لیست وبینارهای تیر 1401

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.

 


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

 
بهبود مدیریت

دوشنبه

1401/04/06

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
بهبود مدیریت

سه‌شنبه

1401/04/07

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)
لینک خصوصی ویژه کارکنان
 

 نشست علمی معرفی گرنت ها

و

شبکه دانشگاه های چین

سه‌شنبه

1401/04/07

(ساعت 10 الی 12)

حوزه ریاست

(روابط بین الملل)

http://vc.guilan.ac.ir/international مختص عموم
 
بهبود مدیریت

چهارشنبه

1401/04/08

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
بهبود مدیریت

شنبه

1401/04/11

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
کارگاه آموزشی

یک‌شنبه

1401/04/12

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)

http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
بهبود مدیریت

دوشنبه

1401/04/13

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
بهبود مدیریت

سه‌شنبه

1401/04/14

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
بهبود مدیریت

چهارشنبه

1401/04/15

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
کارگاه آموزشی

چهارشنبه

1401/04/15

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
بهبود مدیریت

شنبه

1401/04/18

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
بهبود مدیریت

دوشنبه

1401/04/20

(ساعت 8:30 الی 10)

معاونت اداری

(آموزش کارکنان)

لینک خصوصی ویژه کارکنان
 
کارگاه آموزشی

چهارشنبه

1401/04/22

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان
 
کارگاه آموزشی

یک‌شنبه

1401/04/26

(ساعت 8 الی 11)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه کارمندان
 
کارگاه آموزشی

سه‌شنبه

1401/04/28

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh

ویژه کارشناسان

مراکز مشاوره

 
کارگاه آموزشی

چهارشنبه

1401/04/29

(ساعت 10 الی 13)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh ویژه دانشجویان


مشاهده وبینارهای برگزار شده در شهریور 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در آبان 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در آذر 1400 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در فروردین - اردیبهشت 1401 >>


مشاهده وبینارهای برگزار شده در خرداد 1401 >>