بستن
FA EN AR RU FR CHI

آخرین به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده علوم پایه

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کدمشخصه

لینک کلاس

ابرتقارن   G1  حسین پناهی شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127177 http://vu1.guilan.ac.ir/re5zn9btaa1x
اپتیک   G1  علی مرتضی پور یکشنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123092 http://vu1.guilan.ac.ir/rsut9hbl7pkm
اپتیک کوانتومی 1   G1  علی مرتضی پور شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر 123311 http://vu1.guilan.ac.ir/rjik4v793fwv
اپتیک کوانتومی2   G1  علی مرتضی پور دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی فیزیک-اپتیک و لیزر 127470 http://vu1.guilan.ac.ir/rtee2uv4x0ln
اختر فیزیک هسته ای   G1  عباس قاسمی زاد یکشنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای 126550 http://vu1.guilan.ac.ir/rt5nkrgjl5vz
اسپکتروسکوپی پیشرفته   G1  کوروش رادمقدم شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125525 http://vu1.guilan.ac.ir/rynqcq7rwgt7
اسپکتروسکوپی پیشرفته   G2  منوچهر مامقانی - سید مرتضی مهرداد یکشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00  دوشنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126583 http://vu1.guilan.ac.ir/rwztog0j3qwu
استریو شیمی   G1  فرهاد شیرینی شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  شنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125528 http://vu1.guilan.ac.ir/rers9wvbk0aq
استریو شیمی   G2  منوچهر مامقانی شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  شنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126582 http://vu1.guilan.ac.ir/rbdg2pxsgle2
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی   G1  روحان رخشائی - ناز چائی بخش لنگرودی شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی کاربردی 127451 http://vu1.guilan.ac.ir/rmre2akft0ue
اصول صنایع شیمیایی   G1  اسداله محمدی دوشنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی محض 126416 http://vu1.guilan.ac.ir/riv6za5mgde6
اصول و روشهای رده بندی گیاهان   G34  اصغر زمانی دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125455 http://vu1.guilan.ac.ir/rz7qvcsz5ffc
اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای   G1  مجید وظیفه دوست شنبه 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 126191 http://vu1.guilan.ac.ir/rgh19jty4uyo
اکوفیزیولوژی تکمیلی جانوران دریایی   G1  علی بانی - بهروز حیدری (حیدری) شنبه 12:00 - 14:00  (بانی) یکشنبه 18:00 - 20:00 دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 126189 http://vu1.guilan.ac.ir/r9sviig4szwo
اکوفیزیولوژی جانوران دریایی   G1  نادر شعبانی پور یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126062 http://vu1.guilan.ac.ir/rp7jolnw0ulj
الکترودینامیک پیشرفته1   G1  مجید سیفی یکشنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 126551 http://vu1.guilan.ac.ir/rzth0j7btd4i
الکترومغناطیس 1   G1  مجید سیفی شنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123097 http://vu1.guilan.ac.ir/rc4thcswzg5z
الکترومغناطیس 1   G2  مجید سیفی شنبه (هفته فرد) 18:00 - 20:00  سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 128284 http://vu1.guilan.ac.ir/rovj2uf3a2vq
الکترومغناطیس 2   G1  سعید باطبی یکشنبه 18:00 - 20:00  دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123098 http://vu1.guilan.ac.ir/ra54cq5l7m1k
الکترومغناطیس 2   G2  سعید باطبی دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123099 http://vu1.guilan.ac.ir/rbf1lv756txs
الکترونیک 2   G1  سیدمحمد روضاتی یکشنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123090 http://vu1.guilan.ac.ir/r3srvr8kfw33
الگوسازی جنین   G1  فاطمه قاسمیان یکشنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری.سلولی و تکوینی 126285 http://vu1.guilan.ac.ir/rozxtth80eps
امواج و ارتعاشات   G1  محمدرضا محمدی مظفر شنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 126085 http://vu1.guilan.ac.ir/rnb2ntfu9lbs
اندازه گیری و آشکارسازی پرتوها   G1  علیرضا صدرممتاز شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 126087 http://vu1.guilan.ac.ir/rvz6tuw0ok1y
اندام زایی در مهره داران   G1  فرهاد مشایخی شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی 126067 http://vu1.guilan.ac.ir/raqq10fn1s3t
اندر کنش تابش های یونیزان با مواد   G1  علیرضا صدرممتاز سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 126560 http://vu1.guilan.ac.ir/rk5n0po1gt2j
اندیشه اسلامی 2   G37  محسن  شمس یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 126105 http://vu1.guilan.ac.ir/roua52mmxb21
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G32  علی کریمیان یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125830 http://vu1.guilan.ac.ir/rb4rdx15tsxo
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G35  محسن  شمس یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 126096 http://vu1.guilan.ac.ir/roqstlw0q6lt
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G31  محسن  شمس یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125822 http://vu1.guilan.ac.ir/rxqh1mbmn9xc
اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد)   G36  محمدرضا باغبان زاده یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 126100 http://vu1.guilan.ac.ir/r29csje5w3mh
انسان در اسلام   G34  علی کریمیان یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی محض 126028 http://vu1.guilan.ac.ir/rbgagcybqs73
انسان در اسلام   G33  محسن  شمس یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 126025 http://vu1.guilan.ac.ir/r3svx3j1ltxr
ایمنوژنتیک   G1  محمد جواد مهدی پور مقدم دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126052 http://vu1.guilan.ac.ir/r3qo6jideajo
ایمنی در آزمایشگاه   G2  ناز چائی بخش لنگرودی سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126366 http://vu1.guilan.ac.ir/rs0x4mhra7sh
ایمنی در آزمایشگاه   G1  روحان رخشائی دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 126364 http://vu1.guilan.ac.ir/ridleevklx54
آزمون جامع دکتری زیست شناسی   G1      دکتری تخصصی بیوشیمی 127835 http://vu1.guilan.ac.ir/rx83f017tou9
آزمون جامع دکتری فیزیک   G1  پیوند طاهرپرور   دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 128307 http://vu1.guilan.ac.ir/rq16f6uykppd
آشنایی با واحدهای تحقیق وتوسعه   G1  اسداله محمدی دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126156 http://vu1.guilan.ac.ir/rnzq65ublwi2
آشنایی با وسایل و ادوات آزمایشگاهی   G24  مهوش هادوی   کارشناسی زیست شناسی دریا 125673 http://vu1.guilan.ac.ir/r97ybm944g4k
آلودگی دریا   G24  اکرم السادات نعیمی دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125604 http://vu1.guilan.ac.ir/rq4rkxek6r04
آمار زیستی   G24  محدثه کنف چیان لسکوکلایه دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125639 http://vu1.guilan.ac.ir/r1e70b5mtplc
آمارزیستی   G4  الهام مشعرپور ماسوله شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125252 http://vu1.guilan.ac.ir/r2tin5xgew7c
آنزیم شناسی   G1  حسین غفوری سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126037 http://vu1.guilan.ac.ir/r742vo1rjuiy
بافت شناسی   G24  فاطمه قاسمیان شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125590 http://vu1.guilan.ac.ir/rludmskan272
بافت شناسی جانوری   G40  فرهاد مشایخی شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125702 http://vu1.guilan.ac.ir/rz95ucyz3hsf
برنامه نویسی کامپیوتر   G1  سهیل خوشبین فر یکشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 123073 http://vu1.guilan.ac.ir/rsb36qc4b21t
بوم رفتارشناسی ماهیان دریایی   G1  اکرم السادات نعیمی دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126064 http://vu1.guilan.ac.ir/rr1xgwn2bqzo
بوم شناسی پوشش های گیاهی   G1  اصغر زمانی دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 126099 http://vu1.guilan.ac.ir/rajppnq1yo20
بوم شناسی تالاب ها   G24  میر قاسم ناصر علوی - علی بانی یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125577 http://vu1.guilan.ac.ir/rl6vtcnzjt5t
بوم شناسی دریا   G24  بهروز حیدری سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125602 http://vu1.guilan.ac.ir/rm5bmv79rboj
بیوشیمی ساختار   G34  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی سه شنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه (هفته زوج) 18:00 - 20:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125438 http://vu1.guilan.ac.ir/rx3n7h59h422
بیوشیمی فیزیک پیشرفته   G1  مصطفی شوریان - سیده شیرین شاهنگیان (شاهنگیان) شنبه 16:00 - 18:00  (شوریان) یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126040 http://vu1.guilan.ac.ir/rieufo3uui1z
بیوشیمی متابولیسم   G4  سیده شیرین شاهنگیان شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125321 http://vu1.guilan.ac.ir/rpn5pgjcax0x
بیوشیمی متابولیسم   G40  حسین غفوری شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125709 http://vu1.guilan.ac.ir/racc7bobde8j
بیوشیمی معدنی   G1  عبدالله فلاح شجاعی سه شنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی معدنی 125472 http://vu1.guilan.ac.ir/rtu4sq64ccgs
پایان نامه   G22  منصور اسلامی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک 123375 http://vu1.guilan.ac.ir/rndm73tle3x1
پایان نامه   G2  فرهاد اسمعیلی قدسی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123350 http://vu1.guilan.ac.ir/rh0pjngny7v1
پایان نامه   G6  حسین محمودی چناری   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123354 http://vu1.guilan.ac.ir/r5iccbdjngqs
پایان نامه   G7  جمال مظلوم   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123355 http://vu1.guilan.ac.ir/rb8b4e6qjjos
پایان نامه   G9  میثم باقری تاجانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123357 http://vu1.guilan.ac.ir/rpj5sj2p04ib
پایان نامه   G15  علیرضا صدرممتاز   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 123368 http://vu1.guilan.ac.ir/r0fkyjagoc07
پایان نامه   G16  پیوند طاهرپرور   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 123369 http://vu1.guilan.ac.ir/r2p7za28pggs
پایان نامه   G17  عباس قاسمی زاد   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 123370 http://vu1.guilan.ac.ir/rd2vw4d8499r
پایان نامه   G21  سهیل خوشبین فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 123374 http://vu1.guilan.ac.ir/r5is2vf4hked
پایان نامه ارشد شیمی   G1  نصرت الله محمودی   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125890 http://vu1.guilan.ac.ir/rquh64h4r81c
پایان نامه ارشد شیمی   G2  فرهاد شیرینی   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125891 http://vu1.guilan.ac.ir/rpbyk64toytg
پایان نامه ارشد شیمی   G3  منوچهر مامقانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125892 http://vu1.guilan.ac.ir/ro25wckwn9yq
پایان نامه ارشد شیمی   G4  آسیه یحیی زاده   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125893 http://vu1.guilan.ac.ir/rt8w9o0e3xyr
پایان نامه ارشد شیمی   G5  کوروش رادمقدم   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125894 http://vu1.guilan.ac.ir/re4cj9cihpt3
پایان نامه ارشد شیمی   G6  حسن تاجیک   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125896 http://vu1.guilan.ac.ir/r1dd78qu2is0
پایان نامه ارشد شیمی   G7  مهدی شیخان   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125897 http://vu1.guilan.ac.ir/r4hey4c6ee6p
پایان نامه ارشد شیمی   G8  معصومه عابدینی   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125898 http://vu1.guilan.ac.ir/rd6gy9i3od4q
پایان نامه ارشد شیمی   G9  سید مرتضی مهرداد   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 126110 http://vu1.guilan.ac.ir/rd14c5nkfivc
پایان نامه ارشد شیمی   G10  بهزاد خلیلی   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125900 http://vu1.guilan.ac.ir/rn2lrniqcjj0
پدیده های انتقال   G1  روحان رخشائی سه شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی کاربردی 125477 http://vu1.guilan.ac.ir/rdjbp55mpczz
پروتئین ها در سلامت و بیماری   G1  سیده شیرین شاهنگیان - حسین غفوری - آقای دکتر محمودرضا آقامعالی شنبه 14:00 - 16:00  (شاهنگیان) یکشنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی بیوشیمی 126137 http://vu1.guilan.ac.ir/rpafb187b6lv
پروژه   G24      کارشناسی زیست شناسی دریا 125729 http://vu1.guilan.ac.ir/r1ehsox8ebti
پروژه   G25      کارشناسی زیست شناسی دریا 125731 http://vu1.guilan.ac.ir/rh049ur3n259
پروژه   G26      کارشناسی زیست شناسی دریا 125734 http://vu1.guilan.ac.ir/r81rme19zvsm
پروژه   G27      کارشناسی زیست شناسی دریا 125736 http://vu1.guilan.ac.ir/rvm496sqatc7
پروژه   G1  فرهاد اسمعیلی قدسی   کارشناسی فیزیک 123312 http://vu1.guilan.ac.ir/rf0u6p0yeodv
پروژه   G2  سعید باطبی   کارشناسی فیزیک 123313 http://vu1.guilan.ac.ir/r73exwk0x0cr
پروژه   G3  ساعد جعفری   کارشناسی فیزیک 123314 http://vu1.guilan.ac.ir/r1dyolw01lf4
پروژه   G4  مجید سیفی   کارشناسی فیزیک 123315 http://vu1.guilan.ac.ir/r9vpvjmgojji
پروژه   G5  رضا صفاری   کارشناسی فیزیک 123316 http://vu1.guilan.ac.ir/rwvba5897n13
پروژه   G6  حسین محمودی چناری   کارشناسی فیزیک 123317 http://vu1.guilan.ac.ir/rwa3hlsphtia
پروژه   G7  جمال مظلوم   کارشناسی فیزیک 123318 http://vu1.guilan.ac.ir/rwghzznvjabn
پروژه   G8  علی مرتضی پور   کارشناسی فیزیک 123319 http://vu1.guilan.ac.ir/r6wk8z9cgukw
پروژه   G9  میثم باقری تاجانی   کارشناسی فیزیک 123320 http://vu1.guilan.ac.ir/r6ui1inem4ga
پروژه   G10  الهام حسینی لپاسر   کارشناسی فیزیک 123321 http://vu1.guilan.ac.ir/rtqstm0546st
پروژه   G11  یاسر توکلی   کارشناسی فیزیک 123322 http://vu1.guilan.ac.ir/rc4z61h71d1r
پروژه   G12  حمید رحیم پور سلیمانی   کارشناسی فیزیک 123323 http://vu1.guilan.ac.ir/rcsm9msyrfqe
پروژه   G13  سیدمحمد روضاتی   کارشناسی فیزیک 123324 http://vu1.guilan.ac.ir/r2cymyqyv2lm
پروژه   G14  علیرضا صدرممتاز   کارشناسی فیزیک 123325 http://vu1.guilan.ac.ir/rxkyuozfihjm
پروژه   G15  پیوند طاهرپرور   کارشناسی فیزیک 123326 http://vu1.guilan.ac.ir/r138llnkos6j
پروژه   G16  عباس قاسمی زاد   کارشناسی فیزیک 123327 http://vu1.guilan.ac.ir/r9wvrvnxvqx3
پروژه   G17  سعید مهدوی فر   کارشناسی فیزیک 123333 http://vu1.guilan.ac.ir/rdfev56ncpd7
پروژه   G18  حنیف هادی پور   کارشناسی فیزیک 123334 http://vu1.guilan.ac.ir/r4xkuszhdipg
پروژه   G19  کمیل بابایی   کارشناسی فیزیک 123335 http://vu1.guilan.ac.ir/rl95vozck7tn
پروژه   G20  سهیل خوشبین فر   کارشناسی فیزیک 123337 http://vu1.guilan.ac.ir/rd24d8ngltek
پروژه   G21  منصور اسلامی   کارشناسی فیزیک 123338 http://vu1.guilan.ac.ir/rtn136z3vyn6
پروژه   G22  محمدرضا محمدی مظفر   کارشناسی فیزیک 123339 http://vu1.guilan.ac.ir/ra0hzifmul1b
پروژه   G23  حسین پناهی   کارشناسی فیزیک 123340 http://vu1.guilan.ac.ir/rsaszmvoaddt
پلانکتون شناسی   G24  اکرم السادات نعیمی شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125543 http://vu1.guilan.ac.ir/rionvnd3x61q
پویایی شناسی جمعیت جانوران دریایی   G1  علی بانی - شیما بخشعلی زاده یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126058 http://vu1.guilan.ac.ir/rd2gkypxjf7o
پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان   G24  علی بانی - شیما بخشعلی زاده یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125549 http://vu1.guilan.ac.ir/rzoa01ronaqv
پیشنهاد رساله دکتری زیست   G1  نادر شعبانی پور   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127863 http://vu1.guilan.ac.ir/ryvz0a7ix5jr
پیشنهاد رساله دکتری زیست   G2  علی بانی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127864 http://vu1.guilan.ac.ir/rr4zyu37kilv
پیشنهاد رساله دکتری زیست   G3  بهروز حیدری   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127865 http://vu1.guilan.ac.ir/resw2ey7u7j9
پیشنهاد رساله دکتری زیست   G4  اکرم السادات نعیمی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127866 http://vu1.guilan.ac.ir/rx95212xfxbu
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G1  بهرام قلمی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125560 http://vu1.guilan.ac.ir/rwnayos4cggw
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G2  حمید دژم پناه   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125561 http://vu1.guilan.ac.ir/r11trjbzt2aa
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G3  حسین روحی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125562 http://vu1.guilan.ac.ir/rcsjs6bdjgok
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G4  علی قنادزاده گیلانی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125564 http://vu1.guilan.ac.ir/r7iebducxe4l
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G5  سینا شکارسرایی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125566 http://vu1.guilan.ac.ir/rl2b6pin5qky
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G1  منوچهر مامقانی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125616 http://vu1.guilan.ac.ir/rw0xgvyyhvom
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G2  فرهاد شیرینی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125617 http://vu1.guilan.ac.ir/rkyujqtaw6lx
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G3  آسیه یحیی زاده   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125618 http://vu1.guilan.ac.ir/rapv03varlow
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G4  نصرت الله محمودی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125619 http://vu1.guilan.ac.ir/rk73uyknmp1d
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G5  معصومه عابدینی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125620 http://vu1.guilan.ac.ir/rhyghnc6p2k0
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G6  مهدی شیخان   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125621 http://vu1.guilan.ac.ir/rkxownovsjah
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G7  مهدی شیخان   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125622 http://vu1.guilan.ac.ir/riym1918zri4
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G8  کوروش رادمقدم   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125623 http://vu1.guilan.ac.ir/rlo9uunfvnjx
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G9  حسن تاجیک   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126113 http://vu1.guilan.ac.ir/rxlakl28brdq
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G10  سید مرتضی مهرداد   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126114 http://vu1.guilan.ac.ir/rbx3mn50w8bp
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G1  علیرضا علی اکبر   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125806 http://vu1.guilan.ac.ir/r17492alzfl7
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G2  محمد علی زنجانچی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125841 http://vu1.guilan.ac.ir/rhiqtfayoxx8
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G3  اسفندیار علیزاده   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125842 http://vu1.guilan.ac.ir/r7cic3hfigye
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G4  شبنم سهراب نژاد   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125843 http://vu1.guilan.ac.ir/rar0eqf94cju
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G5  رضا انصاری   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125844 http://vu1.guilan.ac.ir/r47wehirvut5
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G6  علی محمد خواه   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125845 http://vu1.guilan.ac.ir/r0horirvpbx2
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G7  مجید آروند   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125846 http://vu1.guilan.ac.ir/rotgwc92za4l
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G8  سید حسن زوار موسوی نیاکی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125848 http://vu1.guilan.ac.ir/rx1cdkq01nag
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G1  عبدالله فلاح شجاعی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125875 http://vu1.guilan.ac.ir/r78hkw4pg50i
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G2  هادی فلاح معافی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125879 http://vu1.guilan.ac.ir/r8ktms4z7bah
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G3  علیرضا خورشیدی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125880 http://vu1.guilan.ac.ir/reoeyp9rtqjr
پیشنهاد رساله دکتری شیمی   G4  زینب مرادی شوئیلی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125881 http://vu1.guilan.ac.ir/rjf0isb5u0h5
پیشنهاده رساله دکتری زیست شناسی   G1  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی   دکتری تخصصی بیوشیمی 127844 http://vu1.guilan.ac.ir/rapjhkteuq1b
پیشنهاده رساله دکتری زیست شناسی   G2  سید محسن اصغری   دکتری تخصصی بیوشیمی 127846 http://vu1.guilan.ac.ir/rkw5n7jc1r97
پیشنهاده رساله دکتری زیست شناسی   G3  حسین غفوری   دکتری تخصصی بیوشیمی 127847 http://vu1.guilan.ac.ir/rpwsyfaf6kbr
پیشنهاده رساله دکتری زیست شناسی   G4  سیده شیرین شاهنگیان   دکتری تخصصی بیوشیمی 127849 http://vu1.guilan.ac.ir/r404letb0juh
پیشنهاده رساله دکتری زیست شناسی   G5  مصطفی شوریان   دکتری تخصصی بیوشیمی 127850 http://vu1.guilan.ac.ir/r98oq5kkr719
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G15  123391 123391 123391 123391 http://vu1.guilan.ac.ir/rhiutjbepoja
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G18  کمیل بابایی   دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 128169 http://vu1.guilan.ac.ir/rsq3rq3pmpf7
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G8  رضا صفاری   دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک نظری 128138 http://vu1.guilan.ac.ir/rw1v8xgsqrb2
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G2  سعید باطبی   دکتری تخصصی فیزیک - اتمی مولکولی 128118 http://vu1.guilan.ac.ir/r8ixxx81sddn
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G11  علی مرتضی پور   دکتری تخصصی فیزیک - اتمی مولکولی 128149 http://vu1.guilan.ac.ir/r0mpvprkb3bf
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G6  فرهاد اسمعیلی قدسی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128136 http://vu1.guilan.ac.ir/rrjjh4okh68r
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G7  مجید سیفی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128137 http://vu1.guilan.ac.ir/rw2zbxnekr8s
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G10  جمال مظلوم   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128147 http://vu1.guilan.ac.ir/rmd005mvjt3b
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G12  میثم باقری تاجانی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128151 http://vu1.guilan.ac.ir/ra8udgxu30rk
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G14  حمید رحیم پور سلیمانی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128158 http://vu1.guilan.ac.ir/rco46w2feyq9
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G15  سیدمحمد روضاتی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128159 http://vu1.guilan.ac.ir/r6ww6mkjrwuy
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G16  سعید مهدوی فر   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128161 http://vu1.guilan.ac.ir/rhydyl7npz09
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G17  حنیف هادی پور   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 128163 http://vu1.guilan.ac.ir/rcsmeai72rxu
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G13  حسین پناهی   دکتری تخصصی فیزیک - نظری 128155 http://vu1.guilan.ac.ir/r48ejanw577q
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G5  عباس قاسمی زاد   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 128121 http://vu1.guilan.ac.ir/rw45zmwvzm8h
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G9  حسین محمودی چناری   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 128146 http://vu1.guilan.ac.ir/ron5zfmqw5z0
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G19  سهیل خوشبین فر   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 128170 http://vu1.guilan.ac.ir/r5590buxch1y
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G20  منصور اسلامی   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 128171 http://vu1.guilan.ac.ir/r0kie4a4pm4s
پیشنهاده رساله دکتری فیزیک   G21  محمدرضا محمدی مظفر   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 128173 http://vu1.guilan.ac.ir/rwb1d1hh7v49
پیشنهادیه رساله دکتری   G25  پیوند طاهرپرور   دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای 128313 http://vu1.guilan.ac.ir/rz75orqz6bbw
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G34  اکبر موسی زاده سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 126544 http://vu1.guilan.ac.ir/rwvw28p8mv16
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G33  محمد صادق محسن زاده سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 126528 http://vu1.guilan.ac.ir/r99zranwkv1v
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G35  اکبر موسی زاده سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126547 http://vu1.guilan.ac.ir/rabb4o4y28c6
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G32  اکبر موسی زاده سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی محض 126514 http://vu1.guilan.ac.ir/rw3tv9graxmx
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G31  محمد صادق محسن زاده سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 126512 http://vu1.guilan.ac.ir/rwjyi03xzxxn
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G36  اکبر موسی زاده سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 126548 http://vu1.guilan.ac.ir/rhpwuhh4j1y0
ترمودینامیک آماری   G1  بهرام قلمی شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی فیزیک 125250 http://vu1.guilan.ac.ir/rjrxngpkh0ue
ترمودینامیک شیمیایی جامدات   G1  حمید دژم پناه یکشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125520 http://vu1.guilan.ac.ir/retf4r69aa7j
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2   G1  حنیف هادی پور شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته فرد) 18:00 - 20:00 کارشناسی فیزیک 123075 http://vu1.guilan.ac.ir/rsv1bq8xzcnu
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2   G2    شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 123076 http://vu1.guilan.ac.ir/r379ddh7s4nh
ترمودینامیک ومکانیک آماری 1   G1  حنیف هادی پور یکشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 123083 http://vu1.guilan.ac.ir/r3dou3h4b34e
ترمیم و بافت زایی مولکولی   G1  طوبا میرزاپور دوشنبه 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری.سلولی و تکوینی 126284 http://vu1.guilan.ac.ir/rls1yyzisxb9
تشریح مقایسه ای مهره داران   G1  حسین جوان بخت فلاح رودبنه دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی 126066 http://vu1.guilan.ac.ir/rx2flitpz9by
تفسیر موضوعی قرآن   G31  علی کریمیان چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 127078 http://vu1.guilan.ac.ir/r7llwsdyb97x
تفسیر موضوعی قرآن   G32  مهیار خانی مقدم چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 127091 http://vu1.guilan.ac.ir/rtrlld97wgqf
تفسیر موضوعی قرآن   G37    چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 127116 http://vu1.guilan.ac.ir/rs6kovkc0xe3
تفسیر موضوعی قرآن   G35  حمید قربان پورلفمجانی چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی کاربردی 127107 http://vu1.guilan.ac.ir/r3hkxi2r8wdq
تفسیر موضوعی قرآن   G38  نوروز امینی چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 127119 http://vu1.guilan.ac.ir/rcgaqe3h6nch
تفسیر موضوعی قرآن   G36  نوروز امینی چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 127113 http://vu1.guilan.ac.ir/rpnzfhcyjxey
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G33  علی کریمیان چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 127096 http://vu1.guilan.ac.ir/ryz7nfx1r9ce
تفسیر موضوعی نهج البلاغه   G34  مهیار خانی مقدم چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 127099 http://vu1.guilan.ac.ir/rxid0vayv5yr
تقارن و نظریه گروهها   G1  یاسر توکلی شنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 126086 http://vu1.guilan.ac.ir/r4w7i52idef3
تکامل   G24  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی شنبه 18:00 - 20:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125540 http://vu1.guilan.ac.ir/rqppz72s4m79
تکامل موجودات زنده   G34  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی شنبه 16:00 - 18:00  سه شنبه (هفته فرد) 18:00 - 20:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125404 http://vu1.guilan.ac.ir/rl1wahiw9vjc
تکثیر گیاهان   G34  منصور افشار محمدیان یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125412 http://vu1.guilan.ac.ir/rg53cwrryzta
تنظیم اپی ژنتیکی تکوین   G1  زیور صالحی یکشنبه 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری.سلولی و تکوینی 126287 http://vu1.guilan.ac.ir/ryygf3xy81cn
تنظیم اکولوژیکی تکوین   G1  فرهاد مشایخی دوشنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری.سلولی و تکوینی 126286 http://vu1.guilan.ac.ir/rh76zewju6pk
تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی   G1  علی بانی - نادر شعبانی پور (بانی) یکشنبه 14:00 - 16:00  (شعبانی پور) دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126063 http://vu1.guilan.ac.ir/r8t8qlitro1c
تنوع و تکامل در گیاهان   G1  مرضیه بیگم فقیر دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی 126123 http://vu1.guilan.ac.ir/rpgbg71p1is0
جامعه شناسی گیاهی   G1  اصغر زمانی یکشنبه 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی زیست شناسی  - سیستماتیک گیاهی 126217 http://vu1.guilan.ac.ir/rlnnssgzez3v
جانورشناسی بی مهره 1   G24  حسین جوان بخت فلاح رودبنه یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125659 http://vu1.guilan.ac.ir/ru8oo49i9843
جانورشناسی مهره دار   G24  حسین جوان بخت فلاح رودبنه شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125630 http://vu1.guilan.ac.ir/rfa733lrue20
جانورشناسی مهره داران   G4  حسین جوان بخت فلاح رودبنه سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125333 http://vu1.guilan.ac.ir/rrnspwnrvkvs
جذب و انتقال در گیاهان   G1  منصور افشار محمدیان دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 126102 http://vu1.guilan.ac.ir/rb7skuv83yx9
جغرافیای جانوری   G1  حسین جوان بخت فلاح رودبنه دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک 126072 http://vu1.guilan.ac.ir/rtsfrv9do0o0
جنین شناسی انسان   G4  طوبا میرزاپور شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125155 http://vu1.guilan.ac.ir/rse3jo5brine
جنین شناسی جانوری   G4  فاطمه قاسمیان دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125289 http://vu1.guilan.ac.ir/rkvn6bwqzz2l
خاستگاه گیاهان خشکی زی   G1  اصغر زمانی یکشنبه 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی زیست شناسی  - سیستماتیک گیاهی 126215 http://vu1.guilan.ac.ir/rulzvaapjzvn
خوردگی فلزات   G1  ناز چائی بخش لنگرودی دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126150 http://vu1.guilan.ac.ir/r3oib8uhpmj4
دانش خانواده و جمعیت   G31  محمدرضا فرحناک مجد دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 127123 http://vu1.guilan.ac.ir/rkzaew5salk4
دانش خانواده و جمعیت   G33  شراره  صدیقی سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 127462 http://vu1.guilan.ac.ir/rx77v0b8iscg
دانش خانواده و جمعیت   G32  محمدرضا فرحناک مجد دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 127125 http://vu1.guilan.ac.ir/rajzyl4073lq
دانش خانواده و جمعیت   G34  شراره  صدیقی سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 127463 http://vu1.guilan.ac.ir/rs3ckd4xlmyo
دوگانگی گرانش پیمانه ای   G1  کمیل بابایی یکشنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127210 http://vu1.guilan.ac.ir/ruvwdziouguh
رساله دکتری زیست شناسی دریا   G1  نادر شعبانی پور   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127856 http://vu1.guilan.ac.ir/r8rihbz28ep7
رساله دکتری زیست شناسی دریا   G2  علی بانی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127858 http://vu1.guilan.ac.ir/rdgds0qch1z4
رساله دکتری زیست شناسی دریا   G3  بهروز حیدری   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127860 http://vu1.guilan.ac.ir/rwz3vncowr5z
رساله دکتری زیست شناسی دریا   G4  اکرم السادات نعیمی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127861 http://vu1.guilan.ac.ir/rihimp7p9h65
رساله دکتری شیمی   G1  بهرام قلمی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125541 http://vu1.guilan.ac.ir/ruojsue66oj3
رساله دکتری شیمی   G2  حمید دژم پناه   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125546 http://vu1.guilan.ac.ir/r5dl1fleww9q
رساله دکتری شیمی   G3  حسین روحی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125547 http://vu1.guilan.ac.ir/rxoufjvfaxiy
رساله دکتری شیمی   G4  علی قنادزاده گیلانی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125550 http://vu1.guilan.ac.ir/rpfg11xeo7xu
رساله دکتری شیمی   G5  سینا شکارسرایی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125551 http://vu1.guilan.ac.ir/r15vhwldkx1w
رساله دکتری شیمی   G5  معصومه عابدینی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125586 http://vu1.guilan.ac.ir/rrtmei7uyp32
رساله دکتری شیمی   G6  بهزاد خلیلی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125587 http://vu1.guilan.ac.ir/r7o6f3uhgv0j
رساله دکتری شیمی   G1  منوچهر مامقانی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125581 http://vu1.guilan.ac.ir/r9awt1ts5l7v
رساله دکتری شیمی   G2  فرهاد شیرینی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125583 http://vu1.guilan.ac.ir/r0ubij0h4g0e
رساله دکتری شیمی   G3  آسیه یحیی زاده   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125584 http://vu1.guilan.ac.ir/rap74gpccvr7
رساله دکتری شیمی   G4  نصرت الله محمودی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125591 http://vu1.guilan.ac.ir/rjr41r27soif
رساله دکتری شیمی   G7  مهدی شیخان   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125593 http://vu1.guilan.ac.ir/rw1xbiw10ft8
رساله دکتری شیمی   G8  کوروش رادمقدم   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125594 http://vu1.guilan.ac.ir/rqh8old1ktey
رساله دکتری شیمی   G9  حسن تاجیک   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126115 http://vu1.guilan.ac.ir/rkzuzqrqcn0h
رساله دکتری شیمی   G10  سید مرتضی مهرداد   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126116 http://vu1.guilan.ac.ir/rtx2vq2fgh3n
رساله دکتری شیمی   G1  علیرضا علی اکبر   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125785 http://vu1.guilan.ac.ir/rjqv63nzcma9
رساله دکتری شیمی   G2  محمد علی زنجانچی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125786 http://vu1.guilan.ac.ir/r32bfrnlkaz1
رساله دکتری شیمی   G3  نینا علیزاده   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125787 http://vu1.guilan.ac.ir/r6d7lrnxri8a
رساله دکتری شیمی   G4  شبنم سهراب نژاد   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125788 http://vu1.guilan.ac.ir/r91xjxzudv43
رساله دکتری شیمی   G5  علی محمد خواه   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125789 http://vu1.guilan.ac.ir/rdq17pk8pjbu
رساله دکتری شیمی   G6  رضا انصاری   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125790 http://vu1.guilan.ac.ir/r2938fyzvb1o
رساله دکتری شیمی   G7  مجید آروند   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125792 http://vu1.guilan.ac.ir/r3wydjf9psu1
رساله دکتری شیمی   G8  سید حسن زوار موسوی نیاکی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125793 http://vu1.guilan.ac.ir/rocdwgyxe1k1
رساله دکتری شیمی   G1  عبدالله فلاح شجاعی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125863 http://vu1.guilan.ac.ir/rnn2r7iyr8gv
رساله دکتری شیمی   G2  هادی فلاح معافی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125865 http://vu1.guilan.ac.ir/r1cp4fd5bj7g
رساله دکتری شیمی   G3  علیرضا خورشیدی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125866 http://vu1.guilan.ac.ir/rvdj3jxo8i49
رساله دکتری شیمی   G4  زینب مرادی شوئیلی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125868 http://vu1.guilan.ac.ir/rmjs5zpuy8eu
رساله دکتری فیزیک   G2  سعید باطبی   دکتری تخصصی فیزیک - اتمی مولکولی 123378 http://vu1.guilan.ac.ir/r0wxb26vd33d
رساله دکتری فیزیک   G19  کمیل بابایی   دکتری تخصصی فیزیک - اتمی مولکولی 123395 http://vu1.guilan.ac.ir/rd5m3kkv6e2e
رساله دکتری فیزیک   G3  مجید سیفی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123379 http://vu1.guilan.ac.ir/rww7zlqd0q9f
رساله دکتری فیزیک   G6  جمال مظلوم   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123382 http://vu1.guilan.ac.ir/rsnppx21ubrr
رساله دکتری فیزیک   G7  علی مرتضی پور   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123383 http://vu1.guilan.ac.ir/rci8vk6fqidj
رساله دکتری فیزیک   G8  میثم باقری تاجانی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123384 http://vu1.guilan.ac.ir/r9bjq01cobkb
رساله دکتری فیزیک   G9  الهام حسینی لپاسر   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123385 http://vu1.guilan.ac.ir/rvwxwcamd11n
رساله دکتری فیزیک   G12  حمید رحیم پور سلیمانی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123388 http://vu1.guilan.ac.ir/rkm55orpqj5c
رساله دکتری فیزیک   G17  سعید مهدوی فر   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123393 http://vu1.guilan.ac.ir/r4bhnu2du47d
رساله دکتری فیزیک   G18  حنیف هادی پور   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123394 http://vu1.guilan.ac.ir/r6sc4avzdnp2
رساله دکتری فیزیک   G3  رضا صفاری   دکتری تخصصی فیزیک - نظری 123380 http://vu1.guilan.ac.ir/rg506zxqrjpe
رساله دکتری فیزیک   G10  یاسر توکلی   دکتری تخصصی فیزیک - نظری 123386 http://vu1.guilan.ac.ir/rab6rasy5lx0
رساله دکتری فیزیک   G14  علیرضا صدرممتاز   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 123390 http://vu1.guilan.ac.ir/reyoproruq24
رساله دکتری فیزیک   G16  عباس قاسمی زاد   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 123392 http://vu1.guilan.ac.ir/reubl7kekbq4
رساله دکتری فیزیک   G20  سهیل خوشبین فر   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 123396 http://vu1.guilan.ac.ir/rpv8u6obfw7d
رساله دکتری فیزیک   G21  منصور اسلامی   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 123398 http://vu1.guilan.ac.ir/r0jx6hehg3eo
رساله دکتری فیزیک   G22  محمدرضا محمدی مظفر   دکتری تخصصی فیزیک - هسته ای 123399 http://vu1.guilan.ac.ir/rub4lvgqjr6m
رساله دکتری فیزیک   G11  حسین پناهی   دکتری تخصصی فیزیک نظری - گرانش 123387 http://vu1.guilan.ac.ir/rer43ar1r3oy
رساله فیزیک   G1  فرهاد اسمعیلی قدسی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123377 http://vu1.guilan.ac.ir/rdagzoykart9
رساله فیزیک   G5  حسین محمودی چناری   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123381 http://vu1.guilan.ac.ir/r4lds758gfjy
رساله فیزیک   G13  سیدمحمد روضاتی   دکتری تخصصی فیزیک - حالت جامد 123389 http://vu1.guilan.ac.ir/r8m2dvjidk4j
رشد و نمو گیاهی پیشرفته   G1  دکتر اکبر نورسته نیا سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 126097 http://vu1.guilan.ac.ir/rqz0u95vzt4k
روش ها در بافت شناسی   G1  طوبا میرزاپور دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی 126070 http://vu1.guilan.ac.ir/rmfcgn18huym
روش های پیشرفته آنالیز سطح   G1  فرهاد اسمعیلی قدسی شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127468 http://vu1.guilan.ac.ir/r4ghestwgamy
روش های مطالعه سطح و نانو ساختارها   G1  محمد علی زنجانچی - شبنم سهراب نژاد شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی تجزیه 125464 http://vu1.guilan.ac.ir/rx142syvt1ze
روشهای آزمایشگاهی در زیست شناسی سلولی و مولکولی   G40  حمید رضا وزیری - مهوش هادوی دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125723 http://vu1.guilan.ac.ir/r9y673iuz5yf
روشهای جداسازی در شیمی   G1  علی محمد خواه چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126145 http://vu1.guilan.ac.ir/rn2cy88t514c
روشهای حرارتی و سینتیکی در تجزیه   G1  محمد علی زنجانچی - نینا علیزاده شنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125534 http://vu1.guilan.ac.ir/r118iundevyd
روشهای نوین در انالیز دستگاهی   G1  علیرضا علی اکبر شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125537 http://vu1.guilan.ac.ir/rb48dx1dk4sz
ریاضی در شیمی   G1  سینا شکارسرایی سه شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 127947 http://vu1.guilan.ac.ir/rzpwviha266o
ریاضی عمومی 1   G1  امیر حسین رفاهی سه شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 127027 http://vu1.guilan.ac.ir/r6hesf2mh7mz
ریاضی عمومی 1   G1    دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 123309 http://vu1.guilan.ac.ir/rfn6yt4ejhyr
ریاضی عمومی 2   G1  عباس سهله دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126128 http://vu1.guilan.ac.ir/rwoov0m2lhln
ریاضی عمومی 2   G2  محمدحسن ظریفی دوشنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 126355 http://vu1.guilan.ac.ir/rwf2lv3e97tv
ریاضی عمومی 2   G1  داود احمدی دستجردی دوشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123307 http://vu1.guilan.ac.ir/rlwss6aee7dv
ریاضی عمومی 2   G2  اسماعیل عزیزپور دوشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123308 http://vu1.guilan.ac.ir/rh5esce5pfl9
ریاضی عمومی1   G34  محسن مسعودی یکشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125453 http://vu1.guilan.ac.ir/rwwfy6ui27fw
ریاضی عمومی2   G4  اسماعیل عزیزپور دوشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125363 http://vu1.guilan.ac.ir/roqh5kb0rbad
ریاضی عمومی2   G40    دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125716 http://vu1.guilan.ac.ir/rik4bre8mfbe
ریاضی فیزیک 1   G1  کمیل بابایی سه شنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 126091 http://vu1.guilan.ac.ir/rcn3g74rrn0u
ریاضی فیزیک 2   G1  محمدرضا محمدی مظفر شنبه 16:00 - 18:00  چهارشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 123288 http://vu1.guilan.ac.ir/reboly3p2vbi
ریاضی فیزیک 2   G2  یاسر توکلی شنبه 16:00 - 18:00  سه شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123289 http://vu1.guilan.ac.ir/r76xvzolb9yw
زبان تخصصی شیمی   G1  حسن تاجیک چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی کاربردی 127452 http://vu1.guilan.ac.ir/r9759ls8eedg
زبان تخصصی شیمی   G2  بهزاد خلیلی شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی محض 127453 http://vu1.guilan.ac.ir/rsiurspxmeav
زبان خارجی   G1  مجید پورمحمدی شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 126278 http://vu1.guilan.ac.ir/rkhluezs8lrg
زبان خارجی   G2  مجید پورمحمدی شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 126281 http://vu1.guilan.ac.ir/rfbslif0tkbl
زیست شناسی اسکلت سلولی   G40  فاطمه صفری یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125679 http://vu1.guilan.ac.ir/rhzw69vlfp62
زیست شناسی انگل ها   G4  حسین جوان بخت فلاح رودبنه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125283 http://vu1.guilan.ac.ir/rqw3lgwbdlpm
زیست شناسی پرتوی   G40  مصطفی شوریان دوشنبه 16:00 - 18:00  دوشنبه (هفته فرد) 18:00 - 20:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125697 http://vu1.guilan.ac.ir/rnrra338df6f
زیست شناسی تکمیلی جانوران دریا   G1  نادر شعبانی پور شنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 126170 http://vu1.guilan.ac.ir/rsfqjxjc2yai
زیست شناسی جلبک ها   G24  مرضیه بیگم فقیر شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125633 http://vu1.guilan.ac.ir/r5eobppksu59
زیست شناسی سلولهای بنیادی   G4  فرهاد مشایخی دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125160 http://vu1.guilan.ac.ir/rpylb8ok0bc3
زیست شناسی سلولی و مولکولی   G24  فاطمه صفری یکشنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125636 http://vu1.guilan.ac.ir/r0oy6kv2dxrl
زیست شناسی سلولی و مولکولی1   G40  فاطمه صفری شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125707 http://vu1.guilan.ac.ir/rtd8oayhndes
زیست شناسی سلولی و مولکولی2   G40  حمید رضا وزیری شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125686 http://vu1.guilan.ac.ir/rzrip80x37py
زیست شناسی سلولی و مولکولی3   G40  حمید رضا وزیری شنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125678 http://vu1.guilan.ac.ir/rju0893111c6
زیست شناسی کف زیان   G24  اکرم السادات نعیمی شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125725 http://vu1.guilan.ac.ir/rv7abizyqy8i
زیست شناسی مولکولی اندامک ها   G40  حمید رضا وزیری سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125682 http://vu1.guilan.ac.ir/roq4msuau77j
زیست شناسی مولکولی پیشرفته   G1  حمید رضا وزیری شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126041 http://vu1.guilan.ac.ir/rdkx17vobi96
زیست شناسی میکروبی   G40  محمد جواد مهدی پور مقدم یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125711 http://vu1.guilan.ac.ir/rapbxnlhliwv
زیست شناسی میکروبی   G34  حجت اله زمانی یکشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125444 http://vu1.guilan.ac.ir/r6e2k2d3buxn
زیست فناوری   G1  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی - سیده شیرین شاهنگیان (شاهنگیان) شنبه 12:00 - 14:00  (آقامعالی) سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 126039 http://vu1.guilan.ac.ir/rnzv74sczotz
ژنتیک پایه   G34  فرزام عجمیان شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125426 http://vu1.guilan.ac.ir/rid9mon1xot9
ژنتیک تکوینی   G1  زیور صالحی شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی 126069 http://vu1.guilan.ac.ir/rqxko9n2d67n
ژنتیک جمعیت تکمیلی   G1  سید ضیاالدین میرحسینی یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126055 http://vu1.guilan.ac.ir/r9mh6dd0bcs6
ژنتیک سرطان   G1  زیور صالحی دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126054 http://vu1.guilan.ac.ir/raus8l62wlly
ژنتیک مولکولی   G4  سهیلا طالش ساسانی شنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125294 http://vu1.guilan.ac.ir/rq8k1ziu64kz
ژنتیک مولکولی   G40  سهیلا طالش ساسانی شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00  یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125699 http://vu1.guilan.ac.ir/rf10ygeefi8b
ساختار هسته   G1  سهیل خوشبین فر دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 123302 http://vu1.guilan.ac.ir/rdk8o4eunkkm
سازوکارهای مولکولی فتوسنتز   G1  دکتر اکبر نورسته نیا دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 126095 http://vu1.guilan.ac.ir/r0r4fsorip8u
سمینار   G1  مرضیه بیگم فقیر   دکتری تخصصی زیست شناسی  - سیستماتیک گیاهی 126220 http://vu1.guilan.ac.ir/rreewerxhj2q
سمینار   G1  مرضیه بیگم فقیر   کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی 128255 http://vu1.guilan.ac.ir/rl105wla8jbe
سمینار   G20  سعید باطبی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک 127992 http://vu1.guilan.ac.ir/rck3h5m8qh3l
سمینار   G29  منصور اسلامی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک 128089 http://vu1.guilan.ac.ir/r1aofxf28e4w
سمینار   G11  علی مرتضی پور   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر 128049 http://vu1.guilan.ac.ir/rw7fmgrc0n2x
سمینار   G25  الهام حسینی لپاسر   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر 127988 http://vu1.guilan.ac.ir/rkxo02hhudlg
سمینار   G6  ساعد جعفری   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- حالت جامد- تجربی 128002 http://vu1.guilan.ac.ir/rqug99vxggl1
سمینار   G2  محمدرضا محمدی مظفر   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 128091 http://vu1.guilan.ac.ir/ruf0mbanumx6
سمینار   G15  حسین پناهی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 128062 http://vu1.guilan.ac.ir/rfnwk60lj8xr
سمینار   G27  کمیل بابایی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 128084 http://vu1.guilan.ac.ir/r0lnfiud8lid
سمینار   G5  فرهاد اسمعیلی قدسی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 127997 http://vu1.guilan.ac.ir/r17uk1o2busa
سمینار   G7  مجید سیفی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128003 http://vu1.guilan.ac.ir/rvktgw99zqig
سمینار   G9  حسین محمودی چناری   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128041 http://vu1.guilan.ac.ir/rx2li6vq8i5a
سمینار   G10  جمال مظلوم   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128044 http://vu1.guilan.ac.ir/rmsdh2wyfbue
سمینار   G12  میثم باقری تاجانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128053 http://vu1.guilan.ac.ir/rfpbhvs11p6j
سمینار   G16  حمید رحیم پور سلیمانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128063 http://vu1.guilan.ac.ir/rxc1fxljzvxv
سمینار   G17  حمید رحیم پور سلیمانی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128064 http://vu1.guilan.ac.ir/rlch2yrhzd5o
سمینار   G19  سیدمحمد روضاتی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128065 http://vu1.guilan.ac.ir/r9w9syp7hlij
سمینار   G24  سعید مهدوی فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128076 http://vu1.guilan.ac.ir/r79k4qpos8kz
سمینار   G26  حنیف هادی پور   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128079 http://vu1.guilan.ac.ir/rl094aobmd0n
سمینار   G21  پیوند طاهرپرور   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 128067 http://vu1.guilan.ac.ir/ri4j38ru8kci
سمینار   G22  علیرضا صدرممتاز   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 128068 http://vu1.guilan.ac.ir/r7zlbj09dmks
سمینار   G23  عباس قاسمی زاد   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 128075 http://vu1.guilan.ac.ir/rxdk0y08vvgv
سمینار   G28  سهیل خوشبین فر   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 128085 http://vu1.guilan.ac.ir/rmohuxyf4yi2
سمینار   G8  رضا صفاری   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- گرانش و کیهان شناسی 128015 http://vu1.guilan.ac.ir/ruqszocwemsn
سمینار   G14  یاسر توکلی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- گرانش و کیهان شناسی 128061 http://vu1.guilan.ac.ir/rw3yz93emi9v
سمینار 1   G1  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی   دکتری تخصصی بیوشیمی 127789 http://vu1.guilan.ac.ir/r8yxa7wah553
سمینار 1   G2  سید محسن اصغری   دکتری تخصصی بیوشیمی 127790 http://vu1.guilan.ac.ir/rxb8rc43g5tj
سمینار 1   G3  حسین غفوری   دکتری تخصصی بیوشیمی 127791 http://vu1.guilan.ac.ir/r6kvglj088v1
سمینار 1   G4  سیده شیرین شاهنگیان   دکتری تخصصی بیوشیمی 127792 http://vu1.guilan.ac.ir/rtqlzidlczdd
سمینار 1   G5  مصطفی شوریان   دکتری تخصصی بیوشیمی 127793 http://vu1.guilan.ac.ir/rzutnc30997i
سمینار 2   G1  آقای دکتر محمودرضا آقامعالی   دکتری تخصصی بیوشیمی 127796 http://vu1.guilan.ac.ir/rtdbv4wu3268
سمینار 2   G2  سید محسن اصغری   دکتری تخصصی بیوشیمی 127798 http://vu1.guilan.ac.ir/rs1wcp2usjt4
سمینار 2   G3  حسین غفوری   دکتری تخصصی بیوشیمی 127800 http://vu1.guilan.ac.ir/r8gs26lrjqxx
سمینار 2   G4  سیده شیرین شاهنگیان   دکتری تخصصی بیوشیمی 127802 http://vu1.guilan.ac.ir/roy7one5jonw
سمینار 2   G5  مصطفی شوریان   دکتری تخصصی بیوشیمی 127803 http://vu1.guilan.ac.ir/rnv9hqxii8c4
سمینار 2 ارشدزیست   G1  اکرم السادات نعیمی   کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 128167 http://vu1.guilan.ac.ir/r0q4e0msy8ar
سمینار 2 ارشدزیست   G2  بهروز حیدری   کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 128272 http://vu1.guilan.ac.ir/rthujgt208gr
سمینار 2 ارشدزیست   G3  نادر شعبانی پور   کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 128279 http://vu1.guilan.ac.ir/rvexhrtcop19
سمینار1   G1  نادر شعبانی پور   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127805 http://vu1.guilan.ac.ir/rcz1larxpspv
سمینار1   G2  علی بانی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127806 http://vu1.guilan.ac.ir/ropupqjne4y0
سمینار1   G3  بهروز حیدری   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127807 http://vu1.guilan.ac.ir/rmh90u92le09
سمینار1   G4  اکرم السادات نعیمی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127810 http://vu1.guilan.ac.ir/r284mw6nben9
سمینار1دکتری شیمی   G1  بهرام قلمی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125552 http://vu1.guilan.ac.ir/r1810dfn76vk
سمینار1دکتری شیمی   G2  حمید دژم پناه   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125554 http://vu1.guilan.ac.ir/rgqj2pv2ju9z
سمینار1دکتری شیمی   G3  حسین روحی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125555 http://vu1.guilan.ac.ir/r91f7ytwcjg1
سمینار1دکتری شیمی   G4  علی قنادزاده گیلانی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125557 http://vu1.guilan.ac.ir/rycyx16ltou8
سمینار1دکتری شیمی   G5  سینا شکارسرایی   دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125559 http://vu1.guilan.ac.ir/rqs8npwc4ukd
سمینار1دکتری شیمی   G1  منوچهر مامقانی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125597 http://vu1.guilan.ac.ir/r5nrr9k1iemn
سمینار1دکتری شیمی   G2  فرهاد شیرینی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125599 http://vu1.guilan.ac.ir/rn37uy8pcfop
سمینار1دکتری شیمی   G3  آسیه یحیی زاده   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125606 http://vu1.guilan.ac.ir/rr6sgjia1ene
سمینار1دکتری شیمی   G4  نصرت الله محمودی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125610 http://vu1.guilan.ac.ir/rcqp3bqclxr1
سمینار1دکتری شیمی   G5  معصومه عابدینی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125611 http://vu1.guilan.ac.ir/rywg4zkr0xuq
سمینار1دکتری شیمی   G6  بهزاد خلیلی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125612 http://vu1.guilan.ac.ir/rez0igyh3yll
سمینار1دکتری شیمی   G7  مهدی شیخان   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125614 http://vu1.guilan.ac.ir/rtkhsb5blu60
سمینار1دکتری شیمی   G8  کوروش رادمقدم   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125615 http://vu1.guilan.ac.ir/rxqyi8thn39x
