لیست وبینارهای مرداد 1400

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.

 


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/05/02

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

شنبه

1400/05/02

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
مشاوره خانواده

یک‌شنبه

1400/05/03

(ساعت 10 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
روش تحقیق

یک‌شنبه

1400/05/03

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh برگزار شد
 
صمیمیت دانشجو

دوشنبه

1400/05/04

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh برگزار شد
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/05/05

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
درمان اکت

چهارشنبه

1400/05/06

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کارورزی پژوهشی

چهارشنبه

1400/05/06

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/05/06

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/05/09

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره خانواده

یک‌شنبه

1400/05/10

(ساعت 10 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
طرح بازنگری 1000 برنامه درسی

یک‌شنبه

1400/05/10

(ساعت 11)

معاونت آموزشی

(دفتر برنامه ریزی

درسی و گسترش

آموزشی)

جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
روش تحقیق

یک‌شنبه

1400/05/10

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
صمیمیت دانشجو

دوشنبه

1400/05/11

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/05/12

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
درمان اکت

چهارشنبه

1400/05/13

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کارورزی پژوهشی

چهارشنبه

1400/05/13

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/05/16

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
سلامت جنسی

یک‌شنبه

1400/05/17

(ساعت 8:30 الی 11)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
روش تحقیق

یک‌شنبه

1400/05/17

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
جرأت ورزی

دوشنبه

1400/05/18

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کانون صنفی اعضای هیأت علمی

دوشنبه

1400/05/18

  جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/05/19

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
درمان اکت

چهارشنبه

1400/05/20

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کارورزی پژوهشی

چهارشنبه

1400/05/20

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/05/23

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کارگاه آموزشی کشوری روان پویشی

یک‌شنبه

1400/05/24

(ساعت 8 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/consultation  
 
مشاوره خانواده

یک‌شنبه

1400/05/24

(ساعت 10 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
طرح بازنگری 1000 برنامه درسی

یک‌شنبه

1400/05/24

(ساعت 11)

معاونت آموزشی

(دفتر برنامه ریزی

درسی و گسترش

آموزشی)

جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
روش تحقیق

یک‌شنبه

1400/05/24

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
جرأت ورزی

دوشنبه

1400/05/25

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/05/26

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
درمان اکت

چهارشنبه

1400/05/27

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کارورزی پژوهشی

چهارشنبه

1400/05/27

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/05/30

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره خانواده

یک‌شنبه

1400/05/31

(ساعت 10 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره تحصیلی

یک‌شنبه

1400/05/31

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/consultation  
 
روش تحقیق

یک‌شنبه

1400/05/31

(ساعت 16 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh