بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه گیلان (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های مجازی)

پیش شماره استان گیلان: 013 || تلفنخانه دانشگاه گیلان: 8-33690485
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی ایمیل
1- رییس مرکز آموزش های الکترونیکی دکتر سید سیامک اشرف طالش ۳۳۳۲۱۹۹۹ s_ashraf@guilan.ac.ir
2- معاون آموزشی و پژوهشی دکتر مهرداد نیکویی 33324521 nikooy@guilan.ac.ir
4-مدیر آموزش سیده زهرا علوی فومنی 33324041
3-پشتیبانی فنی guilan.elearning@gmail.com
5-کارشناس آموزش رشته های فنی و مهندسی 33335653
6-کارشناس آموزش رشته های انسانی ۳۳۳۳۳۵۷۹
7- امور مالی و حسابداری ۳۳۳۳۱۲۷۸