زمان برگزاری به همراه لینک جلسات آنلاین گروه علوم و صنایع غذایی

ردیف

ساعت برگزاری کلاس

 روز برگزاری کلاس

نام استاد

نام درس

لینک ورود به کلاس آنلاین

1 ساعت 12 تا 13 شنبه نرجس ملک جانی اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی http://vu3.guilan.ac.ir/fd4003
2 ساعت 15 تا 16 شنبه رضا کریمی - علیرضا مهرگان نیکو کنترل کیفیت مواد غذایی http://vu3.guilan.ac.ir/fd4030
3 ساعت 10 تا 11 یکشنبه امیر پورفرزاد تکنولوژی غلات http://vu3.guilan.ac.ir/fd4008
4 ساعت 12 تا 13 یکشنبه سید حسین پیمان رسم فنی و نقشه کشی -ن http://vu3.guilan.ac.ir/fd4001
5 ساعت 8 تا 9 یکشنبه علیرضا مهرگان نیکو اصول بسته بندی مواد غذایی http://vu3.guilan.ac.ir/fd4002
6 ساعت 8 تا 9 یکشنبه مینا ذرات احسان زبان انگلیسی http://vu3.guilan.ac.ir/fd4038
7 ساعت 8 تا 9 یکشنبه سیامک غیبی میکروبیولوژی مواد غذایی (1) http://vu3.guilan.ac.ir/fd4014
8 ساعت 10 تا 11 دوشنبه نرجس ملک جانی اصول مهندسی صنایع غذایی(1) http://vu3.guilan.ac.ir/fd4032
9 ساعت 10 تا 11 دوشنبه حمید قربان پورلفمجانی تفسیر موضوعی قرآن http://vu3.guilan.ac.ir/fd4011
10 ساعت 12 تا 13 دوشنبه امیر پورفرزاد تکنولوژی قند http://vu3.guilan.ac.ir/fd4004
11 ساعت 8 تا 9 دوشنبه امیر پورفرزاد کاربرد کامپیوتر http://vu3.guilan.ac.ir/fd4006
12 ساعت 12 تا 13 سه شنبه علیرضا مهرگان نیکو شیمی مواد غذایی (2) http://vu3.guilan.ac.ir/fd4013
13 ساعت 14 تا 15 سه شنبه مهرداد محمدی میکروبیولوژی عمومی - ن http://vu3.guilan.ac.ir/fd4025
14 ساعت 16 تا 17 سه شنبه بهمن شریف زاده شیمی آلی- تئوری http://vu3.guilan.ac.ir/fd4016
15 ساعت 8 تا 9 سه شنبه رضا کریمی - سیامک غیبی تکنولوژی شیر و فرآورده ها http://vu3.guilan.ac.ir/fd4031
16 ساعت 8 تا 9 سه شنبه زهرا رضازاده رحیم آیادی ریاضیات 2 http://vu3.guilan.ac.ir/fd4033
17 ساعت 8 تا 9 سه شنبه علیرضا مهرگان نیکو شیمی مواد غذایی (1) http://vu3.guilan.ac.ir/fd4036
18 ساعت 10 تا 11 چهارشنبه عاطفه صبوری آمار واحتمالات http://vu3.guilan.ac.ir/fd4026
19 ساعت 13 تا 14 چهارشنبه علیرضا مهرگان نیکو اصول نگهداری مواد غذایی http://vu3.guilan.ac.ir/fd4034
20 ساعت 8 تا 9 چهارشنبه نرجس ملک جانی تکنولوژی پس از برداشت http://vu3.guilan.ac.ir/fd4017
21 ساعت 8 تا 9 چهارشنبه فاطمه اسدی شریفی دانش خانواده و جمعیت http://vu3.guilan.ac.ir/fd4009
22 ساعت10 تا 11 چهارشنبه مجید مجیدیان - سید حسین حسینی مقدم - داود بخشی تولید محصولات کشاورزی و دامی http://vu3.guilan.ac.ir/fd4037