بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده منابع طبیعی

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ارزش غذایی آبزیان و اثرات فرآوری   G6  هانیه رستم زاد سه شنبه 10:30 - 12:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی 127411 http://vu0.guilan.ac.ir/r7pbed4421l9
ارزیابی اثرات توسعه   G4  مهرداد خان محمدی سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127338 http://vu0.guilan.ac.ir/rx4htn8bow9i
ارزیابی پیامد های تغییر اقلیم   G4  سید محمود هاشمی دوشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127330 http://vu0.guilan.ac.ir/r0iybo2k2nzb
ارزیابی توان سرزمین   G4  سید محمود هاشمی شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127296 http://vu0.guilan.ac.ir/r62y8sy87iu0
ارزیابی قابلیت خاکها و اراضی   G7  سید محمود هاشمی سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127686 http://vu0.guilan.ac.ir/rl80q970mfaj
ارزیابی کیفیت و ایمنی فرآورده های شیلاتی   G6  دکتر آریا باباخانی شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی 127491 http://vu0.guilan.ac.ir/rgx4s4tgl96e
ارزیابی و حفاظت زیست بوم های آبی   G6  جاوید ایمانپور نمین سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان 127430 http://vu0.guilan.ac.ir/rjd81jjfmun0
ارزیابی و مدیریت زیستگاه   G4  رحمت زرکامی شنبه 10:35 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 127369 http://vu0.guilan.ac.ir/rcdc9i9ho90k
استفاده چند منظوره از اکوسیستم   G7  علی فضل الهی سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127698 http://vu0.guilan.ac.ir/r8e15fwvtw11
اصلاح نژاد درختان جنگلی   G1  محبوبه محبی بیجارپس - تیمور رستمی شاهراجی شنبه 09:45 - 11:15 کلاس9 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128131 http://vu0.guilan.ac.ir/ryb9a31ajxa2
اصول تکثیر و پرورش آبزیان   G6  مجید رضا خوش خلق سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127077 http://vu0.guilan.ac.ir/rn3twk8en5sm
اقتصاد جنگل   G1  زهرا امیری دوشنبه 13:00 - 14:30 کلاس3 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128011 http://vu0.guilan.ac.ir/r8jlwc5piigm
اقتصاد منابع طبیعی   G1  محمد کریم معتمد دوشنبه 08:00 - 09:30 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128042 http://vu0.guilan.ac.ir/riw2azw60qhk
اقتصاد منابع طبیعی   G7  محمد کریم معتمد دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 128097 http://vu0.guilan.ac.ir/r7zr0r1ptum3
اقیانوس شناسی   G6  جاوید ایمانپور نمین سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127075 http://vu0.guilan.ac.ir/ri87cfhu41py
اکوفیزیولوژی درختان جنگلی   G1  محبوبه محبی بیجارپس - تیمور رستمی شاهراجی شنبه 13:00 - 14:30 کلاس9 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128132 http://vu0.guilan.ac.ir/rymtqm6hki4g
اکولوژی مرتع (بوم شناسی مرتع)   G7  رحمت زرکامی چهارشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127678 http://vu0.guilan.ac.ir/rrsz4hcgbv5g
اندازه گیری درختان جنگلی   G1  امیراسلام بنیاد دوشنبه 11:30 - 13:00 آزمایشگاه GIS کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128035 http://vu0.guilan.ac.ir/rpodckj6psbj
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G11  محمد حسین میر ابوطالبی چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 126427 http://vu0.guilan.ac.ir/rf87nvsi5z6h
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G12  محمد حسین میر ابوطالبی چهارشنبه 10:30 - 12:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 126425 http://vu0.guilan.ac.ir/r30hdg8cjb5d
ایمنی کار در جنگل   G1  مهرداد نیکوی دوشنبه 08:00 - 09:30 آمفی تاتر کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل 128160 http://vu0.guilan.ac.ir/r5f7bykou3r0
آبخیزداری   G7  ادریس تقوای سلیمی دوشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127693 http://vu0.guilan.ac.ir/r5xavvewxaq7
آزمایش های منابع طبیعی   G6  جواد ترکمن شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127089 http://vu0.guilan.ac.ir/rg41rh8i0djv
آزمون جامع   G6      دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان 128258 http://vu0.guilan.ac.ir/rib9td6i7dr8
آزمون جامع   G6      دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 128257 http://vu0.guilan.ac.ir/rpfo9g7t1tlg
