: 0 0.875em; 
525 color: #bfc4d5; 
526 font-weight: bold; 
527 display: flex; 
528 align-items: center; 
529
530 
531.display-content .container .share .short-link { 
532 position: relative; 
533 cursor: pointer; 
534 width: fit-content; 
535
536 
537.display-content .container .share .short-link::before { 
538 content: ""; 
539 width: 100%; 
540 height: 100%; 
541 position: absolute; 
542 z-index: 1; 
543
544 
545.display-content .container .share .short-link:hover .message { 
546 transform: translate3d(0, 100%, 0); 
547 opacity: 1; 
548
549 
550.display-content .container .share .short-link .message { 
551 transition: all ease-in-out 0.2s; 
552 position: absolute; 
553 width: 100%; 
554 bottom: 0; 
555 padding-top: 0.3em; 
556 opacity: 0; 
557 pointer-events: none; 
558 z-index: -1; 
559
560 
561.display-content .container .share .short-link .message span { 
562 display: flex; 
563 justify-content: center; 
564 align-items: center; 
565 border-radius: 0.312em; 
566 color: #fff; 
567 font-size: 0.8em; 
568 height: 2.5em; 
569 background: #285eff; 
570
571 
572.display-content .container .share .short-link .message span.success { 
573 background: #29c450; 
574
575 
576.display-content .container .share .short-link .input-wr { 
577 background: #ffffff; 
578 border: 0.3px solid #bdc5dd; 
579 border-radius: 0.312em; 
580 overflow: hidden; 
581 display: flex; 
582 width: 11.5em; 
583 height: 2.812em; 
584 position: relative; 
585
586 
587.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon { 
588 background: #285eff; 
589 width: 2.25em; 
590 display: flex; 
591 align-items: center; 
592 justify-content: center; 
593 flex-shrink: 0; 
594
595 
596.display-content .container .share .short-link .input-wr .icon svg { 
597 fill: #fafbfc; 
598 width: 1.188em; 
599 height: 1.188em; 
600
601 
602.display-content .container .share .short-link .input-wr input { 
603 direction: ltr; 
604 cursor: pointer; 
605 border: 0; 
606 outline: 0; 
607 box-shadow: 0; 
608 width: 100%; 
609 padding-left: 1em; 
610 font-weight: 400; 
611 font-size: 0.75em; 
612 color: #7e8aab; 
613
614 
615.display-content .container .share ul { 
616 list-style: none; 
617 margin: 0 auto 0 0; 
618 display: flex; 
619 column-gap: 2.62em; 
620 align-items: center; 
621
622 
623html.ltr .display-content .container .share ul { 
624 margin: 0 0 0 auto; 
625
626 
627.display-content .container .share ul li { 
628 cursor: pointer; 
629
630 
631.display-content .container .share ul li svg { 
632 width: 1.5em; 
633 height: 1.5em; 
634
635 
636.display-content .container .share ul li span { 
637 font-weight: 500; 
638 font-size: 0.75em; 
639 color: #7e8aab; 
640
641 
642@media only screen and (max-width: 991px) { 
643 .display-content { 
644  font-size: 14px; 
645
646 .display-content .container { 
647  display: flex; 
648  flex-direction: column; 
649
650 .display-content .container > * { 
651  order: 5; 
652
653 .display-content .container > .breadcrumb-wrapper, 
654 .display-content .container > .sub-title, 
655 .display-content .container > .title, 
656 .display-content .container > .details { 
657  order: 1; 
658
659 .display-content .container .main-image { 
660  margin-left: 0; 
661  margin-right: 0; 
662  order: 4; 
663  max-width: unset; 
664  width: fit-content; 
665  margin: 3em auto 3em auto !important; 
666
667
668 
669@media only screen and (max-width: 767px) { 
670 .display-content { 
671  font-size: 13px; 
672
673 .display-content .container .head { 
674  padding-top: 4em; 
675
676 .display-content .container .head::before { 
677  background-position: -2.5em 1.5em; 
678
679 .display-content .container .head .title { 
680  font-size: 1.5em !important; 
681
682
683 
684@media only screen and (max-width: 575px) { 
685 .display-content { 
686  font-size: 12px; 
687
688 .display-content .container .article-content { 
689  font-size: 1.2em; 
690
691 .display-content .container .categories { 
692  font-size: 1.2em; 
693
694 .display-content .container .share { 
695  font-size: 1.3em; 
696  flex-direction: column; 
697
698 .display-content .container .share ul { 
699  margin: 0 !important; 
700  justify-content: flex-start; 
701
702
703 
704@media print { 
705 .zahra-nav, 
706 .la-news-po-2, 
707 .footer, 
708 .share , 
709 .hidden-in-print-mode { 
710  display: none !important; 
711
712
713 
714/* breadcrumb */ 
715 
716.breadcrumb-wrapper .portlet { 
717	margin-bottom:0; 
718	margin: auto; 
719
720 
721.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-header{ 
722	display:none; 
723
724 
725.breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
726	padding-left:0; 
727	padding-bottom:0; 
728
729html.rtl .breadcrumb-wrapper .portlet .portlet-content { 
730	padding-right:0; 
731
732 
733.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb { 
734	background:none; 
735	margin-bottom:0; 
736	padding:0; 
737	font-size:inherit; 
738
739.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb .breadcrumb-item+.breadcrumb-item::before { 
740 background-image: none; 
741 content: '/'; 
742	top: unset; 
743	margin-top: unset; 
744 color: #7e8aab; 
745  
746
747 
748.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
749	font-size: 1em; 
750
751 
752.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li { 
753	font-size: 1em; 
754
755 
756.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li a { 
757	text-decoration:none; 
758 color: #7e8aab; 
759 font-weight: 400; 
760 font-size: 0.93em; 
761
762 
763.breadcrumb-wrapper .portlet .breadcrumb li span.active { 
764 color: #7e8aab; 
765 font-weight: 400; 
766 font-size: 0.93em; 
767  
768	white-space: nowrap;  
769 max-width: 300px;  
770 overflow: hidden; 
771 text-overflow: ellipsis;  
772
773 
774/* breadcrumb */ 
775 
776 
777</style> 

