ناشر الأصول

خبرها

ناشر الأصول

14 02 2024

تاریخ حذف و اضافه و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

کلیه دانشجویان برای حذف و اضافه و سایر امور آموزشی باید از آدرس اینترنتی  sada.guilan.ac.ir استفاده نمایند. لازم به ذکر است دسترسی دانشجویان از مسیرهای دیگر غیرفعال می باشد. دانشجویان شهریه پرداز برای حذف و اضافه لازم است علاوه بر پرداخت بدهی های معوقه ی نیمسالهای قبل، مبلغ پیش پرداخت نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 خود را نیز پرداخت نمایند. دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد علی الحساب پرداخت نموده اند نیازی به پرداخت مجدد شهریه ندارند. توجه 1 :  زمان بندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:  ورودی تاریخ شروع حذف و اضافه ساعت شروع حذف و اضافه تاریخ پایان حذف و اضافه ساعت پایان شروع حذف و اضافه 98 و ماقبل یکشنبه 29/11/1402 09:30 یکشنبه 29/11/1402 12:00 99 یکشنبه 29/11/1402 13:00(ظهر) یکشنبه 29/11/1402 15:30  (بعد ازظهر) 1400 دو شنبه 30/11/1402 09:30 دو شنبه 30/11/1402 12:00 1401 دوشنبه30/11/1402 13:00(صبح) دوشنبه30/11/1402 15:30  (ظهر) 1402 سه شنبه01/12/1402 09:30 سه شنبه01/12/1402 12:00 لازم به ذکر است به منظور بهبود دسترسی به سامانه صرفا آن دسته از دانشجویانی که در تاریخ 29 بهمن لغایت اول اسفند حذف و اضافه دارند در ساعات و روزهایی که به سال ورودی آن ها اختصاص داده شده به سامانه دسترسی خواهند داشت و در تاریخ های یادشده دسترسی سایر دانشجویان به سامانه آموزش دانشگاه امکان پذیر نخواهد بود.  مثال: دانشجوی  ورودی 1400 صرفا در روز   30 بهمن در ساعات 09:30 الی 12 می توانند وارد سامانه شوند و در غیر ایام فوق مجوز ورود به سامانه را ندارند. دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها بر اساس سال ورود به دانشگاه (که در فرم مهمان ثبت نموده اند) و زمان بندی که در جدول فوق اعلام شده می توانند نسبت  به حذف و اضافه اقدام نمایند. توجه2 : دانشجویان شهریه پرداز قبل از حذف و اضافه باید از منوی امور شهریه، قسمت پرداخت الکترونیکی، مبلغ پیش پرداخت خود را واریز نمایند. توجه 3 : مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب وزارت علوم که در سایت دانشگاه قرار گرفته است، به عهده دانشجو می باشد.  توجه 4 :  دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند نمی توانند درترم جاری حذف و اضافه انجام دهند.در صورت عدم پذیرش مهمانی و یا انتقالی در دانشگاه مقصد، دانشجویان جهت  انجام حذف و اضافه باید نامه مخالفت با مهمانی یا  انتقالی خود را (حداکثر تا قبل از اتمام بازه حذف و اضافه دانشگاه گیلان) از دانشگاه مقصد دریافت و به آموزش دانشکده تحویل نمایند تا مجوز شرکت در حذف و اضافه برایشان صادر گردد. توجه 5 :  با  عنايت به نامه شماره 9800/86/42 معاونت محترم امور اساتيد و دروس معارف اسلامي  در دانشگاه ها ، دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف اسلامی در هر ترم نمی باشند. دانشجویانی که دروس حوزه اسلامی را اخذ می نمایند  باید در خصوص سقف واحدهای گذرانده ترم و تعداد دروس اخذ شده از گروه معارف با احتساب دروس حوزه اسلامی و سایر قوانین آموزشی در هر ترم بررسی لازم را انجام دهند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، مسئولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو خواهد بود. توجه 6: دانشجویان کلیه ورودی های دانشگاه که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده است ، پس از اخذ مجوز ادامه تحصیل ، ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه می باشند. توجه 7:  دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1401 و 1402 لازم است قبل از حذف و اضافه نیمسال جاری حتما با استاد مشاور آموزشی خود در خصوص اخذ دروس و تعداد واحدهای انتخابی مشورت نمایند. توجه 8 :  بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند در صورت داشتن نمره ردی در درس یا دروس پیشنیاز در  کارنامه تحصیلی، دروس بعدی را بدون رعایت پیش نیازی و محدودیت تعداد دروس ، اخذ و بگذرانند. لازم به ذکر