آسیب شناسی جنگل   G1  مهرداد قدس خواه شنبه 11:30 - 13:00 کلاس3 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128185 http://vu0.guilan.ac.ir/r0thvkqe5i1c
آمار   G4  جواد ترکمن شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127289 http://vu0.guilan.ac.ir/rvhbmhjvwuyz
آمار   G7  جواد ترکمن چهارشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127672 http://vu0.guilan.ac.ir/rv0g68g4wj6i
آمار ناپارامتریک   G1  امیراسلام بنیاد یکشنبه 11:30 - 13:00 آزمایشگاه GIS کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 128124 http://vu0.guilan.ac.ir/rmvlprw38m61
آمایش سرزمین   G4  مهرداد خان محمدی سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127332 http://vu0.guilan.ac.ir/rpqfqg587l0l
بازیافت پسماند   G4  بابک توکلی سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست 127379 http://vu0.guilan.ac.ir/rm67qsls648r
برنامه ریزی تکمیلی در جنگل   G1  ایرج حسن زاد ناورودی شنبه 08:00 - 09:30 کلاس9 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 128110 http://vu0.guilan.ac.ir/rq6v9fdxtd63
بسته بندی و بازاریابی محصولات شیلاتی   G6  هانیه رستم زاد شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127094 http://vu0.guilan.ac.ir/rrfqp7n3e709
بوم شناسی تالابها و رودخانه ها   G4  رحمت زرکامی دوشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127286 http://vu0.guilan.ac.ir/re6gth2v5peq
بوم شناسی تکاملی آبزیان   G6  مسعود ستاری چهارشنبه 08:30 - 10:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان 127396 http://vu0.guilan.ac.ir/rvxw92b7ts6b
بوم شناسی تکاملی رفتار   G4  سعید نادری یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127290 http://vu0.guilan.ac.ir/rgfvhfoiamwq
بوم شناسی دریا   G4  سید حامد موسوی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127312 http://vu0.guilan.ac.ir/rsiermkvln51
بوم شناسی سیمای سرزمین   G4  سید محمود هاشمی شنبه 08:30 - 11:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127299 http://vu0.guilan.ac.ir/ri27zpxwt36t
بوم شناسی عمومی   G6  رحمت زرکامی شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127057 http://vu0.guilan.ac.ir/rfkl1za2n9bj
بوم شناسی کمی جنگل   G1  حسن پوربابایی شنبه 08:00 - 09:30 کلاس3 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128183 http://vu0.guilan.ac.ir/r76w2vm6z89s
بوم شناسی کمی و آمار پیشرفته   G6  سید حامد موسوی سه شنبه 08:30 - 10:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان 127389 http://vu0.guilan.ac.ir/r790xno2iepk
بوم شناسی مولکولی آبزیان   G6  سید حامد موسوی چهارشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان 127475 http://vu0.guilan.ac.ir/rmlvh2ujxbr2
بوم شناسی میکروبی در اکوسیستم های آبی   G6  جاوید ایمانپور نمین چهارشنبه 10:30 - 12:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان 127393 http://vu0.guilan.ac.ir/rc9jjpyvty9s
بهداشت و ایمنی آبزیان   G6  مسعود ستاری چهارشنبه 13:00 - 15:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 127402 http://vu0.guilan.ac.ir/r2jwvr3qqosb
بهداشت، ایمنی و محیط زیست   G4  محسن محمدی گلنگش چهارشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127298 http://vu0.guilan.ac.ir/rlu67sls9m4s
بهره برداری پایدار از جنگل   G1  رامین نقدی شنبه 11:30 - 13:00 آمفی تاتر دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل 128197 http://vu0.guilan.ac.ir/r2oc64noyh08
بهره برداری جنگل   G1  مهرداد نیکوی سه شنبه 11:30 - 13:00 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128010 http://vu0.guilan.ac.ir/rr2zdhyzelms
بیماری شناسی درختان جنگلی   G1  مهرداد قدس خواه دوشنبه 11:30 - 13:00 کلاس1 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 127994 http://vu0.guilan.ac.ir/r1shltatpif2
بیوشیمی تکمیلی فراورده های آبزیان   G6  اسحق زکی پور رحیم آبادی شنبه 08:30 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی 127490 http://vu0.guilan.ac.ir/r87brt92ta8j
بیولوژی خاک های جنگلی   G1  علی صالحی یکشنبه 09:45 - 11:15 کلاس1 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128152 http://vu0.guilan.ac.ir/rfxr3hbcd6s9
پارکها و ذخیره گاههای جنگلی   G1  سید محمود هاشمی سه شنبه 08:00 - 09:30 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 127991 http://vu0.guilan.ac.ir/rmm22q01pu1u
پایان نامه   G7      کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان 128001 http://vu0.guilan.ac.ir/ret7hv0lqyct