نمایشگر دسته ای مطالب

26 11 2019

فراخوان هفته پژوهش 1398

معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی از کلیه دانشجویان علاقه مند این دانشکده (پردیس و مرکز آموزش‌های الکترونیکی) دعوت می نماید تا با ارسال چکیده مقالات خود در مراسم هفته پژوهش این دانشکده شرکت نمایند. نکات مهم: مقالات منتخب (پس از داوری) در هفته پژوهش به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهند شد. فرمت چکیده مقالات از طریق سایت پردیس دانشگاهی ، مدیران محترم گروه های آموزشی و همچنین ارسال ایمیل و یا مراجعه حضوری  به دبیرخانه همایش قابل دریافت می باشد. مهلت ارسال مقالات دانشجویی تا 10 آذر 1398 می باشد.   ||راهنمای تهیه پوستر برای روز همایش در پردیس دانشگاهی|| ||مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر|| ||برنامه زمانی ارائه‌ ‌های روز همایش در پردیس دانشگاهی|| دانلود فرمت چکیده مقاله     آدرس دبیرخانه کنفرانس: پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، طبقه دوم، دبیرخانه هفته پژوهش پردیس دانشگاهی (سایت دانشجویان دکتری). ایمیل دبیرخانه هفته پژوهش: pardis.guilan.1398@gmail.com شماره کانال اطلاع رسانی هفته پژوهش دانشگاهی پردیس در فضای مجازی:  09389828574 دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  33324521  >> معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی   منبع: وبسایت پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

