بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخ به روزرسانی: 1400/11/17

لیست کلاس‌های دانشکده تربیت بدنی

عنوان کلاس یا نام استاد درس خود را جستجو کنید:


 

نام درس

گروه

نام استاد

زمان برگزاری

رشته

کد مشخصه

لینک کلاس

ارزیابی سیستم حرکتی   G1  علی اصغر نورسته سه شنبه 09:45 - 11:15 دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 127159 http://vu2.guilan.ac.ir/r0h7tpb2i734
استفاده و سوء استفاده از داروها   G1  حمید اراضی   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126580 http://vu2.guilan.ac.ir/rn6880hdgqq2
اندیشه اسلامی(2) نبوت و امامت   G51  علی نظری دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125655 http://vu2.guilan.ac.ir/r2szn7ucixe2
اندیشه اسلامی(2) نبوت و امامت   G53  علی نظری دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125658 http://vu2.guilan.ac.ir/ry1j5ujvnjar
اندیشه اسلامی(2) نبوت و امامت   G52  علی نظری دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125656 http://vu2.guilan.ac.ir/ruekc6c68tx6
آزمایشگاه تخصصی   G1  سید حسین حسینی سه شنبه 13:15 - 14:45 دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 127161 http://vu2.guilan.ac.ir/rsiy1h5y13u2
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 127164 http://vu2.guilan.ac.ir/rp8anv7qlcbr
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی 126303 http://vu2.guilan.ac.ir/rmbst62fd68q
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126300 http://vu2.guilan.ac.ir/rwun8dizuxly
آزمون جامع   G1      دکترای تخصصی مدیریت ورزشی 127219 http://vu2.guilan.ac.ir/rsxovo5iczqg
آسیب شناسی ورزشی   G2  علی شمسی ماجلان چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125760 http://vu2.guilan.ac.ir/rigsbdvv1cn6
آسیب شناسی ورزشی   G1  علی شمسی ماجلان چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125757 http://vu2.guilan.ac.ir/rcpcpd6u2l0m
برنامه ریزی استراتژیک در بازار یابی ورزشی   G1  شهرام شفیعی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته  مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 127202 http://vu2.guilan.ac.ir/rgb5j6y734rl
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته  مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 127205 http://vu2.guilan.ac.ir/rypv69y3l6u1
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی 127178 http://vu2.guilan.ac.ir/rwu1wj5i2w4l
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی 127156 http://vu2.guilan.ac.ir/rh02awurm0yc
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تربیت بدنی ویژه 127158 http://vu2.guilan.ac.ir/rnynfwf9fcxh
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 126312 http://vu2.guilan.ac.ir/rejgzf9y3t2u
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126571 http://vu2.guilan.ac.ir/romvz2dg7ciq
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی - تغذیه و ورزش 126570 http://vu2.guilan.ac.ir/r8vy7552ypz9
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش 127920 http://vu2.guilan.ac.ir/rfp1wkqfyd9x
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126578 http://vu2.guilan.ac.ir/rj910in6ipf3
پایان نامه   G1      کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی 127192 http://vu2.guilan.ac.ir/ry29mp004v5c
پیشنهاد رساله   G1      دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 127165 http://vu2.guilan.ac.ir/rg9pvkjagv6j
پیشنهاد رساله   G1      دکترای تخصصی تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی 126304 http://vu2.guilan.ac.ir/r2ryhwygf2sg
پیشنهاد رساله   G1      دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 127217 http://vu2.guilan.ac.ir/rlypyzumiepw
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G52  محمد صادق محسن زاده چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 124961 http://vu2.guilan.ac.ir/rxcoynb4u2mj
تاریخ تحلیلی صدر اسلام   G51  محمد صادق محسن زاده چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 124958 http://vu2.guilan.ac.ir/rdcvnep615zm
