لیست وبینارهای فروردین - اردیبهشت 1401

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.

 


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

 
تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری

سه شنبه - چهارشنبه

1401/01/16

1401/01/17

معاونت پژوهشی

(مدیریت فناوری و

کارآفرینی)

http://vc.guilan.ac.ir/centrallab  
 
 

ارزیابی ریسک، ارزیابی انطباق و قواعد

تصمیم‌گیری
 

شنبه

1401/01/20

معاونت پژوهشی

(مدیریت فناوری و

کارآفرینی)
http://vc.guilan.ac.ir/centrallab  
 
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1401/01/24

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی ویژه کارمندان

سه‌شنبه

1401/01/30

(ساعت 8 الی 11)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh جلسه خصوصی
 

کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مراکز

مشاوره

سه‌شنبه

1401/01/30

(ساعت 14 الی 19)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1401/01/31

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1401/02/7

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1401/02/14

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1401/02/21

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 


مشاهده وبینارهای برگزار شده در شهریور 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در آبان 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در آذر 1400 >>