پایان نامه   G6      کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان شیلاتی 128209 http://vu0.guilan.ac.ir/rjir6x3gud44
پایان نامه   G6      کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی 127998 http://vu0.guilan.ac.ir/rruo0o1qbdo8
پایش آلودگی محیط زیست   G4  محسن محمدی گلنگش سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست 127378 http://vu0.guilan.ac.ir/rwcw1muvclqd
پایش جمعیت های حیات وحش   G4  سعید نادری یکشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 127370 http://vu0.guilan.ac.ir/r47998i0adfo
پایش و کنترل آلودگی هوا   G4  علی احمدی ارکمی یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست 127376 http://vu0.guilan.ac.ir/ro5hmozlbq79
پویایی شناسی جمعیت   G4  سعید نادری سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 127373 http://vu0.guilan.ac.ir/ryktwhorykhg
پیامدهای عملیات مهندسی   G1  اسماعیل قجر شنبه 09:45 - 11:15 کلاس1 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل 128156 http://vu0.guilan.ac.ir/rjui01vtbg72
پیشنهاد رساله دکتری   G1      دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل 127819 http://vu0.guilan.ac.ir/r9u9o7n2p7mm
پیشنهاد عنوان رساله   G6      دکتری تخصصی بوم شناسی آبزیان 128303 http://vu0.guilan.ac.ir/res592y1cf5m
پیشنهاد عنوان رساله   G6      دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان 127985 http://vu0.guilan.ac.ir/rdwzv2gw2w0m
پیشنهاد عنوان رساله   G1      دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 128208 http://vu0.guilan.ac.ir/r8mcnbhysxng
پیمانه و متره و برآورد در پروژه های آبخیزداری   G7  وحید غلامی دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127679 http://vu0.guilan.ac.ir/ropj2m0qhg37
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G12  غلامرضا روشنفکر شنبه 10:30 - 12:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 126434 http://vu0.guilan.ac.ir/r5xc6mwgauhq
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G11  غلامرضا روشنفکر شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 126432 http://vu0.guilan.ac.ir/rcf5ujneygvm
تحقیق در عملیات در سیستم های بهره برداری جنگل   G1  رامین نقدی شنبه 13:00 - 14:30 اتاق استاد 2 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل 128198 http://vu0.guilan.ac.ir/rl0sthpkv066
تصفیه و بازیافت فاضلاب   G4  علی احمدی ارکمی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست 127381 http://vu0.guilan.ac.ir/ryzxz2xx3z0l
تغذیه پیشرفته آبزیان   G6  میرمسعود سجادی چهارشنبه 10:30 - 12:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 127401 http://vu0.guilan.ac.ir/r8vy2ydyalpc
تغذیه تکمیلی آبزیان پرورشی   G6  حمید علاف نویریان - بهرام فلاحتکار دوشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان 127479 http://vu0.guilan.ac.ir/rh8ggk8i0728
تغییر اقلیم   G4  امان محمد کلته یکشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127300 http://vu0.guilan.ac.ir/rcojnv4yy9gc
تفسیر موضوعی قرآن   G11  وجه اله سیف اللهی یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 126430 http://vu0.guilan.ac.ir/rhpqzer2weju
تفسیر موضوعی قرآن   G12  وجه اله سیف اللهی یکشنبه 10:30 - 12:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 126431 http://vu0.guilan.ac.ir/r9boxdm1ydkw
تکثیر ماهیان زینتی   G6  سید حامد موسوی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127079 http://vu0.guilan.ac.ir/recmijxe8zsf
تکثیر و پرورش آبزیان دریایی   G6  بهرام فلاحتکار سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127074 http://vu0.guilan.ac.ir/r2d9o2i86ea3
تکثیر و پرورش پیشرفته ماهیان دریایی   G6  بهرام فلاحتکار چهارشنبه 08:30 - 10:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 127400 http://vu0.guilan.ac.ir/r0u4gsxo6ytx
تکثیر و‍ پرورش تکمیلی آبزیان   G6  حمید علاف نویریان یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان 127477 http://vu0.guilan.ac.ir/rg75loo29qap
تنوع زیستی بوم سازگان های جنگلی   G1  حسن پوربابایی یکشنبه 08:00 - 09:30 کلاس9 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128148 http://vu0.guilan.ac.ir/r26odsxe3jhs
جغرافیای جنگل های جهان   G1  کامبیز طاهری آبکنار شنبه 08:00 - 09:30 آمفی تاتر کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128126 http://vu0.guilan.ac.ir/r0bcwmfu7gaa
