لیست وبینارهای شهریور 1400

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.

 


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

وبینار حوزه ریاست دانشگاه

دوشنبه

1400/06/01

حوزه ریاست جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/06/02

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
کارگاه آموزشی نظام وظیفه

سه‌شنبه

1400/06/02

(ساعت 11:30)

معاونت آموزشی

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(ویژه کارکنان)

 
درمان اکت

چهارشنبه

1400/06/03

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
جلسه معاونت آموزشی

چهارشنبه

1400/06/03

(ساعت 11:30)

معاونت آموزشی

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(ویژه مدیران

آموزش دانشکده‌ها)

 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/06/03

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/06/06

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

شنبه

1400/06/06

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی نظام وظیفه

سه‌شنبه

1400/06/07

(ساعت 11:00)

معاونت آموزشی

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(ویژه کارکنان)

 
جرأت ورزی

دوشنبه

1400/06/8

(ساعت 17 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/06/09

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/06/10

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/06/13

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

شنبه

1400/06/13

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی نظام وظیفه

سه‌شنبه

1400/06/16

(ساعت 11)

معاونت آموزشی

(با همکاری ناجا)

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(ویژه کارکنان و

دانشگاه‌ها)

زمان جلسه به ساعت

11 تغییر پیدا کرد.

 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/06/16

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

چهارشنبه

1400/06/17

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/06/20

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره جامع نرم افزار CATIA

شنبه

1400/06/20

(ساعت 18 الی 21)

دانشکده مکانیک

(انجمن علمی)

http://vc.guilan.ac.ir/catia جلسه خصوصی
جلسه معاونت آموزشی

چهارشنبه

1400/06/21

(ساعت 10:00)

معاونت آموزشی

جلسه خصوصی

جلسه خصوصی

(ویژه معاونین

آموزشی دانشکده‌ها)

 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/06/23

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
مشاوره تحصیلی

شنبه

1400/06/27

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
آسیب شناسی

سه‌شنبه

1400/06/30

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh