بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده علوم ریاضی

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

احتمال 1   G111  رضا زارعی یکشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی آمار 124592 http://vu1.guilan.ac.ir/rewtdqg98y1s
احتمال 1   G2  محمد کاظمی یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه (هفته زوج) 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 127590 http://vu1.guilan.ac.ir/rpds4q224w0w
احتمال 2   G111  امیر زینل شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی آمار 125312 http://vu1.guilan.ac.ir/rc0bszroysl9
ارزیابی و مدیریت ریسک   G1  علی رضا نجفی شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه (هفته زوج) 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-ریاضی مالی 123910 http://vu1.guilan.ac.ir/r9059f6gyb8r
استنباط آماری 2   G1  رضا زارعی یکشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 125672 http://vu1.guilan.ac.ir/r0nfmtm5nb6o
اصول سیستم های عامل   G111  علی  جمالیان یکشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 128301 http://vu1.guilan.ac.ir/r7yq1plkg3y7
اصول سیستمهای کامپیوتری   G111  صادق اسکندری شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 126045 http://vu1.guilan.ac.ir/r7zn22dykymy
اقتصاد مهندسی   G111  علی  جمالیان یکشنبه 15:00 - 16:30  یکشنبه (هفته زوج) 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126016 http://vu1.guilan.ac.ir/rarbzxby4zr8
اقتصاد مهندسی   G112  علی  جمالیان یکشنبه (هفته فرد) 16:45 - 18:15  یکشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 126022 http://vu1.guilan.ac.ir/r2g9rt15r6s1
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G121  علی کریمیان یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123740 http://vu1.guilan.ac.ir/ronte3m1rt0u
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G122  علی کریمیان یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 124662 http://vu1.guilan.ac.ir/rxtht6tovd89
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G123  محمدرضا باغبان زاده یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 124663 http://vu1.guilan.ac.ir/rkeb9ncrhzsz
آزمون جامع   G101  جعفر بی آزار   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123127 http://vu1.guilan.ac.ir/rrlrdf67i84m
آزمون جامع   G102  سعید کتابچی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123128 http://vu1.guilan.ac.ir/rg4s6pmxwdc9
آزمون جامع   G103  داود خجسته سالکویه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123129 http://vu1.guilan.ac.ir/rl3p9p5appsd
آزمون جامع   G104  مازیار صلاحی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123130 http://vu1.guilan.ac.ir/r593ulmyb5hu
آزمون جامع   G105  محمد کیانپور   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123131 http://vu1.guilan.ac.ir/rowjkdkebbuy
آزمون جامع   G106  کامله نصیری ‍پیربازار   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123132 http://vu1.guilan.ac.ir/r43pvkd9p1cd
آزمون جامع   G107  حسین امینی خواه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123133 http://vu1.guilan.ac.ir/ryqv3guua699
آزمون جامع   G108  مهری  باقریان   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123134 http://vu1.guilan.ac.ir/rdakcp2s6ety
آزمون جامع   G109  فرشید مهردوست   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123135 http://vu1.guilan.ac.ir/rtiyjtqinjyn
آزمون جامع   G110  محمد رضا یاقوتی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123136 http://vu1.guilan.ac.ir/r157fdpcyu5g
آزمون جامع   G111  اسداله آسرایی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123137 http://vu1.guilan.ac.ir/r6eknd3mbrlu
آزمون جامع   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123138 http://vu1.guilan.ac.ir/ruyquefsgq27
آزمون جامع   G113  اسماعیل عزیزپور   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123139 http://vu1.guilan.ac.ir/r6m078z0hli5
آزمون جامع   G114  علی اصغر ورسه ای   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123140 http://vu1.guilan.ac.ir/rf765x3cgnab
آزمون جامع   G115  حسین سهله   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123141 http://vu1.guilan.ac.ir/r3bcr9e7szq2
آزمون جامع   G116  نصیر تقی زاده   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123142 http://vu1.guilan.ac.ir/r0p4u0r82965
آزمون جامع   G117  منصور هاشمی براگوری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123143 http://vu1.guilan.ac.ir/rv5uvgirq6oy
آزمون جامع   G118  فرهاد درستکار   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123144 http://vu1.guilan.ac.ir/rht74aarrco0
آزمون جامع   G119  عباس سهله   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123145 http://vu1.guilan.ac.ir/r8x5yat3w0zf
آزمون جامع   G120  احمد عباسی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123146 http://vu1.guilan.ac.ir/rzxbgr8gim8z
آزمون جامع   G121  اسماعیل انصاری پیری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123147 http://vu1.guilan.ac.ir/rjwywirf1b5t
آزمون جامع   G122  مرضیه شمسی یوسفی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123148 http://vu1.guilan.ac.ir/rbpqcaqddl0o
آزمون جامع   G123  داود احمدی دستجردی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123149 http://vu1.guilan.ac.ir/r90pc9x4x2ah
آزمون جامع   G124  حبیب اله انصاری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123150 http://vu1.guilan.ac.ir/rsvdlh4mxfxk
آزمون جامع   G125  ساناز لامعی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123151 http://vu1.guilan.ac.ir/rxzr8vc36zvw
آزمون جامع   G126  شهاب الدین ابراهیمی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123152 http://vu1.guilan.ac.ir/r0o3m5gcc185
آزمون جامع   G127  محمد اکبری توتکابنی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123153 http://vu1.guilan.ac.ir/rfqfw7cwf8xg
آزمون جامع   G128  پیام بحیرائی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123154 http://vu1.guilan.ac.ir/r3zx0f4jrkle
آشنایی با آمار رسمی   G116  مهرداد نوروزی فیروز شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی آمار 124603 http://vu1.guilan.ac.ir/rvwftkfbea2q
آشنایی با نظریه تصمیم   G111  امیر زینل یکشنبه (هفته زوج) 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی آمار 125303 http://vu1.guilan.ac.ir/r1z5rqm7i03t
آمار ریاضی 1   G111  حسین صمیمی حق گذار شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00 کارشناسی آمار 124570 http://vu1.guilan.ac.ir/rnlf5bzrr1vi
آموزش ریاضی   G111  کامله نصیری ‍پیربازار یکشنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123982 http://vu1.guilan.ac.ir/rxzodwbsd3e0
آنالیز حقیقی   G1  عباس سهله یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 123954 http://vu1.guilan.ac.ir/r6ktj00lmu89
آنالیز روی نیم گروهها   G1  محمد اکبری توتکابنی یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی ریاضی محض- آنالیز هارمونیک 125089 http://vu1.guilan.ac.ir/r6rvnu1x87o0
آنالیز ریاضی 1   G116  عباس سهله یکشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی آمار 125329 http://vu1.guilan.ac.ir/r4zsxkce1z8z
آنالیز ریاضی 1   G111  مرضیه شمسی یوسفی دوشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125071 http://vu1.guilan.ac.ir/rvpf13z860k3
آنالیز عددی پیشرفته   G1  جعفر بی آزار شنبه 14:45 - 15:13  دوشنبه 14:45 - 15:13 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 123815 http://vu1.guilan.ac.ir/r7x682ik12sg
آنالیز هارمونیک 2   G1  مرضیه شمسی یوسفی شنبه 09:30 - 11:15  دوشنبه 11:15 - 13:00 دکتری تخصصی ریاضی محض- آنالیز 125090 http://vu1.guilan.ac.ir/r8dsgt5qabgg
برنامه ریزی صحیح   G1  مازیار صلاحی یکشنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-بهینه سازی 123865 http://vu1.guilan.ac.ir/r93914keggdf
برنامه سازی پیشرفته   G111  صادق اسکندری یکشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126034 http://vu1.guilan.ac.ir/rmoipikd0usr
برنامه سازی پیشرفته   G112  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی یکشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126036 http://vu1.guilan.ac.ir/r5cb4uwq1w6i
بهینه سازی خطی   G111  مهری  باقریان شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه (هفته زوج) 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123976 http://vu1.guilan.ac.ir/rctbdngo910o
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 1   G1  سعید کتابچی یکشنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-بهینه سازی 123858 http://vu1.guilan.ac.ir/r35kfv82ptq6
پایان نامه   G129  حسین صمیمی حق گذار   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123247 http://vu1.guilan.ac.ir/rz4js6v7l0jg
پایان نامه   G130  امیر زینل   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123248 http://vu1.guilan.ac.ir/rc1sp0org25f
پایان نامه   G131  بهروز فتحی واجارگاه   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123249 http://vu1.guilan.ac.ir/rj3bo8i5nmho
پایان نامه   G132  رضا زارعی   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123250 http://vu1.guilan.ac.ir/r44ga2yz6n95
پایان نامه   G133  محمد صیدپیشه   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123251 http://vu1.guilan.ac.ir/rggpw31b6lgf
پایان نامه (ریاضی)   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123196 http://vu1.guilan.ac.ir/r2xkmpro4yv0
پایان نامه (ریاضی)   G113  اسماعیل عزیزپور   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123197 http://vu1.guilan.ac.ir/r25hkvwfb595
پایان نامه (ریاضی)   G114  علی اصغر ورسه ای   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123198 http://vu1.guilan.ac.ir/rf9kvoshvkmi
پایان نامه (ریاضی)   G115  حسین سهله   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123199 http://vu1.guilan.ac.ir/rjp2qhla2etb
پایان نامه (ریاضی)   G116  نصیر تقی زاده   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123200 http://vu1.guilan.ac.ir/rkb383ml90f5
پایان نامه (ریاضی)   G117  منصور هاشمی براگوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123201 http://vu1.guilan.ac.ir/rz8x192l2zoj
پایان نامه (ریاضی)   G118  فرهاد درستکار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123202 http://vu1.guilan.ac.ir/rccls866bbe6
پایان نامه (ریاضی)   G119  فرهاد درستکار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123203 http://vu1.guilan.ac.ir/r366jqgzvsky
پایان نامه (ریاضی)   G120  احمد عباسی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123204 http://vu1.guilan.ac.ir/r3ovrqdxsbel
پایان نامه (ریاضی)   G121  اسماعیل انصاری پیری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123205 http://vu1.guilan.ac.ir/r9llawnmp1pr
پایان نامه (ریاضی)   G122  مرضیه شمسی یوسفی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123206 http://vu1.guilan.ac.ir/rix9hz6dn0ch
پایان نامه (ریاضی)   G123  داود احمدی دستجردی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123207 http://vu1.guilan.ac.ir/r44a49x2iy5o
پایان نامه (ریاضی)   G124  حبیب اله انصاری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123208 http://vu1.guilan.ac.ir/r6apd0fqo4wp
پایان نامه (ریاضی)   G125  ساناز لامعی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123209 http://vu1.guilan.ac.ir/runp7ef5idfn
پایان نامه (ریاضی)   G126  شهاب الدین ابراهیمی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123210 http://vu1.guilan.ac.ir/rp5npbsj6ibm
پایان نامه (ریاضی)   G127  محمد اکبری توتکابنی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123211 http://vu1.guilan.ac.ir/rqw95l8z1aui
پایان نامه (ریاضی)   G128  پیام بحیرائی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123212 http://vu1.guilan.ac.ir/rlhxr5rhuk8u
پایان نامه (ریاضی)   G101  جعفر بی آزار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123185 http://vu1.guilan.ac.ir/rh0vuczd24fx
پایان نامه (ریاضی)   G102  سعید کتابچی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123186 http://vu1.guilan.ac.ir/rtiqhq2cravn
پایان نامه (ریاضی)   G103  داود خجسته سالکویه   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123187 http://vu1.guilan.ac.ir/rgm73ar5dscr
پایان نامه (ریاضی)   G104  مازیار صلاحی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123188 http://vu1.guilan.ac.ir/rg4d8035w5e4
پایان نامه (ریاضی)   G105  محمد کیانپور   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123189 http://vu1.guilan.ac.ir/r64qjk9zdpxd
پایان نامه (ریاضی)   G106  کامله نصیری ‍پیربازار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123190 http://vu1.guilan.ac.ir/r249m5d8whqr
پایان نامه (ریاضی)   G107  حسین امینی خواه   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123191 http://vu1.guilan.ac.ir/rkgrmu9373m4
پایان نامه (ریاضی)   G108  مهری  باقریان   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123192 http://vu1.guilan.ac.ir/rjexin9bccxu
پایان نامه (ریاضی)   G109  فرشید مهردوست   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123193 http://vu1.guilan.ac.ir/rlzxrh7jio1k
پایان نامه (ریاضی)   G110  محمد رضا یاقوتی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123194 http://vu1.guilan.ac.ir/rgwuku80wjab
پایان نامه (ریاضی)   G111  اسداله آسرایی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123195 http://vu1.guilan.ac.ir/rbgoonw1ckey
پایان نامه (ریاضی)   G130  علی رضا نجفی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 128227 http://vu1.guilan.ac.ir/rntoixtl6t38
پروژه   G102  سعید کتابچی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123253 http://vu1.guilan.ac.ir/rqn6iy9wj6ov
پروژه   G103  داود خجسته سالکویه   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123254 http://vu1.guilan.ac.ir/rr3gtg5f5d8u
پروژه   G104  مازیار صلاحی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123255 http://vu1.guilan.ac.ir/r2zva29yidqn
پروژه   G105  محمد کیانپور   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123256 http://vu1.guilan.ac.ir/rloquqn8phcb
پروژه   G106  کامله نصیری ‍پیربازار   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123257 http://vu1.guilan.ac.ir/rt2114evw8mf
پروژه   G107  حسین امینی خواه   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123258 http://vu1.guilan.ac.ir/rd2kk6vamf50
پروژه   G108  مهری  باقریان   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123259 http://vu1.guilan.ac.ir/rxmgjjxqcp4u
پروژه   G109  فرشید مهردوست   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123260 http://vu1.guilan.ac.ir/rwi67erm00uk
پروژه   G110  محمد رضا یاقوتی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123261 http://vu1.guilan.ac.ir/rz8c1l9z33b8
پروژه   G111  اسداله آسرایی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123262 http://vu1.guilan.ac.ir/rkrxxo6hpoar
پروژه   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123263 http://vu1.guilan.ac.ir/rw7zugw5lw9v
پروژه   G113  اسماعیل عزیزپور   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123264 http://vu1.guilan.ac.ir/rlj1nsneu3f1
پروژه   G116  نصیر تقی زاده   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123265 http://vu1.guilan.ac.ir/rxtfr9u1oaqa
پروژه   G117  منصور هاشمی براگوری   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123266 http://vu1.guilan.ac.ir/r9tk8k3wlz0b
پروژه   G118  فرهاد درستکار   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123267 http://vu1.guilan.ac.ir/r9s2keszcphd
پروژه   G119  عباس سهله   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123268 http://vu1.guilan.ac.ir/rhxthqby2j0r
پروژه   G120  احمد عباسی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123269 http://vu1.guilan.ac.ir/rw4tcoxas50z
پروژه   G121  اسماعیل انصاری پیری   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123270 http://vu1.guilan.ac.ir/rjyu1wi4v3nb
پروژه   G122  مرضیه شمسی یوسفی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123271 http://vu1.guilan.ac.ir/rra7mxalol77
پروژه   G123  داود احمدی دستجردی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123272 http://vu1.guilan.ac.ir/r16yho8nxq19
پروژه   G126  شهاب الدین ابراهیمی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123273 http://vu1.guilan.ac.ir/r52720apliy1
پروژه   G127  محمد اکبری توتکابنی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123274 http://vu1.guilan.ac.ir/rjzw2xhzmblm
پروژه   G128  پیام بحیرائی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123275 http://vu1.guilan.ac.ir/rytkrte9ma6l
پروژه   G150  ساناز لامعی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 126410 http://vu1.guilan.ac.ir/rzoval0v0e8g
پروژه   G151  علی رضا نجفی   کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 126419 http://vu1.guilan.ac.ir/rho1lc43e401
پروژه کارشناسی   G129  حسین صمیمی حق گذار   کارشناسی آمار 127879 http://vu1.guilan.ac.ir/roovxiwc8sno
پروژه کارشناسی   G130  امیر زینل   کارشناسی آمار 127880 http://vu1.guilan.ac.ir/rm0jw6rg70ao
پروژه کارشناسی   G131  بهروز فتحی واجارگاه   کارشناسی آمار 127881 http://vu1.guilan.ac.ir/rkps2dthmaw8
پروژه کارشناسی   G132  رضا زارعی   کارشناسی آمار 127882 http://vu1.guilan.ac.ir/roatoyguc4kn
پروژه کارشناسی   G133  محمد صیدپیشه   کارشناسی آمار 127883 http://vu1.guilan.ac.ir/rfh7kcw3361f
پروژه کارشناسی   G134  محمد کاظمی   کارشناسی آمار 127884 http://vu1.guilan.ac.ir/rl9upnubfn1g
پروژه کارشناسی آمار و کاربردها   G129  حسین صمیمی حق گذار   کارشناسی آمار و کاربردها 123276 http://vu1.guilan.ac.ir/rikn4fwxr2m0
پروژه کارشناسی آمار و کاربردها   G130  امیر زینل   کارشناسی آمار و کاربردها 123277 http://vu1.guilan.ac.ir/r4wc1iu5bt37
پروژه کارشناسی آمار و کاربردها   G131  بهروز فتحی واجارگاه   کارشناسی آمار و کاربردها 123278 http://vu1.guilan.ac.ir/rh9in7ng1bz7
پروژه کارشناسی آمار و کاربردها   G132  رضا زارعی   کارشناسی آمار و کاربردها 123279 http://vu1.guilan.ac.ir/rt8sc8rhzsds
پروژه کارشناسی آمار و کاربردها   G133  محمد صیدپیشه   کارشناسی آمار و کاربردها 123280 http://vu1.guilan.ac.ir/rn6uah0o8sa0
پروژه کارشناسی آمار و کاربردها   G135  محمد کاظمی   کارشناسی آمار و کاربردها 125665 http://vu1.guilan.ac.ir/r5nv4cb063wu
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G135  فرشید مهردوست   کارشناسی علوم کامپیوتر 123281 http://vu1.guilan.ac.ir/rz2x27ejexam
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G136  مریم سیف الدینی   کارشناسی علوم کامپیوتر 123282 http://vu1.guilan.ac.ir/rnv7z16nbafk
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G137  هاشم صابری نجفی   کارشناسی علوم کامپیوتر 123283 http://vu1.guilan.ac.ir/ru0pskxl3iw4
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G138  علی  جمالیان   کارشناسی علوم کامپیوتر 123284 http://vu1.guilan.ac.ir/rn2xd1jyd88j
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G139  صادق اسکندری   کارشناسی علوم کامپیوتر 123285 http://vu1.guilan.ac.ir/r2j1alh5hpsh
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G140  حسین امینی خواه   کارشناسی علوم کامپیوتر 123286 http://vu1.guilan.ac.ir/ra1m74pfkx2e
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر   G141  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی کارشناسی علوم کامپیوتر 123287 http://vu1.guilan.ac.ir/rruon65u3xv1
پیشنهاد رساله دکتری   G200  حسین امینی خواه - هاشم صابری نجفی دکتری تخصصی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 123184 http://vu1.guilan.ac.ir/rl8httz0m4yd
پیشنهاد رساله دکتری   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123167 http://vu1.guilan.ac.ir/ry87gl1tuj7z
پیشنهاد رساله دکتری   G113  اسماعیل عزیزپور   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123168 http://vu1.guilan.ac.ir/r7fn9eutx9at
پیشنهاد رساله دکتری   G114  علی اصغر ورسه ای   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123169 http://vu1.guilan.ac.ir/rtwe2kvzeli5
پیشنهاد رساله دکتری   G115  حسین سهله   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123170 http://vu1.guilan.ac.ir/r6fsvujy8pfw
پیشنهاد رساله دکتری   G116  نصیر تقی زاده   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123171 http://vu1.guilan.ac.ir/ruy56tkn6ywk
پیشنهاد رساله دکتری   G117  منصور هاشمی براگوری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123172 http://vu1.guilan.ac.ir/rkak9l0u784r
پیشنهاد رساله دکتری   G118  فرهاد درستکار   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123183 http://vu1.guilan.ac.ir/rnby5wwhub99
پیشنهاد رساله دکتری   G119  عباس سهله   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123173 http://vu1.guilan.ac.ir/rzrj9t4nobmm
پیشنهاد رساله دکتری   G120  احمد عباسی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123174 http://vu1.guilan.ac.ir/r8hk8q69cunn
پیشنهاد رساله دکتری   G121  اسماعیل انصاری پیری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123175 http://vu1.guilan.ac.ir/rwil5s83hjt2
پیشنهاد رساله دکتری   G122  مرضیه شمسی یوسفی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123176 http://vu1.guilan.ac.ir/r2pfi0vowbbu
پیشنهاد رساله دکتری   G123  داود احمدی دستجردی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123177 http://vu1.guilan.ac.ir/r2b8nrgg6auv
پیشنهاد رساله دکتری   G124  حبیب اله انصاری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123178 http://vu1.guilan.ac.ir/rjmo7tedr691
پیشنهاد رساله دکتری   G125  ساناز لامعی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123179 http://vu1.guilan.ac.ir/rbg8vr4wjvbd
پیشنهاد رساله دکتری   G126  شهاب الدین ابراهیمی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123180 http://vu1.guilan.ac.ir/rk8u66v8b4nr
پیشنهاد رساله دکتری   G127  محمد اکبری توتکابنی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123181 http://vu1.guilan.ac.ir/ru7iruwrl771
پیشنهاد رساله دکتری   G128  پیام بحیرائی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123182 http://vu1.guilan.ac.ir/rk7xcib4prnf
پیشنهاده رساله دکتری   G101  جعفر بی آزار   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123156 http://vu1.guilan.ac.ir/r8fduntl4x1q
پیشنهاده رساله دکتری   G102  سعید کتابچی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123157 http://vu1.guilan.ac.ir/rvhec2daj9so
پیشنهاده رساله دکتری   G103  داود خجسته سالکویه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123158 http://vu1.guilan.ac.ir/ravkpgp7n0qy
پیشنهاده رساله دکتری   G104  مازیار صلاحی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123159 http://vu1.guilan.ac.ir/rp527flfb0rn
پیشنهاده رساله دکتری   G105  محمد کیانپور   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123160 http://vu1.guilan.ac.ir/rod5dzck5phf
پیشنهاده رساله دکتری   G106  کامله نصیری ‍پیربازار   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123161 http://vu1.guilan.ac.ir/rdf7uwnxsum9
پیشنهاده رساله دکتری   G107  حسین امینی خواه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123162 http://vu1.guilan.ac.ir/rv7edjuutyrq
پیشنهاده رساله دکتری   G108  مهری  باقریان   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123163 http://vu1.guilan.ac.ir/r1byuxqrzimu
پیشنهاده رساله دکتری   G109  فرشید مهردوست   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123164 http://vu1.guilan.ac.ir/r4pyj00y5cl0
پیشنهاده رساله دکتری   G110  محمد رضا یاقوتی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123165 http://vu1.guilan.ac.ir/rmp3z52wf8lm
پیشنهاده رساله دکتری   G111  اسداله آسرایی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123166 http://vu1.guilan.ac.ir/rtqyaxqjwe1o
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G121  محمد صادق محسن زاده سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 124664 http://vu1.guilan.ac.ir/r4oalteycea1
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G122  محمد صادق محسن زاده سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 124793 http://vu1.guilan.ac.ir/rmupfids5bbj
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G123  سید علی خیرخواه علوی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125542 http://vu1.guilan.ac.ir/rxa7cq87vv5y
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G124  سید علی خیرخواه علوی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125548 http://vu1.guilan.ac.ir/rxlr8tlvd3tl
ترکیبیات و کاربردها   G111  پیام بحیرائی یکشنبه (هفته فرد) 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125060 http://vu1.guilan.ac.ir/rfqcuvfdvv55
تفسیر موضوعی قرآن   G121  حمید کوه پیما چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 126013 http://vu1.guilan.ac.ir/rzkqpuyq76nw
تفسیر موضوعی قرآن   G122  هادی بصیری چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 126030 http://vu1.guilan.ac.ir/r21wkamtr5s4
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G121  محمدرضا باغبان زاده چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 126032 http://vu1.guilan.ac.ir/rkpmhcoe8p2s