جیره نویسی غذای آبزیان   G6  میرمسعود سجادی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127080 http://vu0.guilan.ac.ir/relsbixberbw
حقوق و قوانین منابع طبیعی   G1  مهرداد قدس خواه یکشنبه 09:45 - 11:15 کلاس3 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128038 http://vu0.guilan.ac.ir/rt4jzf8v1l66
حقوق و قوانین منابع طبیعی   G6  سعید شفیعی ثابت چهارشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127084 http://vu0.guilan.ac.ir/rut1ucn8q6da
حقوق و قوانین منابع طبیعی   G7  امان محمد کلته یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127668 http://vu0.guilan.ac.ir/rzi4lyl9ialw
خاک شناسی جنگل   G1  علی صالحی دوشنبه 11:30 - 13:00 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128009 http://vu0.guilan.ac.ir/rx5f30tfpwgm
خاکشناسی عمومی   G6    شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127090 http://vu0.guilan.ac.ir/r36o0ebia3ny
خاکشناسی عمومی   G7  علی صالحی سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127669 http://vu0.guilan.ac.ir/rtzbbftza7k5
دانش خانواده و جمعیت   G11  هما اسکندری طاسکوه چهارشنبه 08:30 - 10:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 126399 http://vu0.guilan.ac.ir/r9r908p38am6
دانش خانواده و جمعیت   G6    چهارشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127082 http://vu0.guilan.ac.ir/rssiunm99mta
درجه بندی و حفاظت چوب   G1  جواد ترکمن سه شنبه 11:30 - 13:00 کلاس3 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 127993 http://vu0.guilan.ac.ir/rqr77j5mpciw
درخت شناسی پهن برگان   G1  حسن پوربابایی یکشنبه 11:30 - 13:00 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128040 http://vu0.guilan.ac.ir/rbzqwn48xizg
درختان و درختچه ‌های ایران   G4  حسن پوربابایی دوشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127301 http://vu0.guilan.ac.ir/rt98yl1jl24i
رابطه آب ، خاک و گیاه   G7  علی فضل الهی شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127666 http://vu0.guilan.ac.ir/rsh2mdeewfab
روش های پیشرفته آماری   G4  علی بانی سه شنبه 15:00 - 17:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127368 http://vu0.guilan.ac.ir/rnqwwi8ay7sr
روش های تصمیم گیری در مدیریت جنگل   G1  اسماعیل قجر دوشنبه 11:30 - 13:00 کلاس3 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل 128179 http://vu0.guilan.ac.ir/rstfjmlf5dgs
روش های مشارکتی در مدیریت جنگل   G1  ایرج حسن زاد ناورودی دوشنبه 09:45 - 11:15 کلاس3 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل 128178 http://vu0.guilan.ac.ir/rsf091spkvw8
روش های نوین طراحی و ارزیابی شبکه جاده های جنگلی   G1  اسماعیل قجر شنبه 08:00 - 09:30 اتاق استاد 1 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل 128195 http://vu0.guilan.ac.ir/rzqx7qs5jy7s
ریاضیات عمومی   G4  آیدین نورانی چهارشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127283 http://vu0.guilan.ac.ir/r4okv5w28kus
زبان تخصصی   G7  امان محمد کلته سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127681 http://vu0.guilan.ac.ir/r9wyko0td029
زمین شناسی   G1  فرزاد ستوهیان شنبه 11:30 - 13:00 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128052 http://vu0.guilan.ac.ir/rsnx1wrpsd9l
زیست بوم های آبی ایران   G6  سید حامد موسوی چهارشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان 127488 http://vu0.guilan.ac.ir/rqxg4hrhbct3
زیست سنجی جنگل   G1  امیراسلام بنیاد شنبه 09:45 - 11:15 آزمایشگاه GIS کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 128111 http://vu0.guilan.ac.ir/r7iszv21o9f6
زیست شناسی حفاظت   G4  سعید نادری دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127313 http://vu0.guilan.ac.ir/rhzob20mdyo4
زیست فناوری پیشرفته آبزیان   G6  مجید رضا خوش خلق دوشنبه 13:00 - 14:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان 127404 http://vu0.guilan.ac.ir/rcd0673eyoel
زیست مهندسی ونگهداری جاده های جنگلی   G1  رامین نقدی دوشنبه 09:45 - 11:15 آمفی تاتر کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل 128164 http://vu0.guilan.ac.ir/r3txog34sthq
ژنتیک حفاظت   G4  حسن رجبی مهام دوشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 127372 http://vu0.guilan.ac.ir/rg11emr4iqbf
ژنتیک عمومی   G6  فرزام عجمیان دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127068 http://vu0.guilan.ac.ir/r2immqgkp4ax
