لیست وبینارهای آبان 1400

ایمیل پشتیبانی وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان (جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه ارسال درخواست وبینار): meeting@guilan.ac.ir

توجه: وبینارهای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان در Adobe Connect برگزار می گردد.

 


نام وبینار

زمان برگزاری

نام معاونت

لینک وبینار

وضعیت

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1400/08/05

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 

اخلاق شناخت و اندیشه ورزی

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/6

(ساعت 9 و 18)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

عرفان و معنویت در

صحیفه سجادیه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/6

(ساعت 10:30 و 13)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

اخلاق غریزه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/6

(ساعت 14:30 و 16)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 
کارورزی مشاوره تحصیلی

یک‌شنبه

1400/08/09

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
جلسه دفتر گسترش

یک‌شنبه

1400/08/09

(ساعت 10)

معاونت آموزشی

جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

یک‌شنبه

1400/08/09

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

دوشنبه

1400/08/10

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

سه‌شنبه

1400/08/11

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1400/08/12

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 

اخلاق شناخت و اندیشه ورزی

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/13

(ساعت 9 و 18)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

عرفان و معنویت در

صحیفه سجادیه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/13

(ساعت 10:30 و 13)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

اخلاق غریزه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/13

(ساعت 14:30 و 16)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

پنج‌شنبه

1400/08/13

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

یک‌شنبه

1400/08/16

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

دوشنبه

1400/08/17

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

سه‌شنبه

1400/08/18

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1400/08/19

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 

اخلاق شناخت و اندیشه ورزی

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/20

(ساعت 9 و 18)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

عرفان و معنویت در

صحیفه سجادیه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/20

(ساعت 10:30 و 13)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

اخلاق غریزه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/20

(ساعت 14:30 و 16)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

پنج‌شنبه

1400/08/20

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
کارورزی مشاوره تحصیلی

یک‌شنبه

1400/08/23

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

یک‌شنبه

1400/08/23

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

دوشنبه

1400/08/24

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

سه‌شنبه

1400/08/25

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 
کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان

چهارشنبه

1400/08/26

(ساعت 9 الی 12)

معاونت دانشجویی

(مرکز مشاوره)
http://vc.guilan.ac.ir/moshavereh  
 

اخلاق شناخت و اندیشه ورزی

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/27

(ساعت 9 و 18)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

عرفان و معنویت در

صحیفه سجادیه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/27

(ساعت 10:30 و 13)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 

اخلاق غریزه

(برادران و خواهران)

پنج‌شنبه

1400/08/27

(ساعت 14:30 و 16)

نهاد رهبری http://vc.guilan.ac.ir/nahad جلسه خصوصی
 
جلسه پردیس دانشگاهی

شنبه

1400/08/29

(ساعت 10:30)

پردیس دانشگاهی

جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
جلسه دفتر گسترش

یک‌شنبه

1400/08/30

(ساعت 10:30)

معاونت آموزشی

جلسه خصوصی جلسه خصوصی
 
دوره‌های نقشه خوانی، اتوکد و متلب

یک‌شنبه

1400/08/30

(ساعت 19 الی 22)

دانشکده مکانیک http://vc.guilan.ac.ir/mech جلسه خصوصی
 


مشاهده وبینارهای برگزار شده در شهریور 1400 >>