سمینار1دکتری شیمی   G9  حسن تاجیک   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126117 http://vu1.guilan.ac.ir/rpas5u2un503
سمینار1دکتری شیمی   G10  سید مرتضی مهرداد   دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 126118 http://vu1.guilan.ac.ir/rhmms98ow8ca
سمینار1دکتری شیمی   G1  علیرضا علی اکبر   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125794 http://vu1.guilan.ac.ir/rngzf742insk
سمینار1دکتری شیمی   G2  محمد علی زنجانچی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125795 http://vu1.guilan.ac.ir/rj4vflrzdykp
سمینار1دکتری شیمی   G3  نینا علیزاده   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125797 http://vu1.guilan.ac.ir/r9tjkwktn20s
سمینار1دکتری شیمی   G4  شبنم سهراب نژاد   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125799 http://vu1.guilan.ac.ir/rbit33jr2zu6
سمینار1دکتری شیمی   G5  علی محمد خواه   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125800 http://vu1.guilan.ac.ir/rnwqqnepd7w8
سمینار1دکتری شیمی   G6  رضا انصاری   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125802 http://vu1.guilan.ac.ir/ryeipala4lsj
سمینار1دکتری شیمی   G7  مجید آروند   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125803 http://vu1.guilan.ac.ir/rvkxw66isbzb
سمینار1دکتری شیمی   G8  سید حسن زوار موسوی نیاکی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125805 http://vu1.guilan.ac.ir/ryse8tvqw601
سمینار1دکتری شیمی   G1  عبدالله فلاح شجاعی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125869 http://vu1.guilan.ac.ir/ryq3wuhdjmmc
سمینار1دکتری شیمی   G2  هادی فلاح معافی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125871 http://vu1.guilan.ac.ir/rxexqasntj23
سمینار1دکتری شیمی   G3  علیرضا خورشیدی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125872 http://vu1.guilan.ac.ir/r6yyuhr9zt03
سمینار1دکتری شیمی   G4  زینب مرادی شوئیلی   دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125873 http://vu1.guilan.ac.ir/rularaua86us
سمینار2   G1  نادر شعبانی پور   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127813 http://vu1.guilan.ac.ir/rh3x7tz7tgwx
سمینار2   G2  علی بانی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127815 http://vu1.guilan.ac.ir/ri8tqtv8dlif
سمینار2   G3  بهروز حیدری   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127816 http://vu1.guilan.ac.ir/rm5vmg6o8cox
سمینار2   G4  اکرم السادات نعیمی   دکتری تخصصی زیست شناسی دریا- جانوران دریایی 127817 http://vu1.guilan.ac.ir/rh5lm1kirxql
سنتز مواد معدنی   G1  هادی فلاح معافی سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی معدنی 125471 http://vu1.guilan.ac.ir/rqrlnuuimjcl
سیتوژنتیک تکمیلی   G1  فرزام عجمیان - سهیلا طالش ساسانی یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126056 http://vu1.guilan.ac.ir/rh466liggpoi
سیتوهیستوتکنیک گیاهی   G1  منصور افشار محمدیان یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 126119 http://vu1.guilan.ac.ir/rraei6nujw51
سیستماتیک گیاهی2   G34  مرضیه بیگم فقیر یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125441 http://vu1.guilan.ac.ir/ranexcpu7x23
سیستماتیک گیاهی3   G34  اصغر زمانی یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125434 http://vu1.guilan.ac.ir/ru9esec5euss
شناسایی ترکیبات آلی   G1  منوچهر مامقانی یکشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی شیمی محض 126414 http://vu1.guilan.ac.ir/rssuh11w741e
شیمی آلی 2   G1  آسیه یحیی زاده یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی محض 126395 http://vu1.guilan.ac.ir/raf1v892s1t5
شیمی آلی 2   G2  سید مرتضی مهرداد یکشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی محض 126400 http://vu1.guilan.ac.ir/rl30wg0aodl0
شیمی آلی 3   G1  مهدی شیخان شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126143 http://vu1.guilan.ac.ir/r23152ya4uwn
شیمی آلی 3   G2  بهزاد خلیلی شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126144 http://vu1.guilan.ac.ir/r3tr4xz0jizw
شیمی آلی پیشرفته   G1  فرهاد شیرینی شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی آلی 125417 http://vu1.guilan.ac.ir/ro216gifjqqd
شیمی آلی1   G4  مهدی شیخان شنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125365 http://vu1.guilan.ac.ir/rlkvqv7ohqgg
شیمی آلی1   G40  معصومه عابدینی دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125718 http://vu1.guilan.ac.ir/r1jni16tgtqe
شیمی آلی1   G1  معصومه عابدینی یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126138 http://vu1.guilan.ac.ir/rzdi0dkbgufz
شیمی تابش   G1  زینب مرادی شوئیلی سه شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی معدنی 125470 http://vu1.guilan.ac.ir/rudxtzo6m8ur
شیمی تجزیه 3   G1  سید حسن زوار موسوی نیاکی دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00  سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی محض 126409 http://vu1.guilan.ac.ir/rj9z2ovaic69
شیمی تجزیه 3   G2  مجید آروند دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی محض 126411 http://vu1.guilan.ac.ir/rulewep0b47t
شیمی تجزیه پیشرفته   G1  سید حسن زوار موسوی نیاکی   کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی تجزیه 125468 http://vu1.guilan.ac.ir/rlarmqoug8m2
شیمی تجزیه محیط زیست   G1  علی محمد خواه - رضا انصاری شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی تجزیه 125467 http://vu1.guilan.ac.ir/risfu5xtgn1v
شیمی تجزیه1   G1  رضا انصاری شنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی شیمی محض 126385 http://vu1.guilan.ac.ir/rc76gu31qaah
شیمی تجزیه2   G1  شبنم سهراب نژاد شنبه (هفته زوج) 15:00 - 16:00  دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126142 http://vu1.guilan.ac.ir/reita2313ban
شیمی ترکیبات طبیعی   G1  معصومه عابدینی - مهدی شیخان شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی آلی 125432 http://vu1.guilan.ac.ir/ruiam446p91b
شیمی دارویی   G1  حسن تاجیک - نصرت الله محمودی شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 126452 http://vu1.guilan.ac.ir/ryub9fvee3u0
شیمی دارویی 1   G1  نصرت الله محمودی یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125461 http://vu1.guilan.ac.ir/rd9h046hbc6j
شیمی دارویی پیشرفته   G1  نصرت الله محمودی یکشنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی آلی 125425 http://vu1.guilan.ac.ir/re9y02fh1sfp
شیمی سبز و محیط زیست   G1  علی محمد خواه شنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  دوشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 126420 http://vu1.guilan.ac.ir/rhxffpbcc1a9
شیمی سطح و حالت جامد   G1  حمید دژم پناه شنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی فیزیک 125351 http://vu1.guilan.ac.ir/rx3hbslzt83u
شیمی سطح وحالت جامد   G1  محمد علی زنجانچی سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی شیمی محض 126463 http://vu1.guilan.ac.ir/r9oy7nqogisu
شیمی سنتز ترکیبات طبیعی   G1  کوروش رادمقدم - سید مرتضی مهرداد شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00  دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125463 http://vu1.guilan.ac.ir/ra9e8fr7vf86
شیمی سوپرا مولکولی   G1  نینا علیزاده سه شنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوشیمی 125488 http://vu1.guilan.ac.ir/rfuerbij5162
شیمی صنایع معدنی   G1  ناز چائی بخش لنگرودی یکشنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126159 http://vu1.guilan.ac.ir/r4c1dhuosg1v
شیمی صنعتی 1   G1  روحان رخشائی یکشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126146 http://vu1.guilan.ac.ir/raciajboer4c
شیمی عمومی   G1  علی محمد خواه دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 126092 http://vu1.guilan.ac.ir/rnta3ja628xw
شیمی عمومی 2   G1  رضا انصاری دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126124 http://vu1.guilan.ac.ir/r1lqb08g2zmq
شیمی عمومی1   G34  بهزاد خلیلی دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125450 http://vu1.guilan.ac.ir/rxaqbt1dx6ad
شیمی عمومی1   G1  اسداله محمدی سه شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 127028 http://vu1.guilan.ac.ir/rlvy8399xpg5
شیمی عمومی2   G4  هادی فلاح معافی دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125364 http://vu1.guilan.ac.ir/rxf0dvc6jnt5
شیمی عمومی2   G24  سید حسن زوار موسوی نیاکی چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125652 http://vu1.guilan.ac.ir/rx1ohemrmf3b
شیمی عمومی2   G40  هادی فلاح معافی شنبه 16:00 - 18:00  دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125717 http://vu1.guilan.ac.ir/rklwrpv2rku8
شیمی عمومی2   G2  سینا شکارسرایی دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی محض 126342 http://vu1.guilan.ac.ir/rexz5fjf6ebf
شیمی فیزیک 2   G1  علی قنادزاده گیلانی شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126140 http://vu1.guilan.ac.ir/ruuqzwhdcoo7
شیمی فیزیک 2   G2  حمید دژم پناه شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126141 http://vu1.guilan.ac.ir/rny12c8vmx7n
شیمی فیزیک 3   G1  بهرام قلمی دوشنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 126413 http://vu1.guilan.ac.ir/r2wa7idoo4q4
شیمی فیزیک آلی پیشرفته   G1  آسیه یحیی زاده - کوروش رادمقدم یکشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی آلی 125410 http://vu1.guilan.ac.ir/rx6kqvpn6cvw
شیمی فیزیک محلولها   G1  بهرام قلمی - سینا شکارسرایی یکشنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125519 http://vu1.guilan.ac.ir/rt4yeuv134u5
شیمی فیزیک1   G2  سینا شکارسرایی شنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 126372 http://vu1.guilan.ac.ir/r126x5dh8sk3
شیمی کوانتومی 3   G1  حسین روحی یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  دوشنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125518 http://vu1.guilan.ac.ir/rnccvsysrzq2
شیمی محاسباتی   G1  حسین روحی شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی فیزیک 125402 http://vu1.guilan.ac.ir/r9wh6oti114f
شیمی معدنی 1   G1  هادی فلاح معافی دوشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126139 http://vu1.guilan.ac.ir/rq0ekso56h2g
شیمی معدنی 2   G1  علیرضا خورشیدی شنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 126405 http://vu1.guilan.ac.ir/rydijuh3qiei
شیمی معدنی 3   G1  عبدالله فلاح شجاعی یکشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 126412 http://vu1.guilan.ac.ir/rabbwwymrl4h
شیمی هتروسیکل   G1  بهزاد خلیلی - حسن تاجیک یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  دوشنبه  - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی آلی 125406 http://vu1.guilan.ac.ir/req453oronlw
شیمی هتروسیکل   G1  آسیه یحیی زاده یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی-شیمی دارویی 125462 http://vu1.guilan.ac.ir/r0oxov06cw4t
شیمی وفناوری رنگ   G1  اسداله محمدی سه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126153 http://vu1.guilan.ac.ir/r9mufqfkjqle