ژنتیک عمومی   G4  فرزام عجمیان دوشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127280 http://vu0.guilan.ac.ir/rs2ri3j3si05
ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی   G6  مجید رضا خوش خلق یکشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان 127478 http://vu0.guilan.ac.ir/rldv50ph436d
ژنتیک و بیوتکنولوژی جنگل   G1  تیمور رستمی شاهراجی یکشنبه 09:45 - 11:15 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128007 http://vu0.guilan.ac.ir/rix3sszraqou
ژئومرفولوژی   G4  فرزاد ستوهیان سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127291 http://vu0.guilan.ac.ir/r076y1ou2qo4
ژئومرفولوژی (1) فرسایش آبی   G7  علی فضل الهی شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127667 http://vu0.guilan.ac.ir/rzlndts69tor
سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک   G7  علی فضل الهی دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127691 http://vu0.guilan.ac.ir/rdhuy166890d
سامانه اطلاعات جغرافیایی   G6  ادریس تقوای سلیمی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127081 http://vu0.guilan.ac.ir/r8okuae6zmnq
سامانه اطلاعات جغرافیایی   G7  ادریس تقوای سلیمی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127683 http://vu0.guilan.ac.ir/r426t2w9s7f8
سامانه اطلاعاتی جغرافیایی   G1  اسماعیل قجر یکشنبه 08:00 - 09:30 آزمایشگاه GIS کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128048 http://vu0.guilan.ac.ir/r94sobe5aodv
سامانه پشتیبان تصمیم گیری   G1  اسماعیل قجر شنبه 13:00 - 14:30 آمفی تاتر کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل 128157 http://vu0.guilan.ac.ir/risr0guivfk1
سنجش از دور پیشرفته در جنگل   G1  امیراسلام بنیاد دوشنبه 08:00 - 09:30 آزمایشگاه GIS دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل 128177 http://vu0.guilan.ac.ir/rr4rpjpcw6no
سنجش از دور تکمیلی   G4  مهرداد خان محمدی شنبه 08:30 - 10:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127326 http://vu0.guilan.ac.ir/rjeksaoh3bwk
سنجش از دور در جنگل   G1  امیراسلام بنیاد یکشنبه 09:45 - 11:15 آزمایشگاه GIS کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 128123 http://vu0.guilan.ac.ir/reeu9xkh89gg
سیستماتیک ماهی و سایر آبزیان   G6  مسعود ستاری شنبه 10:30 - 12:00 آزمایشگاه شیلات کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127023 http://vu0.guilan.ac.ir/remz8hb2qfnz
شناخت بیابان های ایران و جهان   G7  ادریس تقوای سلیمی سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127694 http://vu0.guilan.ac.ir/rbugp45tbp7l
شناخت منابع طبیعی   G6  محسن محمدی گلنگش شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127020 http://vu0.guilan.ac.ir/rc1iilwhrija
شناسایی گیاهان مرتعی(2)   G7  اردشیر پورنعمتی چهارشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127696 http://vu0.guilan.ac.ir/rthupjo79gid
شیمی آلی   G6  معصومه عابدینی دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127071 http://vu0.guilan.ac.ir/r8h3o18twvcr
شیمی عمومی   G1  علی احمدی ارکمی دوشنبه 09:45 - 11:15 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128046 http://vu0.guilan.ac.ir/rynrsq3r3tq5
شیمی محیط زیست   G4  علی احمدی ارکمی چهارشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127279 http://vu0.guilan.ac.ir/rrezs2m16o7d
طرح آزمایش های منابع طبیعی   G4  جواد ترکمن چهارشنبه 13:00 - 15:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127302 http://vu0.guilan.ac.ir/rlpavpfcnqth
طرح آزمایشات پیشرفته   G1  جواد ترکمن - مهرداد نیکوی دوشنبه 11:30 - 13:00 آمفی تاتر کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل 128165 http://vu0.guilan.ac.ir/rrcik3lb3ktu
طرح ریزی و طراحی تفرجگاه های طبیعی   G4  مهرداد خان محمدی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127346 http://vu0.guilan.ac.ir/rva7z1uxljpy
فارسی   G7  سمیه قربان پور دلیوند چهارشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127950 http://vu0.guilan.ac.ir/rrtiqf6w2k1r
فرایندهای حرارتی و غیر حرارتی در فرآوری آبزیان   G6  هانیه رستم زاد یکشنبه 08:15 - 10:00 اتاق استاد 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی 128423 http://vu0.guilan.ac.ir/rnamavhsnfb4
فرآورده های خمیری ماهی   G6  اسحق زکی پور رحیم آبادی سه شنبه 08:30 - 10:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی 127407 http://vu0.guilan.ac.ir/rmi5q8ay9xg5
فنون برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست   G4  سید محمود هاشمی یکشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین 127329 http://vu0.guilan.ac.ir/rg6r41hylauc
فنون جنگل شناسی   G1  کامبیز طاهری آبکنار سه شنبه 08:00 - 09:30 کلاس3 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128031 http://vu0.guilan.ac.ir/rynrr0d31syi
فیزیک عمومی   G6  نیلوفر ذوقی فومنی دوشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127066 http://vu0.guilan.ac.ir/rb0jambk70wd
فیزیولوژی جانوری   G6  سعید شفیعی ثابت یکشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127062 http://vu0.guilan.ac.ir/r0256wury3f0
فیزیولوژی رفتار آبزیان   G6  مسعود ستاری چهارشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان 127433 http://vu0.guilan.ac.ir/rt3bste4l8nj
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G5  بابک توکلی یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127322 http://vu0.guilan.ac.ir/rv678ebpleyq
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G4  فرزاد ستوهیان یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127321 http://vu0.guilan.ac.ir/r73kvjxbtyak
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G8  مهرداد خان محمدی چهارشنبه 18:00 - 20:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 128088 http://vu0.guilan.ac.ir/r0u91pp948yh
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G7  محسن محمدی گلنگش یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127324 http://vu0.guilan.ac.ir/rrcvxlflvukj
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G3  سعید نادری یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127319 http://vu0.guilan.ac.ir/r4q5b3wxm85h
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G6  سید محمود هاشمی یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127323 http://vu0.guilan.ac.ir/refhm72rv3ga
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G1  علی احمدی ارکمی شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127317 http://vu0.guilan.ac.ir/rte4epr08ecj
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2 پروژه)   G2  رحمت زرکامی شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127318 http://vu0.guilan.ac.ir/rm7txis7o1be
کاربرد رایانه در علوم شیلاتی   G6  سعید شفیعی ثابت شنبه 09:00 - 11:00 مرکز رایانه کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان 127486 http://vu0.guilan.ac.ir/raqy49wu5yib
کارتوگرافی   G4  ادریس تقوای سلیمی سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127955 http://vu0.guilan.ac.ir/rr7grk87fokh
کشت و تکثیر گیاهان مرتعی   G7  اردشیر پورنعمتی چهارشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127685 http://vu0.guilan.ac.ir/ryba206hftb3
کنترل بیولوژیک در جنگل   G1  مهرداد قدس خواه یکشنبه 13:00 - 14:30 کلاس1 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128153 http://vu0.guilan.ac.ir/r0u1cajujegq
کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی   G6  دکتر آریا باباخانی یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127058 http://vu0.guilan.ac.ir/rotypr57hsvv
گیاه شناسی میدانی   G4  فاضل خداپرست سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127292 http://vu0.guilan.ac.ir/rznmwg8dqwkm
لیمنولوژی   G6  اکبر نصراله زاده یکشنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127050 http://vu0.guilan.ac.ir/rmjjzqf1jeia
لیمونولوژی تکمیلی   G6  جاوید ایمانپور نمین سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان 127428 http://vu0.guilan.ac.ir/rpkxukr2w7ol
مبانی ارزش گذاری اقتصادی کارکرد اکوسیستمی   G7  مائده قربان پور دلیوند چهارشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127670 http://vu0.guilan.ac.ir/rmw6693eh80p
مبانی جنگل شناسی   G1  کامبیز طاهری آبکنار یکشنبه 11:30 - 13:00 کلاس1 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128050 http://vu0.guilan.ac.ir/rsncspx9205a
مبانی جنگلداری   G1  ایرج حسن زاد ناورودی یکشنبه 11:30 - 13:00 کلاس3 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128008 http://vu0.guilan.ac.ir/r3xuxic397w3
مبانی جنگلشناسی خارج از شمال   G1  کامبیز طاهری آبکنار دوشنبه 09:45 - 11:15 کلاس1 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 127823 http://vu0.guilan.ac.ir/r5qsce4k1uds
مبانی سنجش از دور   G6  امیراسلام بنیاد شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127022 http://vu0.guilan.ac.ir/rpbwkviwfyyr
مبانی سنجش از دور   G4  مهرداد خان محمدی دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127293 http://vu0.guilan.ac.ir/rlzj2scfs20p
مبانی سنجش از دور   G7  ادریس تقوای سلیمی چهارشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127677 http://vu0.guilan.ac.ir/ramp8fvnyh3i
مبانی سیاست جنگل   G1  مهرداد قدس خواه دوشنبه 08:00 - 09:30 کلاس1 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128005 http://vu0.guilan.ac.ir/rmns22roldq9
مبانی علوم محیط زیست   G4  رحمت زرکامی دوشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127278 http://vu0.guilan.ac.ir/rw10vd62hbkt
مبانی کارآفرینی   G1  کامبیز طاهری آبکنار سه شنبه 09:45 - 11:15 کلاس3 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 127824 http://vu0.guilan.ac.ir/r0o1f013qp0v
محصول دهی جنگل   G1  ایرج حسن زاد ناورودی شنبه 13:00 - 14:30 کلاس3 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 128114 http://vu0.guilan.ac.ir/r562xg8gd9x8
مدلسازی و پیش بینی ماندگاری فرآورده های شیلاتی   G6  دکتر آریا باباخانی سه شنبه 13:00 - 14:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی 127413 http://vu0.guilan.ac.ir/rf7aqrdvnzct
مدیریت بهداشتی مزارع آبزیان   G6  مسعود ستاری شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان 127483 http://vu0.guilan.ac.ir/rxskdb1p8ahz
مدیریت پسماند   G4  بابک توکلی سه شنبه 08:30 - 10:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127314 http://vu0.guilan.ac.ir/rhpxwbw33ths
مدیریت حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان   G6  سید حامد موسوی سه شنبه 10:30 - 12:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-بوم شناسی آبزیان 127395 http://vu0.guilan.ac.ir/rp8uk284rbw3
مدیریت خاک های جنگلی   G1  علی صالحی شنبه 09:45 - 11:15 کلاس3 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128184 http://vu0.guilan.ac.ir/rv0qt7yds8bt
مدیریت صید پایدار   G6  سعید شفیعی ثابت یکشنبه 15:00 - 16:30 اتاق استاد 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی 127492 http://vu0.guilan.ac.ir/r6cw8dlwe91m
مدیریت نیروی انسانی و ماشینهای جنگلی   G1  رامین نقدی شنبه 08:00 - 09:30 کلاس1 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل 128154 http://vu0.guilan.ac.ir/rh1aqyv16s24
مساحی و نقشه برداری   G6  رامین نقدی - اسماعیل قجر دوشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127072 http://vu0.guilan.ac.ir/rqlbq6vnz8p8
مساحی و نقشه برداری   G7  اسماعیل قجر دوشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127675 http://vu0.guilan.ac.ir/ra4crdn085qy
مسائل ویژه   G3  حسن پوربابایی شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128188 http://vu0.guilan.ac.ir/rmioqpx8s4xj
مسائل ویژه   G4  کامبیز طاهری آبکنار شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128189 http://vu0.guilan.ac.ir/rhvoe52os7nn
مسائل ویژه   G5  علی صالحی شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128190 http://vu0.guilan.ac.ir/rghszandbtz4
مسائل ویژه   G7  رامین نقدی شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل 128192 http://vu0.guilan.ac.ir/rxwlbyyccz1l
مسائل ویژه   G8  مهرداد نیکوی شنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل 128193 http://vu0.guilan.ac.ir/rzipiq9zpht7
مسائل ویژه   G1  امیراسلام بنیاد دوشنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل 128181 http://vu0.guilan.ac.ir/r4kwtnncj0a9
مسائل ویژه   G2  ایرج حسن زاد ناورودی دوشنبه 15:00 - 16:30 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل 128182 http://vu0.guilan.ac.ir/rbt9kqponupw
مشارکت مردمی و محیط زیست   G4  بابک توکلی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127295 http://vu0.guilan.ac.ir/re3memnski3v
مقاومت درختان به آفات و بیماری ها   G1  مهرداد قدس خواه شنبه 13:00 - 14:30 کلاس1 دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل 128187 http://vu0.guilan.ac.ir/rdqnblb2zuu5
مقاومت مصالح   G7  استادیار حسن اسدی گیلاکجانی چهارشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127674 http://vu0.guilan.ac.ir/rni0g5n3m9k6