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش   G1  مهرعلی همتی نژاد شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی 127181 http://vu2.guilan.ac.ir/rtv6mcv6mue6
تحلیل جامعه شناسی و فرهنگی ورزش   G1  محمد مهدی رحمتی شنبه 15:00 - 16:30 دکترای تخصصی مدیریت ورزشی 127209 http://vu2.guilan.ac.ir/rccz7mbw650g
تغذیه ورزش پیشرفته   G1  فرهاد رحمانی نیا   کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126579 http://vu2.guilan.ac.ir/rcpx32gr6tbx
تغذیه ورزشی و کنترل وزن   G1  تهمینه سعیدی ضیابری چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 124968 http://vu2.guilan.ac.ir/rrsdor0u59a8
تغذیه ورزشی و کنترل وزن   G2  تهمینه سعیدی ضیابری چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 124973 http://vu2.guilan.ac.ir/r6myzvqizx6n
تفسیر موضوعی قرآن   G52  محمدرضا باغبان زاده سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125251 http://vu2.guilan.ac.ir/rnzixh493uvq
تفسیر موضوعی قرآن   G51  محمدرضا باغبان زاده سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125249 http://vu2.guilan.ac.ir/rblr4yaovs8u
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام فوقانی   G1  حسن دانشمندی سه شنبه 15:00 - 16:30 دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 127160 http://vu2.guilan.ac.ir/rawsr627p85b
دانش خانواده و جمعیت   G52  فاطمه حق شناس یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125661 http://vu2.guilan.ac.ir/rg4gc6m3kk1e
دانش خانواده و جمعیت   G51  فاطمه حق شناس یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125660 http://vu2.guilan.ac.ir/rey05ahho9xx
دانش خانواده و جمعیت   G53    یکشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125662 http://vu2.guilan.ac.ir/r0f5mhmfmnki
دانش خانواده و جمعیت   G54    یکشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125663 http://vu2.guilan.ac.ir/r10olj20w4ib
رساله   G1      دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 127166 http://vu2.guilan.ac.ir/r2g7k11bz9ws
رساله   G1      دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی 127163 http://vu2.guilan.ac.ir/rhjznrve9mfi
رساله   G2      دکترای تخصصی تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی 126305 http://vu2.guilan.ac.ir/ro7b6daif34s
رساله   G1      دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 126302 http://vu2.guilan.ac.ir/royvk054vp8w
رساله   G1      دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 126301 http://vu2.guilan.ac.ir/rrxsl6su6i27
رساله   G1      دکترای تخصصی مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی درسازمان ها و رویدادهای ورزشی 127215 http://vu2.guilan.ac.ir/rohbwec5hotn
سازگاری های ایمنی با فعالیت ورزشی   G1  فرهاد رحمانی نیا یکشنبه 09:45 - 11:15 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126295 http://vu2.guilan.ac.ir/rxjt47uvty5x
سازگاری های ایمنی با فعالیت ورزشی   G2  فرهاد رحمانی نیا سه شنبه 08:00 - 09:30 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126298 http://vu2.guilan.ac.ir/rqoosy481yss
سازگاری های سوخت و سازی با فعالیت ورزشی   G1  حمید محبی یکشنبه 08:00 - 09:30 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126294 http://vu2.guilan.ac.ir/rjyzy7y031ti
سازگاری های سوخت و سازی با فعالیت ورزشی   G2  حمید محبی چهارشنبه 08:00 - 09:30 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126297 http://vu2.guilan.ac.ir/rv58ixy6xbv3
سمینار در فیزیولوژی ورزشی کاربردی   G1  فرهاد رحمانی نیا سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی 126576 http://vu2.guilan.ac.ir/rf93rr3zvu3y
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی   G3  مهرعلی همتی نژاد - سمانه نظری دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125506 http://vu2.guilan.ac.ir/rsftco1j3i7n
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی   G2  مهرعلی همتی نژاد - حسین براخاص قرمیش دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125505 http://vu2.guilan.ac.ir/rnz7qbthlh0o
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی   G1  مهرعلی همتی نژاد - حسین براخاص قرمیش دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125503 http://vu2.guilan.ac.ir/r1diei6gywef
