بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/21

لیست کلاس‌های پردیس دانشگاهی و مجازی

در صورت عدم مشاهده لیست دروس خود، به صفحات سایر دانشکده‌ها مراجعه نمایید. برای مثال دانشجوی رشته حقوق به دانشکده ادبیات و علوم انسانی مراجعه نماید.

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

پردیس

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ایمنوژنتیک   G1  محمد جواد مهدی پور مقدم چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 127497 http://vu0.guilan.ac.ir/rzpi5bzji066
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی بیوشیمی 128224 http://vu0.guilan.ac.ir/rrrcmr48urlr
آزمون جامع   G2      دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 128270 http://vu0.guilan.ac.ir/ri4dilaa3byp
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 128174 http://vu0.guilan.ac.ir/r4485jc3p1py
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 128225 http://vu0.guilan.ac.ir/r2664l57krmr
آزمون جامع   G10  رضا صالح جلالی دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه 126748 http://vu0.guilan.ac.ir/rk1fe4dto7d1
آزمون جامع   G7  جواد محمودی مهر دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 126747 http://vu0.guilan.ac.ir/rpidiugq9c7e
آزمون جامع   G1  رضا انصاری خلخالی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 126749 http://vu0.guilan.ac.ir/rww2gd0kzuof
آزمون جامع   G2  بهنام میری پور فرد دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک،کنترل و ارتعاشات) 128081 http://vu0.guilan.ac.ir/rqt8vqvk2c7i
پایان نامه   G1  علی شمسی ماجلان کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی 126597 http://vu0.guilan.ac.ir/rwgom1k9q99u
پایان نامه   G2  حسن دانشمندی   کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی 126602 http://vu0.guilan.ac.ir/rmjcvn05x81a
پایان نامه   G3  پریسا صداقتی   کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی 126605 http://vu0.guilan.ac.ir/r5nfh212vm35
پایان نامه   G4  علی اصغر نورسته کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی 126607 http://vu0.guilan.ac.ir/ra6241aaghd9
پایان نامه   G1  علی شمسی ماجلان کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تربیت بدنی ویژه 128217 http://vu0.guilan.ac.ir/r4cwlx62b2g2
پایان نامه   G3  عبدالرضا تحریری کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 126630 http://vu0.guilan.ac.ir/rj08jsmg8a5r
پایان نامه   G4  ژاله حساس خواه   کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 126631 http://vu0.guilan.ac.ir/r2qpoulb5jhq
پایان نامه   G2  مسعود خلیلی ثابت کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 126629 http://vu0.guilan.ac.ir/rem423a4f1uz
پایان نامه   G4  سیده شیرین شاهنگیان کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126695 http://vu0.guilan.ac.ir/rw3bvw8gps2w
پایان نامه   G2  ریحانه سریری   کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126693 http://vu0.guilan.ac.ir/rymd8o91ffio
پایان نامه   G3  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126694 http://vu0.guilan.ac.ir/rqjiqbt5mfhi
پایان نامه   G1  جواد مهربانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی 126599 http://vu0.guilan.ac.ir/rhdruvuy87xa
پایان نامه   G4  حمید محبی   کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی 126606 http://vu0.guilan.ac.ir/r8pejryxjk9u
پایان نامه   G8  محمد رضا نظری نژاد کیاشی کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 126700 http://vu0.guilan.ac.ir/r969fe49uw06
پایان نامه   G4  حسن شاه ملک پور کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 126617 http://vu0.guilan.ac.ir/r5ozy96y66ax
پایان نامه   G2  مهین سبحانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 126614 http://vu0.guilan.ac.ir/r3wshopdsxjo
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 128248 http://vu0.guilan.ac.ir/rg01b6cym13o
پایان نامه   G3  عباس سلمان پور کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی 126616 http://vu0.guilan.ac.ir/rfhqfih5tj8z
پایان نامه   G4  عیسی مقدم   کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 126618 http://vu0.guilan.ac.ir/rhxn2wbwqvet
پایان نامه   G6  سید محمد اسدی نژاد کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 126689 http://vu0.guilan.ac.ir/rdsokaos86m0
پایان نامه   G1  اکبر ایمان پورکرنق کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی 126613 http://vu0.guilan.ac.ir/rgxi468xq6pr
پایان نامه   G4  عباس ابوالقاسمی کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 126622 http://vu0.guilan.ac.ir/r1x56f8segap
پایان نامه   G2  ایرج شاکری نیا   کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 126621 http://vu0.guilan.ac.ir/r2jxh5w163ey
پایان نامه   G9  اشکان ناصح   کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 126682 http://vu0.guilan.ac.ir/ra90k6iogk8i
پایان نامه   G10  سید ولی الله موسوی کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 126702 http://vu0.guilan.ac.ir/rag59ggpokd3
پایان نامه   G11  مهناز خسروجاوید کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 126720 http://vu0.guilan.ac.ir/r7zrlrbkro5p
پایان نامه   G12  عذرا زبردست   کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی عمومی 126722 http://vu0.guilan.ac.ir/r7lf55owjy9e
پایان نامه   G3  فرزام عجمیان   کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126635 http://vu0.guilan.ac.ir/rw3yhvwtu024
پایان نامه   G1  زیور صالحی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126632 http://vu0.guilan.ac.ir/rk3bkbf83nzs
پایان نامه   G2  سهیلا طالش ساسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126634 http://vu0.guilan.ac.ir/rp5rmsvfxwnz
پایان نامه   G7  حجت اله زمانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126699 http://vu0.guilan.ac.ir/ri8g0zhc3p3v
پایان نامه   G5  حسن تاجیک   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی آلی 126717 http://vu0.guilan.ac.ir/rkxhuvuj1z2y
پایان نامه   G2  سید حسن زوار موسوی نیاکی کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی تجزیه 126640 http://vu0.guilan.ac.ir/rqx3u8uuyj2n
پایان نامه   G3  ارسلان دمیرچی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126687 http://vu0.guilan.ac.ir/r7klug6xjq9n
پایان نامه   G1  سعیدی پیام   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش 128262 http://vu0.guilan.ac.ir/rxq7c06di0xf
پایان نامه   G4  دکتر بهمن میرزایی کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126701 http://vu0.guilan.ac.ir/rkithgucd9ph
پایان نامه   G5  اسماعیل ملک اخلاق کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی 127873 http://vu0.guilan.ac.ir/rsal6xl82abl
پایان نامه   G1  محسن اکبری   کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی 127869 http://vu0.guilan.ac.ir/rknjaxpvun8w
پایان نامه   G1  نوشین بنار   کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 126598 http://vu0.guilan.ac.ir/rdjj1wkwoc9e
پایان نامه   G10  مینا ملائی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 128354 http://vu0.guilan.ac.ir/r8xmusdyolwi
پایان نامه   G9  سیدمسعود  مقدس تفرشی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- سیستم های قدرت 126724 http://vu0.guilan.ac.ir/rpfnw9ruq04u
پایان نامه   G1  غلامرضا باقر سلیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 128285 http://vu0.guilan.ac.ir/r0egw5zagaql
پایان نامه   G2  سیدمسعود  مقدس تفرشی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت 126592 http://vu0.guilan.ac.ir/rnzd3zhfzh4i
پایان نامه   G1  رضا جمشیدی چناری کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- ژئوتکنیک 126679 http://vu0.guilan.ac.ir/rvfcrmm7fdf6
پایان نامه   G10  مهیار عربانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 126676 http://vu0.guilan.ac.ir/rdovdslluiub