مناطق حفاظت شده   G4  سید محمود هاشمی یکشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127274 http://vu0.guilan.ac.ir/rrx2vr13yx6v
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G1  امیراسلام بنیاد سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128013 http://vu0.guilan.ac.ir/rrwo2o08y28p
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G2  ایرج حسن زاد ناورودی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128016 http://vu0.guilan.ac.ir/rr8j3v2k9nh6
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G3  حسن پوربابایی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128018 http://vu0.guilan.ac.ir/roai56aphd8f
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G4  کامبیز طاهری آبکنار سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128019 http://vu0.guilan.ac.ir/r6kxphub3usr
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G5  علی صالحی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128020 http://vu0.guilan.ac.ir/rl5pue2p8bcn
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G6  مهرداد قدس خواه سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128022 http://vu0.guilan.ac.ir/r9x7pflha8zr
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G7  جواد ترکمن سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128023 http://vu0.guilan.ac.ir/rznccql1udun
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G8  رامین نقدی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128024 http://vu0.guilan.ac.ir/r15ppbr958tt
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G9  مهرداد نیکوی سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128025 http://vu0.guilan.ac.ir/r6tky3u1kagj
مهارت ورزی 1 (عمومی)   G10  اسماعیل قجر سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128026 http://vu0.guilan.ac.ir/r4hxq0td76jn
مهارت‌های میدانی   G4  محمد دهدار درگاهی یکشنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127315 http://vu0.guilan.ac.ir/rk9bg5kdf0dn
مهندسی جنگل در نواحی رویشی ایران   G1  مهرداد نیکوی شنبه 09:45 - 11:15 آمفی تاتر دکتری تخصصی علوم و مهندسی جنگل-عمران و بهره برداری جنگل 128196 http://vu0.guilan.ac.ir/rsrpcu20sj37
مهندسی سیستم و اندیشه سیستمی   G1  ایرج حسن زاد ناورودی یکشنبه 08:00 - 09:30 کلاس3 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 128115 http://vu0.guilan.ac.ir/rkjyfv4ndiee
مهندسی صنایع شیلاتی   G6  دکتر آریا باباخانی چهارشنبه 08:30 - 10:00 دکتری تخصصی علوم و مهندسی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی 127415 http://vu0.guilan.ac.ir/rz0skdy6zpm5
میکروبیولوژی عمومی   G6    یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127061 http://vu0.guilan.ac.ir/rf88s3wulug3
نقشه برداری منابع زمین   G4  رامین نقدی چهارشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127316 http://vu0.guilan.ac.ir/rx0x9r34kflk
نگهداری محصولات شیلاتی   G6  هانیه رستم زاد شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی 127489 http://vu0.guilan.ac.ir/r66w63nf4o6c
نهالستانهای جنگلی   G1  محبوبه محبی بیجارپس - کامبیز طاهری آبکنار یکشنبه 08:00 - 09:30 کلاس1 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128036 http://vu0.guilan.ac.ir/rb5qkhbnzp0a
ورزش1   G101  محمد رضا ارقندعلی آباد شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 126670 http://vu0.guilan.ac.ir/rcdl4mwck1tg
ورزش1   G102  زهرا حبیبی ماسوله شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 126746 http://vu0.guilan.ac.ir/rscbtyan2e3y
هوا و اقلیم شناسی   G4  وحید غلامی یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 127272 http://vu0.guilan.ac.ir/r0vt7sgt35i8
هوا واقلیم شناسی   G7  وحید غلامی سه شنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی مهندسی طبیعت 127676 http://vu0.guilan.ac.ir/rb2ho7s7idh6
هیدروبیولوژی عمومی   G6  اکبر نصراله زاده یکشنبه 10:30 - 12:00 کارشناسی علوم و مهندسی شیلات 127051 http://vu0.guilan.ac.ir/rgankt3sx4g8
هیدرولوژی عمومی   G1  امان محمد کلته (کلته) سه شنبه 09:45 - 11:15 کلاس9 کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 128033 http://vu0.guilan.ac.ir/r0bnh0qaukqh
هیدرولوژی کاربردی   G7  امان محمد کلته سه شنبه 13:00 - 14:30 کارشناسی مهندسی طبیعت 127695 http://vu0.guilan.ac.ir/ro1g8p2j0m42