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G122  محمدرضا باغبان زاده چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 126035 http://vu1.guilan.ac.ir/rpc6he2myqqw
توپولوژی عمومی   G111  عباس سهله سه شنبه (هفته زوج) 13:15 - 14:45  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125067 http://vu1.guilan.ac.ir/ru9v372pl0wm
جبر   G111  منصور هاشمی براگوری دوشنبه 18:30 - 20:00  چهارشنبه (هفته فرد) 18:30 - 20:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 128172 http://vu1.guilan.ac.ir/rqqguk89eopf
جبر ‍پیشرفته   G111  احمد عباسی یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - جبر 125248 http://vu1.guilan.ac.ir/rm7a0kql9my1
جبر جابجایی   G1  فرهاد درستکار شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه (هفته فرد) 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - جبر 125107 http://vu1.guilan.ac.ir/rq3muwc2p57b
جبر خطی برای آمار   G113  محمد کیانپور دوشنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی آمار 125311 http://vu1.guilan.ac.ir/reloy7crz7x8
جبر خطی عددی   G111  داود خجسته سالکویه یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123971 http://vu1.guilan.ac.ir/r4lf4d75317o
حساب تغییرات و بهینه سازی1   G1  حسین امینی خواه یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123962 http://vu1.guilan.ac.ir/rm0ejxzr7fo0
حساب تغییرات و کنترل بهینه   G1  کامله نصیری ‍پیربازار یکشنبه (هفته زوج) 15:00 - 16:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-بهینه سازی 123887 http://vu1.guilan.ac.ir/rwj1i1jn331q
حل عددی معادلات انتگرال   G1  محمد رضا یاقوتی شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه (هفته زوج) 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 123838 http://vu1.guilan.ac.ir/rv0zf4qix43y
داده کاوی   G111  محمد صیدپیشه یکشنبه (هفته فرد) 13:15 - 14:45  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی آمار 125306 http://vu1.guilan.ac.ir/rtdmy2lrtssu
دانش خانواده وجمعییت   G121  محمد پورشعبانعلی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123664 http://vu1.guilan.ac.ir/rjfwntwq8xof
دانش خانواده وجمعییت   G122  هما اسکندری طاسکوه دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123679 http://vu1.guilan.ac.ir/ryipoh3ikfd0
رساله دکتری   G11111  هاشم صابری نجفی - حسین امینی خواه دکتری تخصصی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 123125 http://vu1.guilan.ac.ir/r2goncq3oigi
رساله دکتری   G129  حسین صمیمی حق گذار   دکتری تخصصی ریاضی محض- آنالیز 123123 http://vu1.guilan.ac.ir/rgd0wc3967s1
رساله دکتری   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123102 http://vu1.guilan.ac.ir/r34ezeamdw1e
رساله دکتری   G113  اسماعیل عزیزپور   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123113 http://vu1.guilan.ac.ir/r7k4y56i4y40
رساله دکتری   G116  نصیر تقی زاده   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123114 http://vu1.guilan.ac.ir/r9xi6syy021e
رساله دکتری   G117  منصور هاشمی براگوری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123115 http://vu1.guilan.ac.ir/r7h4da3aowru
رساله دکتری   G119  عباس سهله   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123116 http://vu1.guilan.ac.ir/rsbl70rajh5b
رساله دکتری   G120  احمد عباسی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123117 http://vu1.guilan.ac.ir/rbfamb3tkb4x
رساله دکتری   G121  اسماعیل انصاری پیری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123118 http://vu1.guilan.ac.ir/rqekvut192so
رساله دکتری   G123  داود احمدی دستجردی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123119 http://vu1.guilan.ac.ir/rd8srndq7ysr
رساله دکتری   G124  حبیب اله انصاری   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123120 http://vu1.guilan.ac.ir/r76q9amsjny7
رساله دکتری   G125  ساناز لامعی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123121 http://vu1.guilan.ac.ir/rwhmqequw84m
رساله دکتری   G126  شهاب الدین ابراهیمی   دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 123122 http://vu1.guilan.ac.ir/rfblxbpasryo
رساله دکتری ریاضی   G101  جعفر بی آزار   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123104 http://vu1.guilan.ac.ir/rpfz8ub8710g
رساله دکتری ریاضی   G102  سعید کتابچی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123105 http://vu1.guilan.ac.ir/rc2fs9wvn7to
رساله دکتری ریاضی   G103  داود خجسته سالکویه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123106 http://vu1.guilan.ac.ir/ro8v5ljp7opv
رساله دکتری ریاضی   G104  مازیار صلاحی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123107 http://vu1.guilan.ac.ir/r6l8z6j2eqx9
رساله دکتری ریاضی   G106  کامله نصیری ‍پیربازار   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123108 http://vu1.guilan.ac.ir/ry1u31j1jlc7
رساله دکتری ریاضی   G107  حسین امینی خواه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123109 http://vu1.guilan.ac.ir/rbnjfjcs21l3
رساله دکتری ریاضی   G109  فرشید مهردوست   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123110 http://vu1.guilan.ac.ir/r4g5mjyqx2um
رساله دکتری ریاضی   G110  محمد رضا یاقوتی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123111 http://vu1.guilan.ac.ir/r1ljdv07t2in
رساله دکتری ریاضی   G111  اسداله آسرایی   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123112 http://vu1.guilan.ac.ir/r0gp2az8ovkb
رساله دکتری ریاضی   G131  بهروز فتحی واجارگاه   دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123124 http://vu1.guilan.ac.ir/rfn3m4sfgmsz
رگرسیون 2   G111  محمد کاظمی دوشنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه (هفته زوج) 09:45 - 11:15 کارشناسی آمار 125260 http://vu1.guilan.ac.ir/r0d5qvns46zp
روش های آماری   G111  محمد صیدپیشه سه شنبه 09:45 - 11:15  (صیدپیشه ) چهارشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی آمار 125320 http://vu1.guilan.ac.ir/r1t0s6t327wx
روش های چند متغیره پیوسته 1   G111  امیر زینل شنبه 16:45 - 18:30  دوشنبه (هفته زوج) 13:15 - 14:45 کارشناسی آمار 125287 http://vu1.guilan.ac.ir/rg34dkcgna1k