است این مصوبه مشمول دروس حذفی نمی شود، لذا به دانشجویان عزیز موکدا توصیه می گردد مفاد این بند را رعایت نمایند، در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده شخصا نسبت به حذف دروس غیرمجاز خود اقدام در غیر این صورت واحدهای اخذ شده غیرمجاز توسط آموزش حذف خواهد شد و فرصت انتخاب دروس جایگزین دلخواه از دانشجو سلب می گردد. توجه 9 : دانشجویان مقطع کارشناسی  که در نیمسال تحصیلی قبلی ممتاز ( با معدل بالای 17 ) شده اند در صورتی که  پس از حذف واحدهای درسی تعداد واحد باقی مانده(موثر) شان کمتر از  حد نصاب واحدهای درسی در یک نیمسال نباشد، می توانند در نیمسال دوم  سال تحصیلی 1403-1402  تا سقف 24 واحد درسی اخذ نمایند. توجه 10:  به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند از نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 همانند دانشجویان سایر مقاطع در صورت غیبت غیرموجه در جلسه امتحان پایان نیمسال برای دروس مذکور نمره صفر منظور خواهد شد. مصادیق غیبت موجه به شرح ذیل می باشد: فوت بستگان درجه یک ، حوادث غیر مترقبه ، مشکلات پزشکی مرجع تصمیم گیری درخصوص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجو آموزش دانشکده می باشد.   توجه 11 : با توجه به شیوه نامه های مصوب دانشگاه، دانشجویان در صورت داشتن نمره 0 (صفر) و25/0 (بیست و پنج صدم )، مشمول آیین نامه حذف دروس پاس شده در نیمسال های بعدی نخواهند شد. ضمنا با توجه به آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی برای  دانشجویان ورودی سال 1402 ، این دسته از دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیلی خود می توانند درخواست کتبی خود، مبنی بر بی اثر کردن نمره حداکثر یک درس مردودی را به آموزش دانشکده ارائه کنند مشروط به اینکه نمره مردودی آنها 0 و 25/0 نباشد. توجه 12 : مبالغ پیش پرداخت شهریه در نیمسال دوم   سال تحصیلی 1403-1402 جهت اطلاع بیشتر دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد :   سال ورود کارشناسی(شبانه) کارشناسی ارشد (شبانه) کارشناسی ارشد (مجازی) کارشناسی ارشد (پردیس) دکتری تخصصی (پردیس) دکتری تخصصی (شبانه) ورودی های 97 و ماقبل شهریه ثابت شهریه ثابت شهریه ثابت شهریه ثابت 45000000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) 40000000 ریال (چهل میلیون ریال) ورودی 98 و 99 7000000 ریال (هفت میلیون ریال) شهریه ثابت شهریه ثابت شهریه ثابت 45000000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) 40000000 ریال (چهل میلیون ریال) ورودی  1400 و 1401 7000000 ریال (هفت میلیون ریال) 17000000 ریال (هفده میلیون ریال) 17000000 ریال (هفده میلیون ریال) 35000000ریال (سی و پنج میلیون ریال) 45000000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) 40000000 ریال (چهل میلیون ریال) ورودی  1402و دانشجویان مهمان (کلیه ورودی ها 10000000 ریال (ده میلیون ریال ) 22000000 ریال (بیست و دو میلیون ریال) 25000000 ریال(بیست و پنج میلیون ریال) 45000000 ریال(چهل و پنج میلیون ریال) 60000000 ریال(شصت میلیون ریال) 45000000 ریال(چهل و پنج میلیون ریال)   دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که مبلغ کل شهریه ترم آنها از مبلغ علی الحساب کمتر می باشد: با هماهنگی حسابداری مربوطه اقدام به تعیین مبلغ و پرداخت شهریه نمایند. توجه 13 : متقاضیان اخذ دروس دوره کهاد قرآنی جهت انجام امور مربوطه به جناب آقای دکتر خانی مقدم(مدیر امور فرهنگی دانشگاه) مراجعه فرمایند. توجه 14 : دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند در هر نیمسال نسبت به حذف اضطراری یک درس در بازه تعیین شده در تقویم آموزشی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می توانند در هر نیمسال نسبت به حذف اضطراری یک درس و در صورت داشتن شرایط خاص حداکثر دو درس تا یک روز قبل از برگزاری امتحان درس اقدام نمایند. توجه 15 : در بازه حذف و اضافه دانشجویان محدودیتی در تعداد اخذ و حذف دروس ندارند مشروط به اینکه با حذف درس دانشجو ظرفیت حد نصاب کلاس به زیر سقف مجاز نرسد.   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان

10 09 2023

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1402

موارد مندرج در این اطلاعیه، صرفاً برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش بوده و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون (با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان) متعاقباً اعلام خواهد شد.  ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 دانشگاه گیلان، بدین وسیله به اطلاع می رساند، ثبت نام از پذیرفته شدگان در دانشگاه گیلان طی مراحل زیر صورت می گیرد که انجام همه مراحل ثبت نام طبق برنامه زمانی اعلام شده توسط دانشگاه الزامی است. خواهشمند است پذیرفته شدگان محترم قبل از شروع مراحل ثبت نام، به سامانه استعلام مقاطع قبل به آدرس estelam.msrt.ir مراجعه و پس از ثبت اطلاعات مربوطه، کد رهگیری دریافت و در طی مراحل ثبت نام، آن را فیلد مربوطه (مقاطع تحصیلی پایه/کد رهگیری استعلام مدرک پایه)، ثبت نمایند.  مرحله 1- ثبت نام غیرحضوری از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 140​​​​​​​2/06/22 لغایت ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1402/06/26.  پذیرفته شدگان محترم می بایست قبل از ثبت نام غیرحضوری، مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در فایل پیوست را با فرمت jpeg اسکن نمایند. دریافت فایل مدارک لازم جهت اسکن. دریافت فایل فرم جایگزین مدرک کارشناسی و معدل برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد. دریافت فایل فرم معدل واحدهای گذرانده. دریافت فایل ‎راهنمای بررسی مدارک نظام وظیفه و درخواست معافیت تحصیلی‎. برای شروع فرآیند‎ ‎ثبت نام ‎ الکترونیکی ‎در دانشگاه گیلان، بر روی آدرس  سامانه ثبت نام الکترونیکی کلیک‎ ‎نمائید. ‎نام کاربری و رمز عبور، شماره ملی و شماره شناسنامه می باشد. ا-الف- در شروع ثبت نام غیرحضوری لازم است، دانشجویان ابتدا نسبت به واریز مبلغ 1/090/000 ریال (یکصدو و نه هزار تومان) بابت هزینه کارت دانشجویی، بیمه و مشاوره از طریق سامانه اقدام و سپس اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک اسکن شده را بارگذاری و نیز کلیه فرم های تعهد را تأیید نمایند و پس از تکمیل مراحل ثبت نام، گزینه" ارسال جهت بررسی" را انتخاب نمایند . 1-ب- پذیرفته شدگان می بایست مطابق موارد مندرج در این اطلاعیه، پس از انجام ثبت نام غیرحضوری، با مراجعه مجدد به سامانه مذکور، وضعیت پرونده خود را پیگیری و نسبت به رفع هرگونه نقص احتمالی -که توسط کارشناسان آموزش دانشکده ها در سامانه مذکور به آنان اعلام می گردد- اقدام  و در زمان تعیین شده برای ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک مراجعه نمایند. 1-ج- در صورت تأیید ثبت نام غیرحضوری توسط کارشناس دانشکده، دانشجو ‎شماره دانشجویی و رمز ورود خود را جهت استفاده از سامانه امور آموزشی دانشگاه دریافت ‏می‌نماید‎.‎ مرحله 2- ارائه و تحویل اصل مدارک و پیگیری درخواست تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات پذیرفته شدگان محترم پس از تأیید ثبت نام اولیه توسط دانشکده، ضروری است طبق برنامه زمانی که توسط دانشکده به آنان اعلام خواهد شد با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه و نیز اصل گواهینامه موقت و یا دانشنامه مقطع کارشناسی، طی روزهای اداری از تاریخ 1402/07/01 لغایت 1402/07/04، شخصاً به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایند. آدرس: رشت ، بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر)، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان توجه: نظر به اینکه اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی ارائه شده تا زمان فراغت از تحصیل و تسویه حساب در پرونده ضبط می شود، لازم است پذیرفته شدگان قبل از تحویل، کپی برابر اصل آنها را به تعداد دلخواه نزد خود نگهدارند. الف- برای دانش آموختگان دانشگاه آزاد در هریک از مقاطع کارشناسی و کاردانی، دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی به سامانه امور آموزشی دانشگاه به آدرس ‏sada.guilan.ac.ir‏ ورود نموده و از گزینه مکاتبات اداری/فرم های درخواست/اخذ ‏تاییدیه مدرک پایه، در قسمت نوع نامه، گزینه "ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی" را انتخاب، اطلاعات مربوطه را مطابق راهنمای سامانه تکمیل و نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.‏ •  الصاق فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر به درخواست تأییدیه و ریزنمرات، الزامی است.‏  ب- برای دانش آموختگان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هریک از مقاطع کارشناسی و کاردانی، ب-1- ضروری است صرفا شخص متقاضی از طریق پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir پس از ثبت نام اولیه، در قسمت خدمات/ اداره کل دانش آموختگان/ دریافت تاییدیه تحصیلی، اقدام به دریافت کد صحت 20 رقمی نماید. پذیرفته شدگان، در صورت داشتن دانشنامه دارای کد صحت 20 رقمی، برای هریک از مقاطع قبل، نیازی به دریافت مجدد کد صحت نداشته و لازم است طبق بند ب- 2 اقدام کنند. ب-2-سپس، از منوی خدمات،گزینه "استعلام کد صحت" را انتخاب نمایند و با ورود کد صحت 20 رقمی، بر روی عبارت "لطفا جهت دریافت فرم بر روی لینک ...." کلیک نموده و نامه تاییدیه تحصیلی را دانلود نماید. پس از آن، با ورود به سامانه سادا به آدرس sada.guilan.ac.ir، تاییدیه مذکور را در بخش امور آموزشی/اسکن دانشجویی/اسکن مدارک تکمیلی، بارگذاری نمایند. ب-3-دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی به سامانه امور آموزشی دانشگاه به آدرس ‏sada.guilan.ac.ir‏ ورود نموده و از گزینه مکاتبات اداری/فرم های درخواست/اخذ ‏تاییدیه مدرک پایه، در قسمت نوع نامه، گزینه "ریزنمرات " را انتخاب، اطلاعات مربوطه را مطابق راهنمای سامانه تکمیل و نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.‏ •  الصاق فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر به درخواست ریزنمرات، الزامی است.‏ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد که مدرک کارشناسی ایشان، ناپیوسته است، لازم است اقدامات مندرج در بندهای الف و ب فوق را حسب مورد، برای مقاطع کارشناسی و کاردانی بطور جداگانه انجام دهند. پیگیری دانشجو جهت وصول تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقاطع قبل، حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیل الزامی است.       توضیحات مهم ‏1. دانشجویان شهریه پرداز لازم است، پس از تأیید نهایی ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 1402/07/01 نسبت به پرداخت شهریه علی الحساب و قبل از امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه حساب مبلغ شهریه اقدام ‏نمایند(برای پرداخت شهریه از آدرس الکترونیکی ‏sada.guilan.ac.ir‏ با کلمه کاربری شماره دانشجویی و رمز عبوری که بعد از تأیید نهایی ثبت نام الکترونیکی به دانشجو داده می شود، اقدام گردد).‏ ‏ مبلغ پیش پرداخت شهریه برای دانشجویان دوره نوبت دوم، 22,000,000 ریال (دو میلیون و دویست هزار تومان)، دوره مجازی: 25,000,000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) و برای دوره پردیس خودگردان 45,000,000 ریال (چهارمیلیون و پانصدهزار تومان) است.