16 10 2019

ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول 98-99

قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی : ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 99-98 طبق جدول زیر انجام می گیرد. شرایط عمومی  راهنمای دریافت تسهیلات راهنمای ثبت نام وام فرم تعهد نامه  گواهی کسر حقوق شرایط ضامن مبالغ مصوب وام ها 99-98 فرم های وام های صندوق رفاه دانشجویان لطفاً برای درخواست وام با واحد آموزش یا بخش فنی تماس نگیرید.   جدول زمانبندی تسهیلات نیمسال اول 99-98 صندوق رفاه دانشجویان ردیف نوع وام تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام توضیحات 1 تحصیلی 1398/7/20 1398/8/25   2 ضروری،مسکن،ودیعه مسکن،زیارت،ازدواج و... 1398/7/20 1398/8/25 وام زیارت: افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند بایست نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان ، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت ئانشجویی و ستاد عتبات،کپی صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور(پاسپورت) اقدام نمایند.(مبلغ وام برای دانشجویان مجرد10/000/000 ریال و برای دانشجویان متاهل 15/000/000 ریال می باشد) برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند،ارائه فرم تقاضای وام عتبات و کپی صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور(پاسپورت)الزامیست.(برای این دسته از دانشجویان مبلغ وام 7/000/000 ریال می باشد. 3 بنیاد علوی   1398/7/30 ثبت نام به صورت حضوری مراجعه به اداره رفاه (اعتبار محدود)   نکات مهم: 1-ثبت نام دانشجویان فقط از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir قسمت تشکیل پرونده امکانپذیر است. 2-در مرحله ثبت نام ، مشخصات سجلی با ارائه کد ملی و تاریخ تولد از سازمان ثبت احوال استعلام می گردد و چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و صحت آن وجود داشته باشد می بایست از طریق سازمان ثبت احوال کشور مرتفع گردد. 3-ثبت درخواست تسهیلات  نیز فقط از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir قسمت ورود به پورتال امکانپذیر است. 4-در مرحله ثبت درخواست مقطع تحصیلی یا درخواست وام ، مشخصات تحصیلی دانشجو از درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم متصل به سامانه های آموزشی دانشگاه ها استعلام می گردد از این رو چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و صحت آن وجود داشته باشد ، اطلاعات شما ثبت و تائید نمی گردد. از این رودر زمان ثبت اطلاعات تحصیلی در سامانه صندوق رفاه حتماً نام دانشگاه ، نام دانشکده ، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی به صورت کامل، نوع دوره (روزانه یا نوبت دوم) ، سال شروع تحصیل و نیمسال شروع تحصیل را با دقت تکمیل فرمائید. در صورت اطمینان از ورود اطلاعات صحیح علت بروز خطای عدم همخوانی ممکن است مربوط به عدم ارسال اطلاعات تحصیلی توسط سامانه آموزشی دانشگاه در درگاه وزارت علوم یا عدم بروز رسانی اطلاعات در درگاه وزارت علوم بوده و رفع مشکل توسط اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه در حال پیگیری می باشد. 5-دانشجویان روزانه شماره حساب فعال بانک تجارت خویش را بعد از ثبت اطلاعات اولیه و قبل از درخواست وام به اداره رفاه دانشجویی اعلام نمایند. 6-پس از درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir حتماً مدارک لازم از جمله تعهد نامه محضری (برای دانشجویانی که اولین بار است درخواست وام می دهند) و مدارک مربوط به هر وام که در راهنمای تسهیلات موجود است را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه طی مهلت ثبت نام وام تحویل نمایند در غیر اینصورت تایید ثبت نام وام امکانپذیر نمی باشد. 7-حتما در بازه زمانی ذکر شده ثبت نام نمایید ثبت نام بعد از تاریخ های مندرج در جدول فوق غیر قابل پیگیری است. 8-جهت پیگیری تایید یا عدم تایید وام ، به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نمایید. لطفاً برای درخواست وام با واحد آموزش یا بخش فنی تماس نگیرید.   سایت معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان

28 09 2019

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

(دانشجویان ورودی 98 نمی توانند  در حذف و اضافه شرکت نمایند انتخاب واحد این عزیزان توسط آموزش دانشکده صورت می پذیرد  ) کلیه دانشجویان برای انتخاب واحد و سایر امورات آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند. کلیه دانشجویان شهریه پرداز برای حذف و اضافه لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 خود را نیز پرداخت نمایند. جدول 1 : زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد: ورودی تاریخ حذف و اضافه ساعت شروع و پایان 95 و ماقبل یکشنبه 7 مهر 11:00 الی 23:59 96 دوشنبه 8 مهر 11:00 الی 23:59 97 سه شنبه 9 مهر 11:00 الی 23:59 97 (تکرار) چهارشنبه 10 مهر 11:00 الی 23:59 96 (تکرار) پنج شنبه 11 مهر 00:01 (بامداد) الی 23:59 95 و ماقبل جمعه 12 مهر 00:01 (بامداد) الی 23:59   لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ  7 لغایت 12 مهرماه حذف و اضافه دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و دسترسی سایر دانشجویان به سامانه امکان پذیر نخواهد بود. مثال: دانشجوی  ورودی 94 صرفا در روزهای 7 و 12 مهر ماه  و در ساعات ذکر شده در جدول 1 می توانند وارد سامانه شوند و در غیر ایام فوق مجوز ورود به سامانه را ندارند. توجه1 :دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها بر اساس سال ورود به دانشگاه (که در فرم مهمان ثبت نموده داند) و زمان بندی که در جدول 1 ، اعلام شده می توانند نسبت  به حذف و اضافه اقدام نمایند. توجه2 :دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند. توجه3 :مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو می باشد. توجه4 :بر اساس آیین نامه مصوب وزارت ، دانشجویان دوره های روزانه مقاطع کارشناسی ورودی 91 ، 92 ،97 و مابعد ، کارشناسی ارشد ورودی 94 و مابعد و دکتری ورودی 95 و مابعد که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی در ترم های قبلی نشده اند در صورت اخذ مجدد باید شهریه درس مذکور را بپردازند. توجه5 :دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری انتخاب واحد و یا حذف و اضافه انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت شرکت در حذف و اضافه  باید نامه مخالفت با مهمانی و یا انتقال را ارائه نموده و با مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه به صورت مکتوب از تقاضای مهمانی و یا انتقالی انصراف دهند.. توجه 6 : بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسوولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود. توجه 7 : بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه، دانشجویان کلیه ورودی های دوره های روزانه که دروس جبرانی را اخذ می نمایند از نیمسال اول سال تحصیلی 94 ملزم به پرداخت هزینه دروس جبرانی می باشند. توجه 8: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرفا مجاز به اخذ سه درس و حذف سه درس می باشند. توجه 9: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده جهت اخذ دروس، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل  از طریق الکترونیکی ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند. توجه 10: به دانشجویان گرامی توصیه می شود در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه  از تثبیت انتخاب واحد خودداری نمایند. توجه11: مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال اول  99-98 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر مجددا اعلام می گردد :   سال ورود مبلغ پیش پرداخت کارشناسی ارشد مجازی (آموزش الکترونیکی) ورودی های 95 و ماقبل شهریه ثابت ورودی 96 شهریه ثابت ورودی های 97 و 98 15/000/000 ریال (یک میلیون و پانصدهزار تومان)   دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد و دانشجویان بورسیه (شهریه پرداز): با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند.

27 01 2019

شروع ثبت نام وام‌های دانشجویی (نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸)

پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان جدول زمانبندی ثبت نام وامهای دانشجویی ردیف نوع وام آخرین مهلت ثبت نام و دریافت مدارک ۱ تحصیلی-ضروری-مسکن و ودیعه مسکن-زیارت-ازدواج-شهریه-تغذیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵  ۲ تحصیلی ویژه دانشجویان دکتری روزانه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷   ضروری ویژه دانشجویان دکتری روزانه ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ لطفاً به نکات زیز توجه فرمایید: حتماً راهنمای تسهیلات و راهنمای ثبت نام را مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید مدارک مورد نیاز ثبت نام وامها را از راهنمای تسهیلات مطالعه فرمایید فرمهای مورد نیاز وام  و فرم تعهد نامه محضری  را از لینک مربوطه  دانلود نمایید فقط در خواست وام آندسته دانشجویانی که ثبت نام اینترنتی وام خود را تکمیل نموده و مدارک لازمه را ارائه نمایند بررسی خواهد گردید . دانشجویانی که به هر نحوی بدهی معوقه به صندوق رفاه داشته باشند وام تعلق نمی گیرد. فقط دانشجویان دکتری که قبلا از بانک توسعه تعاون وام دریافت نمودند می توانند درخواست وام ویژه بانک توسعه تعاون را انتخاب نمایند. فقط دانشجویان دکتری ورودی های ۹۶ و ماقبل می توانند وام ضروری ویژه درخواست دهند اداره رفاه نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی مستقیم آقای مسچیان رییس اداره رفاه ۲۱۰۸ ۳۳۶۹۰۳۱۶ خانم رستگار کارشناس تسویه حساب ۲۱۰۷   خانم حسین پور کارشناس وام دانشجویی ۲۱۱۰   خانم دباغی کارشناس سند وام ۲۱۰۹   آقای سلیمی کارشناس وام دانشجویی ۲۰۸۲   ابتدا ۸-۳۳۶۹۰۴۸۵ را شماره گیری  و سپس داخلی را وارد نمایید. پشتیبانی فنی سامانه یادگیری الکترونیکی مسئولیتی در قبال پاسخگویی به سوالات وام ندارد. سایت معاونت دانشجویی لینک خبر اصلی

26 01 2019

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ (مقطع کارشناسی ارشد)