روش های چند متغیره گسسته   G111  شهرام یعقوب زاده شهرستانی یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی آمار 125657 http://vu1.guilan.ac.ir/rx9m3pjxndss
روش های عددی در جبر خطی   G1  داود خجسته سالکویه شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه (هفته فرد) 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 123902 http://vu1.guilan.ac.ir/rheod6jmqqbr
روش های ناپارامتری   G111  محمد کاظمی شنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی آمار 124580 http://vu1.guilan.ac.ir/rm42mcie74zf
روش های نمونه گیری 1   G111  شهرام یعقوب زاده شهرستانی شنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی آمار 124586 http://vu1.guilan.ac.ir/rx7i6ztibvz3
ریاضی عمومی 2   G111  محمد رضا یاقوتی دوشنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی آمار 124588 http://vu1.guilan.ac.ir/rhbtz0dq89ln
ریاضی مالی 1   G1  فرشید مهردوست شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-ریاضی مالی 123906 http://vu1.guilan.ac.ir/ryr9wm0wf84f
ریاضیات عمومی 1   G111  داود احمدی دستجردی شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125036 http://vu1.guilan.ac.ir/rnlxo9v2u15l
ریاضیات عمومی 1   G112  اسماعیل عزیزپور شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه (هفته زوج) 09:45 - 11:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125037 http://vu1.guilan.ac.ir/rx9vmg58652i
ریاضیات عمومی 1   G113  مرضیه شمسی یوسفی شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125038 http://vu1.guilan.ac.ir/raiitfutosb1
ریاضیات عمومی 2   G111  مژگان اکبری خشکبیجاری شنبه 11:30 - 13:00  چهارشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125045 http://vu1.guilan.ac.ir/rqsmauelxjz5
ریاضیات عمومی 2   G112  اسماعیل عزیزپور شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه (هفته زوج) 18:30 - 20:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125046 http://vu1.guilan.ac.ir/rbp3lkaa7526
ریاضیات عمومی 3   G111  ساناز لامعی سه شنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125069 http://vu1.guilan.ac.ir/r2k627ssi2qs
زبان تخصصی   G111  محمد صیدپیشه چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی آمار 125301 http://vu1.guilan.ac.ir/rn20lnogeewz
زبان تخصصی   G111  مازیار صلاحی دوشنبه (هفته فرد) 13:15 - 14:45  چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123978 http://vu1.guilan.ac.ir/rojzds9806by
زبان تخصصی   G112  هاشم صابری نجفی سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126033 http://vu1.guilan.ac.ir/r5u7xjfe5ywr
زبان خارجی   G121  آرش رحمانی یکشنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123408 http://vu1.guilan.ac.ir/r3b1gmxof9ua
زبان خارجی   G122  آرش رحمانی یکشنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123493 http://vu1.guilan.ac.ir/riaqfhu0vbvf
زبان خارجی   G123  ریحانه اخوان محله یکشنبه 09:45 - 11:15  یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123589 http://vu1.guilan.ac.ir/rvm1p3pj7ypn
زبان خارجی   G124  وحید بصیرت یکشنبه 11:30 - 13:00  یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123594 http://vu1.guilan.ac.ir/rdu0nsbgz8d7
ساختمان داده ها و الگوریتمها   G111  مریم سیف الدینی دوشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم کامپیوتر 126044 http://vu1.guilan.ac.ir/rc829r49kyyv
سری های زمانی2   G1  حسین صمیمی حق گذار یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 125690 http://vu1.guilan.ac.ir/rxk4gborckth
سمینار   G129  حسین صمیمی حق گذار   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123242 http://vu1.guilan.ac.ir/r7hi04b6gake
سمینار   G130  امیر زینل   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123243 http://vu1.guilan.ac.ir/rafssgvvj4k0
سمینار   G131  بهروز فتحی واجارگاه   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123244 http://vu1.guilan.ac.ir/rnndctvbe34v
سمینار   G132  رضا زارعی   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123245 http://vu1.guilan.ac.ir/rfipgogbnnoi
سمینار   G133  محمد صیدپیشه   کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 123246 http://vu1.guilan.ac.ir/rnqc5un458xu
سمینار (ریاضی)   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123225 http://vu1.guilan.ac.ir/rw4kyd2hi931
سمینار (ریاضی)   G113  اسماعیل عزیزپور   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123226 http://vu1.guilan.ac.ir/ri6y3ke7ymg3
سمینار (ریاضی)   G114  علی اصغر ورسه ای   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123227 http://vu1.guilan.ac.ir/rpj8lsv9va0e
سمینار (ریاضی)   G115  حسین سهله   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123228 http://vu1.guilan.ac.ir/rnzfl2ahcyu9
سمینار (ریاضی)   G116  نصیر تقی زاده   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123229 http://vu1.guilan.ac.ir/rtvdfx9nldbe
سمینار (ریاضی)   G117  منصور هاشمی براگوری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123230 http://vu1.guilan.ac.ir/ru1gmhnwetdw
سمینار (ریاضی)   G118  فرهاد درستکار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123231 http://vu1.guilan.ac.ir/rx4j2kcsm7hb
سمینار (ریاضی)   G119  عباس سهله   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123232 http://vu1.guilan.ac.ir/rooi3ridn7ds
سمینار (ریاضی)   G120  احمد عباسی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123233 http://vu1.guilan.ac.ir/r104z7q1xymw
سمینار (ریاضی)   G121  اسماعیل انصاری پیری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123234 http://vu1.guilan.ac.ir/r6z2x6n2rz2g
سمینار (ریاضی)   G122  مرضیه شمسی یوسفی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123235 http://vu1.guilan.ac.ir/rsendssrrany
سمینار (ریاضی)   G123  داود احمدی دستجردی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123236 http://vu1.guilan.ac.ir/rvfz9bpbyxqb
سمینار (ریاضی)   G124  حبیب اله انصاری   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123237 http://vu1.guilan.ac.ir/rt0rcs24yvlj
سمینار (ریاضی)   G125  ساناز لامعی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123238 http://vu1.guilan.ac.ir/rgjkz13007xk
سمینار (ریاضی)   G126  شهاب الدین ابراهیمی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123239 http://vu1.guilan.ac.ir/re761q1p54hu