طیف بینی مولکولی تجزیه ای   G1  علی محمد خواه - نینا علیزاده شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی تجزیه 125465 http://vu1.guilan.ac.ir/rt7fbn2epqwl
طیف سنجی در شیمی معدنی   G1  علیرضا خورشیدی سه شنبه 10:00 - 12:00  چهارشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی معدنی 125469 http://vu1.guilan.ac.ir/r2v56ehivyk6
طیف سنجی ملکولی   G1  علی قنادزاده گیلانی شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی فیزیک 125398 http://vu1.guilan.ac.ir/rhtk7o0p8out
غواصی   G1  فریبرز صیاد اوغلی دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126065 http://vu1.guilan.ac.ir/rf3e02qr37lw
فارسی   G2  دکتر نسرین کریم پور شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 126274 http://vu1.guilan.ac.ir/rpydig07v5ux
فارسی   G1  دکتر نسرین کریم پور شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 126271 http://vu1.guilan.ac.ir/rzcx7mhxdy73
فتوشیمی پیشرفته   G1  عبدالله فلاح شجاعی سه شنبه 10:00 - 12:00  چهارشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125530 http://vu1.guilan.ac.ir/r9udt6zbkwz5
فرایند های پتروشیمی   G1  اسداله محمدی سه شنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی کاربردی 125480 http://vu1.guilan.ac.ir/rxo5ujv9wsu9
فلور ایران   G1  اصغر زمانی شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی 126121 http://vu1.guilan.ac.ir/rc9uadcr3m21
فوتونیک2   G1  منصور اسلامی شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک 127206 http://vu1.guilan.ac.ir/re19db9zbi31
فیزیک   G24  محمد اسکوئیان سه شنبه 10:00 - 12:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125641 http://vu1.guilan.ac.ir/ru79ucsg8y06
فیزیک بلور های مایع   G1  سیدمحمد روضاتی شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  سه شنبه 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127190 http://vu1.guilan.ac.ir/r6sjfl6b0tfi
فیزیک پایه 1   G1  یاسر توکلی یکشنبه 16:00 - 18:00  سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123056 http://vu1.guilan.ac.ir/rlq60lpyksyg
فیزیک پایه 2   G1  کمیل بابایی شنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123058 http://vu1.guilan.ac.ir/rk6s5clr438g
فیزیک پایه 2   G2  الهام حسینی لپاسر دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 123293 http://vu1.guilan.ac.ir/r1xvv92rmpqm
فیزیک پایه 3   G1  محمد اسکوئیان شنبه 16:00 - 18:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 126090 http://vu1.guilan.ac.ir/rxgfwh211eqf
فیزیک پایه 3   G2  محمد اسکوئیان شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 126089 http://vu1.guilan.ac.ir/rcz28zdraozr
فیزیک پایه 4   G1  فرهاد اسمعیلی قدسی شنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123060 http://vu1.guilan.ac.ir/rq3u6tktvabl
فیزیک پایه 4   G2      کارشناسی فیزیک 123059 http://vu1.guilan.ac.ir/rk20sr6nsj5c
فیزیک پلاسما   G1  ساعد جعفری دوشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 126083 http://vu1.guilan.ac.ir/rcd0ck4phcir
فیزیک حالت جامد 1   G1  جمال مظلوم شنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 127990 http://vu1.guilan.ac.ir/rthjx3ysxo81
فیزیک حالت جامد پیشرفته (2)   G1  حمید رحیم پور سلیمانی شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 126435 http://vu1.guilan.ac.ir/rg221h8j3s9i
فیزیک حالت جامد پیشرفته1   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123084 http://vu1.guilan.ac.ir/rfazyna3xghw
فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته1   G1  محمدرضا محمدی مظفر یکشنبه 16:00 - 18:00  سه شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127212 http://vu1.guilan.ac.ir/rpg1s7q5n57y
فیزیک سطح پیشرفته2   G1  جمال مظلوم - فرهاد اسمعیلی قدسی شنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127196 http://vu1.guilan.ac.ir/rmf2c47x5p0e
فیزیک عمومی 2   G1  حدیقه عاشوری یکشنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126133 http://vu1.guilan.ac.ir/rg5dsty33ls6
فیزیک عمومی 2   G2  الهام حسینی لپاسر یکشنبه 16:00 - 18:00  سه شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی شیمی محض 126358 http://vu1.guilan.ac.ir/rhb62w0lrg99
فیزیک قطعات نیمه رسانا   G1  حمید رحیم پور سلیمانی یکشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 126082 http://vu1.guilan.ac.ir/rbjrwagaa0ik
فیزیک لایه های نازک و سطح   G1  فرهاد اسمعیلی قدسی یکشنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفیزیک 127191 http://vu1.guilan.ac.ir/rkku1qfo29w6
فیزیک لیزر پیشرفته   G1  سعید باطبی شنبه 12:00 - 14:00  یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک 126421 http://vu1.guilan.ac.ir/r0gal72visci
فیزیک لیزر پیشرفته 1   G2  سعید باطبی شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر 126433 http://vu1.guilan.ac.ir/rs3ys9x9kcrr
فیزیک لیزر پیشرفته 1   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- اپتیک و لیزر 123292 http://vu1.guilan.ac.ir/r4lsrngydd31
فیزیک محاسباتی   G1  حنیف هادی پور شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123089 http://vu1.guilan.ac.ir/rdwsyl5b8uyb
فیزیک هسته ای 1   G1  عباس قاسمی زاد یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123295 http://vu1.guilan.ac.ir/rv3r9y5eijrb
فیزیک هسته ای انرژی های زیاد   G1  علیرضا صدرممتاز - پیوند طاهرپرور یکشنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای 126562 http://vu1.guilan.ac.ir/reh280qy89a4
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی   G1  پیوند طاهرپرور یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123294 http://vu1.guilan.ac.ir/rfryywgt6t7e
فیزیک و فناوری قطعات نیم رسانا   G1  سیدمحمد روضاتی شنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 127187 http://vu1.guilan.ac.ir/rlh5fwcu6xcv
فیزیک و نانو فناوری قطعات   G1  حمید رحیم پور سلیمانی یکشنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفیزیک 127167 http://vu1.guilan.ac.ir/r97edli0atz4
فیزیولوژی تولیدمثل   G1  فاطمه قاسمیان شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی 126068 http://vu1.guilan.ac.ir/r04658hzznbg
فیزیولوژی جانوری 1   G24  نادر شعبانی پور شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00  دوشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125632 http://vu1.guilan.ac.ir/rkahqcb4x6qg
فیزیولوژی جانوری 3   G24  الهام هادی پور زیارتگاه سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125600 http://vu1.guilan.ac.ir/rlmaclt0o23z
فیزیولوژی جانوری2: دستگاه عصبی و غدد درون ریز   G4  الهام هادی پور زیارتگاه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125330 http://vu1.guilan.ac.ir/rvtirchjqyvu
فیزیولوژی گیاهی   G24  دکتر اکبر نورسته نیا - منصور افشار محمدیان دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی دریا 125607 http://vu1.guilan.ac.ir/rf32gbdvhnnp
فیزیولوژی گیاهی2 (فتوسنتز و تنفس)   G34  دکتر اکبر نورسته نیا دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125418 http://vu1.guilan.ac.ir/ryagp99o34uc
قارچ شناسی   G34  حجت اله زمانی یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125407 http://vu1.guilan.ac.ir/rxrcz0yysu4w
کاربرد رایانه در شیمی   G1  سینا شکارسرایی شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی کاربردی 126147 http://vu1.guilan.ac.ir/r495xnfkmbj0
کاربرد نظریه گروه در شیمی   G1  زینب مرادی شوئیلی شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  دوشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی شیمی محض 126418 http://vu1.guilan.ac.ir/r4mdzc60wpbs
کارگاه الکتروتکنیک   G1    شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 123057 http://vu1.guilan.ac.ir/rpeja0k6ylke
کارگاه الکتروتکنیک   G2    شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123077 http://vu1.guilan.ac.ir/rjrwci033wsn
کارگاه آمارزیستی   G4  محدثه کنف چیان لسکوکلایه یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125253 http://vu1.guilan.ac.ir/r62t295cu7b3
کارگاه آمارزیستی   G34  الهام مشعرپور ماسوله شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125448 http://vu1.guilan.ac.ir/rym9e9nfhg4a
کارگاه ماشین افزار   G1    یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 123126 http://vu1.guilan.ac.ir/rxn3knbbxitf
کارگاه ماشین افزار   G2    یکشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123213 http://vu1.guilan.ac.ir/rnv14wuiie2r
کشت بافت و سلول گیاهی   G34  فاطمه جمال امیدی دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125429 http://vu1.guilan.ac.ir/rupcwuraff9r
کشت سلول وبافت   G1  فرهاد مشایخی یکشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک 126053 http://vu1.guilan.ac.ir/r84734no3wke
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی   G1  ناز چائی بخش لنگرودی سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی کاربردی 125479 http://vu1.guilan.ac.ir/rds3nu8u3ksh
کیهان شناسی 2   G1  یاسر توکلی   دکتری تخصصی فیزیک- گرانش و کیهان شناسی 128290 http://vu1.guilan.ac.ir/rnef83z1f10y
گداخت هسته ای 1   G1  عباس قاسمی زاد دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 126549 http://vu1.guilan.ac.ir/rwhbw5vs6khr
گرانش2   G1  رضا صفاری شنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- گرانش و کیهان شناسی 126556 http://vu1.guilan.ac.ir/rwib9th2y0jq
گرده شناسی   G1  مرضیه بیگم فقیر شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی 126122 http://vu1.guilan.ac.ir/rgvpiaertl24
گرده شناسی و بوم شناسی دیرینه   G1  مرضیه بیگم فقیر یکشنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی زیست شناسی  - سیستماتیک گیاهی 126214 http://vu1.guilan.ac.ir/rv7ev39zr92s
گونه و گونه زایی   G1  حسین جوان بخت فلاح رودبنه دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک 126071 http://vu1.guilan.ac.ir/rqmi5pyy6efe
گیاهان دارویی   G34  سهیلا پارسا پناه شنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125437 http://vu1.guilan.ac.ir/rp2x0nr1xbns
مباحث نوین در شیمی الی   G1  حسن تاجیک شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125522 http://vu1.guilan.ac.ir/r8v9hqgi0az9
مباحث نوین در شیمی الی   G2  بهزاد خلیلی شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی آلی 125524 http://vu1.guilan.ac.ir/rcfvb7pgyka4
مباحث نوین در شیمی تجزیه   G1  سید حسن زوار موسوی نیاکی - مجید آروند شنبه 12:00 - 14:00  یکشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی تجزیه 125536 http://vu1.guilan.ac.ir/rsvod8xw9e8e
مباحث نوین در شیمی فیزیک   G1  علی قنادزاده گیلانی یکشنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی شیمی- شیمی فیزیک 125521 http://vu1.guilan.ac.ir/rfbgeiq0bfjr
مباحث نوین در شیمی معدنی   G1  هادی فلاح معافی - زینب مرادی شوئیلی سه شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125533 http://vu1.guilan.ac.ir/r8gj3er7azc5
مبانی بوم شناسی   G34  شهره سیام یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125457 http://vu1.guilan.ac.ir/ria9grqn1j97