پایان نامه   G6  سید محمد میر عبدالعظیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 126672 http://vu0.guilan.ac.ir/rks1abxk75z2
پایان نامه   G4  میثم عفتی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 126665 http://vu0.guilan.ac.ir/rq4mtmh5yalx
پایان نامه   G11  ایرج برگ گل   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 126718 http://vu0.guilan.ac.ir/r7mtrzmf2ttz
پایان نامه   G3  ملک محمد رنجبر کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 126663 http://vu0.guilan.ac.ir/rfp8c62k6h5j
پایان نامه   G2  سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 126660 http://vu0.guilan.ac.ir/r042vyh5xk8b
پایان نامه   G7  رحمت مدندوست کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 126674 http://vu0.guilan.ac.ir/rdgcuqtes7j6
پایان نامه   G5  علی صدرممتازی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 126666 http://vu0.guilan.ac.ir/rr3hpd3ra0uy
پایان نامه   G12  آرش بهار   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 126683 http://vu0.guilan.ac.ir/rbiyreiqgcnz
پایان نامه   G1  حسین نصیرایی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی 128246 http://vu0.guilan.ac.ir/rcolckxcxd7z
پایان نامه   G8  محمدرضا فاروقی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 126588 http://vu0.guilan.ac.ir/rv4466aqcr72
پایان نامه   G5  آمنه آقا ربیع   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 126585 http://vu0.guilan.ac.ir/r3xo68l7ss49
پایان نامه   G9  مهرداد جواهریان کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 126589 http://vu0.guilan.ac.ir/rvus1lwbjdbz
پایان نامه   G11  مژگان خاکپور   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 126591 http://vu0.guilan.ac.ir/r022eacig76u
پایان نامه   G1  جواد محمودی مهر کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 126658 http://vu0.guilan.ac.ir/r881oo94iyuu
پایان نامه   G6  نیما امانی فرد   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 126691 http://vu0.guilan.ac.ir/rkn7ru9lj6vu
پایان نامه   G7  امین حقیقی پشتیری کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 128286 http://vu0.guilan.ac.ir/rhz08g7uj2cm
پیشنهاده رساله   G10  سیده شیرین شاهنگیان دکترای تخصصی بیوشیمی 126806 http://vu0.guilan.ac.ir/r98tak2a5f04
پیشنهاده رساله   G2  آزاده کریمی   دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی 126786 http://vu0.guilan.ac.ir/rdyupa7r12um
پیشنهاده رساله   G1  احد صحراگرد   دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی 126785 http://vu0.guilan.ac.ir/r50fmf4qavnr
پیشنهاده رساله   G7  کوروش رادمقدم   دکترای تخصصی شیمی - شیمی آلی 126768 http://vu0.guilan.ac.ir/r23hj920ajk9
پیشنهاده رساله   G2  هدایت زکی زاده   دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 126775 http://vu0.guilan.ac.ir/r323myrnarkn
پیشنهاده رساله   G2  معظم حسن پوراصیل دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 126776 http://vu0.guilan.ac.ir/r6a2b9oa12y9
پیشنهاده رساله   G10  محمود قاسم نژاد   دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 126804 http://vu0.guilan.ac.ir/ro14l1wvuip4
پیشنهاده رساله   G4  داود بخشی   دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 126802 http://vu0.guilan.ac.ir/r4c0qv6v8q9s
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته   G14  مهیار عربانی دوشنبه 11:30 - 14:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 127785 http://vu0.guilan.ac.ir/rhkoabisfo6q
تکنولوژی عالی بتن   G14  علی صدرممتازی - سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد - رحمت مدندوست یکشنبه 09:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 127834 http://vu0.guilan.ac.ir/r9t8wkvuorb9
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک   G17  مقداد پایان سه شنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- ژئوتکنیک 127820 http://vu0.guilan.ac.ir/r2xgucgofgit
رساله   G13  حبیب الله سمیع زاده لاهیجی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 128006 http://vu0.guilan.ac.ir/rjhzwxjuk5na
رساله   G12  حسن حسنی   دکترای تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 126953 http://vu0.guilan.ac.ir/rfcc8dej7qk2
رساله   G4  سید محسن اصغری دکترای تخصصی بیوشیمی 126856 http://vu0.guilan.ac.ir/rlkwmzi087j5
رساله   G1  احد صحراگرد   دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی 126912 http://vu0.guilan.ac.ir/rky5vfy9jnp1
رساله   G3  کوروش رادمقدم   دکترای تخصصی شیمی - شیمی آلی 126864 http://vu0.guilan.ac.ir/r3h8r3tq5p6x
رساله   G5  نصرت الله محمودی دکترای تخصصی شیمی - شیمی آلی 126869 http://vu0.guilan.ac.ir/rb4vynn8l500
رساله   G1  بهرام قلمی   دکترای تخصصی شیمی - شیمی فیزیک 126857 http://vu0.guilan.ac.ir/rrffic3zx2nl
رساله   G5  علی قنادزاده گیلانی دکترای تخصصی شیمی - شیمی فیزیک 126870 http://vu0.guilan.ac.ir/rykx4ah54n7j
رساله   G1  یوسف حمید اوغلی دکترای تخصصی علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری 126893 http://vu0.guilan.ac.ir/rlr7ki3o413r
رساله   G3  رضا فتوحی قزوینی دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 126896 http://vu0.guilan.ac.ir/r6xaaduuky2d
رساله   G6  حمید اراضی   دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی -  فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 126837 http://vu0.guilan.ac.ir/radf5olprn8d
رساله   G1  جواد مهربانی   دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی -  فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 126832 http://vu0.guilan.ac.ir/ryha5iad19id
رساله   G4  حمید محبی   دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی -  فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 126835 http://vu0.guilan.ac.ir/rixqfx2ftgbw
رساله دکتری   G1  جواد رزاقی   دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه 126932 http://vu0.guilan.ac.ir/rwn255p0no4x
رساله دکتری   G3  علی صدرممتازی دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه 126934 http://vu0.guilan.ac.ir/rq8b8apv1kvk
رساله دکتری   G4  کورش جواهرده   دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 126923 http://vu0.guilan.ac.ir/r3i919oryvjt
ژنتیک جمعیت تکمیلی   G1  سید ضیاالدین میرحسینی یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 127504 http://vu0.guilan.ac.ir/r0lsgrk0jkq4
ژنتیک سرطان   G1  زیور صالحی شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 127501 http://vu0.guilan.ac.ir/rdwthb0m1i95
سازه های بتن آرمه پیشرفته   G13  ملک محمد رنجبر شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه 127812 http://vu0.guilan.ac.ir/r870avbf6jkz
سمینار   G8  سید حسن زوار موسوی نیاکی کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی تجزیه 126745 http://vu0.guilan.ac.ir/rx9jlzu8lf31
سمینار   G2  آلفرد باغرامیان   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت 126738 http://vu0.guilan.ac.ir/r3koqaahkx6r
سیتوژنتیک تکمیلی   G1  سهیلا طالش ساسانی شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 127506 http://vu0.guilan.ac.ir/r4g2iql38zjt
طرح هندسی راه پیشرفته   G15  ایرج برگ گل دوشنبه 15:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 127788 http://vu0.guilan.ac.ir/rs4ykv28dgps
کشت سلول و بافت   G1  فرهاد مشایخی شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 127498 http://vu0.guilan.ac.ir/r24xuwnt6xnj
محاسبات نرم   G13  میثم عفتی شنبه 16:00 - 19:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 127771 http://vu0.guilan.ac.ir/r19uzaduu1p4
مدیریت تعمیر و نگهداری راه   G1  غلامحسین  حامدی یکشنبه 11:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 127868 http://vu0.guilan.ac.ir/rb3hv0it8mcl
مهندسی پی پیشرفته   G16  استادیار ایمان حسین پور بابایی سه شنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- ژئوتکنیک 127818 http://vu0.guilan.ac.ir/r7wipqq66doz
مهندسی فرودگاه   G12  سید محمد میر عبدالعظیمی یکشنبه 08:00 - 11:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - راه و ترابری 127752 http://vu0.guilan.ac.ir/r9egy6ol3u8w

مجازی

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

امنیت تجارت الکترونیکی   G11  رضا ابراهیمی آتانی سه شنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی 127795 http://vu2.guilan.ac.ir/r7be85go5ht1
انگلیسی برای اهداف ویژه   G2  امیر مهدوی زفرقندی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 127751 http://vu2.guilan.ac.ir/r884p33vg2e0
بررسی آموزش زبان در ایران   G2  ژاله حساس خواه دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 127750 http://vu2.guilan.ac.ir/re4igxt0aez9
پایان نامه   G5  فرید فیضی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی 126995 http://vu2.guilan.ac.ir/rdbgklr41z1y
پایان نامه   G1  حمید رضا احمدی فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک 126961 http://vu2.guilan.ac.ir/rmdav5uh7747
پایان نامه   G3  جواد محمودی مهر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 126978 http://vu2.guilan.ac.ir/rtvuz5y18hj8
پایان نامه (برق مخابرات) مجازی   G1  جلیل سیفعلی هرسینی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - مخابرات 126960 http://vu2.guilan.ac.ir/r3k018n0eay8
پایان نامه (کامپیوتر نرم افزار)  مجازی   G2  اسدالله شاه بهرامی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 126970 http://vu2.guilan.ac.ir/rkpkrss3fz20
پایان نامه (کامپیوتر نرم افزار)  مجازی   G1  حمید رضا احمدی فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 126969 http://vu2.guilan.ac.ir/rfh73c42iuqw
پایان نامه( زبان وادبیات انگلیسی) مجازی   G6  امیر مهدوی زفرقندی   کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 126992 http://vu2.guilan.ac.ir/rhnuns882yx8
پایان نامه( زبان وادبیات انگلیسی) مجازی   G3  مسعود خلیلی ثابت   کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 126991 http://vu2.guilan.ac.ir/rq7wdw61ejhb
دینامیک پیشرفته   G1  نادر نریمان زاده یکشنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی 128054 http://vu2.guilan.ac.ir/rlg0zpnt09ot
دینامیک سیالات محاسباتی 1   G1  حامد محدث دیلمی دوشنبه 09:45 - 11:15  چهارشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 128162 http://vu2.guilan.ac.ir/rftgtk4rag6c
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان   G2  امیر مهدوی زفرقندی یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 127748 http://vu2.guilan.ac.ir/rqe5fc2zdcg0
روش تحقیق و سمینار   G2  حمید رضا احمدی فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک 127005 http://vu2.guilan.ac.ir/r6m2hdgfi9ip
روش های تدریس مهارتهای زبان   G2  ژاله حساس خواه یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 127747 http://vu2.guilan.ac.ir/r8c2t7qkq30m
سمینار   G2  غلامرضا باقر سلیمی   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- مخابرات سیستم 127013 http://vu2.guilan.ac.ir/riz9m15tnijs
سمینار   G1  محمد صالحی خانقاهبر   کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 126997 http://vu2.guilan.ac.ir/riqi98ey9add
سمینار در مسائل آموزش زبان   G2  عبدالرضا تحریری سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی 127755 http://vu2.guilan.ac.ir/rmgpxyj79nt0
مباحث ویژه   G1  محمد صالحی خانقاهبر چهارشنبه 20:00 - 21:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی 127804 http://vu2.guilan.ac.ir/r9g6mfffsgi1
محاسبات توری   G1  اسدالله شاه بهرامی یکشنبه 16:45 - 18:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی 127841 http://vu2.guilan.ac.ir/r5z1sv240le2
مدیریت زنجیره عرضه   G1  منصور خلقت دوست دوشنبه 18:30 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی 127756 http://vu2.guilan.ac.ir/rkt1foxq2h6y
نظریه های جامعه شناسی زبان   G2  127767 سه شنبه 15:00 - 16:30 127767 127767 http://vu2.guilan.ac.ir/rixkjbzxufa2