‏ ‏ دانشجویان شاهد، ایثارگر و بورسیه (شهریه پرداز)، با حسابدار مربوطه هماهنگی نمایند.‏ ‏2. کلیه دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی و ثبت نام حضوری، حداکثر تا تاریخ 1402/07/04 نسبت به بررسی ثبت انتخاب واحد در سامانه آموزش دانشگاه به آدرس ‏sada.guilan.ac.ir‏ با کلمه کاربری شماره دانشجویی ‏و رمز عبوری که بعد از تایید نهایی ثبت نام الکترونیکی به ایشان داده می شود، اقدام نمایند (انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید توسط آموزش دانشکده صورت می گیرد).‏ ‏3. شروع کلاس ها همزمان با ثبت نام حضوری از هفته اول مهر ماه خواهد بود.‏ ‏4. ‏از پذیرفته‌شدگان نیمسال اول که‌ حداکثر تا تاریخ 1402/06/31 فارغ‌ التحصیل‌ نشده اند و پذیرفته شدگان نیمسال دوم که تا 1402/11/30 فارغ التحصیل نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ "کان‌ لم‌ یکن" تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ ‏آنان‌، طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد‎.‎ ‏5. عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در وقت تعیین شده برای ثبت‌نام حضوری، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد. ‏6. در صورتی که بین  اطلاعات ارائه شده به سازمان سنجش، مدارک بارگذاری شده در ثبت نام الکترونیکی  و اصل مدارک ارائه شده به دانشکده مغایرتی وجود داشته باشد، مسئولیت عواقب بعدی از جمله ‏جلوگیری از ادامه تحصیل توسط دانشگاه، به عهده پذیرفته شده می باشد.‏ ‏7. بروز هرگونه مشکل ناشی از تأخیر در ثبت نام الکترونیکی، تحویل اصل مدارک، پرداخت مبالغ شهریه (مخصوص دانشجویان شهریه پرداز) و انتخاب واحد به عهده پذیرفته شده است و دانشگاه می تواند در صورت ‏عدم رفع نواقص از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری نماید.‏ ‏8. لازم است پذیرفته شدگان، کلیه مشخصات خود شامل مشخصات شناسنامه ای،.... و آدرس محل سکونت دائم خود یا خانواده خود را به طور کامل‎‏ و ‏دقیق طی فرآیند ثبت نام درج نمایند. ضمناً ضروری است در ‏صورت تغییر مشخصات، مراتب به  آموزش دانشکده اعلام شود.‏    پس از تکمیل مراحل ثبت نام غیرحضوری و دریافت شماره دانشجویی، دانشجویان محترم می بایست جهت اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام خوابگاه، از طریق سامانه معاونت دانشجویی دانشگاه اقدام نمایند. ورود به سامانه معاونت دانشجویی مشاوره و بهداشت و درمان تکمیل کارنامه های سلامت روان و سلامت جسم براساس لینک های زیر الزامی است: لینک کارنامه سلامت جسم:http://portal.saorg.ir/physicalhealth با کلیک بر لینک سامانه سلامت جسم، ضمن پر کردن پرسشنامه، با در دست داشتن کد رهگیری و آزمایشات مذکور(هموگلوبین، هماتوکریت، ویتامین د3، قند خون و tsh)برای تکمیل پرونده پزشکی خود در تاریخ هایی که اعلام خواهد شد به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه گیلان مراجعه نمایید.(لازم به ذکر است که آزمایشات مربوط به  6 ماه تا یک سال قبل هم مورد قبول می باشد.) لینک کارنامه سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth       ‏دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر، برای دریافت اطلاعیه اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک کنید.‏  جهت مشاهده آدرس دانشکده های ذیربط و شماره تماس کارشناسان مربوطه اینجا کلیک نمائید.           معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت دانشجویی دانشگاه

