آدرس: رشت ، بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر)، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان


 

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی ایمیل
 سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی دکتر مرجان عباسی ۳۳۳۲۱۹۹۹    
معاون آموزشی و پژوهشی دکتر صفورا اسدی 33324521   safooraasadi@guilan.ac.ir
سامانه آموزش الکترونیکی صباحت حسن زاده 33690179 2015 guilan.elearning@gmail.com
مدیر آموزش نرگس معمار 33324041    
کارشناس آموزش (دانشکده مکانیک، دانشکده معماری و شهرسازی) محمدباقر حق پرست 33335653    
کارشناس آموزش ( مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر) محمدرضا رمضانپور 33335653    
کارشناس آموزش (زبان انگلیسی) پریوا نعمتی ۳۳۳۳۳۵۷۹    
 امور مالی و حسابداری منصوره جهانتاب ۳۳۳۳۱۲۷۸    
Responsive Image