فعالیت بدنی و تندرستی   G1  جواد مهربانی چهارشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125772 http://vu2.guilan.ac.ir/r19o1cz4kx8c
فعالیت بدنی و تندرستی   G2  جواد مهربانی چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125773 http://vu2.guilan.ac.ir/rdg0r4k2e383
فعالیت رسانه ای در ورزش   G3  مینا ملائی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125676 http://vu2.guilan.ac.ir/r7ioqz4t8yxv
فعالیت رسانه ای در ورزش   G1  مینا ملائی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125674 http://vu2.guilan.ac.ir/r7d35tf71d41
فعالیت رسانه ای در ورزش   G2  مینا ملائی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125675 http://vu2.guilan.ac.ir/rxsulmvlv08d
فعالیت های موزون 2(دختران)   G2  مهتاب شماعی یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 127548 http://vu2.guilan.ac.ir/rax0eqdnrq7v
فعالیت های موزون 2(دختران)   G1  مهتاب شماعی یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 127543 http://vu2.guilan.ac.ir/rvkjt12698f8
فیزیولوژی انسان   G2  نادر سمامی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125498 http://vu2.guilan.ac.ir/r9c1b1399ds6
فیزیولوژی انسان   G3  نادر سمامی شنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125501 http://vu2.guilan.ac.ir/rejddv4yiym2
فیزیولوژی انسان   G1  نادر سمامی شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125496 http://vu2.guilan.ac.ir/rh4e2gwoy4a4
فیزیولوژی تمرین   G1  جواد مهربانی شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125741 http://vu2.guilan.ac.ir/rps9qzm6ydnc
فیزیولوژی تمرین   G2  جواد مهربانی شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125742 http://vu2.guilan.ac.ir/rl83qep0nq7x
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته   G1  ارسلان دمیرچی شنبه 09:45 - 11:15 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126296 http://vu2.guilan.ac.ir/r946ya40agtx
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته   G2  ارسلان دمیرچی چهارشنبه 09:45 - 11:15 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی 126299 http://vu2.guilan.ac.ir/r58t77le43q0
کار با دستگاه های ورزشی   G1  سحر صفری صدقی شنبه 08:00 - 09:30  دوشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125791 http://vu2.guilan.ac.ir/rldapg460bth
کار با دستگاه های ورزشی   G2  سحر صفری صدقی شنبه 09:45 - 11:15  دوشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125796 http://vu2.guilan.ac.ir/ri4jmptx1p04
کاربرد رایانه در ورزش   G1  محمد متقی طلب شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی ارشد ناپیوسته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی- تمرینات اصلاحی 127146 http://vu2.guilan.ac.ir/rbxfybjbkwxg
کاربرد رایانه در ورزش   G1  شهرام شفیعی شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی 127184 http://vu2.guilan.ac.ir/rzm3e8vtfkih
کارورزی ورزش های انفرادی   G1  تهمینه سعیدی ضیابری شنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی علوم ورزشی 125693 http://vu2.guilan.ac.ir/r73pzy16a37y
کارورزی ورزش های انفرادی   G2  تهمینه سعیدی ضیابری شنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125695 http://vu2.guilan.ac.ir/rp73h9ezjsuy
کارورزی ورزش های انفرادی   G3  ابوذر جوربنیان دوشنبه 13:15 - 14:45  چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125733 http://vu2.guilan.ac.ir/rehmkwq70z1t
کارورزی ورزش های انفرادی   G4  ابوذر جوربنیان دوشنبه 15:00 - 16:30  چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125739 http://vu2.guilan.ac.ir/r7luh1ddm3h1
کارورزی ورزش های گروهی   G1  حکیمه افروزه شنبه 08:00 - 09:30  سه شنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125691 http://vu2.guilan.ac.ir/r0b9xx0ggqld
کارورزی ورزش های گروهی   G2  حکیمه افروزه شنبه 09:45 - 11:15  سه شنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125692 http://vu2.guilan.ac.ir/rtp0ujeo5ins
کارورزی ورزش های گروهی   G3  ابوذر جوربنیان شنبه 08:00 - 09:45  چهارشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی علوم ورزشی 125724 http://vu2.guilan.ac.ir/rddpmdww9xc4
کارورزی ورزش های گروهی   G4  ابوذر جوربنیان شنبه 09:45 - 11:45  چهارشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125726 http://vu2.guilan.ac.ir/r2di847ji5i8
مبانی استعدادیابی ورزشی   G3  مریم ابراهیمی دوشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125671 http://vu2.guilan.ac.ir/rqmmr4z3f06i
مبانی استعدادیابی ورزشی   G1  مریم ابراهیمی یکشنبه 08:00 - 09:45 کارشناسی علوم ورزشی 125669 http://vu2.guilan.ac.ir/rkrsnouauq3d
مبانی استعدادیابی ورزشی   G2  مریم ابراهیمی یکشنبه 09:45 - 11:15 کارشناسی علوم ورزشی 125670 http://vu2.guilan.ac.ir/rtmlcisk8aw7
مبانی مدیریت   G1  صلاح  دستوم - رحیم رمضانی نژاد یکشنبه 08:00 - 09:30 کارشناسی علوم ورزشی 125297 http://vu2.guilan.ac.ir/rulpg0yt54q0
مبانی مدیریت   G3  حکیمه افروزه یکشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125494 http://vu2.guilan.ac.ir/rztpayztryzz
متون خارجی در علوم ورزشی   G1  محمد متقی طلب چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125508 http://vu2.guilan.ac.ir/r4k2kuiizey3
متون خارجی در علوم ورزشی   G2  محمد متقی طلب چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125509 http://vu2.guilan.ac.ir/rd2yjqrxyzhu
متون خارجی در علوم ورزشی   G3  محمد متقی طلب چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125511 http://vu2.guilan.ac.ir/rnmzs4ootk0p
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی   G2  حمیدرضا گوهر رستمی سه شنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 124985 http://vu2.guilan.ac.ir/r5i6vf8bjajp
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی   G1  حمیدرضا گوهر رستمی سه شنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 124982 http://vu2.guilan.ac.ir/ryvrwex20byi
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی   G2  فاطمه سعیدی چهارشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125666 http://vu2.guilan.ac.ir/rk38nwab2kon
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی   G4  فاطمه سعیدی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 125761 http://vu2.guilan.ac.ir/ryvnnl4o9uty
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی   G1  فاطمه سعیدی چهارشنبه 11:30 - 13:00 کارشناسی علوم ورزشی 125664 http://vu2.guilan.ac.ir/rhxun0c3t5jy
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی   G3  فاطمه سعیدی چهارشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125668 http://vu2.guilan.ac.ir/rza9dq8e89qt
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی   G5  فاطمه سعیدی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 125770 http://vu2.guilan.ac.ir/rilyfj1aecat
مدیریت رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی   G1  مهرعلی همتی نژاد شنبه 13:15 - 14:45 دکترای تخصصی مدیریت ورزشی 127208 http://vu2.guilan.ac.ir/ru07ojgfdbcv
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی   G1  حمیدرضا گوهر رستمی یکشنبه 15:00 - 16:30 دکترای تخصصی مدیریت ورزشی 127213 http://vu2.guilan.ac.ir/rhf9m2yptc7j
مقدمات بیومکانیک ورزشی   G2  سید حسین حسینی دوشنبه 15:00 - 16:30 کارشناسی علوم ورزشی 124955 http://vu2.guilan.ac.ir/rri35njvvvlz
مقدمات بیومکانیک ورزشی   G1  سید حسین حسینی دوشنبه 13:15 - 14:45 کارشناسی علوم ورزشی 124951 http://vu2.guilan.ac.ir/rtrdf0wzrvdv
ورزش های جسمی ذهنی   G1  125777 یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 13:15 - 14:45 125777 125777 http://vu2.guilan.ac.ir/ro74db0sv0sl
ورزش های جسمی ذهنی   G2  125780 یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 125780 125780 http://vu2.guilan.ac.ir/r5w8obqoqoy7
ورزش های جسمی ذهنی   G3  125814 یکشنبه 13:15 - 14:45  سه شنبه 13:15 - 14:45 125814 125814 http://vu2.guilan.ac.ir/rz4x5tj0ud6u
ورزش های جسمی ذهنی   G4  125817 یکشنبه 15:00 - 16:30  سه شنبه 15:00 - 16:30 125817 125817 http://vu2.guilan.ac.ir/r2vveu59j27l
یادگیری حرکتی   G1  124975 یکشنبه 13:15 - 14:45 124975 124975 http://vu2.guilan.ac.ir/rhifybnykmm8
یادگیری حرکتی   G2  124978 یکشنبه 15:00 - 16:30 124978 124978 http://vu2.guilan.ac.ir/r4nad2g7bzqu