مبانی بیوانفورماتیک   G4  مصطفی شوریان یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125279 http://vu1.guilan.ac.ir/rx7b1kpoig1o
مبانی بیوانفورماتیک   G34  مصطفی شوریان سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125403 http://vu1.guilan.ac.ir/r6jlttfyb8pr
مبانی بیومیمتیک   G40  فاطمه صفری شنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125684 http://vu1.guilan.ac.ir/rz9pxhkabty4
مبانی زیست شناسی تکوینی   G4  فاطمه قاسمیان یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125282 http://vu1.guilan.ac.ir/rtdia076wz0c
مبانی زیست شناسی تکوینی   G34  طوبا میرزاپور شنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125431 http://vu1.guilan.ac.ir/ryflk3j2zgc2
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی   G4  فاطمه صفری شنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125325 http://vu1.guilan.ac.ir/rmw2a3gu96br
مبانی زیست فناوری گیاهی   G34  حمید رضا وزیری سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی زیست شناسی گیاهی 125394 http://vu1.guilan.ac.ir/rw1n30a1apm7
مبانی فیزیولوژی جانوری   G40  نادر شعبانی پور شنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  یکشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125704 http://vu1.guilan.ac.ir/rpitk1dur82v
مبانی فیزیولوژی گیاهی   G40  منصور افشار محمدیان - دکتر اکبر نورسته نیا (افشار محمدیان) دوشنبه 10:00 - 12:00  (نورسته نیا) سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 125694 http://vu1.guilan.ac.ir/rlw5u32iqn70
مبانی گیاهشناسی   G4  منصور افشار محمدیان یکشنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125379 http://vu1.guilan.ac.ir/r4hh8nzh6f7g
متون تخصصی زیست شناسی جانوری   G4  طوبا میرزاپور یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی زیست شناسی جانوری 125335 http://vu1.guilan.ac.ir/r4gggrk33s7u
متون علمی شیمی   G1  سید مرتضی مهرداد یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی شیمی محض 127455 http://vu1.guilan.ac.ir/ras0161e8piq
مخابرات نوری   G1  منصور اسلامی شنبه 16:00 - 18:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک 127207 http://vu1.guilan.ac.ir/rovwm1gpfngz
مدل سازی عددی وشبیه سازی در ماده چگال   G1  میثم باقری تاجانی یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127168 http://vu1.guilan.ac.ir/r9l6zov2n0d3
معادلات دیفرانسیل   G1  مژگان اکبری خشکبیجاری دوشنبه (هفته زوج) 18:00 - 20:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 123305 http://vu1.guilan.ac.ir/r4qmgg4orh58
معادلات دیفرانسیل   G2  هامان دیلمی عضدی دوشنبه (هفته زوج) 18:00 - 20:00  چهارشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی فیزیک 123306 http://vu1.guilan.ac.ir/r8sc025afsbe
مغناطیس و مواد مغناطیسی پیشرفته   G1  مجید سیفی یکشنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 126552 http://vu1.guilan.ac.ir/r5t850lr2u0z
مکانیک اماری پیشرفته1   G2  سعید مهدوی فر دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 128056 http://vu1.guilan.ac.ir/rzs24wb3mgb4
مکانیک آماری پیشرفته 2   G1  سعید مهدوی فر دوشنبه 10:00 - 12:00  سه شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 128292 http://vu1.guilan.ac.ir/r043ed6ai8bm
مکانیک آماری پیشرفته1   G1  سعید مهدوی فر شنبه 08:00 - 10:00  یکشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 123093 http://vu1.guilan.ac.ir/r1btxxksu23x
مکانیک تحلیلی 1   G1  ساعد جعفری دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  سه شنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123303 http://vu1.guilan.ac.ir/rtexc0405o1o
مکانیک تحلیلی 1   G2      کارشناسی فیزیک 123304 http://vu1.guilan.ac.ir/rei521eo0a26
مکانیک تحلیلی 2   G1  حسین محمودی چناری یکشنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123101 http://vu1.guilan.ac.ir/rf1bisplr48c
مکانیک تحلیلی 2   G2  حسین محمودی چناری یکشنبه 16:00 - 18:00  دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی فیزیک 123103 http://vu1.guilan.ac.ir/rtchs008lgm7
مکانیک شاره ها   G1  محمد اسکوئیان دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00  چهارشنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 126088 http://vu1.guilan.ac.ir/rqudyslk1ylc
مکانیک کوانتمی 1   G1  سعید مهدوی فر یکشنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123072 http://vu1.guilan.ac.ir/ro6zeyjfnto4
مکانیک کوانتمی 1   G2      کارشناسی فیزیک 123061 http://vu1.guilan.ac.ir/rn3tubv5g79u
مکانیک کوانتومی 2   G1  میثم باقری تاجانی یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123070 http://vu1.guilan.ac.ir/r773d1ytj436
مکانیک کوانتومی 2   G2  منصور اسلامی یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کارشناسی فیزیک 123071 http://vu1.guilan.ac.ir/rmfhypwr503y
مکانیک کوانتومی پبشرفته (2)   G1  123082 123082 123082 123082 http://vu1.guilan.ac.ir/rd4gshcar7qb
مکانیک کوانتومی پبشرفته (2)   G2  حنیف هادی پور یکشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 128288 http://vu1.guilan.ac.ir/rwv5narwyri2
مکانیک کوانتومی پیشرفته1   G1  الهام حسینی لپاسر یکشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  دوشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 127183 http://vu1.guilan.ac.ir/r3pmeaehrf9j
موضوعات ویژه   G1  سیده شیرین شاهنگیان شنبه 18:00 - 20:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 127582 http://vu1.guilan.ac.ir/rerawogof1tp
موضوعات ویژه 1   G21  127473 127473 127473 127473 http://vu1.guilan.ac.ir/r8kbw7e6w7pi
موضوعات ویژه 2   G1  سیدمحمد روضاتی یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127189 http://vu1.guilan.ac.ir/r2l7cszmrxub
موضوعات ویژه 2   G2  مجید سیفی دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  دوشنبه 16:00 - 18:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 126553 http://vu1.guilan.ac.ir/rdnp1wy9ld2n
موضوعات ویژه 2   G18  میثم باقری تاجانی دوشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127174 http://vu1.guilan.ac.ir/rsvqr0xrzblt
موضوعات ویژه 2   G23  حسین محمودی چناری شنبه 16:00 - 18:00  دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 127201 http://vu1.guilan.ac.ir/rma8k7r4w8rt
موضوعات ویژه1   G8  حسین پناهی شنبه 14:00 - 16:00  دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127180 http://vu1.guilan.ac.ir/rlc19fru7ary
موضوعات ویژه1   G23  محمدرضا محمدی مظفر دوشنبه 12:00 - 14:00  سه شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127214 http://vu1.guilan.ac.ir/rkw6nvzo5ydr
موضوعات ویژه1   G12  ساعد جعفری شنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک پلاسما 126557 http://vu1.guilan.ac.ir/rfn04eepdiu9
موضوعات ویژه1   G2  مجید سیفی شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00  یکشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک ماده چگال 126554 http://vu1.guilan.ac.ir/rhj0xap1sfye
موضوعات ویژه1   G15  پیوند طاهرپرور سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک هسته ای 128294 http://vu1.guilan.ac.ir/rwfqqjeoktgn
موضوعات ویژه2   G8  حسین پناهی یکشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00  دوشنبه 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127179 http://vu1.guilan.ac.ir/ragw4tm2eju4
موضوعات ویژه2   G19  کمیل بابایی شنبه 10:00 - 12:00  دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 127211 http://vu1.guilan.ac.ir/ryx9e00909n5
موضوعات ویژه2   G12  ساعد جعفری دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک پلاسما 126558 http://vu1.guilan.ac.ir/r48rz8zwizoy
موضوعات ویژه2   G7  حمید رحیم پور سلیمانی دوشنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 126489 http://vu1.guilan.ac.ir/rj4uf5r1t4yq
موضوعات ویژه2   G5  علیرضا صدرممتاز یکشنبه 08:00 - 10:00  دوشنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای 126561 http://vu1.guilan.ac.ir/rwih6ie1n5ou
موضوعات ویژه2   G15  پیوند طاهرپرور شنبه 14:00 - 16:00  یکشنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای 128295 http://vu1.guilan.ac.ir/rkwkyguwqbno
موضوعات ویژه2   G17  علی مرتضی پور یکشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  سه شنبه 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی فیزیک-اپتیک و لیزر 127472 http://vu1.guilan.ac.ir/rlqknfrmqzy2
نانو شیمی   G1  شبنم سهراب نژاد چهارشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی شیمی محض 126470 http://vu1.guilan.ac.ir/ryoykd8esw2x
نانو فناوری پلیمرها   G1  کوروش رادمقدم - روحان رخشائی سه شنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00  چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوشیمی 125484 http://vu1.guilan.ac.ir/rk7w77ob4r2l
نانو مواد معدنی   G1  عبدالله فلاح شجاعی - زینب مرادی شوئیلی سه شنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 16:00 - 18:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوشیمی 125487 http://vu1.guilan.ac.ir/rgwzcahpt2ju
نانوشیمی تجزیه ای   G1  مجید آروند شنبه 10:00 - 12:00  یکشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی تجزیه 125538 http://vu1.guilan.ac.ir/r3r7dben2shb
نجوم و اختر فیزیک   G1  رضا صفاری یکشنبه (هفته زوج) 16:00 - 18:00  چهارشنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی فیزیک 123297 http://vu1.guilan.ac.ir/rnatdvsooj3s
نظریه اعداد   G3      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- فیزیک پلاسما 123346 http://vu1.guilan.ac.ir/re97jprwkp96
نظریه کوانتومی مغناطیس   G1  صابر فرجامی شایسته دوشنبه 08:00 - 10:00  سه شنبه (هفته زوج) 08:00 - 10:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک ماده چگال 128291 http://vu1.guilan.ac.ir/rsa336ikk82a
نظریه گرافهای شیمی   G1  علیرضا خورشیدی سه شنبه 12:00 - 14:00  چهارشنبه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی 125531 http://vu1.guilan.ac.ir/rru6vvu93k66
نظریه میدان های کوانتومی در فضا زمان خمیده   G1  یاسر توکلی یکشنبه 14:00 - 16:00  سه شنبه (هفته فرد) 14:00 - 16:00 دکتری تخصصی فیزیک- گرانش و کیهان شناسی 127469 http://vu1.guilan.ac.ir/r6t7ccfdej74
نظریه میدانهای کوانتمی 1   G1  کمیل بابایی دوشنبه (هفته فرد) 16:00 - 18:00  سه شنبه 10:00 - 12:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 123100 http://vu1.guilan.ac.ir/rtdt4a0jvqpx
نظریه نسبیت   G1  رضا صفاری دوشنبه (هفته زوج) 14:00 - 16:00  سه شنبه 14:00 - 16:00 کارشناسی فیزیک 126084 http://vu1.guilan.ac.ir/roqwyf022598
واکنش ها و پراکندگی ها در فیزیک هسته ای   G1  سهیل خوشبین فر یکشنبه 12:00 - 14:00  دوشنبه (هفته فرد) 12:00 - 14:00 دکتری تخصصی فیزیک- فیزیک هسته ای 127157 http://vu1.guilan.ac.ir/rypyo2jj748e
ویژگیهای زیستی دریاهای منطقه ای   G1  بهروز حیدری یکشنبه 12:00 - 14:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126059 http://vu1.guilan.ac.ir/r9raweve07rc
ویژگیهای غیرزیستی دریاهای منطقه ای   G1  بهروز حیدری دوشنبه 08:00 - 10:00 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 126057 http://vu1.guilan.ac.ir/rm30xhr0brp3