سمینار (ریاضی)   G127  محمد اکبری توتکابنی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123240 http://vu1.guilan.ac.ir/r6anb6zrum67
سمینار (ریاضی)   G128  پیام بحیرائی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی 123241 http://vu1.guilan.ac.ir/rgimc7w691qm
سمینار (ریاضی)   G101  جعفر بی آزار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123214 http://vu1.guilan.ac.ir/rh7fg55spfwf
سمینار (ریاضی)   G102  سعید کتابچی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123215 http://vu1.guilan.ac.ir/rl6ss1dgx6og
سمینار (ریاضی)   G103  داود خجسته سالکویه   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123216 http://vu1.guilan.ac.ir/rachobisbjd0
سمینار (ریاضی)   G104  مازیار صلاحی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123217 http://vu1.guilan.ac.ir/rjrx1bn1ykiu
سمینار (ریاضی)   G105  محمد کیانپور   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123218 http://vu1.guilan.ac.ir/rr6z10bhy26m
سمینار (ریاضی)   G106  کامله نصیری ‍پیربازار   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123219 http://vu1.guilan.ac.ir/ri0alxipzwc3
سمینار (ریاضی)   G107  حسین امینی خواه   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123220 http://vu1.guilan.ac.ir/r58c9c3kvyoy
سمینار (ریاضی)   G108  مهری  باقریان   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123221 http://vu1.guilan.ac.ir/r52hr8vsp7p5
سمینار (ریاضی)   G109  فرشید مهردوست   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123222 http://vu1.guilan.ac.ir/r161wvtrlyxa
سمینار (ریاضی)   G110  محمد رضا یاقوتی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123223 http://vu1.guilan.ac.ir/r2h1u2gmy6w6
سمینار (ریاضی)   G111  اسداله آسرایی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 123224 http://vu1.guilan.ac.ir/rm1hs0s95jkc
سمینار (ریاضی)   G129  علی رضا نجفی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 128214 http://vu1.guilan.ac.ir/rm0hiwsx29dm
شبکه های کامپیوتری   G111  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم کامپیوتر 126046 http://vu1.guilan.ac.ir/rdowrii0nug8
شبیه سازی پیشرفته   G1  مهری  باقریان یکشنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-بهینه سازی 123882 http://vu1.guilan.ac.ir/r9j4zujktn8k
طراحی و تحلیل الگوریتم ها   G111  مریم سیف الدینی شنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 126026 http://vu1.guilan.ac.ir/rjaujgp9tgre
طرح آزمایش های 1   G111    شنبه 13:15 - 14:45  دوشنبه (هفته فرد) 13:15 - 14:45 کارشناسی آمار 125292 http://vu1.guilan.ac.ir/rky21vt58yvm
فرآیندهای تصادفی 1   G111  بهروز فتحی واجارگاه یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی آمار 124574 http://vu1.guilan.ac.ir/rt6ua5end4pr
فرآیندهای تصادفی 2   G1  بهروز فتحی واجارگاه یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 125677 http://vu1.guilan.ac.ir/ryze2zamu0ng
فنون آماری   G1  رضا زارعی شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 125687 http://vu1.guilan.ac.ir/rkyyh58gibac
کارگاه کامپیوتر   G111  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم کامپیوتر 126048 http://vu1.guilan.ac.ir/r07qsccactpv
کارگاه کامپیوتر   G112  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم کامپیوتر 126049 http://vu1.guilan.ac.ir/r4ol09rq44vg
کارگاه کامپیوتر   G113  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 126050 http://vu1.guilan.ac.ir/re8qg996j1s7
کامپایلر   G111  صادق اسکندری یکشنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم کامپیوتر 126015 http://vu1.guilan.ac.ir/rep15xlxwer5
کنترل خطی و غیرخطی   G1  محمد کیانپور یکشنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-بهینه سازی 123923 http://vu1.guilan.ac.ir/rh4wae66lso2
کنترل کیفیت آماری   G111  شهرام یعقوب زاده شهرستانی شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 کارشناسی آمار 125309 http://vu1.guilan.ac.ir/r4r9ifurxhow
گروههای متناهی   G1  منصور هاشمی براگوری شنبه 18:30 - 20:00  دوشنبه (هفته فرد) 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - جبر 125111 http://vu1.guilan.ac.ir/rnb45618kx2h
مباحث ویژه   G2  پیام بحیرائی - فرهاد درستکار سه شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی ریاضی- ریاضی محض 125100 http://vu1.guilan.ac.ir/rrkuqh5ym636
مباحث ویژه   G3  محمد اکبری توتکابنی شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی ریاضی- ریاضی محض 125104 http://vu1.guilan.ac.ir/rxdf2ouy3azn
مباحث ویژه   G1  داود خجسته سالکویه شنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 09:45 - 11:15 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123961 http://vu1.guilan.ac.ir/rbd17s6ztl6v
مباحث ویژه   G4  محمد صیدپیشه یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 125683 http://vu1.guilan.ac.ir/r04yg7zdry9y
مباحث وی‍ژه در جبر   G5  داود احمدی دستجردی سه شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی ریاضی محض- هندسه- توپولوژی 128122 http://vu1.guilan.ac.ir/rxhf86rjjj16
مباحثی در آمار کاربردی   G116  وحید طیفوری یکشنبه 16:45 - 18:30  چهارشنبه (هفته زوج) 16:45 - 18:30 کارشناسی آمار 124560 http://vu1.guilan.ac.ir/rvxo5vvx5gu0
مباحثی در شبیه سازی کامپیوترو کاربردها   G1  فرشید مهردوست دوشنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه 08:00 - 09:30 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی 123958 http://vu1.guilan.ac.ir/rj9nbol87gz3
مباحثی در علوم کامپیوتر   G111  فرشید مهردوست یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126029 http://vu1.guilan.ac.ir/rtlc3mc15z6g
مبانی احتمال   G111  محمد محمدی چلیکدانی دوشنبه (هفته فرد) 16:45 - 18:15  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 127576 http://vu1.guilan.ac.ir/rdec9rwmyahs
مبانی احتمال   G112  محمد کاظمی دوشنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 126051 http://vu1.guilan.ac.ir/rxo6avixb0sb
مبانی آنالیز ریاضی   G111  عباس سهله شنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125076 http://vu1.guilan.ac.ir/rqugdntfmqd7
مبانی آنالیز ریاضی   G112  داود احمدی دستجردی شنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 128271 http://vu1.guilan.ac.ir/rejlrkolpavp