اطلاعیه ها

ناشر الأصول

همایش و رویداد های دانشگاه گیلان

ناشر الأصول

زمان برگزاری: 22 آبان ماه سال 1403 وبسایت:  https://ierf.ir/2nd-rlive رئیس همایش: دکتر رضا ابراهیمی آتانی دبیر علمی: دکتر سوینج مهدیخانلی دبیران اجرایی: دکتر منیژه امیری ویرثق و دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی معرفی همایش: دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا با هدف شناخت هر چه بهتر و تبادل تجربیات آموزش زبان و ادبیات روسی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور برگزار می گردد. استفاده از دستاوردهای آموزش زبان و ادبیات روسی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور می تواند به پیشبرد کیفیت آموزش زبان و ادبیات روسی در دانشگاه های کشور کمک کندو علاوه بر بحث آموزش زبان و ادبیات روسی، تحقیقات علمی اساتید و محققان داخلی و خارجی در زمینه های دیگر از قبیل مسائل فرهنگی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و غیره، باعث بروزرسانی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علمی می گردد. محورهای همایش: الف) زبان و ادبیات روسی شامل: مسائل مربوط به آموزش زبان روسی در ایران  ادبیات روسی در ایران  مسائل ترجمه متون روسی و فارسی (مشکلات و راهکارها) مسائل مرتبط با زبان و فرهنگ روسیه مسائل مربوط به آموزش آنلاین زبان و ادبیات روسی  ب) رویکردهای فرهنگی، تاریخی، دینی، سیاسی و اقتصادی در روابط ایران و اوراسیا شامل: مباحث تاریخی، دینی و فرهنگی در روابط ایران و اوراسیا مباحث سیاسی و حقوقی در روابط ایران و اوراسیا مباحث اقتصادی در روابط ایران و اوراسیا نقش جغرافیا و گردشگری در روابط ایران و اوراسیا مباحث اتحادیه دانشگاه های کشورهای حاشيه دریای کاسپین

دومین همایش بین‌المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا

تقویم آموزشی

16 الي 18 بهمن

انتخاب واحد دانشجویان

21 بهمن

شروع کلاس ها

29 بهمن الی 1 اسفند
هم اکنون

حذف و اضافه دروس (29 بهمن الی 1 اسفند)

تا 19 اردیبهشت

امتحانات میان ترم

22 اردیبهشت الی 23 خرداد

حذف اضطراری (تک درس)

23 خرداد

پایان کلاس ها

12 الی 25 خرداد

ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

26 خرداد الی 13 تیر

امتحانات پایانی نیمسال اول

تا 21 تیر 1403

ثبت موقت نمرات

تا 23 تیر 1403

ثبت نهایی نمرات