دانشجویان گرامی لیست دروس زیر صرفاً جهت آگاهی شما از دروس ارائه شده در این ترم می‌باشد. لازم است در زمان انتخاب واحد از طریق سامانه سادا اقدام به اخذ دروس مناسب خود فرمایید. هرگونه اشتباه برعهده دانشجو خواهد بود. فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک نام درس کد درس نام استاد امنیت تجارت الکترونیکی ۱۲۲۶۵۸۱۰۵ دکتر رضا ابراهیمی سیستم های تصمیم یار هوشمند ۱۲۲۶۵۸۰۱۰ دکتر ساسان حسینعلی زاده محاسبات توری ۱۲۲۶۵۸۱۲۸ دکتر اسدالله شاه بهرامی مدیریت ارتباط با مشتری ۱۲۲۶۵۸۱۰۳ دکتر ساسان حسینعلی زاده مدیریت زنجیره عرضه ۱۲۲۶۵۸۱۰۹ دکتر سیما احمدپور مهندسی فناوری اطلاعات ۲-جبرانی ۱۲۲۶۵۸۰۵ دکتر فرشید مهردوست روش تحقیق و سمینار ۱۲۲۶۵۸۱۱۱ دکتر سید محمدحسین شکریان دکتر اسدالله شاه بهرامی دکتر مهدی امینیان دکتر محمد صالحی پایان نامه ۱۲۲۶۵۸۱۱۲ دکتر حمیدرضا احمدی فر دکتر اسدالله شاه بهرامی دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل دکتر رضا ابراهیمی آتانی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  نام درس کد درس نام استاد ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتر ۱۲۲۶۸۰۰۷ دکتر فرشید مهردوست پایگاه داده های چند رسانه ای ۱۲۲۶۸۰۷۲ دکتر اسدالله شاه بهرامی داده کاوی ۱۲۲۶۸۰۷۱ دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل سیستم عامل پیشرفته ۱۲۲۶۸۰۰۴ دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل سیستم عامل جبرانی ۱۲۲۶۵۸۰۸ مهندس علی محمد نوروززاده سیستم های توزیع شده ۱۲۲۶۸۰۱۰ دکتر حمیدرضا احمدی فر سمینار ۱۲۲۶۸۰۲۰ دکتر مهدی امینیان دکتر محمدحسین شکریان دکتر اسدالله شاه بهرامی دکتر محمد صالحی پایان نامه ۱۲۲۶۸۰۲۲ دکتر اسدالله شاه بهرامی دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل دکتر حمیدرضا احمدی فر دکتر سید محمد حسین شکریان دکتر مهدی امینیان مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری نام درس کد درس نام استاد امنیت شبکه ۱۲۲۶۵۸۱۰ دکتر رضا ابراهیمی آتانی تامین کیفیت در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری ۱۲۲۶۵۸۱۶ دکتر جلیل سیفعلی هرسینی شبکه های نوری ۱۲۲۶۵۸۰۳ دکتر مهدی امینیان مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری ۱۲۲۶۵۸۱۹ دکتر سیما احمدپور مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری ۱۲۲۶۵۸۱۱ دکتر محمد صالحی مهندسی فناوری اطلاعات ۲-جبرانی ۱۲۲۶۵۸۰۶ دکتر فرشید مهردوست روش تحقیق و سمینار ۱۲۲۶۵۸۱۳ دکتر مهدی امینیان دکتر محمد صالحی دکتر سید محمدحسین شکریان دکتر اسدالله شاه بهرامی پایان نامه ۱۲۲۶۵۸۱۴ دکتر مهدی امینیان دکتر محمد صالحی دکتر سید محمدحسین شکریان دکتر حمیدرضا احمدی فر دکتر رضا ابراهیمی آتانی   مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی نام درس کد درس نام استاد انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی) ۱۲۱۳۸۰۰۵ دکتر جواد محمودی مهر ترمودینامیک پیشرفته ۱۲۱۳۸۰۰۴ دکتر کوروش جواهرده دینامیک سیالات محاسباتی ۱ ۱۲۱۳۸۰۲۳ دکتر حامد محدث دیلمی ریاضیات پیشرفته ۱ ۱۲۱۳۸۰۰۱ دکتر اسماعیل خالقی مکانیک محیط های پیوسته ۱۲۱۳۸۰۰۲ دکتر حسن اسدی گیلاکجانی محاسبات عددی پیشرفته ۱۲۱۳۸۰۰۳ دکتر محمد کلته سمینار ۱۲۱۳۸۰۰۷ دکتر رضا جمیل نیا پایان نامه ۱۲۱۳۸۰۰۰ دکتر محمد کلته دکتر کورش جواهرده دکتر حسن اسدی گیلاکجانی دکتر اسماعیل خالقی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی نام درس کد درس نام استاد ارتعاشات پیشرفته (ممتد) ۱۲۱۳۸۱۱۷ دکتر رضا انصاری خلخالی تغییر شکل فلزات ۱۲۱۳۸۱۱۹ دکتر علی باستی ریاضیات پیشرفته ۱ ۱۲۱۳۸۱۰۰ دکتر اسماعیل خالقی سمینار ۱۲۱۳۸۱۰۹ دکتر رضا جمیل نیا سیستم های اندازه گیری پیشرفته ۱۲۱۳۸۱۲۱ دکتر علی چایی بخش لنگرودی کنترل فازی ۱۲۱۳۸۱۱۳ دکتر علی جمالی مکانیک محیط های پیوسته ۱۲۱۳۸۱۰۱ دکتر حسن اسدی گیلاکجانی مباحث منتخب در طراحی کاربردی ۱۲۱۳۸۱۰۸ دکتر علی جمالی پایان نامه ۱۲۱۳۷۹۸ دکتر علی چایی بخش دکتر علی باستی دکتر رضا انصاری خلخالی دکتر حسن اسدی گیلاکجانی   آموزش زبان انگلیسی نام درس کد درس نام استاد تجزیه و تحلیل کلام ۱۶۱۲۸۰۱۲ دکتر مریم دانای طوسی جامعه شناسی زبان ۱۶۱۲۸۰۲۰ دکتر غلامحسین شعبانی روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان ۱۶۱۲۸۰۲۶ دکتر امیر مهدوی روش های تدریس مهارت های زبان ۱۶۱۲۸۰۲۵ دکتر ژاله حساس خواه زبانشناسی مقابله‌ای و تجزیه و تحلیل خطاها ۱۶۱۲۸۰۰۶ دکتر بهزاد برکت سمینار (مسایل آموزش زبان) ۱۶۱۲۸۰۱۱ دکتر عبدالرضا تحریری نگارش متون علمی دانشگاهی ۱۶۱۲۸۰۲۷ دکتر مسعود خلیلی ثابت نظریه‌های روانشناسی زبان ۱۶۱۲۸۰۲۸ دکتر بهزاد برکت پایان نامه ۱۶۱۲۸۰۳۰ دکتر تحریری دکتر دانای طوسی دکتر ژاله حساس خواه دکتر بهزاد برکت دکتر شعبانی دکتر خلیلی ثابت   ریاضی کاربردی نام درس کد درس نام استاد برنامه ریزی صحیح ۱۰۱۰۸۰۸ دکتر مازیار صلاحی کنترل خطی و غیرخطی ۱۰۱۰۸۰۹ دکتر محمد کیانپور سمینار ۱۰۱۰۸۰۰۷ دکتر فرشید مهردوست دکتر مازیار صلاحی پایان نامه ۱۰۱۰۸۰۹۰ دکتر فرشید مهردوست دکتر مازیار صلاحی دکتر محمد کیانپور دکتر حسین امینی خواه   مهندسی برق گرایش مخابرات نام درس کد درس نام استاد تئوری پیشرفته مخابرات ۱۲۱۰۸۰۰۷ دکتر غلامرضا باقرسلیمی سیستم‌های مخابرات بی‌سیم ۱۲۱۰۸۰۵۱ دکتر جلیل سیفعلی هرسینی شبکه های مخابراتی ۱۲۱۰۸۰۴۲ دکتر جلیل سیفعلی هرسینی مباحث ویژه در مهندسی برق ۲ ۱۲۱۰۸۰۲۵ دکتر غلامرضا باقرسلیمی سمینار ۱۲۱۰۸۰۲۳ دکتر غلامرضا باقرسلیمی دکتر جلیل سیفعلی هرسینی پایان نامه ۱۲۱۰۸۰۳۰ دکتر غلامرضا باقرسلیمی دکتر جلیل سیفعلی هرسینی   زبان و ادبیات فارسی نام درس کد درس نام استاد تحقیق در دستور زبان فارسی ۱۶۱۰۸۰۱۲ دکتر معصومه غیوری عربی ۲ نثر عربی ۱۶۱۰۸۰۲۲ دکتر علی صفایی نثر فارسی ۲ تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه ۱۶۱۰۸۰۱۹ دکتر محمدعلی خزانه دارلو نثر فارسی ۴ مصباح الهدایه ۱۶۱۰۸۰۲۶ دکتر رضا چراغی نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی ۱۶۱۰۸۰۱۵ دکتر ملک محمد رنجبر نظم فارسی ۳ خاقانی و نظامی ۱۶۱۰۸۰۱۶ دکتر رضا چراغی نظم فارسی ۵ گلشن راز ۱۶۱۰۸۰۲۵ دکتر معصومه غیوری سمینار ۱۶۱۰۸۰۳۰ دکتر احمد رضی پایان نامه ۱۶۱۰۸۰۳۴ دکتر محمدعلی خزانه دارلو دکتر علی صفایی دکتر محمود رنجبر دکتر رضا چراغی دکتر معصومه غیوری دکتر احمد رضی   ادبیات کودک و نوجوان نام درس کد درس نام استاد ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۱۶۱۰۱۰۱۶ دکتر فرزانه آقاپور بلاغت کاربردی ۱۶۱۰۱۰۶ دکتر رضا چراغی شعر کودک و نوجوان ۱۶۱۰۱۰۱۵ دکتر نگین صفری نژاد بی نظیر کودک و رسانه ۱۶۱۰۱۰۱۳ دکتر معصومه غیوری پایان نامه ۱۶۱۰۱۰۲۳ دکتر نگین صفری نژاد بی نظیر دکتر رضا چراغی دکتر معصومه غیوری دکتر ملک محمد رنجبر