مبانی آنالیز عددی   G111  محمد رضا یاقوتی شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123968 http://vu1.guilan.ac.ir/r3wct4mhir3s
مبانی ترکیبیات   G111  منصور هاشمی براگوری شنبه 13:15 - 15:00  دوشنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125058 http://vu1.guilan.ac.ir/rupq3v50m78g
مبانی ترکیبیات   G112  مریم سیف الدینی شنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 126027 http://vu1.guilan.ac.ir/ry98u9bsqybi
مبانی جبر   G111  احمد عباسی شنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125052 http://vu1.guilan.ac.ir/r5hsy1eygpt4
مبانی جبر   G112  پیام بحیرائی شنبه 15:00 - 16:30  دوشنبه (هفته زوج) 16:45 - 18:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125054 http://vu1.guilan.ac.ir/r4ov5aen65lx
مبانی ریاضیات   G116  محمد اکبری توتکابنی شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه (هفته فرد) 16:45 - 18:15 کارشناسی آمار 124597 http://vu1.guilan.ac.ir/r3z562lab3i7
مبانی سیستمهای دینامیکی   G111  داود احمدی دستجردی یکشنبه 16:45 - 18:15  سه شنبه (هفته زوج) 16:45 - 18:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125074 http://vu1.guilan.ac.ir/rgm01rdzhcak
مبانی علوم ریاضی   G111  فرهاد درستکار شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125039 http://vu1.guilan.ac.ir/rorcfc8yn9q8
مبانی علوم ریاضی   G112  عباس سهله شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125040 http://vu1.guilan.ac.ir/rl6mnfofr6rn
مبانی کار آفرینی   G111  علی  جمالیان شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126031 http://vu1.guilan.ac.ir/r0fvsodjb30r
مبانی کار آفرینی   G112  علی  جمالیان شنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی علوم کامپیوتر 127878 http://vu1.guilan.ac.ir/rscjkng0x5ho
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   G111  صادق اسکندری دوشنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126038 http://vu1.guilan.ac.ir/re9eb37wvcid
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   G112  سید امیرحسین آیت الله اصفهانی طباطبایی دوشنبه 16:45 - 18:15  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126042 http://vu1.guilan.ac.ir/rjhg72gxy187
مبانی ماتریسها و جبرخطی   G111  فرهاد درستکار یکشنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125047 http://vu1.guilan.ac.ir/rmmphi3ji98e
مبانی ماتریسها و جبرخطی   G112  احمد عباسی یکشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125048 http://vu1.guilan.ac.ir/raabpmhqxr28
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها   G111  ساناز لامعی سه شنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125083 http://vu1.guilan.ac.ir/rkzy3xtaz34u
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها   G111  مریم سیف الدینی شنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126043 http://vu1.guilan.ac.ir/rltbibr0zyi2
مبانی نظریه محاسبه   G111  هاشم صابری نجفی یکشنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم کامپیوتر 126023 http://vu1.guilan.ac.ir/rpklrgvlj9ey
مبانی هوش محاسباتی   G111  علی  جمالیان شنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم کامپیوتر 126014 http://vu1.guilan.ac.ir/rfr4w3spk6pe
محاسبات آماری   G1  محمد صیدپیشه دوشنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه (هفته فرد) 16:45 - 18:15 کارشناسی آمار 127862 http://vu1.guilan.ac.ir/r0onjp5nmu8d
مدارهای منطقی   G111  مریم سیف الدینی شنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 126047 http://vu1.guilan.ac.ir/radpzuv629ik
مدارهای منطقی   G112  صادق اسکندری شنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی علوم کامپیوتر 128268 http://vu1.guilan.ac.ir/r5amzstuvx9h
مدل سازی ریاضی   G1  مازیار صلاحی یکشنبه (هفته زوج) 13:15 - 14:45  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-بهینه سازی 123874 http://vu1.guilan.ac.ir/r64u4fqyjxvk
مدلهای خطی 1   G1  امیر زینل یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی 125680 http://vu1.guilan.ac.ir/rlcg7vl8tki4
معادلات دیفرانسیل   G116  مژگان اکبری خشکبیجاری شنبه 08:00 - 09:30  چهارشنبه (هفته زوج) 09:45 - 11:15 کارشناسی آمار 125324 http://vu1.guilan.ac.ir/rwtx1u4otkim
معادلات دیفرانسیل   G111  نصیر تقی زاده دوشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه (هفته زوج) 09:45 - 11:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125041 http://vu1.guilan.ac.ir/rz0mgwi7ez0x
معادلات دیفرانسیل   G112  مژگان اکبری خشکبیجاری یکشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125043 http://vu1.guilan.ac.ir/rhcc14hb35x6
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی   G111  نصیر تقی زاده شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125044 http://vu1.guilan.ac.ir/r33w5n9lvm4i
معادلات دیفرانسیل پاره ای 1   G1  حسین امینی خواه شنبه 11:30 - 13:00  دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 123849 http://vu1.guilan.ac.ir/ry94dmme68gd
معادلات دیفرانسیل عادی 2   G1  نصیر تقی زاده شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی 123914 http://vu1.guilan.ac.ir/rv9zod2avlpy
نرم افزارهای ریاضی   G111  محمد رضا یاقوتی شنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 123973 http://vu1.guilan.ac.ir/rg06wm75q6ed
نظریه اندازه و کاربردها   G111  عباس سهله شنبه (هفته زوج) 11:30 - 13:00  دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125078 http://vu1.guilan.ac.ir/rmq401vl31sy
نظریه گراف   G1  احمد عباسی یکشنبه 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 دکتری تخصصی ریاضی محض- جبر 125085 http://vu1.guilan.ac.ir/rk4c7ct5f9zx
نظریه گراف   G1  پیام بحیرائی شنبه 16:45 - 18:15  دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - جبر 125109 http://vu1.guilan.ac.ir/ra88ag55ypij
نظریه مقدماتی اعداد   G111  پیام بحیرائی یکشنبه (هفته فرد) 11:30 - 13:00  سه شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها 125065 http://vu1.guilan.ac.ir/ryznzjbolu1n
نظریه یادگیری   G1  مازیار صلاحی - صادق اسکندری یکشنبه (هفته فرد) 13:15 - 14:45  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-علوم داده 123924 http://vu1.guilan.ac.ir/rgp8meq9t71q
یادگیری آماری   G1  فرشید مهردوست - رضا زارعی یکشنبه (هفته فرد) 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی-علوم داده 123930 http://vu1.guilan.ac.ir/rrc896lp75wm